Yhteiskunnallisen aineenvaihdunnan peruskysymykset

Kun tutkitaan yhteiskuntien ympäristö- ja luonnonvaraongelmia ja luodataan reittiä kestävämpään tulevaisuuteen, on hahmotettava ympäristökysymysten moninaisuus. Esimerkiksi pelkästään ilmastonäkökulmassa pitäytyminen voi tuottaa ongelmallisia johtopäätöksiä suhteessa luonnon monimuotoisuuteen. Tarvitaan laajempaa näkemystä, mutta tätä ei saavuteta millään yhdellä yksiselitteisellä mittarilla. BIOS-työssä kokonaisnäkemystä on luotu sosio-ekologisen aineenvaihdunnan näkökulmasta. Tarkastelemalla niitä aine- ja energiavirtoja, joista yhteiskuntien toiminta on riippuvainen, sekä niiden aikaansaamia saasteiden ja jätteiden virtoja, päästään ongelmien moninaisuuden juurille. BIOS on edistänyt näkökulmaa suomalaisessa ympäristökeskustelussa ja esitellyt sitä laajemmalle yleisölle. Tutkimuskirjallisuudessa keskeinen kontribuutiomme on koskenut “irtikytkennän” (decoupling) kysymystä.

Luonnonvarojen käyttö on välttämätöntä kaikille yhteiskunnille, mutta inhimillisiä tarpeita voidaan tyydyttää ja hyvinvointia saadaan luoduksi radikaalisti erilaisin materiaali- ja energiapanoksin. Tämän laadullisen ulottuvuuden ymmärtäminen on välttämätöntä ekologisessa siirtymässä: se ei ole pelkkää vähentämistä vaan myös toisin tekemistä. Hyvää elämää kaikille on tavoiteltava ekologisissa rajoissa. Pureutumalla tarpeentyydytyksen järjestelmien muuttamiseen voidaan yhdistää luonnonvarojen kulutuksen ja luontokuormituksen vähentäminen hyvinvoinnin turvaamiseen.