Kulttuurinen muutos

Ekologinen jälleenrakennus edellyttää ja aiheuttaa myös kulttuurista muutosta eli jaettujen merkitysten, arvojen, tapojen ja käytäntöjen muuntumista. Tarkastelemme kulttuurista muutosta kestävyysmurroksen osatekijänä humanistisen ympäristötutkimuksen, kriittisen yhteiskuntateorian ja kestävyystieteen menetelmin. Ajattelemme, että kulttuuriset ilmiöt ovat systeemisissä yhteyksissä paitsi psykologisiin, henkisiin, sosiaalisiin ja poliittisiin tekijöihin myös yhteiskunnalliseen aineenvaihduntaan, ympäristömuutoksiin ja ei-inhimillisiin olentoihin.

Kulttuurinen muutos on laaja kokonaisuus, jota tutkimme ja edistämme taiteen, journalismin sekä opetuksen ja kasvatuksen alueilla. Ihmisten luontosuhteisiin ja ympäristökysymyksiin syventyvän taiteentutkimuksen ohella olemme tehneet yhteistyötä muun muassa tiedekeskus Heurekan, Helsinki Biennaalin, Ateneumin taidemuseon ja useiden muiden kuraattoreiden ja taiteilijoiden kanssa (esim. Agenda – Art 2030). Ympäristö- ja talousjournalismin kysymyksiä olemme käsitelleet lukuisissa toimittajatapaamisissa sekä yhteistyössä Hanna Nikkasen johtaman Hyvän sään aikana -hankkeen kanssa. Opetuksen ja kasvatuksen alalla BIOS on tuottanut sisältöjä muun muassa Lasten ja nuorten säätiön Tulevaisuuskoulun kehittämään rehtoreille suunnattuun ekologisen jälleenrakennuksen valmennusohjelmaan. Olemme myös osaltamme edistäneet opetus-, kasvatus- ja sivistyskysymysten parissa työskentelevien asiantuntijoiden verkostoitumista.

Tarkastelemme kulttuurista muutosta myös kriittisemmällä otteella, tutkimalla esimerkiksi kulttuurin käsitteen käyttöä eri yhteyksissä. Mitä pidemmälle kestävyysmurroksen toteuttamisessa on pyritty etenemään, sitä selvemmäksi on myös käynyt, että vaadittavat toimet nostattavat myös monenlaista yhteiskunnallista, kulttuurista, poliittista ja taloudellista vastustusta. BIOS-työn eräänä juonteena on ollut tutkia ja tuoda esille tällaisia ilmastopolitiikan ja kestävyyssiirtymän julkisia vastustamisen, hämärtämisen, viivyttämisen ja estämisen muotoja. Näiden muotojen tunnistaminen on erityisen tärkeää tilanteessa, jossa yhteiskunnallisia muutoksia pitäisi tehdä nopeasti ja samalla oikeudenmukaisesti, mutta myös siksi, että kestävyystoimia epäileviä puheenvuoroja valjastetaan entistä useammin myös ihmisryhmiä vastakkainasettelevien tai autoritääristen ideologioiden tueksi. Tällä saralla BIOS:n toiminta tähtää oikeudenmukaista kestävyyssiirtymää parhaiten edistävän ilmasto- ja kestävyysasiantuntijan kehittämiseen ja sen tutkimiseen. Työn tuloksena syntyy sekä tutkimusartikkeleita kestävyyssiirtymää estävistä diskursseista ja toimista että puheenvuoroja asiantuntijavaikuttamisen tulevaisuudesta.