22.5.2023
Teollisuuspolitiikka ja eurooppalainen kestävyysmurros Teollisuuspolitiikasta puhuminen ei ole aivan helppoa, kun paikalla on edustava joukko Euroopan unionin meppejä ja ylintä johtoa, aina Ursula von der Leyeniä ja Roberta Metsolaa myöten, sekä kansainvälinen huippuedustus tutkijoita ja järjestöjen edustajia, jotka suhtautuvat kriittisesti talouskasvuun politiikan ylimpänä tavoitteena. Karkeasti ottaen: totunnaisen politiikan suunnasta on helppoa nähdä teollisuuspolitiikan asettuvan vastoin EU:n sääntöperustaista vapaakauppalinjaa, ja […]

Teollisuuspolitiikasta puhuminen ei ole aivan helppoa, kun paikalla on edustava joukko Euroopan unionin meppejä ja ylintä johtoa, aina Ursula von der Leyeniä ja Roberta Metsolaa myöten, sekä kansainvälinen huippuedustus tutkijoita ja järjestöjen edustajia, jotka suhtautuvat kriittisesti talouskasvuun politiikan ylimpänä tavoitteena. Karkeasti ottaen: totunnaisen politiikan suunnasta on helppoa nähdä teollisuuspolitiikan asettuvan vastoin EU:n sääntöperustaista vapaakauppalinjaa, ja kasvukritiikin suunnasta teollisuuspolitiikka näyttäytyy helposti valtion keinona lisätä taloudellista kasvua ja kilpailukykyä paikallisesti, muun maailman kustannuksella. BIOS näkee tästä huolimatta teollisuuspolitiikassa potentiaalia edistää nopeaa kestävyysmurrosta Euroopassa. Oikeastaan määrätietoinen teollisuuspolitiikka on nopean ja hallitun kestävyysmurroksen välttämätön edellytys.

 

BIOS-tutkijat Paavo Järvensivu ja Jussi Ahokas olivat läsnä Euroopan parlamentissa Brysselissä pidetyssä Beyond Growth -konferenssissa 15.-17. toukokuuta. Järvensivu osallistui teollisuuspolitiikka-aiheiseen paneelikeskusteluun, jonka veti Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö.

 

Beyond Growth 2023: avauspuheenvuorot, vuorossa Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola, (c) Euroopan unioni 2023

Teollisuuspolitiikka on teollisuuden ja muidenkin toimialojen yhteiskehittämistä julkisen vallan ohjauksessa. Teollisuuspolitiikkaa harjoittava valtio tai valtioliitto osoittaa suuntaa teollisuuden uudistumiselle sekä huolehtii, että tarvittavat toimijat löytävät toisensa, tietoa ja osaamista on tarjolla riittävästi, infrastruktuuri ja resurssit ovat kohdillaan ja rahoitusolosuhteet ovat suotuisat. Tarvittaessa valtio myös työllistää ja investoi itse. Historiallisesti teollisuuspolitiikka on ollut voimakkainta muutaman vuosikymmenen ajan toisen maailmansodan jälkeen. Suomessa tämä oli jälleenrakennuksen ja nopean teollistumisen aikaa, jolloin luotiin myös hyvinvointivaltion instituutiot ja muut perusedellytykset.

Voisi sanoa, että Euroopan unionissa teollisuuspolitiikka on ollut pannassa 1980-luvulta lähtien. EU keskittyi luomaan pelisääntöjä kilpailullisille markkinoille. Tärkeitä työkaluja olivat kilpailulainsäädäntö ja valtiontukien rajoittaminen. Valtion aktiivista puutuntaa markkinoiden toimintaan – sen jälkeen kun markkinat ja niiden säännöt on valtion toimesta luotu – pyrittiin merkittävästi vähentämään. Tämä oli linjassa laajempien globaaleja markkinoita avaavien poliittisten virtausten kanssa.

Kuitenkin 2010-luvulla ja kiihtyvästi aivan viime vuosina Euroopan unionissa on otettu valtavia harppauksia kohti uutta teollisuuspolitiikkaa (lue lisää: Di Carlo & Schmitz 2023). Taustalla on ennen kaikkea huoli Euroopan jäämisestä puristuksiin geopolitiikan melskeissä. Kiina on ottanut tuotantoketjut haltuun ja mennyt monin paikoin ohi myös teknologisessa osaamisessa, Yhdysvallat tukee omaa teollisuuttaan massiivisilla tukipaketeilla, ja Venäjä hajottaa entisiä asetelmia ja suhteita väkivalloin. EU on herännyt todellisuuteen, jossa se kokee välttämättömäksi tukea teollista osaamistaan ja resurssien hallintaa.

Von der Leyenin aikakaudella teollisuuspolitiikkaa pyritään parhaan mukaan sitomaan Euroopan Green Dealin “digivihreisiin” tavoitteisiin. Green Deal on puutteistaan huolimatta ollut selvästi se ylin kokonaislinjaus, joka on ohjannut Eurooppaa johdonmukaisesti kohti ilmasto- ja ympäristötavoitteita. Suomessakin on monin paikoin yllätytty sen tiukkuudesta: ei ole voitu tuudittautua siihen harhaiseen ajatukseen, että meillä teollisuus olisi aina vihreämpää kuin muualla, joten meitä vaatimukset eivät niin kosketa.

Mitään perussopimuksia EU:ssa ei ole avattu ja solmittu uudestaan. Teollisuuspolitiikan mahdollistajaksi on nostettu uinuvana pitkään sopimuksissa mukana ollut IPCEI-säädös (important project of common European interest). Se antaa valtioille mahdollisuuden joustaa kilpailu- ja valtiontukisäännöistä, kunhan kysymys on Euroopan yhteisistä tärkeistä projekteista. Samaan suuntaan on kuljettu suhteessa EU:n talouspolitiikan sääntöihin, joita on tulkittu luovasti erityisesti koronapandemian aikana sekä Venäjän hyökättyä Ukrainaan mutta esimerkiksi rahapolitiikan osalta myös jo 2010-luvulla globaalin finanssikriisin jälkeen.

***

Tässä ajassa teollisuuspolitiikkaa on ajateltava erityisesti suhteessa kestävyysmurrokseen. Luonnontieteiden kansainvälinen konsensusnäkemys on, että maailman tärkeimmissä talouksissa on saavutettu vaarallisen vähän edistysaskelia. Näin on myös Euroopassa: ilmastopäästöjä on vähennettävä radikaalisti nopeammin kuin mihin on kyetty tähän mennessä, hiilinieluja on lisättävä, luonnon monimuotoisuutta on turvattava ja luonnonvarojen käyttöä on uudistettava ja vähennettävä kestävälle tasolle. Muuten ihmiselämän edellytykset planeetallamme heikkenevät laajoilla alueilla sietämättömiksi ja kaikkialla hyvin epävakaiksi.

Tästä juontuu Beyond Growth -konferenssissa koettu korkeajännite: luonnontieteet huutavat, että tehkää kaikkenne, ja poliittinen realismi toteaa alistuneesti, että valitettavasti meidän kaikkemme ei nyt ole tämän enempää. Euroopan Green Deal ei ole ansioistaan huolimatta sanottavasti kyennyt muuttamaan tätä asetelmaa. Niinpä eri alojen tutkijat ja järjestöjen edustavat haastoivat konferenssissa tätä poliittista realismia, niin kuin he tekevät tietysti kaiken aikaa kaikkialla muuallakin.

Mitä nopeaa kestävyysmurrosta peräänkuuluttavat tutkijat – siis he, jotka ovat linjassa luonnontieteiden konsensusnäkemyksen kanssa – tarjoavat ratkaisuksi? He ohjaavat huomion ihmisten jokapäiväistä elämää kannattelevien sosioteknisten järjestelmien (energia, liikenne, ruoka, kaupungit) uudistamiseen. Konferenssissa usein kuultu sanapari tässä yhteydessä oli tehokkuus ja kohtuus (efficiency & sufficiency).

Tehokkuus viittaa energia- ja materiaalitehokkuuteen. Tiedetään, että esimerkiksi sähköautot ovat huomattavasti polttomoottoriautoja energiatehokkaampia. Kohtuus taas kuvaa sitä, että ihmisillä on nyt ja tulevaisuudessa edellytykset hyvän elämän kannalta tärkeiden tarpeiden riittävälle tyydyttämiselle. Kohtuusnäkökulma tarkastelee sekä kysymystä “mikä riittää” että miten tämä riittävä tuotetaan kaikkien saataville. Kun nämä näkökulmat yhdistetään, tullaan pohtineeksi, mitä on tarpeenmukainen liikkuminen ja miten se voidaan toteuttaa tehokkaasti. Eli minkälainen liikennejärjestelmä on sellainen, joka mahdollistaa hyvän ja riittävän liikkumisen aiheuttamatta liikaa kuormitusta luonnolle, ja miten se rakennetaan olemassa olevista lähtökohdista käsin.

Näemme teollisuuspolitiikan oleellisena osana tällaista sosioteknisten järjestelmien uudistamista. Ensinnäkin uudistaminen on selvästi teollista toimintaa: kevyen liikenteen väylien rakentaminen, sähköinen julkinen liikenne, jäljelle jäävän yksityisen liikenteen sähköistäminen, digitaaliset palvelut ja niihin tarvittavat välineet, ja kaiken tämän taustalla olevat teknologia-, energia- ja materiaalituotanto- ja käyttöketjut. Toiseksi järjestelmien uudistaminen vaatii todella paljon tutkimusta, koulutusta, innovaatioita ja investointeja (todettakoon varmuuden vuoksi, että myös degrowth-tutkijat painottivat moneen otteeseen konferenssissa juuri tämänkaltaisia “massiivisia investointeja” tehokkuuteen ja kohtuuteen). Kolmanneksi sellaisesta energia- ja materiaali-intensiivisestä taloudellisesta toiminnasta, joka ei osallistu järjestelmien tarkoituksenmukaiseen uudistamiseen, on luovuttava. Tähän on kaksi syytä: vähennetään siitä kokonaisaktiviteetin määrää, jonka on käytävä muodonmuutos ollakseen kestävää, ja voidaan siirtää siihen varatut resurssit, mukaan lukien työntekijät, välttämättömään uudistustyöhön.

Teollisuuspolitiikan tehtävänä on koordinoida ja vauhdittaa tätä mittavaa ja monimutkaista prosessia. Yritysten ja työntekijöiden näkökulmasta teollisuuspolitiikka vähentää epävarmuutta: kyetään näkemään realistiset tulevaisuuspolut, uskalletaan innovoida ja investoida, uskalletaan (uudelleen)kouluttautua, uskalletaan ottaa vastaan töitä, jotka rakentavat kestävää tulevaisuutta. Teollisuuspolitiikka tekee – nyt heti, ei joskus hamassa tulevaisuudessa – yksityisten toimijoiden näkökulmasta ymmärrettäväksi ja taloudellisesti kannattavaksi sen liiketoiminnan ja työn, jota tarvitsemme sosioteknisten järjestelmien uudistamiseksi.

***

Tässä ajassa eurooppalainen teollisuuspolitiikka kohtaa ainakin kaksi isoa vastakysymystä: Miten voidaan varmistaa, että se todella tukee kestävyysmurrosta? Miten varmistetaan, ettei se lipsahda perinteiseksi mikä-vaan-kelpaa kasvupolitiikaksi, läntiseksi protektionismiksi tai silkaksi kaivannaiskolonialismiksi? Pienten EU-jäsenmaiden kuten Suomen näkökulmasta vastassa on lisäkysymys: Miten varmistetaan, että eurooppalainen teollisuuspolitiikka kohtelee jäsenmaita reilusti?

Konferenssin paneelikeskustelussa BIOS:n valitsema näkökulma oli tiedontuotannollinen. Käsittelemme sitä seuraavaksi, ja palaamme vallankäytön kysymyksiin sen jälkeen.

Lähtökohtaisesti on huomattava yksi iso ero kilpailullisten markkinoiden edistämisen ja teollisuuspolitiikan välillä. Edellisessä suunnitellaan yksinomaan markkinasääntöjä ja jälkimmäisessä markkinasääntöjen lisäksi teollisuuden konkreettisia tulevaisuuspolkuja. Otetaan esimerkiksi vetytalous, nyt kun siitä niin paljon puhutaan. Teollisuuspolitiikan tekeminen vaatii, että julkinen valta ymmärtää, ja demokratiassa riittävän laajasti myös kansalaiset ymmärtävät, vetytalouden perustekijät ja linjavaihtoehdot. Panostetaanko Suomessa niin sanotun vihreän vedyn jalostamiseen lannoitteiksi ja muiksi tärkeiksi raaka-aineiksi vai pyritäänkö isossa mittakaavassa vedyn vientiin sellaisenaan? Nähdäänkö sillä oleellista roolia liikennejärjestelmien uudistamisessa? Riittävätkö Suomelle ulkomaiset investoinnit vihreään siirtymään vai tavoittelemmeko tosissamme kotimaista osaamista ja pääomia?

Väitämme, että jotta tämänkaltaisiin kysymyksiin voidaan mielekkäästi vastata, tarvitaan jatkuvaa monialaista ja riippumatonta tilannekuvan päivittämistä. Kutsumme tätä tiedevetoiseksi suunnitteluksi. Se yhdistää tyypillisesti erillään sijaitsevat tietoalueet kuten ekologiset reunaehdot, käytettävissä olevat materiaaliset resurssit, infrastruktuurin, sosiaaliset käytännöt, teknologiset kehityspolut sekä geopolitiikan ja kansainvälisen kaupan kehityksen. Se myös tasapainottelee erilaisten rationaliteettien kuten ekologisen resilienssin, taloudellisen kilpailukyvyn, geopoliittisen turvallisuuden ja inhimillisen hyvinvoinnin välillä. Lisäksi kun teollisuuspolitiikan tavoitteena on edellä kuvatusti hyvään elämään riittävien edellytysten rakentaminen, korostuu inhimillinen, sosiaalinen ja kulttuurinen näkökulma: riittävyyden ja hyvän elämän kaltaiset kysymykset eivät hahmotu vain teknisistä viitekehyksistä käsin. Tämän kaiken pohjalta tiedevetoinen suunnittelu hahmottelee sellaisia realistisia ja houkuttelevia tulevaisuuspolkuja, jotka toteuttavat nopean kestävyysmurroksen.

Tiedevetoinen suunnittelu siis muodostaa kuvan tarvittavista sosioteknisten järjestelmien muutoksista. Se hahmottaa teollisuuspolitiikan sisällön, joka on linjassa kestävyysmurroksen kanssa ja kohtelee eri toimijoita reilusti EU:n sisällä ja sen puolella. Suunnittelua tarvitaan, mutta paras mahdollinen tieto ei vielä varmista, että sitä käytetään oikein. Jäsenmailta ja EU:lta on vaadittava, että ne sitoutuvat parhaaseen monialaiseen tieteelliseen tietoon teollisuuspolitiikkaa toteuttaessaan. Käytännössä tämä vaatimus jää kansalaisyhteiskunnan tehtäväksi. Ilmeinen vastavoima poliittisen paineen luomisessa tulee vakiintuneiden teollisuudenalojen suunnalta. Niiltä, jotka vaativat, että ruoan, energian, kemikaalien, autojen tai vaikkapa sellun tuotannossa ei tule tehdä merkittäviä muutoksia, tai ainakaan liian nopeasti. Että me emme ainakaan tee ensimmäisenä.

Toinen merkittävä poliittinen vastavoima tulee nationalistisesta suunnasta. Siltä suunnalta pyritään uskottelemaan, että muilla ei ole niin väliä, kunhan me pärjäämme. Tässä ei tietysti ole edes instrumentaalisesta näkökulmasta mitään järkeä: ilmasto- ja ympäristökatastrofien aikakaudella mitkään muurit eivät pidättele. Ilmastonmuutosta ja luontokatoa on ehkäistävä kaikkialla, ja tehokkainta se on hyvässä yhteistyössä, luonnonvaroja ja osaamista oikeudenmukaisesti jakaen. Nyt kun geopoliittinen tilanne on epävarma ja edelleen kiristyvä, Euroopan kannalta realistinen johtopäätös on luoda ja ylläpitää hyviä kumppanuussuhteita kaikkialle mihin se on mahdollista, ja erityistä huomiota tarvitaan kehittyvien maiden suuntaan.

Kansallisen ja eurooppalaisen teollisuuspolitiikan on tuettava toisiaan ja edettävä rinnakkain. Myös tässä tiedevetoinen suunnittelu on tärkeässä osassa. On katsottava realistisesti, mitkä ovat mielekkäitä teollisia kehityspolkuja ja mitkä ovat niiden roolit missäkin päin Eurooppaa. Tähän vaikuttavat maantieteelliset erityispiirteet, luonnonvarat, peritty teollinen rakenne ja niin edelleen. Uusiutuvan energian lisääntyvä tuotanto ja käyttö vain korostaa materiaalisia kohtalonyhteyksiä ja alueiden erityispiirteitä. Tässä mielessä tiedevetoinen suunnittelu osaltaan tukee sitä, että EU:n teollisuuspolitiikka ei ole vain isojen jäsenmaiden show.

***

Raha- ja finanssipolitiikan säännökset määrittävät kestävyysmurroksen edellytyksiä EU:ssa ja sen jäsenmaissa. Suomen kenties tärkein huoli EU:n teollisuuspolitiikan suhteen on ollut ihan oikeutetustikin se, että isot jäsenmaat, etenkin Saksa ja Ranska, voivat tukea kotimaista teollisuuttaan aivan toisessa mittakaavassa kuin pienemmät maat. Eli Suomen teollisuuden odotetaan kärsivän, jos kilpailu- ja valtiontukisäädöksiä höllennetään teollisuuspolitiikan nimissä.

Euroopan komissio on ehdottanut suvereniteettirahastoa, jonkinlaista EU:n yhteistä rahastoa, yhdeksi keinoksi tasapainottaa teollisuuspolitiikkaan liittyviä julkisen rahoituksen edellytyksiä jäsenmaiden kesken. Vaikka esityksen yksityiskohdat (mistä rahat, miten niiden käytöstä päätetään) eivät ole selvillä, Suomi on pitkään määrätietoisesti vastustanut kaikkia tämänsuuntaisia esityksiä.

On hyvin todennäköistä, että nyt kun myös Saksa on sen takana, EU:n teollisuuspolitiikka etenee vauhdilla. Jos näin on, Suomen tulisi tehdä kaikkensa sen eteen, että teollisuuspolitiikka todella edistää kestävyysmurrosta ja että se kohtelee jäsenmaita reilusti. Lisäksi on huolehdittava, että teollisuuspolitiikassa löydetään globaalisti oikeudenmukainen ja kestävyysmurrosta nopeuttava geopoliittinen linja eteenpäin. Käytännössä tämä tarkoittaa pragmaattista, monenvälistä ja pitkäkestoista neuvottelukykyä – paradigmaattiset linjaukset neutraaleista kilpailullisista markkinoista ja julkisen rahoituksen markkinakurista eivät vie eteenpäin.

Voimme aloittaa sen myöntämisestä, että todellisuus on aina juhlapuheita sotkuisempi. Valtiollista teollisuuspolitiikkaa on harjoitettu meillä ja muualla koko ajan, mutta sitä on tehty 1980-luvulta näihin päiviin asti epäsuorasti (vrt. nykyinen “teollisuuden sähköistämistuki”) ja julkiselta keskustelulta pitkälti piilossa. Nyt kun kestävyystavoitteiden mukainen järjestelmien ja teollisuuden uudistuminen tarkoittaa lähes kaikilla toimialoilla syviä, nopeita ja toisiinsa kytkeytyviä murroksia, teollisuuspolitiikka on tuotava demokratian päivänvaloon. Teollisuuspolitiikan on nojattava monialaiseen tieteelliseen tietoon ja se on alistettava jatkuvalle tieteelliselle ja julkiselle kritiikille.

9.5.2023
Kulttuuri suomalaisessa luonnonvarahallinnassa Miten ja millaisiin tarkoituksiin luonnonvaroja tulisi käyttää, jotta käyttö olisi kestävää? Näillä kysymyksillä on kulttuurisetkin, arvoihin, perinteisiin ja luonnon kokemiseen liittyvät ulottuvuutensa. Kulttuurin ja kestävyysmurroksen yhteyksiä voi jäljittää tutkimalla suomalaisten luonto- ja luonnonvarastrategioiden kulttuuria koskevia mainintoja ja käsityksiä. Oikeus luontoon nousee kulttuurisessa tarkastelussa keskeiseksi: luonnonvarahallinnan on sovitettava yhteen erilaisten ihmisryhmien odotuksia ja tarpeita – luonnon […]

Miten ja millaisiin tarkoituksiin luonnonvaroja tulisi käyttää, jotta käyttö olisi kestävää? Näillä kysymyksillä on kulttuurisetkin, arvoihin, perinteisiin ja luonnon kokemiseen liittyvät ulottuvuutensa. Kulttuurin ja kestävyysmurroksen yhteyksiä voi jäljittää tutkimalla suomalaisten luonto- ja luonnonvarastrategioiden kulttuuria koskevia mainintoja ja käsityksiä. Oikeus luontoon nousee kulttuurisessa tarkastelussa keskeiseksi: luonnonvarahallinnan on sovitettava yhteen erilaisten ihmisryhmien odotuksia ja tarpeita – luonnon kantokyvyn puitteissa.

Luonnonympäristöihin liittyy kauneus- ja virkistysarvoja sekä monenlaisia perinteitä. Ihmiset myös sitovat tuntemaansa luontoon käsityksiä itsestään, yhteisöistään ja elämästä yleensä. Suomalaisessa ympäristöpolitiikassa ja luonnonvarahallinnassa ihmisten luontosuhteita ja luonnon merkityksiä ihmisille jäsennetään viittaamalla kulttuuriin tai kulttuuriseen. Käsitteistö on 2000-luvun aikana rikastunut. Yleisluontoisten kulttuuristen arvojen ja merkitysten rinnalla puhutaan esimerkiksi kulttuurisesta kestävyydestä, kulttuurisista ekosysteemipalveluista ja kulttuurisista oikeuksista.

Kulttuurin käsitteen yleistyminen luonnonvarahallinnan politiikka-asiakirjoissa liittynee alan tieteellisen tutkimuksen uusiin painopisteisiin. Luonnonvarahallinnan tutkimuksessa on viime vuosina puhuttu yhä enemmän kansalaisten osallistamisesta, vastuullistamisesta ja vaikutusmahdollisuuksista.1 Ekologista kompensaatiota eli ihmisen toiminnasta aiheutuvien luontohaittojen hyvittämistä koskevassa tutkimuskirjallisuudessa on keskusteltu jo pitkään paitsi kompensaation epävarmoista seurauksista luonnolle myös luonnon rahallistamisen ja arvottamisen ongelmista.2 Tällaiset kysymykset ovat esillä myös ympäristöoikeudenmukaisuutta ja alkuperäiskansojen oikeuksia käsittelevässä tutkimuksessa.3 Yhteistä näissä suuntauksissa on kulttuurin ymmärtäminen olennaisesti ihmisen toimintaa ohjaavaksi sekä ihmisen luontosuhteesta nousevaksi ja siihen vaikuttavaksi kokonaisuudeksi. Kulttuurisia tekijöitä ei voi sivuuttaa ihmisen toimintaa koskevissa tarkasteluissa, eikä luonnonvarojen hyödyntäminen ole tästä poikkeus.

Kulttuurikysymysten luotaaminen luonnonvarahallinnan alan julkaisuista on kuitenkin vaikeaa ja hieman kiusallistakin. Ensin vastaan tulevat Kulttuuri ja kestävyysmurros -blogikirjoituksessani esillä olleet käsitteenmäärittelyn ongelmat: mitä kaikkea kulttuurilla tai kulttuurisella missäkin yhteydessä tarkoitetaan? Toiseksi ”luonnonvarahallinta” on konkretisoitava ja rajattava aineistoksi, jota voidaan analysoida ja tulkita. Kolmanneksi – ja tämä on se kiusallinen asia – on tiedostettava, että kulttuurikysymykset eivät ole luonnonvarahallintaan liittyvien asiakirjojen (päätösten, strategioiden, tiekarttojen) keskiössä. Vaikka luonnonvarojen hyödyntämisen taustalla ja seurauksena on aina vaihteleva joukko erilaisia kulttuurisia ilmiöitä, ne ovat kaikessa moninaisuudessaan vain yksi huomioon otettava seikka muiden joukossa. On siis varottava ylitulkitsemasta asiakirjoja kulttuurisina kannanottoina, vaikka humanistina mieli tekisi niin tehdä.

Yksi äärimmäisen tärkeä poikkeus kulttuurikysymysten marginaalisuuteen luonnonvarahallinnassa (ja kokonaan oman tarkastelunsa ansaitseva erityiskysymys) ovat saamelaiskansojen oikeudet, joiden yhteydessä metsää ja luonnon monimuotoisuutta koskevissa strategioissa käytetään kulttuurin käsitettä. Alkuperäiskansojen oikeuksien yhteydessä kulttuurin käsite saa moraalis-oikeudellisia merkityksiä, jotka voivat tarkentaa ja konkretisoida kulttuurin käsitettä, mutta joiden erittelyn ja tulkinnan tulee tapahtua yhteydessä alkuperäiskansatietoon.

Kysymys kulttuurin ja kestävyysmurroksen kytköksistä kaipaa edellä mainituista haasteista huolimatta luonnonvarahallinnallistakin tarkastelua. Blogikirjoituksen puitteissa on mahdollista tehdä lyhyt koe. Valitsen aineistokseni kolme viimeisintä kansallista metsästrategiaa sekä luonnoksen uudeksi monimuotoisuusstrategiaksi ja käyn näistä asiakirjoista läpi viittauksia kulttuuriin. Mainitut asiakirjat ovat lyhyitä sekä kestävyysmurroksen kannalta merkittäviä ja ajankohtaisia. Tarkastelemani strategiat ilmentävät osaltaan tämänhetkisiä luonnonvara- ja ympäristöpoliittisia linjauksia Suomessa, eikä niissä ole suoria kulttuuripoliittisia painotuksia. Minua kiinnostaa, missä laajuudessa ja millaisissa merkitysyhteyksissä kulttuurista strategioissa puhutaan. Tunnistetaanko ihmisten elävät luontosuhteet luonnonvarojen hallinnan kannalta merkityksellisiksi? Tunnustetaanko luonnonympäristöt kulttuurisen toiminnan kannattelijoiksi? Aloitan huomioilla kulttuurin käsitteen käytöstä strategioissa ja siirryn sitten kulttuurisiin ekosysteemipalveluihin. Kirjoituksen päätteeksi asemoin lyhyesti humanistista tutkimusta ja kulttuurisia näkökulmia osaksi luonnonvarahallinnan tutkimusta.

Kulttuurin monta merkitystä ja tarkoitusta

Metsät ja metsäluonnonvarat ovat Suomessa kulttuurisesti tärkeitä, puhuttiinpa taiteesta, kulttuuri- tai taloushistoriasta, arkkitehtuurista tai vaikkapa kansallisen identiteetin rakentamisesta. Siksi suomalaisen metsäpolitiikan ohjaukseen laaditut kansalliset metsästrategiat tyypillisesti sisältävät myös mainintoja kulttuurista. Metsästrategiat ovat lakisääteisiä metsäohjelmia, joissa painottuvat metsätalouden ja metsäteollisuuden näkökulmat, mutta joissa pyritään ottamaan huomioon kaikenlainen metsien ja metsäluonnonvarojen hyödyntäminen osaamistarpeineen. Valmisteluun osallistuu mittava joukko eri alojen ja alueiden toimijoita, joiden erilaisten intressien lisäksi yhteen on sovitettava muiden kansallisten strategioiden sekä kansainvälisten sopimusten ja sitoumusten sisältöjä. Strategioissa hahmotetaan aina tulkinta nykytilanteesta sekä muotoillaan metsäalan keskeiset kehittämistavoitteet ja hankkeet niiden saavuttamiseksi.

Kaikki tarkastelemani metsästrategiat, 2025, 2025 Päivitys sekä 2035, korostavat metsäluonnon ja metsäalan olevan moninaisten haasteiden ja muutosten edessä. Taloudellisten, tuotannollisten ja teknologisten sekä ekologisten ja ilmastollisten muutosten rinnalla jo Kansallinen metsästrategia 2025 vuodelta 2015 tunnistaa ihmisten luontosuhteen olevan muuttumassa ”enemmän ympäristöä ja sen säilymistä huomioon ottavaan suuntaan” (s. 15). Samassa yhteydessä mainitaan metsien virkistyskäyttö ja kulttuuriarvot voimistuvina metsäalaan vaikuttavina trendeinä. Luontomatkailu tunnistetaan merkittäväksi kehittämiskohteeksi ”paikallisine oloineen”, joihin sisältyvät niin luonnon resurssit kuin ”kulttuuri ja perinnekin” (s. 17).

Metsästrategiassa vuoteen 2025 kulttuurilla viitataan jaettujen arvojen ja merkitysten lisäksi myös metsänhoidollisiin tietoihin ja taitoihin. Metsästrategian hankesalkussa esimerkiksi mainitaan ”metsäkulttuuriohjelma” talousmetsien luonnonhoidon kehittämisen yhteydessä (s. 30). Kulttuurinäkökulmien kannalta merkityksellisin kohta strategiassa on seuraava, jossa perustellaan metsäluonnon monimuotoisuuden sekä ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden vahvistamisen tavoitetta:

Metsät ovat olennainen osa identiteettiämme, historiaamme ja kulttuuriamme, pyyntikulttuureista nykyhetken metsien käyttöön ja teollisuuteen asti. Metsissä on runsaasti merkkejä ihmisen toiminnasta, elinkeinoista ja asumisesta. Osa niistä näkyy metsämaisemassa, osa kätkeytyy maaperään. Metsiin liittyy runsaasti tarinoita, kertomuksia ja muistoja. Kulttuuriympäristö on myös voimavara elinkeinojen kehittämisessä. (s. 27.)

Lainauksessa metsien merkityksellisyys suomalaisille näyttäytyy sekä yksilöllisenä että yhteisöllisenä, aineellisena ja aineettomana voimavarana, jolla on pitkä, vaalimisen arvoinen historia. Erityisenä viitekehyksenä kulttuurisille merkityksille mainitaan metsäelinkeinot.

Jo sivuttu kestävyysnäkökulma vahvistuu entisestään Kansallisen metsästrategian 2025 päivityksessä vuodelta 2019. Taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden rinnalla päivityksessä mainitaan kulttuurinen kestävyys, joka metsien ja metsienkäytön yhteydessä ”edellyttää, että kulttuurinen jatkumo ei katkea, ja metsien käyttöön liittyvät tavat, käytännöt ja suhteet siirtyvät seuraaville sukupolville aikaan sopivassa muodossa” (s. 64). Yhtenä päivityksen strategisena päämääränä onkin: ”Metsät ovat aktiivisessa, taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävässä ja monipuolisessa käytössä” (s. 18). Kulttuurinen kestävyys liittyy yksilöllisempien tapojen ja merkitysten rinnalla metsäelinkeinojen jatkuvuuteen eli siihen, että metsiä voidaan tulevaisuudessakin hyödyntää taloudellisesti ja teollisesti tavoilla, jotka ovat yleisesti hyväksyttäviä (s. 33, 54, 58). Kulttuurista kestävyyttä lähestytäänkin paitsi arvona sinänsä myös välineellisemmin: erilaisia metsien käyttötarkoituksia, arvoja ja merkityksiä viestivänä ja tasapainottavana tekijänä (s. 26, 64–65).

Kulttuurin sovitteleva ulottuvuus on tärkeä myös metsäkulttuurin käsitteessä, jolla käsitteellistetään metsien moninaista merkityksellisyyttä ihmiselle:

Metsäkulttuurinen näkökulma luo ymmärrystä ihmisten ja metsän välisistä vuorovaikutussuhteista ja metsiin liitetyistä arvoista. Metsäkulttuurinen näkökulma luo edellytyksiä erilaisten metsiin liittyvien tavoitteiden yhteensovittamiselle. Metsäkulttuurilla tarkoitetaan sosiaalisissa yhteyksissä jaettuja toimintatapoja, käytäntöjä, käsityksiä, merkityksiä ja arvoja. (s. 103, ks. myös s. 65.)

Käsite pohjautuu monialaiseen tieteelliseen tutkimukseen ja kulttuuriperintötyöhön, jota on tehty Suomen Metsämuseo Lustossa sekä useissa metsäsuhdetutkimushankkeissa.4 Metsäkulttuurin rinnalla strategiassa puhutaan metsäsuhteista, ja näiden molempien merkitystä metsästrategiselle ajattelulle korostetaan näin: ”metsäkeskustelussa, metsäpoliittisessa päätöksenteossa ja kaikessa metsiin liittyvässä toiminnassa on aina kyse ihmisen ja metsän välisestä vuorovaikutuksesta” (s. 17). Ajatus ihmisen ja metsän vuorovaikutuksesta korostaa metsien kulttuurista vaikuttavuutta ja laajentaa siten kulttuurin käsitettä ei-inhimillisen suuntaan.

Kansallisen metsästrategian 2025 päivitys korostaa kulttuurisia ulottuvuuksia merkittävällä tavalla.5 Strategian yhdeksi tavoitteeksi asetetaan, että ”metsäkulttuurin arvostus kasvaa” (s. 65). Huomattava osa kulttuurimaininnoista koskee saamelaisten oikeuksia (s. 28, 57, 64). Päivityksessä hahmottuu ymmärrys kulttuuristen ilmiöiden moninaisuudesta eli kytköksistä niin elinkeinoelämään, julkiseen keskusteluun ja tiedontuotantoon kuin yksilöllisiin ja yhteisöllisiin arvostuksiin, käytäntöihin ja tapoihinkin. Rivien välistä välittyy strategioiden pyrkimys sovittaa yhteen erilaisia metsiin ja metsienkäyttöön liittyviä oikeuksia, jotka koskevat muun muassa elinkeinoja, syntyperää sekä arvoja ja luontosuhteita. Oikeudenmukaisuuteen ja valtavirtaisuuteen liittyviä kamppailuja ei ole strategiasta kokonaan häivytetty, ja kulttuuriin viitataan usein juuri näissä yhteyksissä. Näin syntyy kiinnostavaa jännitettä kulttuurille annetuissa merkityksissä ja tehtävissä: metsäkulttuuriin vetoamalla voidaan sekä oikeuttaa ja lujittaa olemassaolevia (esimerkiksi metsänhoidollisia) toimintatapoja että haastaa niitä nostamalla esiin toisenlaisia kulttuurisia metsäsuhteita.

Metsästrategioista uusin, joulukuussa 2022 hyväksytty Kansallinen metsästrategia 2035 ei jatka edeltäjänsä linjalla: kulttuurin merkitys rajautuu viittaamaan jo omaksuttuihin (lähinnä elinkeinollisiin) käytäntöihin. Kestävän kehityksen kaikki neljä osa-aluetta mainitaan (s. 40), ja saamelaisten kulttuurin ja elinkeinojen erityisasema tuodaan esiin, joskin lyhyesti ja yleisluontoisesti (s. 7). Kulttuuria kuitenkin käsitellään ennen kaikkea metsäelinkeinojen yhteydessä. Strategisiin päämääriin kuuluu tiedolla johtamisen ja osaamisen vahvistaminen metsäalalla, johon liittyen linjataan: ”[v]iestintä ja vuorovaikutus lisäävät metsien käytön, metsäympäristön ja metsäkulttuurin ymmärrystä yhteiskunnassa ja erityisesti nuorten keskuudessa.” (s. 22.)

Erotuksena aiempiin metsästrategioihin päämäärien saavuttamiseen on kehitetty myös mittarit. Tiedolla johtamisen ja osaamisen vahvistamisen päämäärään liittyen mittarit ovat ”metsien käyttö ja sen hyväksyttävyys” sekä ”metsäasioiden käsittely mediassa”, joita on tarkoitus selvittää kyselytutkimuksin (s. 48). Kärkihankkeissa puolestaan mainitaan metsäalan uudistuminen ja kilpailukyky, joka taataan osaltaan lisäämällä (jälleen!) ”metsien käytön, metsäympäristön ja metsäkulttuurin ymmärrystä” (s. 29, ks. myös s. 31). Metsästrategia vuoteen 2035 sisältää myös vaikutustensa ja vaikuttavuutensa ennakkoarvioinnin, joka alkaa myönteisesti: ”KMS2035 on sekä sisällöltään että rakenteeltaan selkeästi fokusoidumpi kuin edeltäjänsä” (s. 37). Kuitenkin sosiaalisten ja kulttuuristen vaikutusten myönnetään olevan epävarmoja (s. 38).

Uteliaisuudesta vertaan metsästrategioiden kulttuurimainintoja uusimman Kansallisen luonnon monimuotoisuusstrategian 2035 luonnokseen (julkaistu 14.12.2022). Yhteistä on kestävän kehityksen painotus sekä kulttuurin käsitteen moninainen käyttö arvoihin, elämäntapoihin ja käytäntöihin viittaavana. Toisin kuin metsästrategioissa, vallitseva kulttuuri tunnistetaan jo johdannossa kestävyyshaasteeksi: ”Yhteiskuntamme taloudelliset, teknologiset, institutionaaliset, hallinnolliset sekä väestöön ja kulttuuriin liittyvät tekijät vaikuttavat siihen, minkälainen paine luontoon kohdistuu. Näiden niin kutsuttujen luontokadon juurisyiden taustalla vaikuttavat ihmisten arvot ja käyttäytyminen.” (s. 6.) Jäljempänä asia muotoillaan tarkemmin:

Monet luontovaikutuksiltaan haitalliset kulttuuriset tavat, tottumukset ja käytännöt, kuten luonnonvarojen ylikulutukseen johtava kulutus osaltaan lisäävät luontokatoa. Suomalaisten luonnonvarojen kulutus henkilöä kohti on maailman korkeimpien joukossa. Yksilöiden, yhteisöjen ja organisaatioiden on nykyistä paremmin hahmotettava ihmistoiminnan vaikutus luontoon ja luonnon kantokyvyn rajat, mutta samalla on myös tarjottava myönteinen visio yhteisestä kulkusuunnasta luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. (s. 48.)

Tähän liittyen strategiassa peräänkuulutetaan perustuslaillista jokaiselle kuuluvaa vastuuta ”luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä” (s. 19, 47). Monimuotoisuusstrategian luonnos näyttää siis esittävän, että nykykulttuurissa tapoina, tottumuksina ja kenties arvoinakin on luonnon kantokyvyn kannalta jotakin – tai paljonkin – korjattavaa.

Aiemman luonnon monimuotoisuusstrategian vaikuttavuus tunnustetaan avoimesti ”vaatimattomaksi” (s. 14). Uuden strategialuonnoksen sisällössä näkyy vahva tulevaisuuspainotus, johon liittyen korostetaan esimerkiksi kasvatuksen ja koulutuksen merkitystä tietoisuuden ja ”luonto-osaamisen” vahvistamisessa (s. 62). Myös ihmisten luontosuhteet mainitaan vahvuudeksi (s. 63-64). Kulttuurin käsitettä ei kuitenkaan näissä yhteyksissä käytetä. Saamelaisten oikeuksista kieleen, kulttuuriin ja elinkeinoihin linjataan näkyvästi sekä kansainvälisiin sopimuksiin viitaten (s. 65-68). Kulttuuriin liittyen strategialuonnoksessa käsitellään myös saamelaisten perinteistä tietoa, jonka ”itseisarvon tunnistaminen, turvaaminen ja aktiivinen käyttäminen ovat saamelaisten kulttuuriperinnön tulevaisuuden ja pohjoisen luonnon monimuotoisuuden kannalta olennaista” (s. 66). Luonnoksessa linjataan, että tämän tiedon asemaa on vahvistettava tutkimuksessa ja opetuksessa sekä kaikenlaisessa maan ja luonnonvarojen käytössä ja sen suunnittelussa, ja lisäksi perinteistä tietoa voidaan hyödyntää, jos siihen saadaan saamelaisilta itseltään ”vapaa, tietoon perustuva ennakkosuostumus” (s. 66).

Niin metsästrategioissa kuin viimeisimmässä luonnon monimuotoisuusstrategian luonnoksessakin kulttuurista puhutaan monella eri tavalla. Kirjoitukseni alussa kysyin, tunnistetaanko strategioissa ihmisten luontosuhteet luonnonvarojen hallinnan kannalta merkityksellisiksi. Tässä mielessä kulttuurista puhutaan tulkintani mukaan erityisesti kahdessa edeltävässä metsästrategiassa sekä uusimmassa luonnon monimuotoisuusstrategian luonnoksessa. Luontoon liittyvät merkitykset sekä jaetut ja yksilökohtaiset luontoon liittyvät tavat ja käytännöt ymmärretään tärkeiksi sekä ihmisten osallisuuden ja oikeudenmukaisuuden kokemusten että ekologisen kestävyyden kannalta. Toinen kysymykseni, tunnustetaanko luonnonympäristöt kulttuurisen toiminnan kannattelijoiksi, johdattelee tarkastelemaan strategioiden mainintoja kulttuurisista ekosysteemipalveluista.

Kulttuuri luonnon tarjoamana palveluna

Kestävyyspainotusten rinnalla suomalaisissa luonto- ja luonnonvarastrategioissa on 2010-luvun kuluessa yleistynyt ekosysteemipalvelunäkökulma. Siinä ei-inhimillisen luonnon tarjoamat aineelliset ja aineettomat hyödyt ryhmitellään ylläpito-, tuotanto-, säätely- ja kulttuuripalveluihin.6 Ylläpito, tuotanto ja säätely viittaavat erilaisiin ekologis-biofysikaalisiin kaikkea elämää kannatteleviin prosesseihin, kuten yhteyttämiseen, lahottamiseen ja pölyttämiseen. Kulttuuriset ekosysteemipalvelut kattavat luonnosta saatavat aineettomat hyödyt: virkistys, kasvatus, opetus, tieto, taide ja esteettiset elämykset.7 Luonto ja ihminen tuottavat kulttuuripalveluja eli kokemuksellisia, esteettisiä ja informatiivisia hyötyjä yhdessä. Luonnossa ajatellaan siis olevan erilaisia inhimillisesti merkittäviä ominaisuuksia, jotka tarjoavat perustan kasvatukselliselle ja tieteelliselle toiminnalle, kauneus- ja virkistyskokemuksille, taiteen ja kulttuurin luomiselle sekä muille jaetuille kokemuksille ja merkityksille.8

Kansallisessa metsästrategiassa 2025 ekosysteemipalveluihin viitataan näkyvästi. Jo johdannossa metsät nimetään merkittäviksi ekosysteemipalveluiden tuottajiksi, ja samassa yhteydessä huomautetaan myös niiden merkityksestä ihmisten hyvinvoinnin ja kulttuurin kannalta:

Ekosysteemipalvelut – luonnon ihmiselle tuottamat hyödyt – ovat suomalaisille merkittävä hyvinvoinnin lähde. Toimivien ekosysteemien merkitys pitkällä aikavälillä on keskeinen tulevien sukupolvien ekosysteemipalveluiden saatavuuden turvaamiseksi. Metsät toimivat suomalaisille niin ikään henkisen hyvinvoinnin ja kulttuurin lähteenä. (s. 8.)

Myöhemmin strategiassa tähdennetään, että ”[m]etsien kulttuuriarvot ovat [–] yhteiskunnallisesti merkittävä resurssi, jonka hyödyntämistä kulttuurisina ekosysteemipalveluina on perusteltua kehittää.” (s. 27.)

Ekosysteemipalvelunäkökulmaa yhdistetään vuoden 2025 metsästrategiassa näkyvästi myös kestävyysajatteluun. Yhtenä strategisena päämääränä on metsäluonnon monimuotoisuuden sekä ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden vahvistuminen. Luonnon tilan vahvistamisen rinnalla halutaan siis vahvistaa kestävää luonnon ja luonnonvarojen käyttöä. Kulttuurista kestävyyttä ei vuoteen 2025 ulottuvassa strategiassa vielä erikseen nimetä, jolloin kulttuuriset ekosysteemipalvelut liitetään sosiaaliseen kestävyyteen. Lainaan strategiaa tässä hieman laajemmin, koska kohta on jännitteinen ja siksi kulttuurisesta näkökulmasta erityisen kiinnostava:

Sosiaaliseen kestävyyteen kuuluvat muun muassa työllisyydestä, työhyvinvoinnista ja osaamisen ajantasaisuudesta huolehtiminen sekä metsien monipuolinen virkistyskäyttö. Tässä luvussa käsitellään sosiaalista kestävyyttä muuten kuin työllisyys- ja työhyvinvointinäkökulmasta. Sosiaalinen kestävyys sisältää myös kulttuurisen kestävyyden. Luontopääomaa tulee hyödyntää viisaasti ja siten turvata tulevien sukupolvien mahdollisuudet nauttia ekosysteemien tuottamista palveluista. Keskeistä on tunnistaa eri ekosysteemipalveluiden väliset riippuvuudet ja turvata ekosysteemipalvelut seuraaville sukupolville hallitsemalla niitä kestävästi ja tutkimusta hyödyntäen. (s. 26.)

Yllä olevassa katkelmassa sosiaalisesta kestävyydestä painotetaan ensin työllisyysnäkökulmia, jotka kuitenkin siirretään sivuun ja korostetaankin, että sosiaalinen kestävyys sisältää myös kulttuurisen kestävyyden. Tämän jälkeen edellytetään luontopääoman eli luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden viisasta hyödyntämistä, joka takaa ekosysteemipalvelut myös tuleville sukupolville (kestävyyden periaatteen mukaisesti). Nyt ekosysteemipalveluista puhutaan kuitenkin yleisenä monikkona, eli kulttuuripalveluita ei erotella.

Kulttuurisen kestävyyden sulautuminen sosiaaliseen kestävyyteen sekä kulttuuripalveluiden harva ja yleisluontoinen nimeäminen jättävät kulttuuristen ekosysteemipalveluiden luonnonvarahallinnallisen merkityksen hyvin epämääräiseksi. Myös kestävyys- ja ekosysteemipalveluiden tiivis terminologinen yhdistäminen voi tuottaa hämmennystä – varsinkin kun käsitteet eivät ole itsessäänkään yksiselitteisiä.

Kahdessa uudemmassa metsästrategiassa kulttuurisista ekosysteemipalveluista tarjotaan määritelmät. Strategian 2025 päivityksessä määritelmä on lyhyehkö: ”kulttuuripalveluita ovat esim. maisema sekä ulkoilu ja virkistys” (s. 102). Strategiassa vuoteen 2035 ollaan tarkempia: ”[k]ulttuurisia palveluita ovat virkistyskäyttö, luontomatkailu, kulttuuriperintö, metsämaisema, metsä taiteessa ja populaarikulttuurissa, metsä tieteessä ja opetuksessa” (s. 40). Vaikka uusimmassa strategiassa kulttuuriset ekosysteemipalvelut määritellään melko kattavasti, metsien ja metsienkäytön kulttuurisista ulottuvuuksista puhutaan paljon vähemmän kuin vuoden 2025 päivityksessä. Kaikille strategioille yhteistä on, että kulttuurisista ekosysteemipalveluista puhutaan hyvin ylimalkaisesti. Metsät luonnonympäristöinä siis ymmärretään ihmisten luovuuden ja kaikenlaisen kulttuurisen toiminnan ja merkityksenmuodostuksen kannattelijoiksi, mutta yksityiskohtaista erittelyä ilmiöstä ei tehdä.

Kulttuuristen ekosysteemipalveluiden heikko edustus luonto- ja luonnonvarastrategioissa heijastelee varmasti strategioiden käytännöllistä luonnonvarahallinnallista tehtävänasettelua ja tarkoitusta: painopiste on aineellisten luonnonvarojen tehokkaassa mutta kestävässä taloudellisessa hyödyntämisessä. Luontoon ja luonnonvaroihin liittyvät kulttuuriset merkitykset ja arvostukset ovat monihahmotteisempia, ja ne mielletään usein yksilöllisesti koetuiksi. Kulttuurisiin merkityksiin ei myöskään liity saman laajuisia elinkeinollisia ja taloudellisia saati teollisia intressejä. Näistä syistä kulttuurisia ekosysteemipalveluja on pidetty haastavana ilmiönä myös tieteellisessä tutkimuksessa. Tutkijat ovat puhuneet kulttuuristen merkitysten ja arvojen sekä niiden mittaamisen ja arvottamisen sotkuisuudesta ja sekalaisuudesta.9 Luonnonvarojen hallinnan suunnitelmissa nimenomaan kulttuuriset ekosysteemipalvelut ovatkin jääneet heikosti määritellyiksi tai muuten marginaaliseen asemaan.10

Kritiikkiä on esitetty myös yleisemmin ekosysteemipalvelulähestymistapaa kohtaan. Luonnon ja luonnon antimien rahallisen arvon määrittely on äärimmäisen hankalaa, ja itse luonnon rahallistaminen on koettu ongelmalliseksi, jopa vaaralliseksi.11 Vaihtoehdoksi ekosysteemipalveluille on ehdotettu luonnon tarjoamia vaikutuksia tai palveluita (nature’s contributions to people). Käsite on Hallitustenvälisen luonnon monimuotoisuus- ja ekosysteemipalvelupaneelin (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES) aloite, joka korostaa kulttuurin keskeisyyttä kaikkien ihmisen ja luonnon välisten yhteyksien perustana. IPBESin aloite myös painottaa alkuperäiskansojen tiedon ja paikallistiedon merkitystä luonnon hyötyjen arvioinnissa.

Luonnon ja luonnonvarojen kulttuurisista merkityksistä ja vaikutuksista puhuttaessa kulttuuristen ekosysteemipalveluiden käsite on kuitenkin kiinnostava ja mahdollisesti hyödyllinen, koska se nostaa hankalasti mitattavat, subjektiivisesti koetut merkityksellisyyden ja arvokkuuden ilmiöt muiden luontohyötyjen rinnalle. Luonnon ihmistä puhutteleva, opettava, kutsuva ja innoittava (siis kulttuurinen) todellisuus asettuu käsitteelliseen muotoon ja järjestykseen, joka voidaan edes yrittää huomioida luonnonvarahallinnallisessa tietämisessä, suunnittelussa ja toiminnassa. Humanistin onkin helppo innostua kulttuuristen ekosysteemipalveluiden käsitteestä eli langeta niiden viettelykseen, ympäristötutkija Taru Peltolan (2021) ilmaisua lainatakseni.12 Peltola kuvaa kriittisesti ja tarkkanäköisesti ekosysteemipalvelua vetovoimaisena käsitteellistyksenä, joka lupaa tutkijalle tieteenalarajat ylittävää, yhteiskunnallisesti merkittävää ja mahdollisesti luonnon ja yhteiskunnan suhdetta uudistavaa lähestymistapaa.

Luonnonvarahallinnasta sekä kulttuurin ja kestävyysmurroksen yhteyksistä puhuttaessa tieteellisen tutkimuksen käsitteelliset avaukset tai eri tieteenalojen mahdollisuudet osallistua tiedontuotantoon ja politiikkavaikuttamiseen eivät tietenkään ole keskiössä. Eksyinkö siis edellä aiheesta sivuun syventyessäni kulttuurisiin ekosysteemipalveluihin lähestymistapana, jota luonnonvarastrategiat eivät ole ottaneet haltuun ja jota tiedeyhteisökin epäilee? Kuten Peltola (2021, 201) kirjoittaa, ekosysteemipalvelu ei ole vain tutkimuksellinen vaan myös poliittinen käsite, joka ”pyrkii muuttamaan yhteiskunnan suhdetta luontoon”. Juuri tässä mielessä kulttuuriset ekosysteemipalvelut, erityisesti humanistisen tutkimuksen jäsentäminä, voivat auttaa osaltaan ymmärtämään kulttuuristen ilmiöiden riippuvaisuutta luonnosta ja luonnon monimuotoisuudesta, sekä toisaalta hahmottamaan, kuinka kulttuuriset ilmiöt edesauttavat ja vahvistavat kestävyysmurroksen toteutumista.

Humanistin tehtävät

Maankäyttöön ja luonnonvarojen hyödyntämiseen sisältyy aina konfliktiriskejä, joista vain osa liittyy talouteen, elinkeinoihin tai luonnonsuojeluun. Ihmiset nousevat puolustamaan sitä, mikä on heille itselleen tärkeää, arvokasta ja merkityksellistä. Esimerkiksi Kansallisen metsästrategian 2025 päivityksessä arvojen ja merkitysten huomioonottamisen haaste on tunnistettu, ja se mainitaan metsien käyttöä koskevien uusien tutkimushankkeiden yhteydessä: ”Metsäpolitiikan hyväksyttävyyden kannalta on tärkeää tehdä päätöksiä tietoisena erilaisista arvoista.” (s. 34.) Myös kestävyysmurroksen osalta on tiedostettu, että yhteiskunnan ekologisen jälleenrakennuksen on tapahduttava oikeudenmukaisesti ja mahdollisimman laajassa yhteisymmärryksessä. Mitä ihmiset elinympäristöltään haluavat ja tarvitsevat (ei vain aineellisesti vaan myös kokemuksellisesti) on otettava huomioon. Näistä syistä ei ole yhdentekevää, missä määrin kulttuuriset arvot ja merkitykset tiedostetaan luonnonvarahallinnassa.

Tällä hetkellä suomalaisessa luonnonvarakeskustelussa asettuvat vastakkain taloudelliset intressit ja ympäristönäkökulmat – ennen kaikkea ilmastonmuutos ja biodiversiteettikriisi.13 Esimerkiksi metsäkeskustelua käydäänkin nyt pitkälti numeroin. Vaikka laskeminen14 on tärkeää, ymmärrys metsien merkityksistä ihmisille kapeutuu, jos puhutaan vain taloudesta ja ekologiasta. Suomessa metsäkiistojen lokeroivia diskursseja on tutkittu jo kymmenisen vuotta.15 Viime vuosien aikana metsäsuhdetutkimus on lisännyt ymmärrystä ihmisten erilaisista metsäsuhteista ja metsiin liittyvistä arvoista ja arvostuksista.16 Kuten olen edellä osoittanut, tällaiset tutkimukselliset avaukset ja uudenlaiset painopisteet alkavat näkyä myös luonnonvarahallinnassa, joskin vielä pilkahduksina.

Luontoon ja luonnonvaroihin liittyvien strategioiden tarkastelu kulttuurisesta näkökulmasta auttaa tunnistamaan mahdollisesti olennaisiakin tiedon aukkoja, puhuttiinpa kestävyystieteestä, kulttuurintutkimuksesta, sosioekologisten järjestelmien tutkimuksesta tai yleisemmin monitieteisestä tai humanistisesta ympäristötutkimuksesta. Uusimmassa metsästrategiassa kulttuurilla viitataan pääsääntöisesti maa-alan tai jonkin tietyn luonnonvaran hyödyntämisen perinteisiin, tietotaitoon ja käytäntöihin. Kulttuuri on siis jotakin, jota yritys, elinkeino tai teollisuudenala kannattelee tai hyödyntää. Toisaalta samassa strategiassa luonnonvarahallinnallinen kulttuuripuhe liittyy saamelaisten oikeuksiin, mikä on ympäristöoikeudenmukaisuuden, kulttuuristen oikeuksien ja kulttuurisen moninaisuuden kannalta aivan olennaista.

Olisi kuitenkin tärkeää nostaa esiin kulttuuriset, esteettiset ja kokemukselliset luontoarvot ja -merkitykset myös yleisenä, erilaisille ihmisille ja ihmisryhmille olennaisena asiana. Strategioihin ei saisi rakentua sellaista ajatusta, että ”valtaväestö” olisi tietynlaisen jaetun luonnonkäytön kannalla. Monitieteisessä ympäristötutkimuksessa on jo pitkään tunnistettu tarve tunnistaa ja jäsentää erilaisia luontosuhteita sekä luonnon kanssa olemisen ja luonnon merkityksellistämisen tapoja.17 Miten tieto luontosuhteiden ja luontoon liittyvien tarpeiden ja arvojen moneudesta siirtyy luonnonvarahallintaan, jää edelleen avoimeksi kysymykseksi ja kamppailujenkin aiheeksi.

Kulttuurisiksi nimettyjen tekijöiden tutkiminen luonnonvara- ja ympäristökysymysten yhteydessä auttaa hahmottamaan ihmisten systeemien ja luonnon systeemien yhteenkietoutumista sekä löytämään kuvitteellisia ja oraalla olevia merkityksiä, odotuksia ja käytäntöjä suhteessa luontoon ja luonnonvaroihin. Koska kulttuuriset arvot ja merkitykset liittyvät usein syvästi ja omakohtaisesti koettuun sekä samalla yhteisöllisesti ja aikojen saatossa jaettuun, mikä luonnossa koetaan tärkeäksi ja olennaiseksi jäsentyy tyypillisesti “kulttuurisena” – se voi olla kauneutta, totuudellisuutta, virkistystä, maailmaa selittävää, lohdullista, ajan ja paikan ylittävää, ylisukupolvista, tai vaikkapa omaa tai yhteisöllistä identiteettiä rakentavaa. Viittaukset kulttuurisiin ulottuvuuksiin ja merkityksiin johtavat siis sen jäljille, mikä ihmisille on omakohtaisesti ja jaetusti merkityksellistä. Tällaiset näkökulmat jäävät luonnonvarojen käyttöä koskevassa tutkimuksessa helposti varjoon.

Luonnonvarahallintaan liittyvät kulttuuriset kysymykset ovat moninaisia ja tärkeitä, eikä niitä voida tutkia ilman humanistisia lähestymistapoja. En viittaa tässä vain laadullisiin menetelmiin yleensä vaan myös käsitteelliseen ymmärrykseen kertomuksista, vertauskuvista ja tunnevaikutuksista ihmisen luontosuhteiden jäsentäjinä. Viittaan myös humanististen tutkimusalojen pitkään traditioon perustuvaan ymmärrykseen siitä, miten inhimillinen luovuus on luonnosta riippuvaista ja ihmisen hyvinvoinnille välttämätöntä.

Kulttuurin ja luonnon toimintojen yhteys ymmärretään tieteenalanäkökulmasta riippuen eri tavoilla. Kuten kulttuuristen ekosysteemipalveluiden käsite osoittaa, luonnontieteet painottavat luonnon toiminnallisuutta: monimuotoinen luonto tarjoaa aineelliset ja toiminnalliset perustat ihmiselämälle ja kulttuuriselle kehitykselle. Ihmistieteissä korostuu ihmisen toiminnallisuus: luontoa ja sen toimintaa jäsennetään kulttuurisin käytännöin ja merkitysjärjestelmin. Jos näitä toiminnallisuuden muotoja tarkasteltaisiin erillisinä ilmiöinä, niillä nähtäisiin myös erilaiset rajoitteet: luonnolla ekologiset reunaehdot (tai planetaariset rajat) ja ihmisellä aika-, paikka- ja yhteisösidonnaiset kulttuuriset kehykset tai puitteet. Käytännössä kuitenkin kaikki toiminta – luonnon ja ihmisen – tapahtuu ekologisten reunaehtojen puitteissa, ja ihminen voi tätä kaikkea tarkkailla kulttuuristen jäsennystensä varassa. Olennaista on muistaa, että luonnon ja ihmisen toiminta yhdistyvät ja vaikuttavat aina toisiinsa. Luonnonvarahallinnan kulttuurisia ulottuvuuksia pohdittaessa on huomioitava nämä keskinäisyhteydet ja -vaikutukset.

Luonnonvarat voivat olla eri tavoin määriteltävissä ja mitattavissa, ja niiden ottoon ja käyttöön liittyvät ympäristökuormat ja -riskit voidaan laskea, mutta luonnonvarojen käytöllä on kiistatta myös inhimilliset hintansa ja merkityksensä. Harvakseltaankin mainittuina kulttuurisen kestävyyden ja kulttuuristen ekosysteemipalveluiden kaltaiset käsitteet nostavat esiin ihmisten tarpeet kytkeytyä ylisukupolvisiin perinteisiin, virkistäytyä ja innoittua luonnossa, jäsentää luontosuhdettaan, pitää yllä yhteyttä erityisiin paikkoihin sekä vaikkapa seurata sellaista elämää ja toimintaa, joka ei ole ihmisen hallitsemaa.

Karoliina Lummaa

Viitteet

1 Maron & al. 2012; Turnhout & al. 2013; Moreno-Mateos & al. 2015; Apostolopoulou & Adams 2017.

2 Ks. esim. Yletyinen & al. 2022; Apostolopoulou & Cortes-Vazquez 2019.

3 Näin on käynyt itsellenikin, ks. Lummaa 2022.

4 Keskeinen julkaisu on Reetta Karhunkorvan, Leena Paaskosken, Airi Matilan ja Nora Arnkilin Merkityksellinen metsäkulttuuri vuodelta 2016. Tällä hetkellä tehdystä suomalaisesta metsäsuhdetutkimuksesta ks. Apajalahti & al. 2022.

5 Esim. Chan & al. 2012; Turnhout & al. 2013; Apostolopoulou & Adams 2017; Kadykalo & al. 2019; Díaz & al. 2018.

6 Chan & al. 2012; Ishihara & al. 2017; Milcu & al. 2013.

7 Mace & al. 2012; Chan & al. 2012, 9; Milcu & al. 2013.

8 Takala, Hujala & al. 2019; Takala, Lehtinen & al. 2019; Takala, Lehtinen & al. 2020.

9 Esim. Silvennoinen 2017; Halla, Karhunkorva & Laine 2020; Tuomainen 2020; Hankonen 2021.

10 Ruohonen 2019.

11 Turnhout & al. 2013.

12 Tuomainen 2020.

13 Paaskoski & Roiko-Jokela 2020.

14 Esim. Hiedanpää 2021.

15 Hiedanpää, Suvantola & Naskali 2010

16 Kolström 2010; Milcu & al. 2013.

17 Kolström 2010, 26-27.

 

Lähdekirjallisuus

 

Apajalahti, E-L., Aula, I., Ek, T., Halla, T., Halonen, M., Houtbeckers, E., Kallio, E.K., Karhunkorva, R., Laine, J., Leiwo, L., Lummaa, K., Matilainen, A., Näyhä, A., Salmivuori, E., Seppä, T., Simkin J., Takala, T. 2022. Ihmistieteelliset näkökulmat ja rinnakkaiset tulevaisuuspolut – katsaus metsäsuhdetutkimuksen kenttään. Metsät ja tulevaisuus. Vuosilusto 14. Toim. Leena Paaskoski, Heikki Roiko-Jokela & Marko Rikala. Punkaharju: Suomen Metsämuseo Lusto & Metsähistorian Seura, 13–51. Luettavissa verkossa https://lusto.fi/wp-content/uploads/2022/12/Lusto-Vuosilusto14.pdf

 

Apostolopoulou, Evangelia & William M. Adams 2017. Biodiversity offsetting and conservation: reframing nature to save it. Oryx 51:1, 23-31. https://doi.org/10.1017/S0030605315000782

 

Apostolopoulou, Elia & Jose A. Cortes-Vazquez (toim.) 2019. The Right to Nature. Social Movements, Environmental Justice and Neoliberal Natures. London & New York: Routledge.

 

Chan, Kai M. A., Terre Satterfield & Joshua Goldstein 2012. Rethinking Ecosystem Services to Better Address and Navigate Cultural Values. Ecological Economics 74, 8–18. 10.1016/j.ecolecon.2011.11.011

 

Díaz, Sandra, Unai Pascual, Marie Stenseke, Berta Martín-López, Robert T. Watson, Zsolt Molnár, Rosemary Hill, Kai M. A. Chan, Ivar A. Baste, Kate A. Brauman, Stephen Polasky, Andrew Church, Mark Lonsdale, Anne Larigauderie, Paul W. Leadley, Alexander P. E. van Oudenhoven, Felice van der Plaat, Matthias Schröter, Sandra Lavorel, Yildiz Aumeeruddy-Thomas, Elena Bukvareva, Kirsten Davies, Sebsebe Demissew, Gunay Erpul, Pierre Failler, Carlos A. Guerra, Chad L. Hewitt, Hans Keune, Sarah Lindley & Yoshihisa Shirayama 2018. Assessing nature’s contributions to people. Science 359: 6373, 270–272. 10.1126/science.aap8826

 

Halla, Tuulikki, Reetta Karhunkorva & Jaana Laine 2020. Metsäsuhteet metsäkulttuurisen kestävyyden rakentajina. Metsät ja kulttuurinen kestävyys. Vuosilusto 13. Toim. Leena Paaskoski, Heikki Roiko-Jokela & Marko Rikala. Punkaharju: Suomen Metsämuseo Lusto & Metsähistorian Seura, 24-37. Luettavissa verkossa https://issuu.com/vuosilusto/docs/vuosilusto13

 

Hankonen, Ilona 2021. Ihmisiä metsässä. Luonto kulttuuriympäristökysymyksenä. Joensuu: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura.

 

Hiedanpää, Juha (toim.) 2021.Tiedeneuvo. Ihmistieteen näkökulmia luonnonvarapolitiikan muotoiluun. Tampere: Vastapaino.

 

Hiedanpää, Juha, Leila Suvantola & Arto Naskali 2010. Hyödyllinen luonto. Ekosysteemipalvelut hyvinvointimme perustana. Tampere: Vastapaino.

 

Ishihara, Hiroe, Unai Pascual & Ian Hodge 2017. Dancing with storks: The role of power relations in payments for ecosystem services. Ecological Economics 139: 45–54. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2017.04.007

 

Kadykalo, Andrew N., María D. López-Rodriguez, Jacob Ainscough, Nils Droste, Hyeonju Ryu, Giovanni Ávila-Flores, Solen Le Clec´h, Marcia C. Muñoz, Lovisa Nilsson, Sakshi Rana, Priyanka Sarkar, Katharina J. Sevecke & Zuzana V. Harmáčková 2019. Disentangling ”ecosystem services” and ”nature’s contributions to people”. Ecosystems and People 15:1, 269–287. https://doi.org/10.1080/26395916.2019.1669713

 

Kolström, Taneli 2010. Mitä ekosysteemipalvelut ovat? Teoksessa Juha Hiedanpää, Leila Suvantola & Arto Naskali (toim.) Hyödyllinen luonto. Ekosysteemipalvelut hyvinvointimme perustana. Vastapaino, Tampere. 19–32.

 

Lummaa, Karoliina 2022. Metsän esteettinen toimijuus Jouni Tossavaisen Metsännenä-runokokoelmassa ja ekosysteemipalvelukirjallisuudessa. Teoksessa Ympäristömuutos ja estetiikka. Toim. Jukka Mikkonen, Sanna Lehtinen, Kaisa Kortekallio & Noora-Helena Korpelainen. Helsinki: Suomen Estetiikan Seura, 393–430. Luettavissa verkossa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/343564

 

Mace, Georgina M., Ken Norris & Alastair H. Fitter 2012. Biodiversity and ecosystem services: a multilayered relationship. Trends in Ecology and Evolution 27:1, 19–26. 10.1016/j.tree.2011.08.006

 

Maron, Martine, Richard J. Hobbs, Atte Moilanen, Jeffrey W. Matthews, Kimberly Christie, Toby A. Gardner, David A. Keith, David B. Lindenmayer & Clive A. McAlpine 2012. Faustian bargains? Restoration realities in the context of biodiversity offset policies. Biological Conservation 155, 141-148. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2012.06.003

 

Milcu, Andra Ioana, Jan Hanspach, David Abson & Joern Fischer 2013. Cultural ecosystem services: A literature review and prospects for future research. Ecology and Society 18(3):44. http://dx.doi.org/10.5751/ES-05790-180344

 

Moreno-Mateos, David, Virginie Maris, Arnaud Béchet & Michael Curran 2015. The true loss caused by biodiversity offsets. Biological Conservation 192, 552-559. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2015.08.016

 

Paaskoski, Leena & Heikki Roiko-Jokela 2020. Tavoitteena metsäkulttuurinen kestävyys. Metsät ja kulttuurinen kestävyys. Vuosilusto 13. Toim. Leena Paaskoski, Heikki Roiko-Jokela & Marko Rikala. Punkaharju: Suomen Metsämuseo Lusto & Metsähistorian Seura, 5-9. Luettavissa verkossa https://issuu.com/vuosilusto/docs/vuosilusto13

 

Peltola, Taru 2021. Epäröinti – muuttavatko ekosysteemipalvelut luontosuhdetta? Teoksessa Tiedeneuvo. Ihmistieteen näkökulmia luonnonvarapolitiikan muotoiluun. Toim. Juha Hiedanpää. Tampere: Vastapaino, 201-227.

 

Ruohonen, Anna 2019. Laske, älä luule. Teoksessa Anssi Jokiranta, Pekka Juntti, Anna Ruohonen & Jenni Räinä: Metsä meidän jälkeemme. Helsinki: Like.

 

Silvennoinen, Harri 2017. Metsämaiseman kauneus ja metsänhoidon vaikutus koettuun maisemaan metsikkötasolla. Dissertationes Forestales 242. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto.

 

Takala, Tuomo, Teppo Hujala, Minna Tanskanen & Jukka Tikkanen 2019. Competing discourses of the forest shape forest owners’ ideas about nature and biodiversity conservation. Biodiversity and Conservation 28, 3445-3460. https://doi.org/10.1007/s10531-019-01831-7

 

Takala, Tuomo, Ari Lehtinen, Minna Tanskanen, Teppo Hujala & Jukka Tikkanen 2019. The rise of multi-objective forestry paradigm in the Finnish print media. Forest Policy and Economics 106 (2019) 101973. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.101973

 

Takala, Tuomo, Ari Lehtinen, Minna Tanskanen, Teppo Hujala & Jukka Tikkanen 2020. Discoursal power and multi-objective forestry in the Finnish print media. Forest Policy and Economics 111 (2020) 102031. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.102031

 

Tuomainen, Kristian 2020. Kainuulaiset retkeilyreitit näköalana metsien käytön kulttuuriseen kestävyyteen. Metsät ja kulttuurinen kestävyys. Vuosilusto 13. Toim. Leena Paaskoski, Heikki Roiko-Jokela & Marko Rikala. Punkaharju: Suomen Metsämuseo Lusto & Metsähistorian Seura, 52-69. Luettavissa verkossa https://issuu.com/vuosilusto/docs/vuosilusto13

 

Turnhout, Esther, Claire Waterton, Katja Neves & Marleen Buizer 2013. Rethinking biodiversity: from goods and services to “living with”. Conservation Letters 6: 3, 154-161. https://doi.org/10.1111/j.1755-263X.2012.00307.x

 

Yletyinen, Johanna, Jason M. Tylianakis, Clive Stone & Phil O’B. Lyver 2022. Potential for cascading impacts of environmental change and policy on indigenous culture. Ambio 51, 1110–1122. https://doi.org/10.1007/s13280-021-01670-3

2.5.2023
Kulttuuri ja kestävyysmurros Kulttuurin merkitys kestävyysmurroksessa ja ekologisessa jälleenrakennuksessa on tänä päivänä laajasti tunnistettu. Mutta mistä puhutaan, kun puhutaan kulttuurista? Kulttuurin määritelmien ja merkitysten moninaisuus voi turhauttaa, mutta se on myös tarpeellista. Mitä laajemmin, syvemmin ja vaihtelevammin voidaan ajatella kulttuurin ja kestävyysmurroksen suhteita, sitä enemmän muodostuu inhimillistä pääomaa kestävyysmurroksen toteuttamiseen ja sen haastavimpienkin puolien sietämiseen. Sana kulttuuri esiintyy […]

Kulttuurin merkitys kestävyysmurroksessa ja ekologisessa jälleenrakennuksessa on tänä päivänä laajasti tunnistettu. Mutta mistä puhutaan, kun puhutaan kulttuurista? Kulttuurin määritelmien ja merkitysten moninaisuus voi turhauttaa, mutta se on myös tarpeellista. Mitä laajemmin, syvemmin ja vaihtelevammin voidaan ajatella kulttuurin ja kestävyysmurroksen suhteita, sitä enemmän muodostuu inhimillistä pääomaa kestävyysmurroksen toteuttamiseen ja sen haastavimpienkin puolien sietämiseen.

Sana kulttuuri esiintyy yhä useammin ympäristöongelmia, luonnonvarojen kulutusta ja hallintaa sekä yhteiskunnan kestävyysmurrosta koskevissa keskusteluissa ja julkaisuissa. Esimerkiksi suomalaisissa ympäristön tilaan ja luonnonvarojen käyttöön liittyvissä strategioissa puhutaan kulttuurisesta muutoksesta, kulttuurisesta kestävyydestä ja kulttuurisista ekosysteemipalveluista.1 Lisäksi erilaisissa tutkimuksissa, mietinnöissä ja linjauksissa voidaan huomauttaa ympäristöongelmien ja kestävyyskriisin juurisyiden olevan kulttuurisia, tai että ympäristö- ja resurssikriiseihin tarvitaan kulttuurisia lähestymistapoja.2

Kulttuurin käsitteen käyttö ja kulttuuristen ilmiöiden huomioiminen liittyvät siihen, että ihmisen ja luonnon järjestelmiä tarkastellaan yhä enemmän toisiinsa kietoutuneina niin ympäristötutkimuksessa kuin luonnonvarahallinnassakin.3 ”Kulttuurilla” voidaan viitata joustavasti ja moninaisesti ihmisten ja ihmisyhteisöjen toimintaan ja toiminnan taustoihin, joiden ymmärtäminen on tärkeää ympäristö- ja luonnonvarakysymysten tarkastelussa ja ratkaisuissa. Samalla kulttuurin käsitteen joustavuus ja moninaisuus tuottavat myös ongelman: mitä ”kulttuurilla” ja ”kulttuurisella” kulloinkin oikeastaan tarkoitetaan? Toiseksi voidaan kysyä, mitä kulttuurisilla näkökulmilla halutaan ja voidaan saavuttaa kestävyysmurroksen näkökulmasta.

Tässä kirjoituksessa ja sen jatko-osassa (julkaisu tiistaina 9.5.) luotaan tapoja, joilla kulttuurista puhutaan kestävyys-, ympäristö- ja luonnonvarakysymysten yhteydessä. Keskityn suomalaiseen keskusteluun, mutta käsitteiden määrittelyjen yhteydessä näkökulmani laajenee englanninkieliseen kansainväliseen tutkimuskirjallisuuteen. Tarkoitukseni on luoda tiivis ja yleisluontoinen katsaus kulttuuria ja kestävyysmurrosta koskevaan tutkimukseen ja keskusteluun, mutta myös luoda olemassa oleville puheenvuoroille kaikupohjaa ja esittää joitakin omiakin näkökulmia. Lähestymistapaani kulttuurisiin kysymyksiin hallinnee taiteentutkimuksellinen taustani.

Kulttuurin käsitteen käyttötapojen yleisluontoinenkin tarkastelu auttaa hahmottamaan kulttuurille annettuja merkityksiä ja tehtäviä kestävyysmurrosta, ympäristöongelmia ja luonnonvarojen käyttöä koskevissa keskusteluissa. Samalla on mahdollista osoittaa, että kulttuuriset ulottuvuudet ovat olennaisia ympäristö- ja luonnonvarakysymysten yhteydessä, ja että näistä ulottuvuuksista on olemassa runsaasti tietoa ja tutkimusta. Kulttuuria koskevista keskusteluista voi myös jäljittää sellaisia ihmiskäsityksiä, jotka eivät pelkistä ihmistä luonnon ja luonnonvarojen hyödyntäjäksi tai hävittäjäksi vaan jotka näkevät ihmisessä myös elämää ylläpitävää luovuutta.

Aloitan tämän kirjoituksen käymällä lyhyesti läpi erilaisia kulttuurin määritelmiä. Siirryn sitten kahteen Suomessa ja maailmalla yleiseen ja ajankohtaiseen tapaan ajatella kulttuuria ympäristö- ja luonnonvarakysymysten yhteydessä: tarkastelen näkemyksiä kulttuurisesta muutoksesta sekä kulttuurista osana kestävää kehitystä. Lopuksi kysyn, miten ei-inhimillinen luonto ja kehkeytyvät ihmis- ja kulttuurikäsitykset vaikuttavat ajatukseen kulttuurista kestävyysmurroksen tekijänä.

Kulttuuri – määritelmiä ja käsityksiä

Kulttuurin käsitteen määritelmiä vertaillaan usein kysymällä, kuinka laajasti tai suppeasti kulttuuri ymmärretään. Laajimmillaan ja yleisimmillään kulttuurilla tarkoitetaan jaettuja merkityksiä, tapoja ja käytäntöjä – inhimillistä aineellista ja aineetonta toimintaa kokonaisuudessaan.4 Biologisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden tutkijat Sarah Pilgrim ja Jules Pretty määrittelevät kulttuurin “käytäntöjen, instituutioverkostojen ja merkityssysteemien kokonaisuudeksi”.5 Kulttuuriset systeemit muokkaavat heidän mukaansa “ihmisyhteisöjen ja yhteiskuntien tietoa, käytäntöjä, uskomuksia, maailmankatsomuksia, arvoja, normeja, identiteettejä, elinkeinoja ja sosiaalisia järjestyksiä”.

Laajasti ymmärretyn kulttuurin käsitteen rinnalla on olemassa kirjava joukko rajatumpia tapoja puhua kulttuurista. Länsimaisen kulttuurin käsitteen ja kulttuurikäsitysten historiaa jäljittänyt Raymond Williams erottelee kolme modernille ajalle tyypillistä tapaa ymmärtää kulttuuri. Näistä ensimmäinen viittaa kaikkeen älylliseen, hengelliseen ja esteettiseen kehitykseen (vastaten edellä kuvailtua laajaa merkitystä). Toiseksi Williams erottaa kulttuurin älyllisinä ja luovina aloina (erityisesti taiteina), niiden toimintana ja tuotantoina. Suomessa eduskuntavaalien alla leimahtanut poliittinen keskustelu kulttuurin merkityksistä ja rahoituksesta ilmentää tätä määritelmää. Kolmas tapa ymmärtää kulttuuri on viitata erityiseen elämisen tapaan: vaikkapa tiettyihin ajallis-paikallisesti vallitseviin elämänmuotoihin (”tukkilaiskulttuuri”) tai menneiden elämänmuotojen periodisiin hahmotuksiin (”kampakeraaminen kulttuuri”), toimintatapojen ja niiden taustalla olevien käsitysten kokonaisuuksiin (”yrityskulttuuri”, ”ruokakulttuuri”) tai tietyn ryhmän identiteettiin, tapoihin tai toimintaan (”urheilukulttuuri”).6

Kulttuurin määrittelyissä voidaan painottaa myös sen olemuksellisia tai toiminnallisia ulottuvuuksia. Kulttuuri voidaan mieltää rakenteiksi tai puitteiksi, joiden mukaisesti ihmisten toiminta, ajattelu ja kokemisen tavat muotoutuvat. Toisaalta kulttuuri voidaan ymmärtää myös dynaamisemmin, sosiaalisena uudistumisprosessina.7 Tällaiseen käsitykseen on vaikuttanut esimerkiksi Ulf Hannerz luonnehdinnallaan kulttuurista virtana, jonka kaukaa (historiallisen, maantieteellisen tai analyyttisen etäisyyden päästä) havaittu pysyvyys paljastuu lähempää katsoen jatkuvaksi muutokseksi.8

Kulttuurin käsitteelle on siis olemassa useita erilaisia, erilaisista painotuksista ja kulttuurille mielletyistä tehtävistä syntyviä määritelmiä. Määritelmäeroista johtuvien sekaannusten lisäksi keskustelu kulttuurista voidaan kokea haastavaksi siihen liittyvien arvolatausten, oletusten ja odotusten vuoksi. Kysymys arvoista ja arvostuksista kuuluukin kulttuurista käytyjen nykykeskustelujen ytimeen.9 Kipeitä ja äärimmäisen tärkeitä nämä keskustelut ovat vähemmistöjen oikeuksien yhteyksissä. Vaikka esimerkiksi saamelaiskansojen kulttuuriset oikeudet usein tunnustetaan virallisissakin yhteyksissä, päätöksenteossa niitä ei osata (tai haluta) edelleenkään huomioida. Viime vuosina on keskusteltu myös paljon kulttuurisesta omimisesta, jossa etuoikeutetut hyödyntävät haavoittuvammassa asemassa olevien ryhmien kulttuurin tuotteita omiin (usein kaupallisiin) tarkoituksiinsa. Kulttuurin, identiteetin sekä alueellisten ja historiallisten erityisyyksien yhteydet poliittisine ulottuvuuksineen ovat aivan olennaisia myös ympäristö- ja luonnonvarakysymysten yhteydessä.

Kulttuurin käsite kytkeytyy tyypillisesti myös luovuuteen, itseilmaisuun sekä uuden tai mahdollisen kuvitteluun ja esittämiseen. Tällä tavalla ymmärrettynä kulttuuriin liittyy arvoja, odotuksia ja oletuksia ilmaisunvapaudesta. Ympäristökriisien sosiaalisista juurisyistä sekä kestävyyssiirtymistä tai -murroksesta puhuttaessa nostetaan usein esiin kulttuurin muutosvoima. Koska kulttuurin käsite (laajana tai suppeana, puitteina tai prosessina) viittaa monenlaiseen inhimilliseen toimeliaisuuteen, luovuuteen ja ylisukupolvisiin kehityskulkuihin, kulttuuriin onkin luontevaa viitata ratkaisuna kestävyyskriisiin. Jos kulttuuri ymmärretään suppeasti taiteeseen ja muihin luoviin aloihin viittaavana ja samalla ladataan siihen odotuksia kestävyyskriisin ratkaisemisesta, joudutaan kuitenkin ongelmiin. Taiteellisen ja muun luovan toiminnan ytimessä on vapauden ihanne, ja ulkopuolisen ohjaamisen tai ohjelmallisuuden nähdään joko rajoittavan tätä vapautta tai rapauttavan lopputulosten (taiteen) laatua.

Kulttuurinen muutos

Kuten kulttuuri myös kulttuurinen muutos (tai kulttuurin muutos) merkitsee nykykeskustelussa montaa eri asiaa. Termiin törmää usein yrityskielessä: erilaiset valmennus- ja konsultointiyritykset korostavat kulttuurista muutosta organisaatioiden kehittämisen välineenä. Muutos koskee tällöin toimintakulttuuria – sitä, miten johdetaan, tehdään päätöksiä, työskennellään ja viestitään. Kulttuurintutkimuksessa, tulevaisuudentutkimuksessa ja muilla humanistisilla aloilla kulttuurinen muutos tarkoittaa jatkuvaa sosiaalista prosessia, jossa ihmisyksilöiden ja -yhteisöjen käsitykset, käytännöt ja toiminnot muotoutuvat ja muuntuvat. Toisaalta kulttuurisella muutoksella voidaan viitata tietyn ilmiön tai tapahtuman käynnistämään, selkeästi havaittavaan, historiallisesti tai maantieteellisesti paikantuvaan muutokseen. Suomen kaupungistuminen 1960-luvulla muuttuvine sosiaalisine suhteineen on kuvaava esimerkki.

Myös ympäristötutkimuksessa ja -keskustelussa käsitteellä kulttuurinen muutos on usein välineellinen tehtävä. Eri tieteenaloja edustavat tutkijat ovat jo pitkään jakaneet näkemyksen siitä, että luonnontieteellinen tieto ei yksin riitä ympäristöongelmien ratkaisemiseksi.10 Myös kansallisen ja kansainvälisen politiikan mahdollisuuksia kohtaan ollaan epäluuloisia: tarvittavia päätöksiä tehdään liian hitaasti, ne eivät sido tarpeeksi monia osapuolia, eivätkä ne ainakaan johda konkreettisiin toimiin riittävän nopeasti. Ratkaisuna viitataan kulttuuriseen muutokseen yhtä aikaa yksilöllisenä ja kollektiivisena voimana, jonka ansiosta erilaiset ihmisyhteisöt omaksuvat kestävämmän elämän periaatteita sekä taipuvat ylemmiltä tahoilta tuleviin säädöksiin. Kulttuurinen muutos tarkoittaa tällöin yleistä arvopohjan muutosta tai konkreettisia kulutusvalintoja ja elämäntapoja – tai molempia.

Kulttuurista muutosta alettiin yleisesti ehdottaa kestävyyskriisin (osa)ratkaisuksi 2010-luvun puolivälissä. Eurooppalaisissa hallinnon ja yhteistyön elimissä ympäristö- ja resurssikysymyksiä ryhdyttiin tarkastelemaan kulttuurisista näkökulmista. Esimerkiksi Euroopan komissiossa vilkastui keskustelu ilmastonmuutoksen vaatimista elintapojen ja elämäntyylin muutoksista. Näkemykset kulttuurisista – tyypillisesti elämäntapoihin, arvoihin ja käyttäytymiseen liittyvistä – ratkaisuista kulkeutuivat nopeasti myös suomalaiseen poliittiseen päätöksentekoon. Pääministeri Juha Sipilän johtaman Valtioneuvoston Kestävän kehityksen toimikunnan Sitoumus 2050 kutsui erilaisia yhteisöjä ja yrityksiä tekemään julkisesti kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyviä sitoumuksia. Valtioneuvoston nimittämän Ilmastopaneelin vuonna 2015 julkaistussa ilmastokasvatuksen raportissa ihmisten käsityksiin ja toimintaan liittyvät kysymykset nousivat esiin. Samoihin aikoihin kulttuurisen muutoksen mahdollisuuksiin viittailtiin myös hengellisissä yhteyksissä. Katolisen kirkon Paavi Fransiskus nosti toukokuussa 2015 julkaistussa kiertokirjeessään “Laudato Si” keskeiseksi aiheeksi ympäristöongelmat.

Kulttuurista muutosta peräänkuuluttavat avaukset ovat edelleen yleistyneet 2000-luvun kuluessa niin politiikassa kuin monitieteisessä ympäristötutkimuksessakin. Kulttuuristen ja sosiaalisten tekijöiden merkitys luonnonvarojen kulutuksessa ja erilaisten ympäristömuutosten synnyssä on tunnustettu esimerkiksi yhteiskunnallisen aineenvaihdunnan ja infrastruktuurien tutkimuksessa, antroposeenitutkimuksessa ja ekosysteemipalvelukirjallisuudessa.11 Kulttuuri ymmärretään näissä yhteyksissä yleensä laajasti ajattelemisen, kokemisen ja toiminnan tapoihin viittaavana terminä. Aina kulttuurin käsitettä ei käytetä vaan puhutaan yleisemmin yhteiskunnallis-sosiaalisista kehityskuluista ja odotuksista.

Luonnontieteilijöiden ja yhteiskuntatieteilijöiden vuoropuheluun osallistuvat nykyisin yhä useammin humanistiset tieteet kuten taiteen luontoesityksiä ja käsityksiä tarkasteleva ekokritiikki, ympäristöfilosofia, ympäristöhistoria ja humanistinen maantiede. Tutkimusalojen samanaikaisen nopean eriytymisen ja niiden uudenlaisten liitosten vuoksi humanistisen ympäristötutkimuksen kirjo on tänä päivänä valtava. Kulttuurisen muutoksen ajatus on humanistiselle ympäristötutkimukselle samaan aikaan haaste ja mahdollisuus. Kulttuuri ymmärretään sekä käsitteenä että ilmiönä humanistisessa tutkimuksessa hyvin moninaisesti, mikä lisää käsitteellisten sekaannusten ja ohipuhumisen vaaraa. Kuitenkaan kulttuurista muutosta ei voi tutkia ilman humanistista käsitteistöä ja lähestymistapoja, mikä näyttäisi tarjoavan humanistiselle tutkimukselle aiempaa vakaamman aseman ympäristötutkimuksen kentällä.

Vaikka toive kulttuurisesta muutoksesta on laajasti jaettu ja usko sen vaikuttavuuteen on perusteltu, kulttuuriseen muutokseen liittyy käsitteenä ja ilmiönä monia avoimia kysymyksiä. Ensinnäkin, kulttuurisessa muutoksessa voi olla kyse sekä välttämättä toteutuvista että toivottavista muutoksista. Voidaan siis puhua esimerkiksi ruokakulttuurin muuttumisesta joko elintarvikkeiden saatavuusongelmien seurauksena tai kuluttajien tekemänä tietoisena valintana. Toiseksi, kulttuurinen muutos voi olla ylhäältä ohjattu yhteiskunnan laajuinen ilmiö tai jotakin suppeampaa ja pienemmän vaikuttajajoukon aikaansaamaa. Jos kulttuurinen muutos ymmärretään laveasti merkitysten ja käytäntöjen muutoksena, ympäristö- ja resurssikriiseihin ratkaisuja luovat kulttuuriset muutokset tapahtuvat kollektiivisesti, osin poliittisen ohjauksenkin avulla. Jos kulttuurinen muutos ymmärretään suppeammin, ympäristöarvoihin ja -tekoihin kannustaminen voidaan mieltää esimerkiksi taiteilijoiden tehtäväksi. Kolmanneksi, keskustelua kulttuurisesta muutoksesta hankaloittaa vaihtoehtoisten kehityspolkujen lukuisuus ja ristiriitaisuus. Yhtä aikaa ollaan asuttamassa Marsia ja palaamassa vaihto- ja omavaraistalouteen. Keskustellaan kansallisvaltioiden ja liittovaltioiden, avoimien ja suljettujen rajojen, talouskasvun ja talouskriisin huolestuttavista ja lupaavista tulevaisuudennäkymistä, ja niin edelleen.

Kulttuuri osana kestävää kehitystä

Luonnontieteiden ja ihmistieteiden lisääntyvän yhteistyön rinnalla kiinnostus kulttuuriseen muutokseen kestävyyskriisin ratkaisuna on jäljitettävissä yhteen tiettyyn tutkimusalaan, kestävyystieteeseen. Esimerkiksi Donella Meadowsin käsitteellistys systeemisen muutoksen vipuvaikutuskohdista on tarjonnut välineitä kulttuurisen muutoksen käsitteellistämiseen ja tutkimiseen.12 Suurin muutos systeemiin syntyy Meadowsin mukaan silloin, kun vaikutetaan suoraan systeemin perustana oleviin uskomuksiin, tavoitteisiin, rakenteisiin ja sääntöihin, ne haastaen tai jopa hyläten.13 Jos ajatellaan kestävyysmurrosta koko yhteiskuntaa koskevana ilmiönä, muutoksen tulisi tapahtua kaikkea yhteiskunnallista merkityksenmuodostusta ja toimintaa jäsentävien perusideoiden eli kulttuuristen käsitysten tasolla.14

Kestävyystieteen perustana on kestävän kehityksen käsite, joka esiteltiin vuonna 1987 niin kutsutussa Brundtlandin raportissa. Norjan pääministeri Gro Harlem Brundtland perusti Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin kutsusta Ympäristön ja kehityksen maailmankomission, jonka keskeisenä tehtävänä oli pohtia yhteisiä ratkaisuja maailmanlaajuisiin taloudellisiin ja sosiaalisiin ongelmiin sekä ympäristöongelmiin. Raportissa Our Common Future esiteltiin kestävän kehityksen määritelmä ja jako kolmeen kestävyyden ulottuvuuteen: ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen. 2000-luvun kuluessa näiden kolmen ulottuvuuden lisäksi on tyypillistä tunnistaa neljäs eli kulttuurinen kestävyys omana ulottuvuutenaan.

Kulttuurin ja kestävän kehityksen suhdetta on jäsennetty kolmen erilaisen mallin avulla. Kulttuuri voidaan ensinnäkin mieltää omaksi erilliseksi ulottuvuudekseen ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen rinnalle. Kulttuurin merkitys rajautuu melko kapeaksi – tyypillisesti ”korkeakulttuuriksi” tai yleisemmin luoviin aloihin viittaavaksi. Toisessa mallissa kulttuuri kannattelee ja ohjaa kestävän kehityksen toteutumista talouden, sosiaalisten suhteiden ja luonnon kantokyvyn kannalta sekä tasapainottaa taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden keskinäisiä suhteita. Kulttuuri rajautuu tässäkin käsittämään luovia, sivistyksellisiä ja viestinnällisiä aloja. Kolmannessa mallissa kulttuuri ymmärretään laajemmin ihmisten kaikenlaista ajattelua ja toimintaa ohjaavaksi. Kulttuuri ymmärretään kokonaisvaltaisena perustana, jonka varassa kestävän kehityksen tavoitteet voidaan saavuttaa.15

Mitä laajemmin kulttuuri ymmärretään, sitä moninaisempana ja vaikuttavampana kulttuuri näyttäytyy kestävyysmurroksen muutosvoimana. Kestävää kehitystä tukee esimerkiksi se, että ihmiset työstävät omia luontoa ja ympäristön tilaa koskevia ajatuksiaan, tunteitaan ja arvojaan kulttuuristen teosten ja tuotantojen parissa, jolloin tietoisuus ihmisen ja luonnon kohtalonyhteyksistä syventyy. Toisaalta, luontokäsitykset, luontosuhteet ja luonnon kanssa toimimisen tavat (eli kulttuuri laveammassa merkityksessä) ovat miellettävissä avaimiksi ekologiseen kestävyyteen – kunhan luontoa ei oleteta ehtymättömäksi ja vahingoittumattomaksi.16

Kestävyystieteessä ja sen lähitieteissä kuten tulevaisuudentutkimuksessa kulttuurista kestävyyttä tarkastellaan myös itsessään suojeltavana asiana. Kestävyystieteen näkökulma kulttuuriin ja kulttuuriseen kestävyyteen on tällöin kulttuuripoliittinenkin, kulttuuriperinnön tai tulevaisuusperinnön vaalimista kannattava. Tällaisen jäsennyksen tarjoaa esimerkiksi tulevaisuudentutkija ja etnologi Katriina Siivosen tutkimus ihmisten metsäsuhteista ja kulttuurisesta kestävyydestä. Siivosen mukaan

”kulttuurinen kestävyys on kulttuurin muutosvoiman suojelemista aineellisessa ja aineettomassa kulttuurin ja luonnon vuorovaikutteisessa virrassa siten, että jokaisella ihmisellä on mahdollisuus osallistua muutoksen määrittämiseen vahingoittamatta muita ja ympäristöä ja riskeeraamatta mahdollisia, toivottavia tulevaisuuksia.”17

Kokonaisuudessaan Siivosen artikkeli tarkastelee kestävyysmurrosta tai Siivosen termein kestävyystransformaatiota, jonka ytimessä on ihmisen toiminnan sovittaminen maapallon kantokyvyn rajoihin. Yllä lainaamassani kohdassa korostuu kuitenkin kaksi asiaa, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä ja inspiroivia kulttuurin muutosvoiman kannalta: ihmiset yksilöinä vaikuttavat kulttuuriseen muutokseen, ja kulttuurin muotoutuminen tapahtuu elimellisessä yhteydessä ei-inhimilliseen luontoon.

Entä luonto?

Yksilöllisen luovuuden ja ei-inhimillisen vaikuttavuuden ulottuvuudet ovat nähdäkseni ratkaisevia ja samalla jääneet nykykeskustelun katveeseen. Edelleenhän ympäristövaikutukset mielletään usein ihmisyksilöiden ja -yhteisöjen teoista johtuviksi vahingollisiksi (tai joskus korjaaviksi) seurauksiksi luonnolle. Tällöin luonto supistuu passiiviseksi resurssivarastoksi ja tuhoutujaksi, ja ihminen mieltyy passiiviseksi yksilö-kuluttajaksi tai aktiiviseksi joukkotoimijaksi (positiivisin tai negatiivisin seurauksin). Tällaisista käsityksistä poiketen ajatus jokaisen ihmisen mahdollisuudesta osallistua kulttuuriseen muutokseen ”aineellisessa ja aineettomassa kulttuurin ja luonnon vuorovaikutteisessa virrassa” ehdottaa sellaista ihmiskäsitystä, jossa ihminen on merkityksiä luova, syvästi kokeva ja eläviä yhteyksiä tarvitseva ja rakentava olento, ei vain taloudellinen hyötyjä tai luonnon tuhoaja.18 Luonto puolestaan ymmärretään ihmisten toimintaan, elämänmuotoihin ja merkitysjärjestelmiin aktiivisesti vaikuttavaksi tahoksi, jonka kanssa myös kulttuuri muotoutuu – kuinka suppeasti tai laveasti kulttuuri sitten määritelläänkään.

Sekä kulttuurisen muutoksen että kestävän kehityksen hahmotusten taustalla on ymmärrys kulttuuristen ilmiöiden ja ympäristötekijöiden keskinäisistä kytköksistä. Luonnonvarojen ja energian riittävyys, erilaiset paikalliset, kansalliset ja globaalit ympäristöongelmat sekä tuotannossa ja materiaalien kierrossa tapahtuvat muutokset vaikuttavat jaettuihin tapoihin, joilla ihmiset toimivat ja jaettuihin merkityksiin, joita ihmiset asioille antavat. Vastaavasti kulttuuri eri tavoin ymmärrettynä vaikuttaa luonnonvarojen saatavuuteen ja jakautumiseen sekä ympäristön ja eliöiden tilaan. Kulttuurinen muutos (osana kestävää kehitystä) jäsentyy siten suhteessa muuttuviin aineellisiin oloihin, puhuttiinpa ohjatusta tai itsestään kehkeytyvästä muutoksesta.

Kestävyysmurros edellyttää murroksia myös ihmistä ja luontoa sekä ihmisen ja luonnon suhdetta koskevissa käsityksissä. Tulevassa kirjoituksessani nostan esiin joitakin näyttöjä siitä, että tällaisia murroksia on jo käynnissä. Tarkastelen kulttuurin käsitettä luonnonvarahallinnassa, erityisesti ekosysteemipalveluita koskevassa suomalaisessa keskustelussa ja strategioissa.

Kirjoittaessani olen paininut kulttuurin käsitteen monimerkityksisyyden kanssa, tiedostaen myös sosiaaliset, poliittiset ja eettiset lataukset, joita kulttuurista puhumiseen liittyy. En ole tarjonnut kulttuurille yhtä tarkkaa määritelmää, mutta olen yrittänyt tuoda esiin, missä mielessä olen käsitettä kulloinkin käyttänyt. Kulttuurin muutospotentiaalin hahmottamiseksi on olennaistakin sietää käsitteen ja siihen kohdistuvien oletusten ja odotusten moninaisuutta.

Kulttuurin muutospotentiaaliin sisältyvät myös ne muutokset, joita itse kulttuuriin liittyy, käsitteenä ja inhimillisen toiminnan ulottuvuuksina.19 Jos kestävyysmurros on ihmiskäsitysten murros, on se myös kulttuurikäsitysten murros. Kun ihmisten järjestelmiä ja luonnon järjestelmiä tutkitaan yhä tiiviimmin yhteydessä toisiinsa, syntyy kulttuurin käsitteellekin uusia merkityksiä ja käyttötapoja. Ja mikä kestävyysmurroksen kannalta merkittävämpää, kulttuuriset käytännöt, merkityksenannot ja verkostot laajenevat ei-inhimillisen luonnonkin suuntiin. Tällaiset kehityskulut voivat olla ympäristö- ja resurssikriisien yhteydessä nopeita, ja ne saattavat lähteä liikkeelle yksittäisistä teoista.

Karoliina Lummaa

3 Ks. Halonen & al. 2022; Hiedanpää & al. 2021; Birkeland & al. 2018.

4 Dessein & al. 2015, 21; Parra & al. 2018, 2.

5 Pilgrim & Pretty 2010, 2-3. Suom. KL.

6 Williams 1976, 80.

7 Siivonen 2020; Parra et al. 2018.

8 Hannerz 1992.

9 Ks. esim. Malik 2016.

10 Esim. O’Riordan & Jordan 1999; Palsson & al. 2013; Adger & al. 2013; Holm & al. 2015.

11 Schaffartzik & Wiedenhofer 2018; Valkonen & al. 2022; Toivanen & al. 2017; Hiedanpää, Suvantola & Naskali 2010.

12 Meadows 1999.

13 Soininen & al. 2022, 124.

14 Esim. Leventon, Abson & Lang 2021.

15 Dessein & al. 2015, 28–30.

16 Siivonen & al. 2022, 224–229.

17 Siivonen 2020, 17.

18 Ks. myös Siivonen & al. 2022, 204.

19 Siivonen & al. 2022; Kelleter & Starre 2022.

Lähdekirjallisuus

Adger, W. Neil, Jon Barnett, Katrina Brown, Nadine Marshall & Karen O´Brien 2013. Cultural dimensions of climate change impacts and adaptation. Nature Climate Change 3, 112-117. https://doi.org/10.1038/nclimate1666

Birkeland, Inger, Rob Burton, Constanza Parra & Katriina Siivonen (toim.) 2018. Cultural Sustainability and the Nature-Culture Interface. Livelihoods, Policies, and Methodologies. Routledge: London & New York.

Dessein, Joost, Katriina Soini, Graham Fairclough & Lummina Horlings (toim.) 2015. Culture in, for and as Sustainable Development. Conclusions from the COST Action IS1007 Investigating Cultural Sustainability. University of Jyväskylä, Jyväskylä. Luettavissa verkossa https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/50452/978-951-39-6177-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Halonen, Tarja, Kaisa Korhonen-Kurki, Jari Niemelä & Janna Pietikäinen 2022. Kestävyyden avaimet. Kestävyystieteen keinoin ihmisen ja luonnon yhteiseloon. Helsinki: Gaudeamus.

Hannerz, Ulf 1992. Cultural Complexity. Studies in the Social Organization of Meaning. New York: Columbia University Press.

Hiedanpää, Juha, Leila Suvantola & Arto Naskali (toim.): Hyödyllinen luonto. Ekosysteemipalvelut hyvinvointimme perustana. Tampere: Vastapaino.

Hiedanpää, Juha (toim.) 2021. Tiedeneuvo. Ihmistieteen näkökulmia luonnonvarapolitiikan muotoiluun. Tampere: Vastapaino.

Holm, Poul, Joni Adamson, Hsinya Huang, Lars Kirdan, Sally Kitch, Iain McCalman, James Ogude, Marisa Ronan, Dominic Scott, Kirill Ole Thompson, Charles Travis & Kirsten Wehner 2015. Humanities for the Environment – A Manifesto for Research and Action, Humanities 4:4, 977-992. Luettavissa verkossa https://www.mdpi.com/2076-0787/4/4/977

Kelleter, Frank & Alexander Starre 2022. Culture2: Entry. Teoksessa Culture2. Theorizing Theory for the Twenty-First Century, Vol.1. Toim. Frank Kelleter & Alexander Starre. Bielefeld: Transcript. 13-16.

Krausmann, Fridolin, Dominik Wiedenhofer, Christian Lauk, Willi Haas, Hiroki Tanikawa, Tomer Fishman, Alessio Miatto, Heinz Schandl & Helmut Haberl 2017. Global socioeconomic material stocks rise 23-fold over the 20th century and require half of annual resource use. PNAS 114 (8), 1880–1885. https://doi.org/10.1073/pnas.1613773114

Leventon, Julia, Dave J. Abson & Daniel J. Lang 2021. Leverage points for sustainability transformations: nine guiding questions for sustainability science and practice. Sustainability Science 16, 721-726. https://doi.org/10.1007/s11625-021-00961-8

Malik, Kenan 2016. Monikulttuurisuus. Suom. Tapani Kilpeläinen. Tampere: Niin & Näin.

Meadows, Donella 1999. Leverage Points. Places to Intervene in a System. Hartland: The Sustainability Institute. Luettavissa verkossa https://donellameadows.org/archives/leverage-points-places-to-intervene-in-a-system/

O’Riordan, Timothy & Andrew Jordan 1999. Institutions, climate change and cultural theory: towards a common analytical framework. Global Environmental Change 9:2, 81-93. https://doi.org/10.1016/S0959-3780(98)00030-2

Palsson, Gisli, Bronislaw Szerszynski, Sverker Sörlin, John Marks, Bernard Avril, Carole Crumley, Heide Hackmann, Poul Holm, John Ingram, Alan Kirman, Mercedes Pardo Buendía & Rifka Weehuizen 2013. Reconceptualizing the ’Anthropos’ in the Anthropocene: integrating the social sciences and humanities in global environmental change research. Environmental Science & Policy 28, 3–13. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2012.11.004

Parra, Constanza, Inger Birkeland, Rob Burton & Katriina Siivonen 2018. Introduction to culture, sustainability and the environmental realm. Teoksessa Birkeland, Inger, Rob Burton, Constanza Parra & Katriina Siivonen (toim.): Cultural Sustainability and the Nature-Culture Interface. Livelihoods, Policies, and Methodologies. Toim. Inger Birkeland, Rob Burton, Constanza Parra & Katriina Siivonen. London & New York: Routledge. 1-15.

Pilgrim, Sarah & Jules Pretty 2010. Nature and Culture: An Introduction. Teoksessa Nature and Culture. Rebuilding Lost Connections. Toim. Sarah Pilgrim & Jules Pretty. London & Washington, DC: Earthscan.1-22.

Schaffartzik, Anke & Dominik Wiedenhofer 2018. Linking society and nature: material flows and the resource nexus. TeoksessaRoutledge Handbook of the Resource Nexus. Toim. Raimund Bleischwitz, Holger Hoff, Catalina Spataru, Ester van der Voet & Stacy D. VanDeveer. Oxon & New York: Routledge. 79–92. Luettavissa verkossa https://www.researchgate.net/publication/323319300_Linking_society_and_nature_material_flows_and_the_resource_nexus

Siivonen, Katriina 2020. Metsäsuhde kulttuurisesti kestävänä tulevaisuusperintönä. Vuosilusto 13 Metsät ja kulttuurinen kestävyys. Punkaharju: Lusto – Suomen metsämuseo & Metsähistorian Seura. 10–23. Luettavissa verkossa https://issuu.com/vuosilusto/docs/vuosilusto13/s/10549160

Siivonen, Katriina, Hannele Cantell, Outi Ihanainen-Rokio, Mikko Kurenlahti, Senja Laakso, Pauliina Latvala-Harvilahti, Janna Pietikäinen & Arto O. Salonen 2022. Kestävyysmurroksen keinot. Teoksessa Kestävyyden avaimet. Kestävyystieteen keinoin ihmisen ja luonnon yhteiseloon. Toim. Tarja Halonen, Kaisa Korhonen-Kurki, Jari Niemelä & Janna Pietikäinen. Helsinki: Gaudeamus. 199-236.

Toivanen, Tero, Karoliina Lummaa, Antti Majava, Paavo Järvensivu, Ville Lähde Tere Vadén & Jussi T. Eronen 2017. The many Anthropocenes. A transdisciplinary challenge for the Anthropocene research. The Anthropocene Review 4:3, 183-198. https://doi.org/10.1177/2053019617738099

Valkonen, Jarkko, Veera Kinnunen, Heikki Huilaja & Teemu Loikkanen 2022. Infrastructural Being. Rethinking dwelling in a naturecultural world. London: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-031-15827-8

Williams, Raymond 1976. Keywords. A Vocabulary of Culture and Society. New York: Oxford University Press.

21.4.2023
Uutiskirje 4/2023 Nyt mennään jo vaalien jälkeisessä huhtikuussa ja odotellaan uutta hallitusta. Uutiskirjeessä (tilaa tästä) muistutetaan toisesta ajankohtaisuudesta: IPCC:n kuudennen arviointiraportin yhteenveto on ilmestynyt ja sanoma tarkentuu: vahingot ovat jo pitkällä, toimet myöhässä, mutta yhä tärkeämpiä! Tarkennusta tarjoaa myös pureutuminen pääomaan: rahamuotoisen pääoman saatavuus ei IPCC:n mukaan ole väistämätön este, mutta miten lienee reaalipääoman ja inhimillisen pääoman […]

Nyt mennään jo vaalien jälkeisessä huhtikuussa ja odotellaan uutta hallitusta. Uutiskirjeessä (tilaa tästä) muistutetaan toisesta ajankohtaisuudesta: IPCC:n kuudennen arviointiraportin yhteenveto on ilmestynyt ja sanoma tarkentuu: vahingot ovat jo pitkällä, toimet myöhässä, mutta yhä tärkeämpiä! Tarkennusta tarjoaa myös pureutuminen pääomaan: rahamuotoisen pääoman saatavuus ei IPCC:n mukaan ole väistämätön este, mutta miten lienee reaalipääoman ja inhimillisen pääoman laita? Mukana kirjeessä myös uusimmat julkaisumme.

Kuvio kysyntätoimin saavutettavissa olevista päästövähennyksistä, IPCC:n kuudennen arviointiraportin yhteenvedosta.

Maailmalta: IPCC:n ilmastoraportti historian saranakohdassa

Maaliskuussa ilmestyi IPCC:n kuudennen arviointiraportin yhteenvetoraportti. BIOS-tutkimusyksikkö on seurannut tätä raporttiprosessia koko olemassaolonsa ajan, ja Ville Lähde kirjoitti aiheesta analyysin blogiimme. Artikkeli sisältää suuren joukon lukuvinkkejä aiheesta, joten niitä ei ole tarpeen toistaa tässä. (Mutta mainittakoon erikseen Andy Reisingerin kirjoittama 35 “tiede-haikun” sarja raportista.)

Kirjoituksessaan Lähde muistuttaa, että tämä on viimeinen ilmastoraportti, jolla on mahdollisuus vaikuttaa historian kulkusuuntaan. Olemme saranakohdassa: joko kurssia saadaan käännettyä parempaan suuntaan, tai sitten tulevien ilmastoraporttien tehtäväksi jää katastrofin dokumentoiminen. Tällaisessa tilanteessa ei ole kovin järkevää jumiutua vääntämään esimerkiksi siitä, “onko puolentoista asteen tavoite elossa”:

”Tämä ei kuitenkaan lopulta liene olennaisinta vaan se, saadaanko mahdollisimman voimakkaita ilmastotoimia aikaan vai ei, ja muodostavatko ne johdonmukaisen jatkumon vai ovatko ne poliittisten suhdanteiden armoilla. IPCC:n raportit ovat tähän asti olleet olennainen osa tätä kamppailua – ja valitettavasti ilmastotoimet eivät ole nousseet läheskään sille tasolle, mitä pahimman vaaran torjuminen edellyttäisi.”

Lähde myös kritisoi useasti toistettua lausumaa, että tiede on nyt sanonut sanansa, ja on politiikan aika. Tämä on pielessä kahdella tavalla: ensinnäkin tutkimusta tarvitaan jatkuvasti myös jos paremmalle uralle päästään, ja toiseksi ei ole mitään syytä, että tutkijoiden tulisi vaieta politiikassa. 

”Kun ollaan tekemisissä yhteiskuntien ja lukemattomien ekosysteemien selviämisen kanssa, ajatus tieteen sivullisuudesta on aina kalskahtanut ontolta. Sen sijaan, että IPCC:n raportin ilmestyttyä tiede olisi sanonut sanansa, täytyy tiedeyhteisöjen pitää viestiä näkyvissä ja kuuluvissa entistäkin tarmokkaammin.”

Tämä on erityisen tärkeää sikäli, että raportista on luettavissa esiin hyvin erilaisia viestejä. Yhtäältä ilmastoskenaarioihin on leivottu sisään paljon nykymaailman piirteitä, etenkin globaalin eriarvoisuuden jatkumista. Toisaalta tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta korostavat viestit ovat siinä näkyvästi läsnä. Kuten Lähde muistuttaa: “Kriittinen kysymys on, ketkä kaikki raportin ääntä pääsevät tulkitsemaan ja millaisen tilan he politiikassa saavat.”

BIOS-ekonomisti Jussi Ahokas tarttui tuoreeltaan blogikirjoituksessaan raportin kiinnostavaan väittämään, ettei pääomien riittävyys ole este tarvittaville ilmastotoimille. Tämä viesti on positiivinen, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa? Ahokas pureutuu pääoman käsitteeseen ja selittää, miten pääomien riittävyys on laajempi kysymys kuin pelkkä rahan riittävyys. Jos IPCC:n toteamus ymmärretään niin, että rahoitus ei ole rajoite ilmastotoimille, tämä on vahvasti linjassa sen kanssa, mitä BIOS-tutkijatkin ovat todenneet. Mutta reaalipääoma eli välineet ja infrastruktuuri on paitsi muutosta mahdollistava myös sitä estävä luodessaan polkuriippuvuuksia ja pullonkauloja. Aineeton pääoma eli esimerkiksi inhimillinen osaaminen ja työvoima sekä kyky uudistaa inhimillisiä suhteita voi sekin osoittautua puutteelliseksi. Kysymys luontopääoman merkityksestä monimutkaistaa asiaa entisestään – kapeasti tarkastellen se voi koskea vaikka harvinaisten metallien riittävyyttä, laajemmin ekosysteemien toimintakykyä muutoksissa ja sen tuomaa kiirettä aikatauluun tai vaikkapa bioenergian käytön tai metsittämisen rajoituksia suhteessa ruoantuotannon tarpeisiin tai ekosysteemien lisääntyvään haavoittuvaisuuteen. 

Vaikka siis rahoituspääomaa on ainakin periaatteessa riittävästi, kaikilla muilla alueilla pääomat ovat vielä riittämättömiä – ekologisen siirtymän ytimessä onkin, miten vanhaa pääomaa puretaan ja uutta rakennetaan niin, että käytetään vanhaa uuden rakentamiseksi ylittämättä kuitenkaan kriittisen vaarallisia muutoksen rajoja. Puhutaan yhteiskunnallisen aineenvaihdunnan muutoksesta. Juuri tällaisia kysymyksiä pohdimme viime vuoden lopulla ekologisen jälleenrakennuksen makrotaloutta tarkastelevassa kirjoituksessamme. Keskustelu ekologisen siirtymän taloudesta on kuitenkin pysynyt valitettavan kapeassa näkymässä.

Näkökulman pelkistäminen siihen, että “rahaa riittää” (tai että sitä ei riitä), kaventaa ja epäpolitisoi näkymää kovin helposti. Kun esimerkiksi korostetaan, että siirtymään tarvittavat rahat eivät löydy julkiselta vaan yksityiseltä puolelta, voidaan päätyä vaatimaan ilmastopolitiikalta hands off -asennetta, jossa vain annetaan reilu teknologinen pelikenttä dekarbonisaation kisailijoille. Tällöin kuitenkin siirtymä pelkistyy vain tekniseksi projektiksi, ilmastopäästöjen rajoittamiseksi erilaisissa yksittäisissä kohteissa. 

Näkymä siihen, miten saadaan jälleenrakennettua reaalipääomaa ja inhimillistä pääomaa tarpeeksi nopeassa aikataulussa, sumenee. Reaalipääoman ja inhimillisen pääoman rakentaminen on myös mitä syvällisimmin poliittinen projekti, eikä niitä taiota oleviksi vain syöttämällä tarpeeksi rahaa. Ja pelkästään rahoitusnäkökulmasta urakka on kolossaalinen, ja etenkin sen edellyttämän globaalin solidaarisuuden toteutuminen jo itsessään vaatii melkoisia poliittisia muutoksia, kuten tästä Adam Toozen kirjoituksesta voi lukea.

Mitä olemme lukeneet?

Nature Food -lehdessä julkaistiin maaliskuussa artikkeli ruoan haaskuun ja hävikin ilmastovaikutuksista. Itse artikkeli on maksumuurin takana, mutta sen tuloksiin voi tutustua tässä Carbon Briefin artikkelissa. Ruoan haaskuun ja hävikin globaalin määrän mittaaminen ei ole yksinkertainen kysymys, ja pelkästään arviot siitä, kuinka suuri osuus tuotetusta ruoasta päätyy lopulta ihmisten syömäksi, vaihtelevat suuresti. Esimerkiksi: tarkastellaanko myös eläintuotantoon liittyvää “systemaattista hävikkiä” ja ylikulutuksen roolia, vai pysytelläänkö nykyisen järjestelmän peruspiirteissä ja arvioidaan hävikkiä sen ehdoilla? (Tämä liittyy myös hyvin suoraan siihen, miten ruoan riittävyyttä nyt ja tulevaisuudessa arvioidaan.)

Kun pyritään arvioimaan hävikin ympäristövaikutuksia, kuvio monimutkaistuu. Hävikki ja haaskuu tapahtuvat nimittäin ympäri maailman eri vaiheissa. Karkeasti ottaen köyhemmissä maissa hävikkiä on tuotannon alkupäässä, jolloin se vaikuttaa suoraan tuottajien elantoon ja markkinoille päätyvän ruoan määrään, ja hävikin vähentäminen vaikuttaisi suoraan näihin (sekä siihen, kuinka paljon uutta tuotantoa ja sen ympäristövaikutuksia tarvittaisiin). Vauraammissa maissa hävikki painottuu ketjun loppupäähän, kauppaan ja kuluttajiin, jolloin hävikin vähentäminen ei kovin yksinkertaisesti vaikuta tuotantomääriin ja sitä kautta ympäristövaikutuksiin (Mari Koistinen on kirjoittanut aiheesta paljon). Ruoanhaaskuun prosenttiosuuksia maailman alueilla ja eri sektoreilla voi tarkastella täällä.

Siksi mitä tahansa tällaista globaalia tutkimusta kannattaa lukea erityisen kriittisellä silmällä. Nature Foodin tutkimuksessa globaali kokonaiskatsaus on kuitenkin yhdistetty poikkeuksellisen yksityiskohtaiseen “pellolta kaatopaikalle” -tarkasteluun eritellen eri alueiden ruokajärjestelmien ominaispiirteiden mukaan. Tämä on tärkeä edistysaskel, koska se antaa eväitä oman ruokajärjestelmän kipupisteiden löytämiseen. Hävikin vähentäminen ei ole sama asia eikä se puutu samoihin ongelmiin kaikkialla. Mutta yllätys ei ole, että myös hävikin osalta eläintuotanto hallitsee: päästöistä liki kolme neljäsosaa syntyy siellä. Niinpä päädytään samaan suositukseen kuin ruoantuotannon päästöjen tutkimuksessa ylipäätään: eläintuotteiden kulutuksen merkittävä vähentäminen on tehokkain keino vähentää päästöjä. Tutkimus myös tarkastelee tällaisen muutoksen vaatimia seurauksia muualla ruokajärjestelmässä.

BIOS

Tieteellisiä julkaisuja

BIOS-tutkijoiden yhteisartikkeli “Teollisen kestävyyssiirtymän tiedevetoinen suunnittelu” ilmestyi maaliskuussa Poliittinen talous -lehdessä. Artikkelissa tarkastellaan teollisuuden roolia kestävyyssiirtymässä ja tarkennetaan jo aiemmin tekemäämme ehdotusta teollisen siirtymän suunnitteluyksiköstä suhteuttaen sitä erilaisiin näkemyksiin suunnittelusta. Paavo Järvensivu peräänkuulutti suunnittelua myös taannoisessa Helsingin Sanomien haastattelussa, jossa hän tarkasteli väistyvän hallituksen politiikkaa. 

”‘Yhteiskunnan aineenvaihdunta pitää uudistaa pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja luonnonvarojen ylikulutuksesta’, Järvensivu sanoo.

Tähän tarvittaisiin Järvensivun mukaan tieteeseen pohjautuvaa kokonaisvaltaista suunnittelua ja rohkeaa teollisuuspolitiikkaa. Hän muistuttaa, ettei esimerkiksi Suomen metsäteollisuus olisi kehittynyt nykyiseen muotoonsa ilman valtio-omisteisia yhtiöitä, valtiollisia infra-investointeja ja julkisin varoin maksettua metsätieteellistä tutkimusta. Samankaltaista ohjausta hän kaipaisi nyt kohti uutta, kestävämpää taloutta.”

Vastapainon julkaisemassa teoksessa Talouskuri tuli Suomeen on mukana Tero Toivasen, Paavo Järvensivun ja Ville Lähteen artikkeli “Ekologisen jälleenrakennuksen haaste”. He nostavat esiin globaalin talouskriisin jälkeisestä “menetetystä vuosikymmenestä” usein unohdetun ulottuvuuden, ekologisen siirtymän idean häipymisen taka-alalle. Vaikka niin sanotut ympäristövaltiot ovat saaneet talouskriisin vuosina aikaa myös edistysaskeleita ympäristötoimissa, kestävyystavoitteet ovat jääneet johdonmukaisesti kasvupolitiikalle alisteisiksi. Kirjoittajat tarkastelevatkin talouskuripolitiikkaa nimen omaan kokonaisvaltaisen ja johdonmukaisen ekologisen siirtymän esteenä.

Kirjoituksia BIOS-blogissa

Ville Lähde ja Tero Toivanen puuttuivat maaliskuun lopussa ilmestyneessä kirjoituksessaan WMO:n pääsihteerin Petteri Taalaksen ongelmallisiin väestönäkemyksiin. Tutkijat osoittavat selkeitä virheitä ja ongelmallisia päätelmiä väestökehitystä koskevissa väitteissä, mutta he tarttuvat myös siihen, miten tällainen puhe mobilisoidaan helposti ilmastotoimien viivyttelyn ja vastustamisen tarkoituksiin. Tällaisessa tilanteessa kaikilla ympäristötutkijoilla on vastuu asettaa sanansa tarkkaan ja tutkimustietoon tukeutuen.

”…konservatiiviset ja äärioikeistolaiset tahot hyödyntävät väestönkasvua koskevia yleistyksiä siirtääkseen huomiota pois läntisten teollisten maiden kiireellisestä päästövähennysvastuusta. Siten väestönkasvupuheella paitsi viivytellään tehokkaasti nopeiden ilmastotoimien tarvetta myös pidetään yllä epäoikeudenmukaista maailmanjärjestystä, jossa rikkaat maat jatkavat päästöjen tuottamista samalla kun ilmastonmuutoksen ääri-ilmiöt tuhoavat ihmisten elinmahdollisuuksia globaalissa etelässä. On myös huomioitava, että nämä ilmastoviivyttelevät tahot ovat samoja poliittisia toimijoita, jotka kerta toisensa jälkeen ovat kyseenalaistamassa tai lopettamassa kansainvälisen kehitys- ja avustustyön rahoitusta, jolla voidaan turvata suotuisampi väestökehitys.“

Suosittelemme myös tätä Ilmastopaneelin johtajan Markku Ollikaisen kirjoitusta. Ollikainen reagoi MTK:n Mikko Tiirolan kirjoitukseen, mutta kritiikki osuu myös monessa kohtaa Taalaksen puheisiin esimerkiksi suomalaisen hiilinielukeskustelun erikoislaatuisuudesta.

Ville Lähde puuttui huhtikuisessa blogikirjoituksessaan siihen, miksi Suomessa älähdettiin EU:n energiansäästötavoitteista. Tässä keskustelussa menivät puurot ja vellit tai pikemmin energia ja sähkö iloisesti sekaisin:

”Sähkön osuuden merkittävä lisääminen kuitenkin antaa mahdollisuuden energian kokonaiskäytön vähentämiseen. Tämänkin syy on yksinkertainen: fossiilitaloudella on huonot hyötysuhteet. Fossiilisten polttoaineiden sisältämän kemiallisen energian muuttaminen erilaisten välivaiheiden – ennen kaikkea polttamisen – läpi monenlaiseksi työksi hukkaa väistämättä paljon energiaa. Polttomoottori on tästä klassinen esimerkki: sen hyötysuhteen teknisillä ylärajoilla ollaan oltu jo kauan, kun taas sähköauton energiankulutus suhteessa irti saatuun työhön – liikevoimaan – on huomattavasti pienempää.” 

BIOS äänessä

Paavo Järvensivu ja Greenpeacen Sini Harkki keskustelivat Greenpeacen podcastissa vaalituloksesta ja sen jälkeisestä ympäristöpolitiikasta.

Jussi Ahokas vieraili Politiikkaradiossa puhumassa Marinin hallituksen talouspolitiikasta.

Lopuksi

Suosittelemme ilmastoaktivisti Mikaela Loachin haastattelua Guardianissa sekä tätä Naturen juttua, jossa maailman vesiongelmia havainnollistetaan neljällä graafilla. 

Ville Lähde käänsi vuoden ensimmäiseen niin & näin -lehteen Mara van der Lugtin esseen “Katse kohti pimeää”, joka purkaa yksiulotteisia käsityksiä optimismista ja pessimismistä ja peräänkuuluttaa “toiveikasta pessimismiä”.

Ja Rosebudin ja Rauhanpuolustajien kirjassa Ihmisiksi löytyy aukeama, joka perustuu Ville Lähteen esseeseen sivistyksestä! Ihmisiksi on erityisesti nuorille suunnattu tieto- ja tehtäväkirja, joka tarjoaa ideoita ”ihmisiksi” elämiseen ja aktiiviseen toimintaan hyvän tulevaisuuden puolesta. 


Seuraa BIOSin toimintaa myös Facebook-sivullamme, Twitterissä ja MastodonissaYoutube-kanavallamme on kerätty omia videoitamme ja muita esiintymisiämme. Kotisivuillemme olemme keränneet myös listan videoesiintymisistä ja podcasteista.

 

12.4.2023
Viimeinen ilmastoraportti ennen historian saranahetkeä “Tämän vuosikymmenen valinnat ja tehdyt toimet vaikuttavat nyt ja tuhansien vuosien päähän.” – IPCC, AR6 Synthesis Report, Summary for Policymakers (25) Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi maaliskuussa synteesin kuudennesta arviointiraportistaan (AR6). Tämä summeeraus päätti prosessin, joka on kaikkiaan kestänyt kahdeksan vuotta: päätökset AR6:n metodologiasta sekä tulevien raporttien työnjaosta tehtiin Nairobissa vuonna 2016. Sen jälkeen on ilmestynyt […]

“Tämän vuosikymmenen valinnat ja tehdyt toimet vaikuttavat nyt ja tuhansien vuosien päähän.”
– IPCC, AR6 Synthesis Report, Summary for Policymakers (25)

Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi maaliskuussa synteesin kuudennesta arviointiraportistaan (AR6). Tämä summeeraus päätti prosessin, joka on kaikkiaan kestänyt kahdeksan vuotta: päätökset AR6:n metodologiasta sekä tulevien raporttien työnjaosta tehtiin Nairobissa vuonna 2016. Sen jälkeen on ilmestynyt kolme erikoisraporttia: historiallinen “puolentoista asteen raportti” vuonna 2018, maankäyttöraportti 2019 sekä meri- ja jäätikköraportti vuonna 2019. Varsinaisen kuudennen arviointiraportin kolme osiota ilmestyivät sen jälkeen: luonnontieteellinen perusta 2021, ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen 2022 ja ilmastonmuutoksen hillintä 2022. Viimeisin synteesiraportti kerää kaiken tämän työn, tuhansien sivujen mitalta, tiivistetyksi paketiksi.

Hätkähdin havaitessani, että tätä prosessia on kestänyt suunnilleen yhtä pitkään kuin BIOS on ollut olemassa. Edellisen arviointiraportin (AR5) synteesi julkaistiin vuonna 2014, ja vaikka ideat ja ihmiset BIOSin taustalla kohtasivat aiemmin, yhteinen työmme alkoi kunnolla vuonna 2015. Pariisin ilmastosopimus syntyi, ja IPCC alkoi laatia uutta raporttiaan melkoisesti muuttuneessa tilanteessa. Myös BIOS on tuon aikakauden olio – joskin alusta lähtien ja tutkijoidemme omassa työssä vuosikausia aiemmin olimme muistuttaneet, että ilmastonmuutos on vain yksi aikakautemme kriittisistä ongelmista.   

BIOS syntyi tuskastumisesta siihen, että nämä asiat eivät näkyneet julkisuudessa, politiikassa ja taloudessa alkuunkaan riittävästi. Monet meistä olivat tehneet ympäristöasioiden kanssa töitä vuosikymmeniä ja muistivat aiheiden aaltoilun politiikassa ja julkisuudessa. Vielä vuonna 2015 toimittajat, joiden kanssa teimme yhteistyöhanketta, saattoivat sanoa, että ympäristöasiat eivät oikein kiinnostaneet ihmisiä. Sitten Pariisin ilmastosopimus muutti radikaalisti tilannetta, ja omalla tavallaan myös Yhdysvaltain vetäytyminen sopimuksesta 2017 lisäsi ilmastotietoisuutta1

Kotimaassa kyllä – osaltaan myös BIOSin työn ansiosta – suomalaisen ilmastopolitiikan kriisistä käytiin näkyvää julkista keskustelua, joka on jatkunut näihin päiviin. Kuitenkin vasta mainittu “puolentoista asteen raportti” vuonna 2018 räjäytti pankin. Sen myötä syntyi aivan uudenlaista ympäristöliikehdintää, ja ilmastonmuutoksesta tuli vihdoin – uskomattoman myöhään – pakollinen aihe politiikassa aivan kaikille. Keväällä 2019 Suomessa olikin “ilmastovaalit”.

Kaikki AR6:n osaraportit on julkaistu tähän muuttuneeseen yhteiskunnalliseen ilmastoon. BIOS-työssä olen seurannut prosessia tarkkaan ja kirjoittanut julkaisuista etenkin uutiskirjeeseemme (puolentoista asteen raportista, maankäyttö- sekä meri- ja jäätikköraporteista, pääraportin luonnoksesta, raportin I osasta, II osasta ja III osasta) ja Politiikasta-lehteen. Matkan varrella olemme myös käsitelleet uutiskirjeessä ja muissa omissa teksteissämme laajempaa kriittistä keskustelua IPCC:n raporteista, niiden käyttämien yhteiskunnallisten skenaarioiden ongelmia, nettonollakeskustelun sudenkuoppia ja monia muita aiheita. 

Kuvakaappaus IPCC AR6 WGIII-raportista, sivu 513.

Päätyipä kaksi (I, II) BIOS-tutkijoiden julkaisua osaksi raportin III-osaa, joka käsittelee ilmastonmuutoksen hillintää. BIOS ei siis ole vain yhtä vanha kuin AR6 vaan on seurannut koko prosessia likeltä.

Tiede on puhunut, pulinat pois?

Toisen kerran hätkähdin tajutessani, että tämä on viimeinen IPCC:n raportti, jolla on mahdollisuus vaikuttaa historian kulkusuuntaan. Viime aikoina julkisuudessa on väännetty paljon siitä, onko puolentoista asteen “turvaraja” edelleen saavutettavissa, onko tavoite “hengissä”. Tämä ei kuitenkaan lopulta liene olennaisinta vaan se, saadaanko mahdollisimman voimakkaita ilmastotoimia aikaan vai ei, ja muodostavatko ne johdonmukaisen jatkumon vai ovatko ne poliittisten suhdanteiden armoilla. IPCC:n raportit ovat tähän asti olleet olennainen osa tätä kamppailua – ja valitettavasti ilmastotoimet eivät ole nousseet läheskään sille tasolle, mitä pahimman vaaran torjuminen edellyttäisi.

IPCC:n raportteihin pakattu tieto on lisääntynyt ja tarkentunut, ja sen myötä varoitukset ovat muuttuneet koko ajan ankarammiksi. Ilmastonmuutos etenee pelättyä nopeammin, ja vakavat vaikutukset iskevät oletettua aiemmin. Globaalisti päästöt ovat kuitenkin kasvaneet, ja koronapandemian jäljiltä nousu oli historiallisen suurta. Venäjän hyökkäyssodan avaamaa suuntaa on vielä vaikea arvioida, koska vaikutukset ovat olleet ristiriitaisia.

Raportin jäljiltä on todettu moneen kertaan, että “tiede on sanonut sanansa”, ja nyt on politiikan aika. Ja koska seuraavat raportit tulevat vasta vuosien päästä, silloin, kun kunnollisten päästövähennysten tulisi olla jo käynnissä, tavallaan näin onkin. Riippuu yhteiskuntien toimista, saavatko seuraavat IPCC:n raportit dokumentoida maailmanhistoriallista epäonnistumista vai kalibroida onnistumisen astetta ja arvioida tulevien toimien aikataulua. IPCC ei enää uusilla raporteillaan pääse vaikuttamaan siihen, mille historian polulle astutaan. Ilmastonmuutoksen hillinnässä varhaisimmat toimet vaikuttavat eniten: mahdollisuuden polkuja sulkeutuu koko ajan, mitä enemmän vitkastellaan.

Toisaalta väittämä, että “tiede on sanonut sanansa” ei pidä paikkansa, kahdessakaan mielessä. Ensinnäkin, vaikka kunnollisen hillinnän ja sopeutumisen tielle vihdoin lähdettäisiin, aina tarvitaan tutkimusta. Maailma on monimutkainen paikka, joka reagoi tekemisiimme yllättävin tavoin. Jos esimerkiksi ilmastojärjestelmä reagoi oletettua herkemmin päästöihin, päästövähennyksiä tarvitaan enemmän. Ja parhaassakin tapauksessa erilaiset ääri-ilmiöt lisääntyvät, ja niihin sopeutuminen edellyttää jatkuvasti kertyvää ja päivittyvää tietoa.

Toiseksi, lukuisat tutkijat eivät enää suostu vetäytymään samalla tavalla perinteiseen ajatukseen tieteen neutraaliudesta ja sivullisuudesta. Vaikka IPCC pitää edelleen ainakin retorisesti kiinni siitä, että se ei anna suoria poliittisia kehotuksia, vaikea niitä on olla raporteista lukematta. Ja ylipäätään ympäristötutkijoiden yhteiskunnallinen aktiivisuus on lisääntynyt. Kun ollaan tekemisissä yhteiskuntien ja lukemattomien ekosysteemien selviämisen kanssa, ajatus tieteen sivullisuudesta on aina kalskahtanut ontolta. Sen sijaan, että IPCC:n raportin ilmestyttyä tiede olisi sanonut sanansa, täytyy tiedeyhteisöjen pitää viestiä näkyvissä ja kuuluvissa entistäkin tarmokkaammin.

Mitä uudessa raportissa sanotaan?

Koska synteesiraportti on kirjaimellisesti tiivistelmä AR6-kierroksen aiemmista julkaisuista, ei näitä asioita tarkkaan seuranneille siinä ole paljoakaan uutta. Raportin tarkoitus on paketoida tuhansien sivujen sanoma muotoon, joka on helpompi omaksua ja jota on kätevämpi hyödyntää politiikassa ja päätöksenteossa. Tästä kertoo jo sivumäärä: Longer Report on 85-sivuinen eli ei edes kovin paljon “päätöksentekijöiden tiivistelmää” (36 sivua) pidempi. Niinpä kenellä tahansa on harvinainen tilaisuus lukea IPCC:n raportti kannesta kanteen – joskin se on melkoinen taulukoiden, graafien ja IPCC-jargonin viidakko. Olen liittänyt tämän blogikirjoituksen loppuun joukon nettilähteitä, joissa raportin sisältöä on analysoitu selkokielisemmin. Perinteisesti Carbon Briefin analyysi on kattavin ja yksityiskohtaisin. 

Raportti toistaa jo tutuksi käyneen viestin: mikäli ilmastotoimissa jatketaan nykyisellä tasolla (vuoteen 2020 asti), vuosisadan lopulla lämpeneminen saavuttaa noin 3,2 astetta teollisen ajan alkuun nähden, ja se yltää korkeammalle, mikäli ilmastoherkkyys on arvioitu alakanttiin tai ilmastonmuutosta ruokkivia takaisinkytkentöjä käynnistyy (s. 33 – sivunumerot raportin pidemmästä versiosta). Lupailluilla toimilla lämpeneminen rajoittuisi alemmaksi, mutta lupausten ja toimien välillä on kuilu. Toisin sanoen ilmastonmuutoksen hillinnässä on kaksi kuilua: tarpeen ja lupausten, ja lupausten ja toimien välillä (s. 23).

Ilmasto on lämmennyt tähän mennessä 1,09–1,1 astetta, ja se tietysti jatkaa lämpenemistään aivan jokaisessa skenaariossa, kaikkein myönteisimmissäkin. Syy on yksinkertainen: vaikka päästöt lähtisivät rajuun laskuun tänään, nettonollaan pääseminen kestää, ja lämpeneminen voi pysähtyä vain siihen saavuttaessa. Niinpä raportissa todetaan, että 1,5°C “turvarajan” ylittyminen on erittäin todennäköistä, myös matalien päästöjen skenaarioissa. (Varmuuden vuoksi: tässä ei puhuta yksittäisestä lämpimästä vuodesta vaan pysyvämmän trendin saavuttamisesta. Yksi 1,5°C vuosi ei tarkoita vielä turvarajan ylittämistä pysyvästi.)

Käytännössä tämä tarkoittaa, että väliaikaista “ylilyöntiä” (overshoot) eli turvarajan ylittämistä ja paluuta sen alle pidetään liki vääjäämättömänä parhaassakin mahdollisessa tapauksessa (s. 33) – samalla kun raportti varoittaa ylilyönnin vakavista riskeistä (s. 53). Tämä taasen tarkoittaa, että hiilidioksidin talteenotto tai “negatiiviset päästöt” ovat välttämättömiä, koska vain niillä ylilyönnin “peruminen” (joka ei oikeasti ole perumista) on mahdollista. Hiilidioksidin talteenottoa pidetään välttämättömänä myös “residuaalisten” eli erityisen hankalasti vähennettävien päästöjen kumoamisessa (50) – ja pidemmällä tähtäimellä sitä tarvitaan hiilidioksidin pitoisuuden laskemiseksi turvallisemmalle tasolle. (Raportissa oli käytössä kuitenkin myös joitain “no overshoot” -skenaarioita, joita Glen Peters käy läpi Twitter-ketjussaan.)

Puolentoista asteen turvarajan ylittyminen on jo hyvin vaarallista, ja vielä vaarallisemmaksi maailma käy jokaisen asteen kymmenyksen ylittyessä. Alla olevassa kaaviossa kuvataan lämpenemistä eri skenaarioissa sekä havainnollistetaan asiaa eri vuosina syntyneillä sukupolvilla. 

Lähde ja laajennettu versio kaaviosta selityksineen: https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/figures/summary-for-policymakers/figure-spm-1

Useimmiten tällaisia kaavioita tarkastellessa unohtuu kuitenkin aivan olennainen kysymys: jatkuuko lämpeneminen vuoden 2100 jälkeen vai taittuuko se? Raportissa kuvattujen ennustettujen päästökäyrien nykyisellä kehitysuralla tämä nimittäin ei ole varmaa. Epävarmuusvälille mahtuu hyvin lämpenemisen jatkuminen vielä 2100 jälkeen. Nykykehityksellä siis ollaan vielä uralla, jossa pahimmatkin skenaariot ovat vielä mahdollisia – tosin vuoden 2100 jälkeen. Käännettä parempaan ei siis vielä ole tapahtunut eikä sitä tapahdu, ennen kuin päästökäyrät kääntyvät nopeaan laskuun.

Mitä tästä on seurannut ja seuraa?

“Ilmasto muuttuu kuten olemme odottaneet jo vuosikymmeniä, mutta ihmiset ja yhteiskuntamme ovat hauraampia kuin aiemmin ajattelimme…. Jo nyt havaitsemamme pienet [ilmaston] muutokset saavat valtavia muutoksia aikaan ympäri maailman.”
Friederike Otto, yksi raportin “ydinkirjoittajista

Sitaatti kuvaa hyvin ilmastotieteen varmuuksien ja epävarmuuksien suhdetta. Ennusteet siitä, millä tavalla ilmasto lämpenee, ovat seuranneet mallinnuksia suorastaan hämmästyttävän hyvin. Sen sijaan kielteiset vaikutukset ovat olleet jo tähän mennessä suurempia kuin osattiin odottaa. Maailma vastaa lämpenemiseen ärhäkämmin. Raportin mukaan lisääntyneet lämpöaallot ovat lisänneet kuolleisuutta ja terveysongelmia kaikilla maailman alueilla. Niin ikään veden ja ruoan epäpuhtauksiin tms. liittyvät sairaudet ovat lisääntyneet, ja ruoantuotannon kasvu on hidastunut jo puolen vuosisadan ajan – monien yhtäaikaisten ympäristöpaineiden vuoksi ruoan kokonaistuotanto voi jopa kääntyä laskuun (mutta tätä puhtaasti ilmastonäkökulmassa pysyttelevä raportti ei käsittele). Arvioiduista eläin- ja kasvilajeista jo puolet on alkanut siirtyä korkeammille leveysasteille tai korkeampaan maastoon, ja ilmastonmuutos on ajanut paikallisia sukupuuttoja. (s. 14–17)

Nämä ovat vain otteita raportin laajasta vaikutusten luettelosta. Yksittäisten vaikutusten luettelointi ei kuitenkaan anna mielekästä kokonaiskuvaa, etenkin kun luetteloa ryydittävät IPCC:lle tyypillisesti eriasteiset varmuuden asteen ilmaukset. Tämä antaa mahdollisuuden selittää julkisuudessa “harmaan sävyistä”. Mutta jos jo kahden asteen lämpenemisen myötä merkittävä osa maailman ihmisisistä joutuisi oloihin, jotka ovat asuinkelvottomia suurena osana vuodesta (s. 38), puhutaan maailmanhistoriallisesta mullistuksesta, jonka heijastusvaikutuksia ympäri maailman on vaikea kuvitellakaan. Ja tietenkin ilmastonmuutoksen eri seuraukset vaikuttavat toisiinsa ja muihin käynnissä oleviin ympäristökriiseihin tavoilla, joita luettelointi ei tavoita. IPCC:n raportit ovat kuitenkin tässä suhteessa lähtökohtaisen konservatiivisia, ja niiden käsittelytapa ei veny moisten sosio-ekologisten “faasimuutosten” käsittelyyn.

Tässä raportissa ilmaistaan myös selväsanaisesti, että merenpinnan nousu jatkuu vääjäämättä vuosisatojen tai -tuhansien ajan. Näin siis käy, vaikka ilmakehän lämpeneminen saataisiin pysähtymään, koska jäätiköt jatkavat sulamistaan ja koska lämpöä on varastoitunut meriin jo valtavasti. Ainoa keino estää merenpinnan nousua olisi saada ilmakehän hiilidioksidipitoisuuksia laskettua turvalliselle tasolle, mutta tämä olisi monumentaalinen sukupolvia kestävä urakka. Ennusteet eivät ole näin pitkillä aikaväleillä tarkkoja, mutta jopa 1,5°C “turvarajalla” merenpinta nousisi 2–3 metriä parin vuosituhannen aikana. Toisaalta 2 metrin merenpinnan nousua jo vuoteen 2100 mennessä ei voida sulkea pois, sillä jäätiköiden käyttäytymiseen liittyy paljon epävarmuuksia. Tästä kertoo hyvin tuore Guardianin uutisoima tutkimus. Niin ikään merten happamoituminen ja happipitoisuuden aleneminen jatkunevat parhaimmillaankin ainakin tämän vuosisadan. (s. 42–43) 

Raportissa nostetaan esiin myös, että monet ekosysteemit, alueet ja yhteiskuntien sektorit ovat jo joutuneet sopeutumiskykynsä rajoille. Joissain tapauksissa sopeutumisella on “kovia” rajoja, eli sopeutuminen ei ole enää mahdollista (esim. korallien katoaminen lienee varmaa), toisissa tapauksissa rajat ovat “pehmeitä” eli sopeutumiseen vaikuttavat sosio-ekonomiset tai teknologiset tekijät (s. 28, 44). Jälkimmäisiä rajoja olisi siis mahdollista muuttaa, edellisiä ei – tämä koskee etenkin monia haavoittuvimpia ekosysteemejä, jotka kohtaavat sopeutumiskyvyn rajat todellakin jo alle 1,5°C lämpenemisen.

Mitä on tehtävä?

Lämpenemisen pysäyttäminen mille tahansa tasolle vaatii nettonollapäästöjä eli sitä, että ilmakehän kasvihuonekaasujen pitoisuudet lakkaavat kasvamasta. Mitä korkeammalle lämpeneminen pysäytetään, sitä suurempia ovat ekologiset ja yhteiskunnalliset vaikutukset ja sitä isompi on riski, että lämpenemistä ruokkivia takaisinkytkentöjä käynnistyy. Tähän perustuu siis ajatus 1,5°C “turvarajasta” – se on mittatikku sille, mistä lähtien seuraukset alkavat muuttua entistäkin vakavammiksi, asteen kymmenys kymmenykseltä.

Käytännössä jos turvarajassa yritettäisiin pysyä, päästöjen huippu tulisi saavuttaa globaalisti viimeistään 2025 ja nettonolla 2050-luvun alkupuolella. (Kevin Anderson kritisoi näitä raportin lukuja liian löyhiksi.) Vauraimmilla mailla nettonolla tulisi saavuttaa huomattavasti aiemmin. Raportti muistuttaakin, että maailman kotitalouksista 10% saastuttavinta saa aikaan 34–45% kulutusperäisistä päästöistä, kun taas vähiten saastuttava 50% kotitalouksista saa aikaan vain 13–15% (s. 10). António Guterres tiivisti sanoman raportin ilmestyttyä niin, että kehittyneiden vauraiden maiden olisi päästävä nettonollaan vuonna 2040, muiden 2050 mennessä. Tosin Guardianin artikkelissa hän ilmaisi asian niin, että “nousevien talouksien” olisi päästävä nettonollaan niin lähellä vuotta 2050 kuin mahdollista. Sävyeroja ehkä: kiristäminen nykyisistä tavoitteista (Kiina 2060, Intia 2070) olisi melkoinen muutos – puhumattakaan tavoitteissa pysymisestä.

Nettonollatavoite koskee kuitenkin kaikkia kasvihuonekaasuja, joten hiilidioksidin kohdalla nettonegatiiviseen olisi tähdättävä jo aiemmin – muiden kasvihuonekaasujen päästöjen eliminoiminen on vaikeampaa, ja hiilidioksidi vaikuttaa ilmakehässä pidempään. 

Tätäkin raporttia on kritisoitu siitä, että fossiilisia ei juuri mainita. Toisaalta Kaisa Kosonen totesi Inside Climate Newsin jutussa, että raportin lukujen joukosta voidaan lukea fossiilisten käytön hurjat vähennystarpeet vuoteen 2050 mennessä: kivihiili 100%, öljy 90% ja maakaasu 85% – jos ilmastonmuutoksen turvarajoissa haluttaisiin siis pysyä. World Resources Institute esittää pienemmät luvut, mutta niihin onkin laskettu mukaan oletuksia hiilen talteenotosta ja varastoinnista (CCS). Guterres esitti asian niin, että kivihiilen käytön tulisi loppua kehittyneissä maissa 2030 mennessä ja muualla 2040 – eikä uusia fossiilisten polttoaineiden ekstraktion lupia tulisi enää myöntää.

Hiilen talteenotto ja varastointi (CCS) jää raportissa edelleen takaportiksi fossiilisten polttoaineiden käytölle. Hiilen teknologisen talteenoton rooli ei siis jää vain yllä mainittujen “residuaalisten” päästöjen hoitamiseen tai hiilidioksidin pitoisuuksien laskemiseen pitkällä aikavälillä. CCS kuitenkin asetetaan mittasuhteisiinsa, kuten oheisesta kuviosta näkyy:

Kaaviossa esitetään erilaisia päästövähennysten keinoja vuoteen 2030 mennessä. Pylväiden koot kertovat päästövähennysten potentiaalista, värikartalla taas kuvataan vähennysten kustannuksia verrattuna nykymenon jatkamiseen – sininen väri kuvastaa sitä, että päästövähennystoimet kannattaisi tehdä puhtaasti taloudellisestakin syystä. 

Kaaviosta ei voi lukea eri keinojen absoluuttista prioriteettijärjestystä pidemmällä aikavälillä. Vuoteen 2030 mennessä halvimmilla ja tehokkaimmilla keinoilla voitaisiin leikata parhaimmillaan jopa puolet päästöistä. Mutta tämän jälkeen tietysti “alimmilla oksilla roikkuvat hedelmät” olisi poimittu, ja jouduttaisiin tekemään paljon muuta vaikeampaakin – koska nettonolla on pakko saavuttaa. Juuri tämä korostaa BIOS-tutkimusyksikön peräänkuuluttaman suunnitelmallisuuden tarvetta – on varmistettava, että päästöjen vähentämisen polulla voidaan pysyä eikä alkuvaiheen toimilla luoda esteitä myöhemmille vaiheille (esimerkiksi lukitsemalla paikoilleen fossiili-CSS- tai bioenergia-CCS-polkuja). 

Kaavio antaa kuitenkin hyvän kuvan siitä, mihin voimavaroja ja huomiota tulisi suunnata eniten alkuvaiheessa: yhä edullisemmaksi käyvään uusiutuvaan energiaan, metaanipäästöjen rajoittamiseen, ekosysteemien tuhon hillitsemiseen, metsittämiseen, hiilensidontaan maataloudessa sekä moniin tehokkuustoimiin, jotka ovat ylipäätään järkeviä. Fossiilisten ja CCS:n yhdistelmälle ei paljoa painoa anneta, ei myöskään BECCSille eli bioenergian ja CCS:n yhdistelmälle, jonka kustannukset katsotaan suhteettoman korkeiksi.

Lisäksi raportissa todetaan, että kysyntää vähentävillä toimilla ja erilaisilla säästeliäämmän loppukäytön muodoilla päästöjä voitaisiin vähentää vuoteen 2050 mennessä jopa 40–70% (s. 68). 

Tämä on olennaista etenkin siksi, että raportin mukaan äärimmäisen köyhyyden ja energiaköyhyyden lopettaminen sekä kestävän kehityksen päämäärien mukaisen säällisen elintason takaaminen kaikille voidaan saavuttaa ilman merkittävää globaalien päästöjen nousua (s. 67). Maailman köyhimpien ja haavoittuvaisimpien tukeminen ei siten ole este onnistuneille ilmastotoimille, kuten taannoisessa BIOS-blogitekstissäkin todettiin. Maailman köyhimpien päästöjen lähtötaso on niin kertakaikkisen alhainen, että elämän perusasioiden turvaamisen “päästöhinta” on pieni verrattuna siihen, millaisia päästövähennyksiä on saatavissa aikaan kaikkialla muualla maailmassa – etenkin jos kysyntää vähentävän ja säästeliäämmän kehitykset mahdollisuudet otetaan tosissaan. 

Tämä kuitenkin vaatii ilmastorahoituksen ja ylipäätään kehitysyhteistyön voimallista kasvua, globaalin solidaarisuuden aivan uudenlaista nousua. Yhden laskutoimituksen aiheesta tarjosi Adam Tooze huhtikuisessa kirjoituksessaan. Historiallisen sotilas-teollisen kompleksin sijaan tarvittaisiin “kestävän kehityksen kompleksia”.

Raportti korostaa lopulta yllättävän vahvasanaisesti, miten “tasa-arvoa, ilmasto-oikeudenmukaisuutta, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja inklusiivisuutta” ensi sijalle laittavat toimet johtavat kestävämpiin lopputuloksiin ja tukevat “transformatiivista muutosta” yhteiskunnissa. Se myös muistuttaa, miten eriarvoisuus ja monenlaiset marginalisoinnin muodot lisäävät ihmisten ja ihmisryhmien haavoittuvuutta. (s. 66) Toisaalta oikeudenmukaisuuden ja tasavertaisuuden todetaan korottavan ilmastotoimien houkuttavuutta ja kunnianhimoa. Kritiikissään Kevin Anderson toteaa, että globaalin eriarvoisuuden ja oikeudenmukaisuuden kysymykset hautautuvat globaalien tavoitteiden alle. Mutta raportin vastaanoton moniäänisyys osoittaa, että radikaalin transformatiivinen ja oikeudenmukaisuutta peräävä sanoma on sieltä hyvin luettavissa. Kriittinen kysymys on, ketkä kaikki raportin ääntä pääsevät tulkitsemaan ja millaisen tilan he politiikassa saavat. 

Ville Lähde

Viite

1 Esimerkiksi vuonna 2017 New York Timesissa ilmestynyt David Wallace-Wellsin artikkeli “The Uninhabitable Earth” nousi saman tien todennäköisesti historian luetuimmaksi ilmastonmuutosta käsitteleväksi lehtijutuksi. Ruodin artikkelin ympärillä käytyjä kiistoja täällä.

Lisälukemistoa:

https://www.carbonbrief.org/qa-ipcc-wraps-up-its-most-in-depth-assessment-of-climate-change/

https://climateanalytics.org/blog/2023/peak-emissions-before-2025-key-messages-from-the-ipccs-synthesis-report/

https://climatenetwork.org/2023/03/20/ipcc-synthesis-report-civil-society-reacts/

https://insideclimatenews.org/news/20032023/ipcc-report-ar6-climate-change/

https://www.wri.org/insights/2023-ipcc-ar6-synthesis-report-climate-change-findings

https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-the-ar6-synthesis-report-as-published-by-the-ipcc/

https://www.theguardian.com/environment/2023/mar/20/humanity-at-climate-crossroads-highway-to-hell-or-a-livable-future

Oliver Gedenin ketjussa käydään läpi graafeja ja selitetään pääkohtia: https://twitter.com/Oliver_Geden/status/1637801348514062337 

Samoin Katherine Hayhoe: https://twitter.com/KHayhoe/status/1637875896433385481

Tejal Kanitkar käsittelee IPCC:n raporttien hyväksymisprosessia ja tieteellisten vs. poliittisten toimijoiden suhteesta käytyä keskustelua kiinnostavasti:
https://twitter.com/KanitkarT/status/1639363919146803214

Glen Petersin ketju puolestaan korostaa päästövähennysten huomattavasti suurempaa merkitystä verrattuna hiilidioksidin talteenottoon:
https://twitter.com/Peters_Glen/status/1645686618836041729