6.5.2022
Eduskunnan talousvaliokunnalle: Julkisen talouden suunnitelma 2023–2026 Julkisen talouden suunnitelman mukaiset julkiset panostukset hiilineutraaliuuteen ovat maltillisia ja väheneviä. Tämä on ristiriidassa siirtymäpolitiikan koko ajan lisääntyvän kiireellisyyden sekä tarvittavan laajuuden kanssa. Viivyttely ja varovaisuus voivat lopulta nostaa ilmastonmuutokseen sopeutumisen kokonaiskustannuksia. Tulevissa elvytysohjelmissa vihreitä investointeja pitääkin painottaa huomattavasti aikaisempaa voimallisemmin.

Annoimme 6. toukokuuta 2022 pyynnöstä lausunnon eduskunnan talousvaliokunnalle. BIOS:lta on pyydetty samasta asiasta lausuntoa myös valtiovarainvaliokunnalle.

Asia: VNS 2/2022 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026 https://www.eduskunta.fi/pdf/VNS+2/2022

Lausunnon pääsanomat:

 • Julkisen talouden suunnitelman pohjana oleva talousennuste lienee ylioptimistinen. Vuoden 2022 alussa päätettävistä lisämäärärahoista huolimatta finanssipolitiikan linja jää elvyttävän sijaan todennäköisesti neutraaliksi, kun globaali suhdanne viilenee vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.
 • Julkisen talouden suunnitelman mukaiset julkiset panostukset hiilineutraaliuuteen ovat maltillisia ja väheneviä. Tämä on ristiriidassa siirtymäpolitiikan koko ajan lisääntyvän kiireellisyyden sekä tarvittavan laajuuden kanssa. Viivyttely ja varovaisuus voivat lopulta nostaa ilmastonmuutokseen sopeutumisen kokonaiskustannuksia. Tulevissa elvytysohjelmissa vihreitä investointeja pitääkin painottaa huomattavasti aikaisempaa voimallisemmin.
 • Talouspoliittisen päätöksenteon pohjana oleva talousnäkemys on nykyisissä yhteiskunnallisissa olosuhteissa liian suppea.
 • Julkisen talouden suunnitelmasta puuttuvat tieto ekologisesta kestävyydestä ja työkalut ohjata taloutta sitä kohti. Vastuullinen taloudenpito edellyttää tietopohjan ja ohjauskyvyn harppauksenomaista parantamista.
 • Julkisen talouden suunnitelman tavoite talouskasvun vahvistamisesta on ekologisen kestävyyden suhteen välinpitämätön ja pahimmillaan kielteinen. Kasvustrategian sijaan ekologinen kestävyyssiirtymä vaatii siirtymäpolitiikkaa, joka suoraan ja sisällöllisesti ohjaa taloutta ekologisiin raameihin.
 • Ekologinen kokonaisnäkemys tarvitaan perustaksi aktiiviselle ja suunnitelmalliselle finanssi-, innovaatio- ja teollisuuspolitiikalle, jonka tehtävänä on tuottaa tavoiteltu talouden rakennemuutos nopeasti, hallitusti ja yhtä aikaa moninaisiin haasteisiin vastaten.

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2023–2026

Talouden näkymät ja finanssipolitiikan linja

Julkisen talouden suunnitelmassa esitetyt Suomen talouden näkymät perustuvat valtiovarainministeriön tuoreimpaan talousennusteeseen, jonka mukaan Suomen talouden kasvu jatkuu, työllisyys nousee ja työttömyys alenee vuosina 2022 ja 2023. Viime viikkoina kuitenkin taloudellinen suhdanne on nopeasti viilentynyt, ja on täysin mahdollista, että niin Euroopan kuin Yhdysvaltojenkin taloudet ajautuvat taantumaan vielä kuluvan vuoden aikana. Tämän seurauksena tuotantokapasiteettia ja erityisesti potentiaalista työpanosta jää käyttämättä, eikä taloudessa ilmene liiasta kokonaiskysynnästä johtuvaa ylikuumentumisen vaaraa.

Taloudellisen suhdanteen ja työmarkkinoiden jäähtymisestä huolimatta inflaatiopaineet voivat pysyä pitkään kovina, sillä erityisesti Venäjän sotatoimien sekä talouspakotteiden seurauksena vähentynyt energian tarjonta nostaa kustannuksia läpi läntisten talouksien. Tarjonnan pullonkauloja esiintyy yhä edelleen myös koronapandemiaan liittyvistä syistä – ennen kaikkea Kiinan lockdown-tilanteesta johtuen. Korkea inflaatio lisää sekä taloudellista epävarmuutta että luo painetta talouspolitiikan lisäkiristyksille, kun keskuspankit pyrkivät pitämään tiukasti kiinni hintavakausmandaatistaan. Yhdysvaltojen keskuspankki Fed:n rahapolitiikan kiristäminen onkin yksi tärkeimmistä syistä lähestyvän taantuman taustalla. Globaalien rahoitusolojen kiristymisen lisäksi viime päivinä on alkanut näyttää siltä, että rahoitusmarkkinoilla voidaan nähdä rajujakin pudotuksia tulevina viikkoina ja kuukausina. Tämä entisestään lisää epävakautta sekä epävarmuutta ja viilentää taloudellista suhdannetta lähiaikoina.

Viime vuosina Suomen finanssipoliittinen linja on ollut elvyttävä: koronakriisin ensimmäisen vuoden aikana rajusti ja toisen vuoden aikana maltillisesti. Turvallisuuspoliittisen tilanteen muutoksen myötä hallitus valmistelee lisätalousarviota, jolla nykytilanteessa tarpeelliseksi nähtyjä menoja tullaan lisäämään vuonna 2022 noin 2 mrd. eurolla. Myös julkisen talouden suunnitelmaan on tuotu jonkin verran uusia varautumismenoja tuleville vuosille. Jos tämä lisätalousarvio jää vuoden viimeiseksi ja taantumapelot toteutuvat, muodostuu finanssipoliittinen viritys vuonna 2022 kutakuinkin neutraaliksi – se ei ole elvyttävä eikä kiristävä. Mikäli taloustilanne kesän jälkeen heikentyy odotettua voimakkaammin, on mahdollista, että hallitus joutuu laatimaan uuden lisätalousarvion talouden elvyttämiseksi automaattisten vakauttajien tuoman elvytyksen rinnalla. Koska taloudellinen tilanne on tällä hetkellä erittäin hauras ja näkymät epävarmat, talouspolitiikalta odotetaan jatkossakin reagointikykyä. Siksi julkisen talouden suunnitelman kirjaus, jonka mukaan ”[h]allitus seuraa taloustilannetta sekä talouspolitiikan tavoitteiden toteutumista jatkuvasti ja reagoi tilanteen edellyttämällä tavalla”, on hyvä ja perusteltu.

Vihreän siirtymän toimenpiteet

Julkisen talouden suunnitelmassa esitetään rahoitusta tuleville vuosille usealle vihreää siirtymää edistävälle toimenpiteelle. Näitä ovat muun muassa luonnonsuojeluun sekä hiilineutraaliuteen liittyvät toimenpiteet. Kehysehdotuksen lisäksi hallitus esittää rahoitusta näihin toimenpiteisiin vuoden 2022 toisessa lisätalousarviossa. Julkisen talouden suunnitelman mukaan hiilineutraaliuteen liittyviä tavoitteita edistetään yhteensä n. 2,7 mrd. eurolla vuonna 2023, josta menot alentuvat vuoteen 2026 mennessä 2,1 mrd. euroon. Alenemaa selittää, että vuonna 2023 menotasoa nostavat Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaiset rahoitukset Euroopan unionin yhteisestä elvytyspaketista sekä Venäjän kriisin aiheuttamat varautumistoimet. Jälkimmäiset menolisäykset kohdistuvat liikenteeseen, energiaan, asumiseen sekä maatalouden pitkävaikutteisiin toimiin.

Kun tiedetään, että 2020-luvun lopulla ekologiseen kriisiin vastaamiseksi tarvitaan koko ajan vaikuttavampia ja laajempia toimia – myös valtioilta – aleneva nimellinen määrärahataso herättää kysymyksiä. Ovatko julkisen talouden suunnitelman mukaiset määrärahat riittäviä tukemaan kiireellistä siirtymää hiilineutraaliin yhteiskuntaan vai jäävätkö toimenpiteet liian vähäisiksi ja toimenpiteiden kattavuus riittämättömäksi? Tutkimus on osoittanut, että esimerkiksi sopeutuminen ilmastonmuutokseen aiheuttaa sitä enemmän kustannuksia, mitä myöhemmin toimet tehdään. Nykyisen ja tulevien hallitusten tuleekin arvioida vihreän siirtymän toimenpiteiden riittävyyttä jatkuvasti ja olla valmiita reagoimaan havaittuihin puutteisiin myös finanssipoliittisilla ja julkiseen taloudenpitoon liittyvillä toimenpiteillä.

Reagointi on syytä toteuttaa niin, että se samalla vastaa sekä siirtymäpolitiikan että suhdannepolitiikan tarpeisiin. Esimerkiksi jos taloustilanne heikkenee tämän vuoden lopulla voimakkaasti ja hallitus päätyy lisäämään finanssipoliittista elvytystä, tulee siinä voimallisesti painottaa vihreää siirtymää ja hiilineutraaliutta edistäviä toimia. On täysin välttämätöntä, että kaikki mahdolliset taloudelliset tilat hyödynnetään siirtymän edistämisessä. Vaikka yhteiseen eurooppalaiseen koronaelvytykseen sisältyy Suomessakin jonkin verran hiilineutraaliuteen siirtymistä nopeuttavia investointeja, jäsenvaltioiden elvytyspaketit vuosina 2020 ja 2021 eivät erityisesti painottuneet vihreään siirtymään. Jatkossa vastaavaan epäonnistumiseen ei ole varaa, sillä aikaikkuna ekologiseen kriisiin vastaamiseksi suhteellisen vakaissa ekologisissa ja yhteiskunnallisissa oloissa on jo sulkeutumassa. Myös verotuksellisia keinoja tulee käyttää entistä määrätietoisemmin siirtymän edistämisessä tulevina vuosina.

Epävarmassa tilanteessa esitettävä useita skenaarioita

Julkisen talouden suunnitelman taustaksi laaditut taloudelliset ennusteet ja skenaariot ovat nykyisissä epävarmoissa taloudellisissa ja yhteiskunnallisissa olosuhteissa varsin suppeita. Esimerkiksi valtiovarainministeriön ennusteessa on kyllä huomioitu Venäjän tilanteen suorat vaikutukset Suomen talouteen ja yhteiskuntaan, mutta laajempia mahdollisia kehityskulkuja ja kumulatiivisia vaikutuksia käsitellään niissä varsin vähän. Nykytilanteessa myös lyhyen aikavälin ennusteissa olisi syytä pyrkiä esittämään useita mahdollisia skenaarioita ja laajentamaan sitä kautta päätöksentekijöille tarjottavaa kuvaa talouden kehityksestä suuren epävarmuuden vallitessa. Vaikka päätöksiä joudutaan tällaisissa olosuhteissa väistämättä tekemään aina jonkinlaisessa sumussa, vaihtoehtoisten skenaarioiden avulla päätöksentekijöitä voidaan tukea vaikeissa päätöstilanteissa ja niihin vaikuttavien prosessien jäsentämisessä. Tämä tarve on sitä suurempi, mitä pidemmälle tulevaisuuteen katsotaan ja mitä laajempaa yhteiskunnallista kehitystä pyritään hahmottamaan. Lausunnon seuraavassa osiossa tarkastelemme asiaa ekologisen kriisin tiedontuotannolle asettamien vaatimusten kautta ja esitämme parannusehdotuksia valtionhallinnon talousarvioprosessiin – erityisesti julkisen talouden suunnitelmaan.

Julkisen talouden suunnitelma välineenä nopean ja hallitun ekologisen kestävyyssiirtymän toteuttamiseksi Suomessa

Tässä lausuntomme osiossa kiinnitämme huomion siihen, minkälaisia edellytyksiä julkisen talouden suunnitelma politiikan ohjauksen välineenä antaa nopean ja hallitun ekologisen kestävyyssiirtymän toteuttamiseksi Suomessa. Suomi on ottanut tavoitteekseen hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiivisuuden pian sen jälkeen. Lisäksi Suomi on sitoutunut pysäyttämään luontokadon mahdollisimman pian.

Jotta talouspolitiikka kykenisi ohjaamaan taloutta kohti ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää talouskasvua, kuten hallitusohjelmassa on linjattu, sen tulisi kyetä tekemään erottelu kestävän ja ei-kestävän taloudellisen toiminnan välillä. Vain kestävän taloudellisen toiminnan tulisi kasvaa, ja ei-kestävän taloudellisen toiminnan tulisi supistua. Talouspoliittinen kasvustrategia, jossa ekologinen kestävyys on vasta toissijainen tavoite taloudellisen toimeliaisuuden ja sisällöltään minkä tahansa työllisyyden kasvun jälkeen, ei riitä nopean ja hallitun kestävyyssiirtymän toteuttamiseksi. Tällaisen kasvustrategian sijaan tarvitaan siirtymäpolitiikkaa, joka aktiivisesti ja tavoitteellisesti tähtää sisällöllisiin muutoksiin taloudessa[1].

Julkisen talouden suunnitelmassa talouden kestävyyden tärkeimmät kiintopisteet talouskasvu, työllisyysaste ja velkasuhde eivät kerro mitään talouden ekologisesta kestävyydestä. Nämä tavoitteet ovat ekologisesti “sokeita”, toisin sanoen ne eivät sisällä tietoa ekologisesta kestävyydestä tai järjestelmällisesti ohjaa politiikkaa sen suuntaan. Historiallisesti talouskasvu on johtanut luonnonvarojen kulutuksen kasvuun, eikä tutkimuksessa ole viitteitä tämän yhteyden katkeamisesta Suomessa. Talouskasvun vahvistaminen ilman tiukkaa kriteeristöä taloudelle, joka kasvaa, on ekologisen kestävyyden kannalta vahingollista. Työllisyystavoitetta koskee samanlainen huomio, johon palaamme alempana.

Ekologisen kestävyyden kannalta kielteisten tai ekologista kestävyyttä sattumanvaraisesti tai välillisesti edistävien toimien sijaan ekologisesti kestävää taloutta tulee tavoitella tietoisesti ja suoraan, tavoittein ja indikaattorein, jotka ohjaavat julkista taloutta vähintään yhtä määräävästi kuin julkisen talouden suunnitelman priorisoimat talouskasvu, työllisyysaste ja velkasuhde. Alle 15 vuoden päässä oleva hiilineutraalisuustavoite ja vielä haastavammat tehtävät luontokadon pysäyttämisessä ja luonnonvarojen kulutuksen saattamisessa laskuun vaativat julkiselta vallalta ennennäkemättömiä, laaja-alaisia ja nopeita toimia. Tällaiset toimet eivät ole mahdollisia satunnaisina taloudellisen kestävyyden sivutuotteina. Kaikkea julkisen talouden suunnittelua tulee ohjata näkemys talouden todellisista aineellisista ja ekologisista rajoitteista ja konkreettisista sektorikohtaisista ja sektorirajat ylittävistä toimista, joita ekologisen kestävyyden saavuttaminen edellyttää.

Ekologisena tavoitteena julkisen talouden suunnitelma kiinnittää jonkin verran huomiota nykyisiin ilmastopäästöihin ja päästöjen tavoitetasoon, mutta ei lainkaan muihin ekologisen kestävyyden ulottuvuuksiin – erityisesti luontokatoon ja luonnonvarojen kestävään käyttöön[2]. Ekologisen kestävyyden kokonaisarviointi on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, jotta voidaan hahmottaa, minkälaisen teollisuuden ja työllisyyden varaan Suomea voidaan lähivuosina ja vuosikymmeninä rakentaa. Ilmastotavoitteiden lisäksi luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja luonnonvarojen kulutuksen vähentäminen asettavat ehtoja sille, millainen taloudellinen toiminta ylipäätään on mahdollista. Samalla siirtymäpolitiikan toteuttaminen energiajärjestelmien, asumisen, liikenteen ja maa- ja metsätalouden sektoreilla antaa mittavasti mahdollisuuksia uusien työpaikkojen muodostumiselle. Kestävän ja ei-kestävän talouden mukaan erottuvat myös kestävät ja ei-kestävät työpaikat. Ekologista kokonaistarkastelua tarvitaan erityisen painokkaasti juuri poistuvan ja lisääntyvän työn hahmottamiseen.

Konkreettisena esimerkkinä ilmastopäästönäkökulman riittämättömyydestä voidaan ajatella liikennettä. Jos tarkastellaan vain ilmastopäästöjä, esimerkiksi koko nykyisen ja kasvavan autokannan sähköistäminen voi vaikuttaa kestävältä. Sen sijaan luonnonvarojen kestävän kulutuksen kannalta ei ole mahdollista rakentaa liikkumista kasvavan autokannan sähköistämisen varaan. Nykyisillä tai kasvavilla ajosuoritteilla ja nykyisillä teknologioilla liikenteen sähköistymisessä tarvittavien luonnonvarojen kestävän käytön rajat tulevat pian vastaan. Lisäksi tarvittava kokonaisvaltainen murros vaikeutuu, jos infrastruktuuriratkaisut lukitsevat Suomen tiheän autokannan käyttöön vuosikymmeniksi tai jos liikenteen energiankulutus vie kohtuuttoman suuren osan puhtaasta sähköntuotannosta.

Onnistunut siirtymäpolitiikka edellyttää sekä tietopohjaa kestävyydestä että keinoja ohjata taloutta. Julkisen talouden suunnitelma on vaillinainen molempien suhteen. Tietopohjan ja siihen perustuvan tilannekuvan luomiseksi BIOS-tutkimusyksikkö on ehdottanut käynnistettäväksi teollisen murroksen tiedevetoista suunnittelua. Strateginen monialainen suunnittelu hahmottelee mahdollisia ja tavoiteltavia polkuja teollisuuden rakennemuutokselle Suomessa. Uskottava tietopohja on välttämätön askel sekä ekologisten reunaehtojen huomioimiseksi talouspolitiikassa että viitoittamaan tietä elinvoimaiselle teollisuudelle ja muulle taloudelle. Se myös mahdollistaa määrätietoisen missiolähtöisen innovaatiopolitiikan. Teollisen rakenteen uudistaminen ekologisesti kestäväksi on ratkaisevaa myös työllisyyskehityksen kannalta. Vain ekologisesti kestävällä tuotantorakenteella on mahdollista luoda työpaikkoja pitkäjänteisesti.

Nopeasti vuoden 2022 alussa kiristynyt geopoliittinen tilanne ja sen taloudelliset sekä laajemmat yhteiskunnalliset vaikutukset asettavat entisestään suuremman haasteen politiikan ohjaukselle. Talous- ja yhteiskuntapolitiikassa on tässä ajassa pystyttävä huomioimaan yhtäaikaisesti ilmastotavoitteet, luonnon monimuotoisuustavoitteet, geopoliittiset tavoitteet, yhteiskunnalliseen resilienssiin liittyvät tavoitteet sekä talouden elinvoimaan liittyvät tavoitteet. Näiden kaikkien saavuttaminen yhtä aikaa vaatii huomattavasti aiempaa enemmän politiikan sekä hallinnan koordinointia, ja koordinaatio taas vaatii kokonaiskestävyyden huomioivaa tietopohjaa. Myös julkisen talouden ohjauksessa kokonaisvaltainen koordinointi on nyt tärkeämpää kuin koskaan ja tämän tulisi näkyä jatkossa julkisen talouden suunnitelman muodossa sekä sisällöissä.

Tällä hetkellä julkisen talouden suunnitelma ja talouspoliittinen arviointi keskittyvät Suomessa lähinnä julkiseen velkaan ja väestön ikääntymiskehitykseen. Suomi on ottanut varovaisia mutta toistaiseksi riittämättömiä askelia ekologisen kestävyystiedon sisällyttämiseksi taloudelliseen suunnitteluun. Suomi on samoin ottanut ensimmäisiä askelia talouden ohjaamiseksi vihreän siirtymän mukaisesti, mutta kuten selonteko osoittaa, tieto ekologisesta kestävyydestä ei tavoita julkisen talouden suunnittelua ja Suomen kyky ohjata taloutta aktiivisesti ekologisen kestävyyden ja tulevaisuudessakin elinvoimaisen teollisuusrakenteen saavuttamiseksi on edelleen varsin vajavainen. Vastuullinen taloudenpito edellyttää tietopohjan ja ohjauskyvyn harppauksenomaista parantamista.

[1] Olemme hahmotelleet viisi indikaattoria sisältävän Siirtymäpolitiikan kojelaudan siirtymäpolitiikan suunnitteluun ja arviointiin: https://kojelauta.bios.fi

[2] Kokonaistarkastelun puute vaivaa myös sektorikohtaisia vähähiilitiekarttoja, jotka ovat toistaiseksi yksityiskohtaisin esitys teollisuuden tuotantorakenteen muutoksesta hiilineutraalisuustavoitteen mukaisesti, ks. https://bios.fi/tiekartoista/ sekä Majava, A., Vadén, T., Toivanen, T., Järvensivu, P., Lähde, V., & Eronen, J. T. (2022). Sectoral low-carbon roadmaps and the role of forest biomass in Finland’s carbon neutrality 2035 target. Energy Strategy Reviews, 41, 100836.

4.5.2022
Eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle: Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta Puolustusmenojen lisäys ei yksiselitteisesti lisää kansantalouden ja julkisen talouden taakkaa. Se ei myöskään pakota valtiota luopumaan esimerkiksi ympäristöinvestoinneista, jotka ovat tulevina vuosina välttämättömiä myös turvallisuuspoliittisista syistä, kuten selonteossakin todetaan. Mikäli taloudellinen suhdanne vuosikymmenen puolivälistä sen loppuun asti on hyvä, vaatii julkisten investointien kohdentaminen ja ajoittaminen aikaisempaa selvästi parempaa koordinointia. 

Annoimme 2. toukokuuta 2022 pyynnöstä lausunnon eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle.

Asia: VNS 1/2022 vp Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta https://www.eduskunta.fi/pdf/VNS+1/2022

Teema: Arvio puolustusmenojen kasvun vaikutuksesta julkisen talouden näkymiin, muihin määrärahatarpeisiin (esim. ilmastonmuutoksen torjunta) ja mahdollisiin sopeuttamistarpeisiin.

Lausunnon pääsanomat:

 • Selonteon antaman kuvan mukaan Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut vuoden 2022 alun aikana merkittävästi. BIOS-tutkimusyksikkö arvioi, että muutoksella on merkittäviä taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia lyhyellä, keskipitkällä sekä pitkällä aikavälillä.
 • Muutokseen reagoinnista seuraava puolustusmenojen kasvu on yksi keskeisistä julkiseen talouteen suoraan vaikuttavista ilmiöistä – Suomi seuraa muiden EU-maiden puolustusmenoja- ja investointeja lisäävää linjaa vahvistaessaan maanpuolustustaan.
 • Puolustusmenojen kasvun kansantaloudelliset ja julkistaloudelliset vaikutukset riippuvat: 1) menojen konkreettisesta kohdentamisesta, 2) niiden ajoituksesta, 3) taloudellisen suhdanteen kehityksestä sekä 4) menojen lopullisesta kokonaistasosta.
 • Puolustusmenojen lisäys ei välttämättä lisää kansantalouden ja julkisen talouden taakkaa, eikä pakota valtiota luopumaan esimerkiksi ympäristöinvestoinneista tai ajamaan julkisen talouden sopeutusta muilla sektoreilla.

Turvallisuusympäristön muutos ja puolustusmenojen kasvun taloudellinen taakka

Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta antaa kohtalaisen laajan kuvan Suomen tulevien vuosien turvallisuuspoliittisista haasteista. Selonteon antaman kuvan mukaan Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut vuoden 2022 alun aikana merkittävästi. BIOS-tutkimusyksikön arvion mukaan muutoksella on merkittäviä taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia lyhyellä, keskipitkällä sekä pitkällä aikavälillä. Monet vaikutuksista liittyvät toisiinsa, minkä lisäksi ne kytkeytyvät muihin aikamme suurten yhteiskunnallisten haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen, luontokadon sekä sosiaalisen hajautumisen, tuomiin vaikutuksiin. Tämä tekee tilanteen jäsentämisestä ja tulevaisuuden skenaarioiden rakentamisesta erityisen vaikeaa juuri nyt. 

Julkisen talouden näkökulmasta muutokseen reagoinnista seuraava puolustusmenojen kasvu on keskeinen ilmiö. Nyt jo tiedetään, että Suomi seuraa muiden EU-maiden puolustusmenoja- ja investointeja lisäävää poliittista linjaa vahvistaessaan omaa maanpuolustustaan tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Hallitus päätti kevään kehysriihessä esittää puolustukselle kahden miljardin euron lisärahoitusta vuosina 2023–2026. On mahdollista, että tämä summa edelleen kasvaa tulevien päätösten myötä. Aikaisempaan menojen kehityksen uraan nähden kumulatiivinen lisärahoitus voikin asettua useaan miljardiin (ehkä välille 3–5 mrd. euroa) 2020-luvun aikana. 

Puolustusmenojen kasvun kansantaloudelliset ja julkistaloudelliset vaikutukset riippuvat käytännössä neljästä tekijästä:

1) menojen konkreettista kohdentamisesta,
2) niiden ajoituksesta,
3) taloudellisen suhdanteen kehityksestä sekä
4) menojen lopullisesta kokonaistasosta.

Mikäli menoilla lisätään pääasiassa kotimaista toimintaa, esimerkiksi kasvatetaan ammattisotilaiden määrää ja lisätään kertausharjoituspäiviä, menot kasvattavat suoraan bruttokansantuotetta sekä saavat aikaan taloudessa positiivisen kerroinvaikutuksen. Mikäli taloudessa on käyttämättömiä resursseja, tämä kohentaa työllisyyttä ja luo talouteen lisätuloja muilla toimialoilla. Tätä kautta myös verotulot kasvavat ja menot rahoittavat osin itse itsensä. Onkin todennäköistä, että kotimaisen toiminnan lisääminen ei aiheuta merkittävää taakkaa kansantaloudelle ja yhteiskunnalle. 

Mikäli menoilla lisätään pääasiassa ase- ja puolustustarvikehankintoja ulkomailta, menot eivät kasvat bruttokansantuotetta kotimaassa ja heikentävät samalla kauppa- ja vaihtotasetta – eli Suomen kansantalouden rahoitusasemaa. Mikäli viennin kehitys on muutoin tulevina vuosina heikkoa, on mahdollista, että miljardiluokan puolustustarviketuonti rapauttaa jossain mitassa Suomen rahoituskestävyyttä. Puolustusmenojen lisäyksen vaikutusta vaihtotaseeseen on siksi syytä tarkastella erityisenä kysymyksenä tulevina vuosina. 

Edellisiin kysymyksiin liittyy oleellisesti lisäpuolustusmenojen käytön ajoitus. Mikäli menot lisääntyvät tilanteessa, jossa talous on jo lähellä täystyöllisyyttä tai jossa vaihtotase on muista syistä heikentynyt, taloudellinen taakka ja haaste on suurempi kuin niissä tapauksissa, että työvoimaresurssia on käyttämättä ja vaihtotase on ylijäämäinen. Kun menoilla rahoitettavia hankintoja toimeenpannaan, ajoitusta kannattaa miettiä tarkoin, jos taloudelliset olosuhteet ovat tiukat.

Tällä hetkellä näin ei kuitenkaan ole. Näyttää siltä, että globaalin talouden painamana Suomenkin talous on ajautumassa vuoden 2022 lopulla kohti taantumaa. Lisääntynyt geopoliittinen epävarmuus sekä kiristyvä talouspolitiikka Yhdysvalloissa ja muualla on tuomassa globaaliin talouteen uuden taantuman hyvin vauhdikkaasti. Taantumaolosuhteissa puolustusmenojen lisääminen toimii vastasyklisenä elvytystoimena ja silloin siitä aiheutuva taloudellinen taakka voi periaatteessa poistua kokonaan. Mikäli taantuma jostain syystä – esimerkiksi nopean kansainvälisen talouspoliittisen U-käännöksen avulla – pystytään välttämään, puolustusmenojen lisääminen voi aiheuttaa priorisoinnin tarpeita esimerkiksi muiden julkisten menojen leikkausten tai veronkorotusten muodossa.

Koska emme voi vielä tietää, mikä tulee olemaan puolustusmenojen lisäyksen kokonaissumma 2020-luvulla, on vaikea laatia skenaarioita siitä, mikä niiden kansantaloudellinen ja julkistaloudellinen vaikutus on keskipitkällä ja pidemmällä aikavälillä. Varovainen arviomme on, että puolustusmenot eivät aiheuttaisi liiallista kuormaa kansantaloudelle ja julkiselle taloudelle tulevina vuosina. Tämä riippuu kuitenkin suuresti talouden yleisestä kehityksestä ja harjoitetusta talouspolitiikasta.

Selvää kuitenkin on, että puolustusmenojen lisäys ei yksiselitteisesti lisää kansantalouden ja julkisen talouden taakkaa. Se ei myöskään pakota valtiota luopumaan esimerkiksi ympäristöinvestoinneista, jotka ovat tulevina vuosina välttämättömiä myös turvallisuuspoliittisista syistä, kuten selonteossakin todetaan. Mikäli taloudellinen suhdanne vuosikymmenen puolivälistä sen loppuun asti on hyvä, vaatii julkisten investointien kohdentaminen ja ajoittaminen aikaisempaa selvästi parempaa koordinointia. 

Mitä lähempänä täystyöllisyyttä ja resurssien täysimääräistä käyttöä (myös energiaresurssit) Suomen talous on, sitä tärkeämpää on tehdä sellaisia taloudellisia valintoja, jotka tulevaisuudessa kasvattavat vihreän energian tarjontaa tai luovat energian säästön kautta tilaa välttämättömälle taloudelliselle toiminnalle. Niukkuuden vallitessa tulojen säätely – sekä niiden kokonaismäärän että jakautumisen näkökulmasta – on tärkeää. 

Valtiolla tulisi jatkossa olla paremmat välineet tällaiseen taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen ohjaukseen. Esimerkiksi tiedeperusteinen suunnittelu, joka tuottaa päätöksentekijöille realistisia ja yhteiskunnallisesti laaja-alaisia skenaarioita päätöksenteon pohjaksi, tulisi aloittaa Suomessa pikimmiten. Jos joillain talouden sektoreilla tai toimialoilla on tulevissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa ja tilanteissa laajenemisen tarpeita, suunnittelun kautta voidaan löytää perusteita sille, miten sopeutusta on syytä saada aikaan muilla talouden sektoreilla tai toimialoilla. Kokonaisvaltainen koordinointi on nyt myös talouden ohjauksessa tärkeämpää kuin koskaan.

Kunnioittavasti,
BIOS-tutkimusyksikkö

Lisätietoja:
Ekonomisti, tutkija Jussi Ahokas, jussi.ahokas@bios.fi, 044-9481484

21.4.2022
Eduskunnan talousvaliokunnalle: Euroopan unionin omat varat EU:n omat varat tulisi nähdä jatkossa pysyvänä institutionaalisena osana EU:n politiikkaa. Erityisesti Euroopan vihreän kehityksen ohjelman edistämisessä ja toimeenpanossa omien varojen käyttö esimerkiksi vihreiden investointien rahoittamisessa tulisi vakiinnuttaa pysyväksi käytännöksi.

Annoimme 21. huhtikuuta 2022 pyynnöstä lausunnon eduskunnan talousvaliokunnalle.

Asia: U 22/2022 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista: ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 muuttamiseksi (omien varojen päätös); ehdotus neuvoston asetuksen vuosia 2021-2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen muuttamiseksi (rahoituskehysasetus)
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kirjelma/Documents/U_22+2022.pdf

Lausunnon pääsanomat:

 • EU:n omien varojen järjestelmän kehittäminen Euroopan komission hahmottelemaan suuntaan luo Euroopalle paremmat edellytykset vastata tämän ajan ekologisiin, taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin.
 • Euroopan komission ehdotuksessa omien varojen lähteiksi esitetyt EU:n päästökauppajärjestelmästä kertyvät huutokauppatulot sekä hiilirajamekanismista saatavat tulot ovat perusteltuja lähteitä myös Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja sen toimeenpano-ohjelmien (esim. Fit for 55) näkökulmasta.
 •  EU:n omiksi varoiksi ja kansallisiksi varoiksi kohdentamisen suhdeluku kannattaa pitää joustavasti muutettavana, jotta muuttuviin investointitarpeisiin voidaan jatkossa vastata tehokkaasti.
 • EU:n omat varat tulisi nähdä jatkossa pysyvänä institutionaalisena osana EU:n politiikkaa. Erityisesti Euroopan vihreän kehityksen ohjelman edistämisessä ja toimeenpanossa omien varojen käyttö esimerkiksi vihreiden investointien rahoittamisessa tulisi vakiinnuttaa pysyväksi käytännöksi.
 • EU:n omien varojen lähteiden määrää ja niiden kautta kerättävien varojen määrää on syytä kasvattaa tulevaisuudessa, kun EU:n yhteiset ympäristötoimet (sekä kannustinohjaus että investoinnit) laajenevat. Uudet EU:n päästökaupan ulkopuolisten sektoreiden ohjaukseen käytettävät verot ja muut tuloja tuottavat ohjausmekanismit kannattaa hyödyntää EU:n omien varojen kehittämisessä tulevaisuudessa. Myös erilaisten vihreiden tukien maksaminen EU:n omista varoista on syytä nostaa keskusteluun.

EU:n omien varojen järjestelmän kehittämisen perusperiaatteita

Euroopan unionin omien varojen järjestelmä liittyy kesällä 2020 tehtyyn poliittiseen sopimukseen elpymisvälineestä, jolla unionin on tarkoitus vastata koronakriisin synnyttämiin taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Omilla varoilla on käytännössä tarkoitus kattaa elpymisrahaston menoja maksamalla takaisin elpymisvälineen takia otettuja lainoja. Jäsenmaiden jakama näkemys on se, että EU:n omien varojen tulisi edistää EU:n yhteisten tavoitteiden toteutumista esimerkiksi Euroopan vihreän kehityksen ohjelman kautta.

BIOS-tutkimusyksikön näkemyksen mukaan EU:n omien varojen järjestelmä voi luoda jatkossa Euroopalle parempia edellytyksiä vastata tämän ajan ekologisiin, taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Komission tuoreessa ehdotuksessa omat varat kerättäisiin kolmesta lähteestä, EU:n päästökauppajärjestelmän huutokauppatuloista, uudesta hiilirajamekanismista sekä uudesta ”jäännösvoittoverosta”. Näistä kaksi ensimmäistä toteutuvat todennäköisesti nopeammin.

BIOS pitää tärkeänä, että juuri hiilen hinnoitteluun liittyvät taloudelliset toimenpiteet ovat omien varojen järjestelmän ytimessä. Tämä kytkee järjestelmän suoremmin Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan ja sen toimenpideohjelmiin, kuten Fit for 55 -ilmastopakettiin. Näin jäsenmaiden toivomus yhteisten tavoitteiden toteutumisesta tulee sisällytettyä omien varojen järjestelmään, jolloin sen poliittinen hyväksyttävyys vahvistuu. Uusille EU-rakenteille tämä on ensiarvoisen tärkeää.

Komission ehdotuksessa on esitetty, että EU:n päästökauppajärjestelmän huutokauppatuloista 25 prosenttia ja hiilirajamekanismista 75 prosenttia siirrettäisiin omiin varoihin ja loput ohjattaisiin EU:n jäsenvaltioiden käyttöön. Omien varojen järjestelmään kannattaa tehdä varaus, joka mahdollistaa näiden suhdelukujen muuttamisen. Tällöin muuttuvissa olosuhteissa järjestelmä voi palvella paremmin esimerkiksi juuri vihreän kehityksen ohjelman toimeenpanoa sekä kansallisia siirtymäpolitiikkaan liittyviä investointitarpeita.

Kehittämiskohteita ja ehdotuksia Suomen kannaksi EU:n omien varojen järjestelmään

Komission esityksessä omien varojen järjestelmä on sidottu EU:n elpymisvälineeseen ja sen rahoittamiseen. Tämä on toistaiseksi ollut jäsenvaltioiden tahto ja myös Suomi suhtautuu omien varojen laajentamiseen elpymisvälineen ulkopuolelle varauksellisesti. Tämä saattaa olla tulevaisuuden yhteiskuntapoliittisten tarpeiden näkökulmasta ja ennen kaikkea vihreän siirtymän politiikan näkökulmasta liian kapea lähestymistapa. Ilmasto- ja luontokatokriisi vaativat Euroopalta ja sen valtioilta kiireellisiä toimia. Esimerkiksi hiilineutraalius on tarpeen saavuttaa jo tulevalla vuosikymmenellä. Samalla luonnonvarojen käyttöä on määrätietoisesti vähennettävä.

BIOS-tutkimusyksikön näkemys on, että EU:n omat varat tulisi nähdä jatkossa pikemminkin pysyvänä institutionaalisena osana EU:n politiikkaa. Omien varojen järjestelmää pitäisi nopeasti kehittää sellaiseksi, että sitä on mahdollista hyödyntää monipuolisesti ja voimallisesti erilaisissa eurooppalaisissa kestävää tulevaisuutta rakentavissa toimenpiteissä. Erityisesti Euroopan vihreän kehityksen ohjelman edistämisessä ja toimeenpanossa omien varojen käyttö vihreiden investointien rahoittamisessa tulisi vakiinnuttaa pysyväksi käytännöksi. Monet investoinnit ylittävät yksittäisten jäsenmaiden rajat, joten edellytykset niihin investoimiseksi ovat paremmat EU:n yhteisistä varoista. Esimerkiksi jatkossa akuutiksi tulevasta yleiseurooppalaisesta investointitarpeesta käy vaihtelevien sähköntuotantomuotojen yhdistäminen laajoiksi sähköverkoiksi.

Euroopan ilmastotoimien ja muiden ekologisen siirtymäpolitiikan toimien edistämiseksi EU:n omien varojen lähteiden määrää ja niiden kautta kerättävien varojen määrää saattaa olla tarpeen kasvattaa tulevaisuudessa, kun EU:n yhteiset ympäristötoimet laajenevat. Omilla varoilla voi olla siirtymäpolitiikan kokonaisuudessa tärkeä kaksoisrooli – varojen kerääminen voidaan toteuttaa tuottamalla kestävää taloutta kohti ohjaava kannustinvaikutus, kun kerätyillä varoilla taas voidaan rahoittaa ympäristöinvestointeja.

Uudet EU:n päästökaupan ulkopuolisten sektoreiden ohjaukseen käytettävät verot ja muut EU:lle ja sen jäsenvaltioille rahatuloja tuottavat ohjausmekanismit on syytä hyödyntää EU:n omien varojen kehittämisessä tulevaisuudessa. BIOS-tutkimusyksikkö pitää komission esityksessä mainittua suurten monikansallisten yritysten markkinavaltioille allokoitavan jäännösvoiton lisäämistä varojen lähteeksi selvitettävän arvoisena. Jatkossa myös päästökaupan laajentaminen on todennäköisesti tarpeellista, mikä luo edellytyksiä omien varojen järjestelmän laajentamiselle lähteiden osalta. Verojen ja maksujen keräämisen lisäksi myös erilaisten vihreää siirtymää edistävien tukien maksaminen voitaisiin toteuttaa EU:n omien varojen ja investointirahastojen kautta tulevaisuudessa.

Keskipitkällä aikavälillä omien varojen järjestelmän toimivuutta pitää arvioida sen perusteella, tuottaako se Euroopan talouteen oikeanlaisia ja riittävän voimakkaita ohjausvaikutuksia sekä sen perusteella, luoko omien varojen järjestelmä riittävällä tavalla edellytyksiä rakenteita muuttaville ekologisille investoinneille EU:n alueella. Tässä ponnistuksessa on huolehdittava erityisesti siitä, että kansallinen ja ylikansallinen tavoitteenasettelu siirtymäpolitiikan suhteen on tasapainossa eikä toinen pääse jarruttamaan toista.

19.4.2022
Uutiskirje 4/2022 Tervetuloa lukemaan BIOS-tutkimusyksikön huhtikuun uutiskirjettä! (Tilaa uutiskirje sähköpostiisi täältä!) Jatkamme viime uutiskirjeen pääteemoista eli IPCC:n uusimmasta pääraportista, jonka kolmas osa ilmestyi edellisen uutiskirjeen jälkeen, sekä Venäjän ja Ukrainan sodasta. Globaalit ja kansalliset ruoka- ja energiakysymykset ovat olleet erityisesti esillä BIOS-tutkijoiden kannanotoissa. Alkuun kuitenkin jotain ihan muuta. “Tulevaisuuden tilannehuone” avautui WISE-tutkimusprojekti on rakentanut kuntien käyttöön uuden strategiatyökalun […]

Tervetuloa lukemaan BIOS-tutkimusyksikön huhtikuun uutiskirjettä! (Tilaa uutiskirje sähköpostiisi täältä!) Jatkamme viime uutiskirjeen pääteemoista eli IPCC:n uusimmasta pääraportista, jonka kolmas osa ilmestyi edellisen uutiskirjeen jälkeen, sekä Venäjän ja Ukrainan sodasta. Globaalit ja kansalliset ruoka- ja energiakysymykset ovat olleet erityisesti esillä BIOS-tutkijoiden kannanotoissa. Alkuun kuitenkin jotain ihan muuta.

Kuvakaappaus Tulevaisuuden tilannehuoneesta. tilannehuone.wiseproject.fi

“Tulevaisuuden tilannehuone” avautui

WISE-tutkimusprojekti on rakentanut kuntien käyttöön uuden strategiatyökalun Tulevaisuuden tilannehuoneen. Työpajamuotoisen harjoituksen avulla suomalaiset kuntapäättäjät ja -asiantuntijat voivat kehittää omaa ennakointi- ja reagointikykyään viheliäisten sosio-ekologisten murrosten äärellä. BIOS:n Paavo Järvensivu oli päävastuussa työkalun kehittämisestä. Tulevaisuuden tilannehuone pohjautuu WISE:n organisoimiin politiikkapäämajaharjoituksiin, joita on tehty Helsingin ja Kotkan kaupunkien kanssa. 

Internet-pohjainen työkalu on kenen tahansa käytettävissä ilmaiseksi, ja harjoitukseen voi osallistua kerralla 4–12 henkilöä. Harjoituksessa alueelliset päättäjät ja asiantuntijat ylittävät tavanomaiset roolinsa, ja heitä ohjataan ajattelemaan totuttua laajempia kokonaisuuksia kehittäessään tulevaisuuden suunnitelmia. Alueen tulevaisuutta hahmotetaan sosiaalisia ja ekologisia reunaehtoja jatkuvasti silmällä pitäen. Tutustu Tulevaisuuden tilannehuoneeseen ja tilaa harjoituslinkki sähköpostitse osoitteessa https://tilannehuone.wiseproject.fi

Maailmalta

IPCC:n arviointiraportin (AR6) kolmas osa ilmestyi

Kansainvälisen ilmastopaneelin pääraportit eli arviointiraportit jakaantuvat kolmeen osaan. Uusimman kuudennen arviointiraportin (AR6) ensimmäistä osaa käsiteltiin uutiskirjeissä  viime vuoden syyskuussa ja toista osaa maaliskuussa. Ensimmäisessä osassa kuvattiin ilmastonmuutoksen syitä ja ilmiön etenemistä, toisessa keskityttiin seurauksiin ja niihin sopeutumiseen. Kolmannen osan pääaiheena taas oli ilmastonmuutoksen hillintä. Massiivisen raportin tiivistelmän päätöksentekijöille (64 sivua) voi lukea täältä. Carbon Brief julkaisi tavalliseen tapaansa hyödyllisen “kysymyksiä ja vastauksia” -koosteen sekä joukon tutkijoiden näkemyksiä raportin pääviesteistä. Suosittelemme myös professori Julia K. Steinbergerin Twitter-ketjua, jossa hän vastaa kysymykseen “Mihin jälleen uutta raporttia tarvitaan, kun kukaan ei tee mitään tutkijoiden varoituksista huolimatta?Tässä ketjussa taas on kerätty yhteen kokoelma hyödyllisiä analyysejä.

Näitä IPCC:n pääraportteja julkaistaan 6–7 vuoden välein, joten ei ole lainkaan liioiteltua sanoa, että tämä on viimeinen raportti, jolla on mahdollisuus vaikuttaa edes joten kuten onnistuneeseen ilmastokriisin hillintään sen kaikkein vaarallisimpien seurauksien torjumiseksi. Mikäli merkittävää käännettä ei saada aikaan, tulevat raportit jäävät maailmanhistoriallisen epäonnistumisen dokumentoinniksi ja reagoinniksi äärimmäiseen krooniseen hätätilaan.

Puolentoista asteen lämpeneminen suhteessa esiteolliseen aikaan näyttää raportin skenaarioiden valossa “liki vääjäämättömältä”, eli nyt kriittinen kysymys on, saadaanko lämpeneminen painettua rajan ylittämisen jälkeen alas. Toisin sanoen, jääkö vaarallinen “ylilyönti” (overshoot) lyhyeksi vai pitkäaikaiseksi – jolloin tuhoisien ekologisten muutosten ja vaarallisten positiivisten takaisinkytkentöjen käynnistymisen riski kasvaisi entisestään? 

Tähän on liittynyt myös yksi merkittävä sekaannuksen aihe, kun raportin pääviestejä on esitetty julkisuudessa. Päästöt tulisi saada raportin mukaan laskuun “viimeistään 2025”. Mutta eikö ne pitänyt saada laskuun “viimeistään 2020”, ja vielä aiemmin sitä edeltäneissä kannanotoissa? Kyllä, mutta päämäärä on muuttunut. Kuten on lukemattomia kertoja todettu: koska kasvihuonekaasut kertyvät ilmakehään, urakka muuttuu vaikeammaksi jokaisen viivyttelyn vuoden jälkeen, ja maaliviivaa on lopulta siirrettävä. Taas yhdessä tavoitteessa epäonnistuttiin, ja on tyydyttävä vähempään.

Kun aiemmin oli vielä hyvin mahdollista estää puolentoista asteen lämpeneminen, nyt parhaalta mahdolliselta päämäärältä näyttäisi lämpenemisen stabilointi tuolle rajalle riskialttiin ylilyönnin jälkeen. Valitettavasti monissa lehtijutuissa tämä ero on jäänyt selittämättä, jolloin on se vaara, että varoitukset kärsivät inflaation. (Helsingin Sanomissa asia onnistuttiin selittämään aika hyvin.) Ilmastotutkija Glen Peters on ylipäätään varoittanut mediaa “viimeistään 2025” -viestin harhaanjohtavuudesta, sillä se ei kuvaa kunnolla raportin skenaarioita. Helsingin Sanomat kirjoitti aiheesta pääsiäisviikonloppuna. Peters ja muut tutkijat ovat toisaalta myös ilmaisseet huolensa siitä, että puolentoista asteen skenaarioihin on edelleen laskettu vuodelle 2050 suuri määrä fossiilisten polttoaineiden käyttöä! Tämähän toisaalta tarkoittaa, että nopeammalla dekarbonisaatiolla vaarallisimman ilmastonmuutoksen hillintä ei näyttäisikään niin vaikealta. 

Raportin herättämästä keskustelusta voisi nostaa esiin suuren määrän yksittäisiä aiheita, mutta uutiskirjeen rajoissa jätämme ne kolmeen. Ensinnäkin raportissa on ensimmäistä kertaa käsitelty laajemmin elämäntapojen eli “kysynnän hallinnan” toimien merkitystä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Toisin sanoen esimerkiksi vähäpäästöisen liikenteen, kasvispohjaisemman ravinnon, pitkäkestoisempien kulutustavaroiden, tehokkaamman kierrätyksen sekä – erittäin tärkeää – näitä tukevan infrastruktuurin merkitys nostettiin näkyvästi esiin. On huomattavaa, että raportin mukaan näillä toimilla voitaisiin parhaimmillaan esimerkiksi eliminoida kokonaan riskialttiiden hiilen talteenoton muotojen (esim. BECCS) tarve ja saada ylipäätään aikaan kymmenien prosenttien päästöleikkauksia suhteessa “perusuraan”. Tähän aiheeseen liittyen: yllättäen myös degrowth-tutkimuksen eri muodot esiintyvät raportissa useassa kohdin.

Toiseksi, eriarvoisuuden merkitys nousee näkyvästi esiin. Raportissa muistutetaan, että päästöjen erot eivät ole vain maiden vaan etenkin yksilöiden ja kotitalouksien välisiä ja liittyvät vahvasti varallisuuteen: 10% vauraimmista ihmisistä on vastuussa 34–45% kulutusperäisistä päästöistä, kun taas köyhin 50% kotitalouksista vastaa 15–16% näistä päästöistä. (On huomattava, että kolmasosa vauraimmista 10% kotitalouksista on raportin mukaan kehittyvissä maissa, eli eriarvoisuus läpäisee kaikki yhteiskunnat.) Kaikkein vauraimmat myös ajavat päästöjen kasvua voimakkaammin kuin köyhempi enemmistö maailman väestöstä. Eriarvoisuuteen liittyen raportissa todetaan myös, että ilmastorahoituksen pitäisi olla kuusi kertaa nykyistä suurempaa. 

Kolmas kiistaa herättänyt teema on hiilen talteenoton rooli. Hiilen talteenotto on raportin mukaan “väistämätöntä”, mikä tietyssä mielessä pitääkin paikkansa. Hiilidioksidin pitoisuudet ovat jo nyt vaarallisen korkealla, ja lopulta ne on saatava painettua alas turvallisemmalle tasolle, jotta voidaan hillitä etenkin jäätiköiden sulamista ja merten pinnan nousua. Pelkillä päästöleikkauksilla tätä ei saada aikaan – se on lähtökohtaisesti mahdotonta. Hiilen talteenotto ei siis ole kaksiarvoinen kyllä/ei -kysymys. Kiista aiheesta ei kuitenkaan ole koskenut näitä pitkän aikavälin näkymiä vaan sitä, millainen rooli hiilen talteenotolle on annettu seuraavien vuosikymmenien skenaarioissa. Pähkinänkuoressa: lasketaanko hiilen talteenoton varaan niin paljon, että fossiilisten polttoaineiden käyttöä jatketaan tarpeettoman pitkään ja liian laajassa mittakaavassa? (Ks. yllä Petersin huomiot fossiilisten käytöstä skenaarioissa.)

Lopultahan ilmastokriisin hillintä on yksinkertainen asia: vähemmän kulutusta, entistä tehokkaampaa energian käyttöä, fossiilisten alasajo mahdollisimman nopeasti ja vähäpäästöisen tuotannon rakentamista mahdollisimman pian – ja kulutusta vähentämällä sitä ei tarvitsisi rakentaa nykyisen energiabudjetin mittakaavaan (lukuun ottamatta maita, joissa kärsitään “energiaköyhyydestä”). Hiilen talteenotto hämärtää tätä päämäärää, jos siitä tulee “status quon” oljenkorsi, tapa tekohengittää nykyistä energiataloutta sen sijaan, että talteenotto olisi välttämätön täydentävä keino. IPCC:n skenaarioissa hiilen talteenoton osuus on edelleen problemaattisen suuri suhteessa jäljelle jääviin päästöihin tulevina vuosikymmeninä: siitä tulee helposti “itseään toteuttava ennuste”, kuten Wim Warton varoitti vuoden 2020 artikkelissaan

Lopuksi mukava yllätys: kaksi BIOS-tutkijoiden artikkelia oli päätynyt raportin lähdekirjallisuuteen! Ensimmäinen käsittelee irtikytkennän problematiikkaa, toinen teknologista polkuriippuvuutta.

BIOS

Venäjän ja Ukrainan sodasta, energiasta, ruokakriisistä ja turvallisuudesta

Maaliskuun uutiskirjeessä totesimme, että palaisimme varmasti sodan pahentamaan globaaliin ruokakriisiin tulevissa kirjoituksissa. Hyvin pian tämän jälkeen julkaistiinkin Ville Lähteen kirjoitus “Ruokakriisi ja omavaraisuuden illuusiot”. Lähde muistuttaa, miten liian yksioikoinen kansallisen omavaraisuuden korostaminen sivuuttaa yhtäältä modernin ruoantuotannon monenlaiset riippuvuussuhteet tuotantopanoksista ja toisaalta jättää huomiotta kansainvälisen vaihdon hyvät puolet. Hän pureutuu aiheeseen hienosyisemmin potentiaalisen ja reaalisen omavaraisuuden käsitteellisellä erottelulla. 

“Niinpä vaikka periaatteessa Suomessa on korkea potentiaalinen omavaraisuus, pitkittyneessä kriisitilanteessa se ei välttämättä olisikaan realisoitavissa. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tuonut näiden sidosten ongelmallisuuden nyt kaikkien nähtäväksi. Kun lannoitteiden kauppa tökkii niin paljon, että kaikkia tarvittavia eriä ei välttämättä saada millään hinnalla, ollaan isoissa ongelmissa. Tuotantopanosten omavaraisuusasteen nostamisesta, ravinnekiertojen tehostamisesta ja maatalouden oman energiatuotannon rakentamisesta on puhuttu vuosia, mutta edistyminen on ollut hyvin hidasta. Ehkä tämän mittaluokan kriisiin ei yksinkertaisesti uskottu, tai siihen varautuminen nähtiin liian kalliiksi ja vaikeaksi. Suomessa on helppo ihmetellä saksalaisen energiapolitiikan umpikujaa, mutta ruoantuotannon puolella liian vahvan globaalin keskinäisriippuvaisuuden riskit koskettavat meitäkin yhtä lailla.”

Emma Hakala ja Antti Majava osallistuivat Nesslingin säätiön, Koneen Säätiön ja Ympäristötiedon foorumin järjestämään Ympäristödialogiin “Sota Euroopassa vauhdittaa energiamurrosta: mitä vaihtoehtoja meillä on?” Suosittelemme lämpimästi tätä syväluotaavaa keskustelua! Tere Vadén kommentoi Ylen pääuutisissa ja verkkosivujen jutussa niin ikään sodan vaikutuksia energianäkökulmasta. BIOS-ekonomisti Jussi Ahokas taas kirjoitti blogissamme siitä, millaisia makrotaloudellisia laskelmia Venäjän energiatuonnon katkaisemisen vaikutuksista on tehty, ja mitä niissä saattaa olla pielessä.

“Ei voida kertoa kansalaisille, että sadalla eurolla tästä selvitään, jos todellisuudessa Venäjän energiasta irtautuminen vaatii ainakin hetkellisesti poikkeusolosuhteiden kestämistä. Suuremman hinnan maksaminen ja isompien vaikeuksien kestäminen voi olla moraalisesti välttämätöntä Venäjän sotatoimien vastustamiseksi, mutta päätös pitäisi tehdä tietoisina seurausten mittaluokasta.”

Ahokas kommentoi myös Suomen velkasuhdetta ja inflaatiokehitystä Kansan Uutisten haastattelussa sekä Talouselämän kahdessa maksumuurin takana olevassa jutussa sitä, miten Shell kikkailee venäläisen öljyn myynnissä ja millaisia kysymyksiä liittyy jakeluvelvoitteen laskemiseen.

“Ahokkaan mukaan sekoitusvelvoitteen vähentäminen lisää öljystä saatavien polttoaineiden kysyntää ja on näin tukea fossiiliselle polttoaineille ja Venäjälle.
Bioaine on kalliimpaa kuin fossiiliset polttoaineet, joten sekoitusvelvoitteen pienentämisen pitäisi halventaa autolla ajamisen hintaa.
Ei kuitenkaan ole olleenkaan itsestään selvää, että näin käy. Epävarmana aikana jakelijat voivat pyrkiä kasvattamaan voittojaan yhteistuumin.
”Niille voi olla nyt tärkeätä hankkia puskuria huonojen aikojen varalle”, Ahokas arvelee.”

Emma Hakala käsitteli Helmi Räisäsen kanssa kokonaisturvallisuutta Politiikasta.fi -lehden jutussa sekä ilmastokriisin ja sotien suhdetta Ulkopolitist-lehden podcastissa.

Muuta BIOS-toimintaa

Uusia vertaisarvioituja tieteellisiä BIOS-julkaisuja on ilmestynyt. Antti Majavan johdolla kirjoitettu “Sectoral low-carbon roadmaps and the role of biomass in Finland’s carbon neutrality 2035 target” ilmestyi Energy Strategy Reviews -lehdessä. Ville Lähteen artikkeli “Arjen teoille on annettava yhteinen suunta” ilmestyi Gaudeamuksen kustantamassa teoksessa Planeetan kokoinen arki.

Antti Majavan artikkeli arkkitehtuurin tehtävästä ajassamme ilmestyi vapaasti luettavissa olevassa teoksessa Murroksen arkkitehdit. Majavan uraauurtava metsäpodcastien sarja on tätä kirjoittaessa ehtinyt jo yhdeksänteen osaan, joka käsittelee muun muassa PEFC-sertifikaattia ja sen päivitysprosessia, josta myös YLE juuri kirjoitti taustoittavan jutun. Metsäpodcastin tämän kauden viimeinen kymmenes jakso ilmestynee ennen seuraavaa uutiskirjettä. Julkaisimme myös viime uonna Kalevi Sorsa -säätiön kesäkouluun tilatun Tere Vadénin videoluennon “Talouskasvu ja ekologinen kestävyys”. 

BIOS lausui maaliskuussa pyydettäessä eduskunnan ympäristövaliokunnalle koskien uutta ilmastolakia. Varoitimme huolimattomasta suhtautumisesta hiilinielutavoitteeseen, kehotimme ilmastopolitiikan suunnittelun laajentamista siirtymäpolitiikan suunnittelujärjestelmäksi ja esitimme käyttöön hiilen varjohinnoittelua, jonka avulla toimijat voisivat varautua todennäköisesti syntyviin maankäyttösektorin hiilimarkkinoihin.

Lopuksi

Guardian julkaisi kiehtovan jutun kenialaisesta ympäristömysteeristä, suuren järvialueen osin selittämättömästä tulvimisesta. Tietokirjailija Mari Koistinen syventyi usein toistettuihin väitteisiin rehuviljan kelpaamattomuudesta ihmisravinnoksi. Maailman Kuvalehti käsitteli läntisten Afrikan rantavesien kalastuselinkeinon ongelmia. Maanviljelijä Juuso Joonan läpikäynti Suomen saamasta CAP-palautteesta on melko karu: kotiläksyjä tuli. Ylioppilaslehden Johannes Roviomaa haastatteli Sonja Pietiläistä äärioikeiston “fossiilifasismista”. Ukrainan hämmästyttävän nopea liittäminen eurooppalaiseen sähköverkkoon on kiinnostava osoitus siitä, miten kriisitilanteessa mahdottoman hitaana pidetty voikin sujua nopeasti. 

Lisäksi onnittelemme tuttua valokuvaaja Ella Kiviniemeä tuoreesta palkinnosta!

11.4.2022
Venäjän energia ja makrotaloudelliset laskelmat Yksinkertaisilla makrotaloustieteellisillä mallinnuksilla on oma paikkansa politiikkatarkasteluissa, mutta poliittisten päätöstentekijöiden tulee olla tarkkana niistä saatavien tulosten kanssa. Erilaiset keskinäisriippuvaiset todellisuuden prosessit voivat yllättää moneen suuntaan, ja niukkuudet taloudessa saattavat olla paikoin absoluuttisia. Jopa niin absoluuttisia, että mallit eivät niitä lainkaan pysty käsittelemään.

Euroopan energiariippuvuus Venäjästä on tärkeimpiä poliittisia kysymyksiä tällä hetkellä. Ongelman ytimessä on, ettemme tiedä riittävän tarkasti, mitkä olisivat Venäjän energiatuonnin lopettamisen taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset Euroopalle. Makrotaloustieteilijät ovat pyrkineet vastaamaan tähän kysymykseen mallinnuksillaan päätyen tuloksiin, etteivät negatiiviset vaikutukset olisi suuria. Miten päätöksentekijöiden tulisi suhtautua näihin laskelmiin? Kuinka realistisia laskelmat ovat? Sitä pohditaan tässä BIOS-ekonomisti Jussi Ahokkaan kirjoituksessa.

Sen jälkeen, kun Venäjän aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainassa helmikuun lopussa, yhdeksi tärkeimmistä kysymyksistä on noussut Euroopan riippuvuus venäläisestä energiasta – maakaasusta, raakaöljystä sekä hiilestä. Toki Venäjällä tuotetaan myös monia muita Euroopallekin tärkeitä raaka-aineita ja jalosteita, kuten lannoitteita ja mineraaleja, joiden saatavuus jatkossa on nyt suuri kysymysmerkki. Siitä huolimatta energiahyödykkeet ovat sotaan liittyvän talouskamppailun alueella saaneet suurimman roolin.

Sinällään tässä ei ole mitään eriskummallista. Läntiset yhteiskunnat ovat fossiiliyhteiskuntia, joiden aineenvaihdunta perustuu fossiilienergian laajamittaiseen käyttöön ja fossiilisten energiahyödykkeiden polttamiseen. Euroopassa on tietoisesti valittu ulko- ja turvallisuuspoliittinen tie, jossa Euroopan maat, ennen kaikkea Saksa, ovat rakentaneet yhteiskuntansa ja teollisuutensa pitkälti venäläisen tuontienergian varaan. Nyt näistä rakenteista ja poliittisista valinnoista syntynyttä likapyykkiä on tietysti luontevaa pestä – tai yrittää pestä.

Talouspakotekamppailu on julmaa

Talouspakotekamppailussa otettiin sodan alkupäivinä ja viikkoina kovat aseet käyttöön, kun Yhdysvaltojen johdolla ja Euroopan avustamana Venäjän taloudellisia olosuhteita käytiin horjuttamaan kovilla maksujärjestelmään ja tuontiin vaikuttavilla toimilla. Lisäksi monet länsimaiset yritykset tekivät omat päätöksensä ja lähtivät Venäjältä. Näiden toimenpiteiden ja tapahtumien jälkeen uusia talousohjuksia ei ole oikeastaan ammuttu. Myös Putinin hallinto on saanut talousohjauksen hallintaan ja erilaisilla toimilla se on pystynyt muun muassa vakauttamaan ruplan kurssin haluamalleen tasolle.

Yksi keskeisistä työkaluista ruplan kurssin ohjaamisessa on ollut se iso porsaanreikä, joka talouspakotteisiin on ilmeisen tarkoituksellisesti jätetty: eurooppalainen energiakauppa Venäjän kanssa. Erityisesti Saksan vaatimuksesta kaasuhanoja ei ole haluttu sulkea eikä hiilikuljetuksia lopettaa. Myös muissa maissa, mukaan lukien Suomessa, venäläisistä energiahyödykkeistä luopuminen on ottanut aikaa. Esimerkiksi Neste kertoo korvanneensa toistaiseksi noin 85 prosenttia Venäjältä tuodusta raakaöljystä muilla öljylaaduilla. Sähköä, kaasua ja hiiltäkin kulkee yhtä Suomen rajan yli Venäjältä.

Poliittiset vaatimukset Venäjän energiasaarrolle ovat lisääntyneet jatkuvasti sitä mukaa kun Venäjän toimien karut tulokset Ukrainassa ovat tulleet näkyväksi. Halu irtautua venäläisestä energiasta on kasvanut. Esimerkiksi Euroopan parlamentti päätti tällä viikolla kannattaa energian tuonnin lopettamista Venäjältä. Monissa Euroopan maissa kannatus energiasaarrolle on erittäin suurta. Mutta siitä huolimatta päätöstä ei ole tehty. Mistä kiikastaa?

Energiasaarron esteenä pelko sen osumisesta omaan nilkkaan

Selkein syy ämpyilylle on, että Euroopassa pelätään energiasaarron osuvan enemmän omaan kuin Putinin nilkkaan. Nimenomaan tällaista huolta on artikuloitu Saksasta, joka monissa yleiseurooppalaisissa ja transatlanttisissa prosesseissa onkin asettunut energiasaarron suhteen vastahankaan. Pelkona on, että energiatuonnin nopea lopettaminen iskee rajusti kotimaiseen teollisuuteen, kotitalouksien hyvinvointiin ja yhteiskunnalliseen vakauteen. Siksi tarvitaan ainakin riittäviä siirtymäaikoja ja varautumista ennen kuin toimissa voidaan edetä.

Eli vaikka poliittisia julistuksia Venäjän energiasaarron toteuttamisesta on helppo tehdä, jossain takaraivossa kuitenkin piilottelee ajatus, että siitä voi seurata kaikenlaista arvaamatonta. Jotta tästä pelosta päästäisiin eroon, täytyisi ennakoiden ja asiaa analysoiden löytää varmuus, että isku talouteen ja yhteiskuntaan ei ole liian suuri.

Tämä kuulostaa tietenkin pyynnöltä tieteelle sekä tutkimukselle: “Kertokaa meille paras arvauksenne siitä, millaisia vaikutuksia energiasaarrolla olisi.” Kun mallinnusta tehdään joka päivä monilla tieteenaloilla, emmekö voisi myös tässä kysymyksessä nojata niihin? Ja päästä siten epävarmuudesta varmuuteen ja sen kautta toivottavasti perusteltuun poliittiseen päätökseen.

Esiin astuvat makroekonomistit

Tutkijat ovatkin lähteneet etsimään aktiivisesti vastausta tuohon kysymykseen. Ennen kaikkea sitä ovat tehneet eurooppalaiset makrotaloustieteilijät, joiden kokonaisvaltaiset taloudelliset yleisen tasapainon mallit vaikuttavat olevan kuin tehtyjä tällaisiin kysymyksiin vastaamiseen.

Ensimmäisenä liikkeelle ehti tutkimusryhmä Notre Dame yliopiston professori Rüdiger Bachmannin johdolla. Heidän laskelmiensa mukaan energiasaarron negatiivinen taloudellinen vaikutus Saksan talouteen olisi eri malleista ja skenaarioista riippuen välillä 0,2 % – 2,3 % BKT:hen. Yksinkertaistettuna tulokset riippuvat siitä, kuinka suuri pudotus energiahyödykkeiden saatavuudessa tapahtuu ja millä tavalla tuotantorakenne pystyy tähän sopeutumaan.

Huhtikuun alussa David Baqaeen johdolla samantyyliset laskelmat tuotettiin Ranskassa. Tässä tarkastelussa tilannetta katsottiin kaikkien EU-maiden osalta. Tuloksien mukaan Ranskassa vaikutus jäisi Saksalle koituvasta negatiivisesta tulemasta, mutta esimerkiksi Suomessa negatiivinen vaikutus olisi selvästi suurempi, jopa viisinkertainen Saksaan nähden. Tämä tulos on peräisin nimenomaan Baqaeen ja Emmanuel Farhin kehittelemästä kansainvälisen talouden makromallista.

Kokonaiskuvaksi edellisestä mallinnuksesta muodostuu se, että Euroopan tasolla negatiivinen vaikutus talouteen voisi rajautua noin 100 euroon eurooppalaista aikuista kohti, jos Venäjän energiatuonti lopetetaan. Tämän luvun muun muassa Helsingin Sanomat raportoi suomalaisille lukijoille tällä viikolla. Jos todella selviämme näin pienellä takaiskulla, energiatuonnin jatkaminen Venäjältä tuntuu varmasti monesta täysin mielettömältä.

Varauksia jatkokeskustelussa

Kaikki eivät kuitenkaan ole nielleet edellisiä makrotaloustieteellisiä laskelmia pureksimatta. Jälleen palaamme Saksaan, jossa keskustelu laskelmien tuloksista on ollut toistaiseksi vilkkainta. Varsinkin Saksan teollisuudessa ja viimeksi myös ammattiliitoissa on suhtauduttu niihin erittäin suurella varauksella. Esimerkiksi kemikaalijätti BASF on ilmoittanut, että kaasun tuonnin loppuminen tai jo pelkästään puolittuminen lopettaisi tuotantotoiminnan tyystin sen tehtailla.

Lähellä ammattiliittoja toimivan think-tankin IMK:n ekonomistit Sebastian Dullienin johdolla päätyivät omissa laskelmissaan siihen, että energiasaarrosta seuraisi Saksaan ja sitä myöten Eurooppaan syvä taantuma. Heidän laskelmiensa mukaan negatiivinen vaikutus BKT:hen olisi vähintään 6 prosenttia eli selvästi edellä esiteltyjä laskelmia enemmän. Tämä tulos pätisi siinäkin tapauksessa, että korvaavien energialähteiden löytäminen sujuisi joutuisasti.

Dullienin tärkein viesti liityy kuitenkin kaikkien mallinnustulosten epävarmuuteen. Hänen mukaansa jokaiseen tulokseen pitää suhtautua hyvin kriittisesti, sillä on ”mahdotonta mallintaa kaasun tuonnin lopettamista vakavasti”. Tietysti tällöin herää kysymys, miksi se on niin vaikeaa ja missä edellä esitetyt laskelmat mahdollisesti menevät pieleen.

Makromallinnuksen perusteet

Yritän vastata tuohon kysymykseen niin yksinkertaisesti kuin osaan. Perustan vastaukseni omaan usean vuoden kokemukseeni makrotalousmallinnuksesta. Minulla on tuntumaa sekä valtavirtaisiin että niitä haastaviin mallinnustapoihin, joten toivon pystyväni valottamaan kysymystä selkeästi.

Esimerkiksi Bachmannin ja Baqaeen mallinnukset on pyritty tekemään mahdollisimman yksinkertaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että talous on pelkistetty suoraviivaiseksi panos-tuotos-malliksi, jota voidaan kuvata jonkinlaisella tuotantofunktiolla. Se kertoo käytännössä siitä, miten eri tuotannossa käytettävät panokset voivat muuttua tuotokseksi eli lopputuotteeksi, joka on sitten markkinoilla ostettavissa.

Lisäksi ajatus on, että panoksia voidaan käyttää joustavasti niin, että jos jostakin panoksesta tulee pulaa, se voidaan korvata jollain toisella (mallinnuksessa käytettävällä aikavälillä). Usein mallinnusartikkeleissa vilahtelevat substituutiojoustot kuvaavat, miten kutakin panosta voidaan korvata tuotantoprosessissa. Jos jousto on nolla, panoshyödyke on korvaamaton. Jos jousto on ääretön, hyödykkeen voi korvata täysin vaivattomasti johonkin toiseen.

Käytännössä mallinnustulokset energiasaarron kysymyksessä riippuvat kahdesta asiasta. Siitä kuinka suureksi energiavajeen arviomme ja siitä, mitä oletamme energiahyödykkeiden korvattavuudesta – siis substituutiojoustoista. Jos päädymme siihen, että energiavajetta saarrosta tulee, mutta oletamme tuotantojärjestelmämme pystyvän korvaamaan tuon puuttuvan panoksen helposti, negatiivinen vaikutus talouteen on pieni. Jos taas oletamme, että korvaaminen on erittäin vaikeaa, negatiivinen vaikutus tuotokseen kasvaa.

Usein makrotaloudellisessa mallinnuksessa on teknisistä syistä valittava jonkinlainen korvattavuus. Jos nimittäin hieman monimutkaisemmissa malleissa usean panoshyödykkeen substituutiojousto on nolla (tai olemattoman pieni) ja yritetään mallintaa suurehkoa šokkia, kuten Venäjän energiasaartoa, yleisen tasapainon ehdot eivät välttämättä enää toteudu. Silloin emme saa mallista minkäänlaisia tuloksia. Tämä tietysti sinällään rajaa jo tietyn määrän oletuksia pois tarkastelusta.

Jos nämä oletukset kuitenkin olisivat todellisuuden näkökulmasta perusteltuja, mallinnus ei enää pysty palvelemaan meitä haluamallamme tavalla. Käytettävä malli voi esimerkiksi rikkoutua oletuksilla, joissa Venäjän maakaasun tuonti ei ole heti korvattavissa, sitä ei voida joustavasti siirtää kotitalouksilta teollisuuden käyttöön ja maakaasusta riippuvaisen teollisuuden pysähdys estää monien muiden teollisuusalojen välituotteiden saannin – jolloin saatavuusongelmat kertautuvat tuotantoketjussa. Tämä lienee ainakin osittain ollut Dullienin mielessä hänen antaessaan lausuntoa ”vakavan mallinnuksen” haasteista.

Lisähaasteita

Jotta edellä esitellyistä yksinkertaisista makrotaloudellisista mallinnuksista saataisiin realistisia, keskeistä on saada substituutiojoustot malleissa mahdollisimman hyvin todellisuutta vastaaviksi. Valitettavasti tämä on erittäin haasteellinen tehtävä, joka edellyttäisi koko tuotantoketjun äärimmäisen hyvää tuntemusta ja vieläpä kaiken sen tiedon kääntämistä taloustieteen kielelle. Jopa niin, että kaikki todellisuuden niukkuudet voidaan esittää yhdellä joustoluvulla.

Ongelma on tietysti myös se, että todellisuudessa talouden olosuhteet ja rakenteet muuttuvat jatkuvasti, jolloin esimerkiksi koronakriisissä havaittuja niukkuuksia ei voida sellaisenaan tuoda energiasaarron tarkasteluun. Jokaista tilannetta ja vaikutuskanavaa tuotantoprosessiin pitää tarkastella erillisinä, ja usein saamme tietoa vasta sen jälkeen, kun laineet yhteiskunnassa ja taloudessa ovat jo tasoittuneet.

Yksi iso kysymys tietenkin on, onko tällainen yksinkertaistettu tapa mallintaa taloutta riittävän hyvä, jotta päätöksentekijät saavat riittävän ”varman” tiedon valintojensa pohjaksi. Vaikka yksinkertaiset mallit voisivat sisällyttää esimerkiksi substituutiojoustoihinsa kaiken mahdollisen todellisuuden informaation, pystymmekö enää käsittelemään sitä, mistä mikäkin jousto lopulta muodostui ja miten se vaikutti tuloksiin? Tai uskommeko ylipäätään, että mallintaja on huomioinut kaikki oleelliset taustatekijät ja mahdolliset kehityskulut, jotka kysymykseen liittyvät? Jos emme, kovin suurta varmuutta emme mallien tuloksista saa.

Miten tuollaiset mallit esimerkiksi käsittelevät rahoitusmarkkinoita tai raaka-ainemarkkinoita, jotka ovat sodan myötä erittäin hauraassa tilassa? Entä talouspolitiikkaa, joka näyttää tällä hetkellä kiristyvän erityisesti rahapolitiikan osalta, kun niukkuudet nostavat hintoja monilla talouden alueilla? Mitkä ovat teknologisista ja muista polkuriippuvaisuuksista seuraavat rajoitteet panosten korvaamiselle ja mikä on korvaamisen mahdollistavien investointien hinta?  Entä geopoliittiset kehityskulut, jotka voivat tuottaa jälleen kumulatiivisesti uusia niukkuuksia tuotantojärjestelmiin? Siinä on paljon tietoa puristettavaksi yhteen joustoparametriin.

Yhteenveto: kriittistä otetta tarvitaan

Yksinkertaisilla makrotaloustieteellisillä mallinnuksilla on oma paikkansa politiikkatarkasteluissa, mutta poliittisten päätöstentekijöiden tulee olla tarkkana niistä saatavien tulosten kanssa. Erilaiset keskinäisriippuvaiset todellisuuden prosessit voivat yllättää moneen suuntaan, ja niukkuudet taloudessa saattavat olla paikoin absoluuttisia. Jopa niin absoluuttisia, että mallit eivät niitä lainkaan pysty käsittelemään.

Itse mietin energiasaarron kysymyksessä ainakin sitä, miten erilaiset rahoitusmarkkinasopimukset kestäisivät sen valtavan hintašokin, joka Venäjän energiatuonnin lopettaminen Euroopassa välttämättä aiheuttaa. Tästä saatiin esimakua jo sodan alkuviikkoina, eikä se näkymä ollut rohkaiseva. Esimerkiksi globaali nikkelimarkkina näytti rikkoutuvan kokoaan. Markkinoiden likviditeetti katosi, kauppoja ei voitu normaalisti suorittaa ja hinnat nousivat pilviin ennen kaikkea rahoitusmarkkinateknisistä syistä. Jos raaka-ainemarkkinat menevät laajemmin solmuun, miten se käytännössä vaikuttaa yrityksiin, jotka raaka-aineita tuotannossa käyttävät?

Lisäksi mietin sitä, millainen olisi talouspoliittinen reaktio saartoon. Jos siitä seuraisi lisää inflaatiopainetta, miten keskuspankit siihen reagoisivat? Tällä hetkellä ne näyttävät sitoutuneen vahvasti inflaation nitistämiseen, jolloin rahapolitiikan voisi vain odottaa entisestään kiristyvän uuden hintašokin myötä. Tällöin sopeuttavaa kysyntäelvytystä, joka muuten monissa laskelmissa oli yhtenä tasapainottavana lähtökohtana, ei lainkaan saataisi.

Mietin myös sitä, miten eurooppalaiset ja globaalit tuotantoketjut kestäisivät uuden iskun heti koronakriisin perään. Kun Kiinassa tälläkin hetkellä lockdownit rajoittavat tuotantoa ja rikkovat tuotantoketjuja, voitaisiin saada kaikkien aikojen tarjontašokki, jos Eurooppa lähiviikkoina irtautuisi nopeasti Venäjän energiasta. Nämä ongelmat eivät välttämättä poistu kovin nopeasti päiväjärjestyksestä.

Ylipäätään kysymys Venäjän energiatuonnista irtautumisen aikataulusta ja sopeutumisen aikavälistä on tärkeä tulosten arvioimisen kannalta. Myös sitä on syytä pohtia, millaisia polkuriippuvuuksia ja erilaista sitoutumista fossiilienergian käyttöön nopeaan sopeutumiseen pyrkivät toimet esimerkiksi infrastruktuuri-investointien kautta luovat (vrt. hidas ja nopea kriisi). Ne voivat osoittautua juuri siksi sekä materiaalisesti että poliittisesti mahdottomiksi.

Toki myös sopeuttavia ja tasapainottavia prosesseja on mahdollista kuvitella. Rahapolitiikka voi yllättää ja kääntyä elvyttäväksi vastaten samalla mahdollisesti raaka-ainemarkkinoilta leviämässä olevaan rahoitusmarkkinakriisiin. Tuotannon rakenteet voivat myös sopeutua makromallien kuvauksen suuntaisesti. Varovaisuus on kuitenkin paikallaan: epärealistiset ja siksi liian optimistiset laskelmat voivat kääntyä itseään vastaan, kun niiden pohjalta tehdyt päätökset sitten iskevätkin todella rajusti talouteen ja yhteiskuntaan.

Ei voida kertoa kansalaisille, että sadalla eurolla tästä selvitään, jos todellisuudessa Venäjän energiasta irtautuminen vaatii ainakin hetkellisesti poikkeusolosuhteiden kestämistä. Suuremman hinnan maksaminen ja isompien vaikeuksien kestäminen voi olla moraalisesti välttämätöntä Venäjän sotatoimien vastustamiseksi, mutta päätös pitäisi tehdä tietoisina seurausten mittaluokasta.

Lisää kriittistä pohdintaa ja vaikutusketjujen tutkimusta yhä tarvitaan, jotta kuva Venäjän energiasta irtautumisesta tarkentuu. Mallinnusten ja arvioiden tulokset eroavat todennäköisesti jatkossakin toisistaan muun muassa edellä kuvatuista metodologisista syistä. Siksi päätöksentekijät ovat lähitulevaisuudessakin vaikeassa valintatilanteessa.

Jussi Ahokas, ekonomisti, tutkija

23.3.2022
Eduskunnan ympäristövaliokunnalle: Uusi ilmastolaki Ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmää on laajennettava ja kehitettävä innovaatio- ja teollisuuspolitiikan sisältäväksi siirtymäpolitiikan suunnittelujärjestelmäksi, joka ohjaa yhteiskunnan ekologisen kestävyyden rajoihin ja huomioi myös muut strategiset haavoittuvuudet kuten geopoliittiset jännitteet.

Annoimme 23. maaliskuuta 2022 pyynnöstä lausunnon eduskunnan ympäristövaliokunnalle.

Asia: HE 27/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastolaiksi
https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+27/2022

Lausunnon pääsanomat:

 • Esitetty ilmastolaki on selvä parannus voimassa olevaan lakiin verrattuna. Erityisen tärkeitä ovat vahvemmat päästövähennystavoitteet ja maankäyttösektorin lisääminen lain ja ilmastosuunnitelmien piiriin.
 • Vakava puute esityksessä on huolimaton suhtautuminen hiilinielutavoitteeseen. Ollakseen uskottava, hiilineutraaliustavoite vaatii täsmällisen hiilinielutavoitteen ja ohjauskeinot tavoiteltujen nielujen varmistamiseksi.
 • Ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmää on laajennettava ja kehitettävä innovaatio- ja teollisuuspolitiikan sisältäväksi siirtymäpolitiikan suunnittelujärjestelmäksi, joka ohjaa yhteiskunnan ekologisen kestävyyden rajoihin ja huomioi myös muut strategiset haavoittuvuudet kuten geopoliittiset jännitteet.
 • Ministeriöiden jaksoittain tehtävien raporttien sijaan onnistunut siirtymäpolitiikka vaatii jatkuvasti päivitettävän, ekologisen kestävyyden kattavasti huomioivan ja eri talouden sektorit integroivan monitieteisen tietopohjan ja suunnittelun.
 • Lisäksi esitämme varautumista maankäyttösektorin hiilimarkkinoiden syntyyn edellyttämällä ao. sektorin kaupallisilta toimijoilta hiilen varjohinnoittelua, jossa toimijat hinnoittelevat käyttämänsä puun hiilen sisäisessä kirjanpidossaan siten, että hinnoittelu noudattaa ennakoitua ETS-päästömarkkinan hiilen hintaa.

Lakiesityksen tavoitteet ovat oikeansuuntaiset

Hallitus on jo sitoutunut hiilineutraalisuustavoitteeseen vuoteen 2035 mennessä, ja tavoitteen muotoileminen osaksi lakia antaa niin talouden toimijoille kuin kansalaisillekin ilmastotoimien ja muun toimeliaisuuden järjestämisen vaatimaa vakautta ja ennakoitavuutta. Hiilineutraalisuustavoitteen ja vuosien 2030 ja 2040 päästötavoitteiden kirjaaminen lakiin vahvistavat lain ohjausvaikutusta. Erityisen tärkeä parannus entiseen lakiin verrattuna on, että maankäyttösektori lisätään lain ja ilmastosuunnitelmien piiriin. Laissa pyritään myös entistä paremmin huomioimaan yhteydet muuhun lainsäädäntöön, kuten luonnon monimuotoisuutta koskevaan sääntelyyn ja ilmastonmuutostoimien oikeudenmukaisuuteen, esimerkiksi perustamalla erillinen saamelainen ilmastoneuvosto.

Lakiin sisältyvät päästökehitystä seuraavat ja ohjaavat ilmastosuunnitelmat ovat myös oikein toteutettuna tärkeitä työkaluja, sillä onnistuneet päästövähennykset ja laajemmin onnistunut siirtymäpolitiikka edellyttävät kaikilta toimijoilta sisällöllistä ymmärrystä siitä, mitä muutoksia ollaan tekemässä ja miksi. Riittävää jaettua ymmärrystä ei saavuteta, jos suunnitelmat, raportit ja julkinen keskustelu keskittyvät vain kansainvälisen sopimustekniikan ja erilaisten päästövähennysmekanismien ja -laskelmien yksityiskohtiin.

Samoin kiitettäviä ovat pyrkimys kokonaisvaltaisuuteen ja nojaaminen luonnontieteelliseen konsensukseen. Ilmastonmuutoksen syiden liitokset laajemman ympäristökriisin syihin edellyttävät siirtymätoimissa sektori-integraatiota ja luonnonvarojen kestävän kokonaiskäytön huomioimista. Näitä ei voida vaaditussa ajassa saattaa onnistuneeseen lopputulokseen ilman julkisen innovaatio- ja teollisuuspolitiikan muodostamista ja näiden selkeää ja suoraa kytkemistä ilmastopolitiikkaan.

Tavoitteissa ja työkaluissa on kuitenkin merkittäviä puutteita

Hiilineutraalius on sinänsä hyvä tavoite, johon kuitenkin sisältyy kaksi mahdollista ongelmaa. Hiilineutraalius perustuu ajatukselle, että käytettävissä on hiilinieluja, jotka ikään kuin neutraloivat päästöt. Ensimmäinen ongelma ajatuksessa on, että ilmastonmuutoksen näkökulmasta ensisijaista on päästöjen vähentäminen, ei laskennallinen neutraalius. Jos oletus kasvavista nieluista tulevaisuudessa antaa mahdollisuuden korkeampiin nykyisiin ja lähitulevaisuuden päästöihin, hiilineutraalius on huonompi tavoite kuin suora päästövähennys. Toinen ongelma koskee nieluja: ilman pitävää nielujen sääntelyä, on hiilineutraaliustavoite parhaimmillaan hiilinielujen kehittymisen armoilla ja pahimmillaan täysin tyhjän päällä. Palaamme tähän ongelmaan tuonnempana.

Hiilineutraalius- ja päästötavoitteiden toinen ongelma on ehdotettujen tavoitepisteiden heikkous globaalin oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Suomen ilmastopaneeli on arvioinut, että jos globaalin hiilibudjetin jakamisen perusteena pidetään yhteiskuntien kykyä tehdä ilmastotoimia (nk. ability to pay -periaate), Suomen tulisi olla vuonna 2035 hiilinegatiivinen, ei siis hiilineutraali. Vastaavasti jos jakoperusteena on historiallinen vastuu (historic responsibility) jo toteutuneista päästöistä, Suomen tulisi olla hiilineutraali vuonna 2030 ja hiilinegatiivinen välittömästi sen jälkeen.[1]

Vakauden ja pitkäjänteisyyden näkökulmasta on puute, että lakiesitys ei sisällä ennakointia suhteessa jo tiedossa oleviin ja esimerkiksi EU:ssa valmistelussa oleviin kiristyviin luontotavoitteisiin ja niiden vaikutuksiin ilmastonmuutostavoitteisiin ja -sopeutumiseen (esimerkiksi suojelu, ennallistaminen, bioperäisten päästöjen ja biomassojen käytön sääntely, kansainvälinen hiilimarkkina). Vaikka lakiteksti itse toteaa, että suunnitelmien valmistelussa on otettava huomioon arviot kansainvälisen ja Euroopan unionin ilmastopolitiikan kehityksestä, näiden huomioiminen jo valmistelussa ja esityksessä olisi johtanut sekä laajempaan kokonaisvaltaisuuteen että vahvempiin päästövähennystavoitteisiin. Kun näitä kehityksiä ei ole ennakoitu, niiden toteutuminen lain voimassaoloaikana saattaa johtaa jälleen uuteen ilmastolainsäädäntöön ja siten heikompaan ennakoitavuuteen.

Ennakoinnista on jäänyt huomioimatta tällä hetkellä akuutti huoltovarmuusajattelun uudistuminen. Aseellisten konfliktien ja pakolaisten määrän lisääntyminen ovat ilmastonmuutosta koskevan tieteen jo pitkään ennustamia seurauksia ilmastonmuutoksen pahenemisesta. Kun yksi seuraus näistä ennakoiduista ilmiöistä, kuten myös ennakoidusta pandemiasta, on huomio, että huoltovarmuutta ei voida kriittisimmiltä osiltaan rakentaa toimivien kansainvälisten markkinoiden varaan, olisi tämä seikka otettava huomioon myös ilmastolaissa. Muutos koskee erityisesti energiasektoria, kuten energiateknologiaa ja energian tuotannon omistussuhteita, jotka ovat niin huoltovarmuuden kuin myös ilmastopäästöjen kannalta ratkaisevia. Tämä yhteys kuitenkin puuttuu esityksestä.

Vakautta ja pitkäjänteisyyttä olisi mahdollista parantaa esimerkiksi erilaisilla “perälauta”-toimilla, kuten Ilmastopaneelin esittämällä kotimaisen liikenteen päästökaupan valmistelulla. Valmiiksi suunniteltu päästövähennyskeino, joka tiettyjen ehtojen täyttyessä otetaan käyttöön, toimii ennakoitavana perälautana, joka mahdollistaa toimien suuntaamisen sekä vahvistaa tavoitteen saavuttamista. Vastaavanlainen valmisteltu toimi voitaisiin toteuttaa myös esimerkiksi maankäyttösektoria koskevien hiilimarkkinoiden kohdalla. Euroopan unionin alueella Espanja on valmistellut kansallisen vapaaehtoisen hiilimarkkinan, jonka mukaisesti myös Suomessa voitaisiin parantaa valmiutta hiilimarkkinoiden kehitykseen.

Ohjausvaikutuksen kannalta maankäyttösektorin ottaminen mukaan lainsäädäntöön ja ilmastosuunnitelmiin on oikea askel, mutta ilmastonmuutoksen etenemisnopeuden ja vakavuuden kannalta on ongelmallista, että laki edellyttää maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmia laadittaviksi vain joka toinen vaalikausi. Käytännössä tämä voi tarkoittaa vain kahta suunnitelmaa ennen vuotta 2035. Näin hitaaseen reagointiin ja muutostahtiin ei ole aihetta. On myös syytä kysyä, onko maa- ja metsätalousministeriö oikea ja riittävän laaja-alainen taho maankäyttösektorin suunnitelman laatijaksi. Taakanjakosektorin päästölähteistä maa- ja metsätalousministeriön vastuulle kuuluvana sektorina maanviljely ei ole toistaiseksi onnistunut päästövähennyksissä, huolimatta sektorille suunnatuista huomattavista kotimaisista ja EU:n panoksista. Myös ilmastonmuutoksen kokonaisvaltainen liittyminen muihin ympäristöongelmiin ja -kriiseihin edellyttää laveampaa ja vähemmän sektorikohtaisiin intresseihin sitoutunutta valmistelua ilmastosuunnitelmilta.

Ohjausvaikutuksen kannalta – ja koko lain tavoitteiden kannalta – pahin puute on kuitenkin maankäyttösektorille kuuluva kysymys hiilinieluista. Kuten esityksessä todetaan, hiilinielujen kokoon vaikuttavat voimakkaimmin metsien hakkuut – mitä suuremmat hakkuut, sitä pienempi nielu, ja päinvastoin. Hakkuiden määrä määrittyy markkinoilla, puukaupan myyjien ja ostajien välisillä sopimuksilla. Valtiolla ei ole suoria keinoja vaikuttaa hakkuumääriin, minkä seurauksena sillä ei ole myöskään suoria keinoja vaikuttaa hiilinielun kokoon. Kuitenkin hiilineutraalisutavoite on riippuvainen hiilinielusta, joka neutralisoi jäljellä olevat päästöt, joiden vuonna 2035 arvioidaan lakiesityksen tausta-aineistoissa olevan luokkaa 21 Mt. Lisäksi lakiesitykseen sisältyy tavoite hiilinielujen vahvistamisesta. Koska keinoa hiilinielun kokoon vaikuttamiseen ei ole, on hiilineutraaliustavoite markkinatilanteen armoilla.

Jos hakkuut lisääntyvät ja nielu pienenee, on muilla sektoreilla toteutettava entistä jyrkempiä päästövähennyksiä. Ei ole selvää, miksi tällainen epävakauttava ja ennakoinnin jopa tyhjäksi tekevä puute olisi jätettävä lakiin. Hakkuiden arvaamaton vaikutus hiilinieluun on yhteiskunnan kannalta kielteinen, koska seuraukset hiilinielun pienenemisestä kohdistuvat esimerkiksi jo päästökaupan piirissä oleviin sektoreihin ja taakanjakosektorille, kuten liikenteeseen ja maatalouteen, kun taas lisääntyneiden hakkuiden hyödyt korjataan pääasiassa päästökauppaan kuulumattomalla metsäteollisuuden sektorilla. Tämä epätasapaino aiheuttaa kansantaloudellista tehottomuutta energian ja raaka-aineiden käytössä.

“Perälaudaksi” tämän epätasapainon seuraamista ja korjaamista varten esitämme metsäsektorin toimijoilta edellytettäväksi nielujen varjohinnoittelua. Varjohinnoittelun ajatus on, että metsäsektorilla ja sen välittömässä yhteydessä toimivat yritykset ja organisaatiot (metsäteollisuuden yritykset, metsäteollisuuden institutionaaliset rahoittajat, puuperäisen biomassan energiakäyttäjät) hinnoittelevat käyttämänsä puun hiilen sisäisessä kirjanpidossaan siten, että hinnoittelu noudattaa ennakoitua ETS-päästömarkkinan hiilen hintaa. Tämä varjokirjanpito tekee näkyväksi hiilivirrat ja vaikutukset hiilinieluihin. Samalla se valmistelee markkinatoimijoita tilanteeseen, jossa maankäyttösektorin hiilinieluille syntyy markkinahinta. Lakiesitys toteaa, että hiilimarkkinoihin ja hiilinieluihin sisältyy tiedollisia epävarmuuksia, mistä syystä niitä ei katsottu voitavan ottaa mukaan lakiesitykseen. Kun ilmastonmuutoksen kaltaisen eksistentiaalisen uhan parissa kohdataan tiedollinen epävarmuus tai puute, reaktion pitää olla lisäresurssien suuntaaminen tiedon hankkimiseen ja tietopohjan vahvistamiseen, ei asian väistäminen. Esitetty varjohinnoittelu on yksi keino tietopohjan muodostamiseen, ja lisäresurssit hiilinielujen ja muiden maankäyttösektorin toimien tutkimukseen esimerkiksi Ilmastopaneelin alaisuudessa ovat toinen mahdollisuus.

Lakiin olisi kirjattava täsmällinen, määrällinen tavoite hiilinielujen koosta. Yksittäiset lukemat eivät kuitenkaan ole tarkoituksenmukaisia, vaan tavoitteen tulisi olla tavoiteputki, jonka vaihteluväli on esimerkiksi 5 Mt, mahdollistaen markkinatekijöiden vaikutuksen ja erilaiset sykliset vaihtelut. Vastaavasti hiilineutraaliustavoite on mitoitettava putken vaihteluvälin mukaisesti. Vain näin hiilinieutraaliuslaskennalla ja -tavoitteella on vakaa pohja. Keinot hakkuutasojen ja siten hiilinielujen koon sääntelyyn eivät kenties parhaiten toteudu ilmastolaissa, mutta ilman määrällistä hiilinielutavoitetta myös lain edellyttämä hiilinielujen kehittymisen seuranta jää huteraksi.

Samankaltainen kokonaisvaltaisuuden puutteesta seuraava epämääräisyys luonnehtii valitettavasti myös esitetyn lain suhdetta monimuotoisuutta ja luonnonvarojen kulutusta koskevaan sääntelyyn. Esimerkiksi ehdotetusta kansallisesta kiertotalousstrategiasta löytyy tavoite, että luonnonvarojen kulutuksen ei tulisi jatkossa ylittää vuoden 2015 tasoa, mutta vaikka lakiesitys toteaa, että jatkossa ilmastosuunnitelmien valmistelussa tulisi ottaa huomioon vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen, luonnonvarojen kulutusta ei mainita.

Kuten yllä todettiin, heikosta kokonaisvaltaisuudesta kertovat myös esityksen löyhät tai kokonaan puuttuvat yhteydet työ- ja elinkeinoelämän muutoksiin. Suomessa vakiintuneista politiikkalohkoista elinkeino-, innovaatio- ja talouspolitiikalla on voimakkaat kytkennät ilmastonmuutoksen syihin, ja niillä on myös erityisen syviä ja kansalaisten elämään vaikuttavia muutostarpeita. Niihin liittyvää suunnittelua on tehtävä kiinteässä yhteydessä ilmastopolitiikkaan, mikä tulisi myös lain ilmastosuunnitelmia koskevissa osuuksissa ottaa huomioon. Tämän suunnittelukehikon on ulotuttava myös päästökauppasektoriin, koska toimien nopeuden, vaikuttavuuden ja oikeudenmukaisuuden vuoksi tarvitaan nimenomaan kytkeytymistä ja kokonaisvaltaisuutta. Muuten vaarana on sektorien epätasapaino, kansantaloudellinen tehottomuus ja jopa vapaamatkustajuus muiden sektoreiden ja toimien kustannuksella.

Samankaltainen elinkeino- ja teollisuuspolitiikan laiminlyönti luonnehtii oireellisesti myös kysymystä oikeudenmukaisuudesta. Saamelainen ilmastoneuvosto, joka esityksessä ehdotetaan perustettavaksi, on tarpeellinen. On kuitenkin syytä huomioida, että esimerkiksi kaivoslaki, joka parhaillaan on valmistelussa, todennäköisesti vaikuttaa saamelaisten perinteisten elinkeinojen sopeutumismahdollisuuksiin ilmastonmuutoksen edetessä huomattavan laajasti. Tätä seikkaa ei kuitenkaan ole huomioitu sen paremmin ilmastolain kuin kaivoslainkaan valmistelussa.[2] Tämänkaltainen kokonaisvaltaisuus lakien valmistelusta edelleen puuttuu.

Lopuksi

Lakiesityksen puutteita yhdistää painottuminen tavoitteiden asettamiseen ja seurantaan, ei keinoihin ja suunnitelmallisuuteen. Samoin esityksestä ilmenee puutteellinen käsitys ilmastonmuutoksen liittymisestä laajempaan ekologisten järjestelmien tilaan (kuten luontokatoon, luonnon monimuotoisuuteen). Kuten jo IPCC:n 1,5°C-raportti[3] toteaa, ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen sopeutuminen edellyttää “laajoja ja syviä muutoksia kaikilla yhteiskunna sektoreilla”. Näitä muutoksia ei kyetä toteuttamaan oikeudenmukaisesti ja riittävän nopeasti pistemäisellä, oireita korjaavalla tavalla, vaan orkestroiden, eri sektorien toimia samaan suuntaan ohjaten, oikeassa aikajärjestyksessä.

Orkestraatio vaatii laaja-alaista tiedepohjaista tiedonmuodostusta. Esimerkki tiedonmuodostuksen puutteellisesta laaja-alaisuudesta ja läpinäkyvyydestä ovat esityksessä mainitut sektorikohtaiset tiekartat, joita on myös kansainvälisisssä yhteyksissä esitetty esimerkillisinä.[4] Valitettavasti tiekartat ja Työ- ja elinkeinoministeriön niistä tekemä yhteenveto käsittelivät vain päästövähennyksiä ottamatta huomioon luonnonvarojen kulutusta, minkä seurauksena niihin sisältyy raju biomassan ylikäyttö,[5] jolla ilmiselvästi on edelleen luontokatoa vahvistava vaikutus. Tiekartat eivät myöskään huomioi likimainkaan riittävästi eri sektorien yhteenkietoutuneisuutta. Ne eivät hyödynnä parasta tieteellistä tietoa, eikä niiden lähtökohtia ja metodeja ole avattu julkiselle keskustelulle tieteelle ominaisten hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmää on laajennettava ja kehitettävä innovaatio- ja teollisuuspolitiikan sisältäväksi siirtymäpolitiikan suunnittelujärjestelmäksi, joka ohjaa yhteiskunnan hallitusti ja nopeasti ekologisen kestävyyden rajoihin ja huomioi myös muut strategiset haavoittuvuudet kuten geopoliittiset jännitteet. Ministeriöiden jaksoittain tehtävien raporttien sijaan onnistunut siirtymäpolitiikka vaatii jatkuvasti päivitettävän ja monialaisen tietopohjan ja suunnittelun. Suunnittelun tarkoituksena on muodostaa kokonaiskuva mahdollisesta ja tavoiteltavasta teollisesta murroksesta, jonka myötä Suomi saavuttaisi ilmasto- ja biodiversiteettitavoitteet ja loisi edellytykset elinvoimaiselle taloudelle.

Luonteeltaan siirtymäpolitiikan suunnittelu ei ole prosessikuvausta, joka tuottaa sellaisenaan toimeenpantavia suunnitelmia, vaan koevolutiivista suunnittelua, jossa yhdistyvät proaktiivinen (muutosta tekevä) ja (tulevaisuuden epävarmuuteen ja muutoksiin) mukautuva ulottuvuus.[6] Proaktiivisuus syntyy tavoiteriippuvuuksien luomisesta: suunnittelu vaikuttaa tulevaisuuteen ehdottamalla visioita ja suunnitelmia viitepisteinä. Jaetun tilanne- ja toimenpidekuvan mukaisesti organisaatiot ja yksilöt suhteuttavat toimintaansa viitepisteisiin. Jaetun ja läpinäkyvästi tehdyn tilanne- ja toimenpidekuvan luominen on oleellisen tärkeä askel siirtymäpolitiikassa, joka sitouttaa ja innostaa eri toimijat mukaansa.

VIITTEET

[1] Suomen ilmastopaneeli, An approach to nationally determined contributions consistent with the Paris climate agreement and climate science: application to Finland and the EU, 2019

https://www.ilmastopaneeli.fi/wp-content/uploads/2019/10/Finlands-globally-responsible-contribution_final.pdf

[2] “Paliskuntain yhdistys eroaa Kestävän kaivostoiminnan verkostosta: ”Tarkoitus ja toiminta typistyvät väistämättä viherpesuksi”” https://yle.fi/uutiset/3-12358455

[3] https://www.ipcc.ch/sr15/

[4] https://climate2035.fi

[5] Majava et. al., “Sectoral low-carbon roadmaps and the role of forest biomass in Finland’s carbon neutrality 2035 target”, Energy Strategy Reviews, in press.

[6] Ks. lisää Hanna Kosunen. 2021. ”Urban planning approaches for low-growth contexts. A case study on the development of existing built environment in Finnish suburbs.” Väitöskirja, Universitatis Ouluensis, Oulun yliopisto.

18.3.2022
Ruokakriisi ja omavaraisuuden illuusiot Maailmassa oli käynnissä moniulotteinen ruokakriisi jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Nälkäisten ihmisten määrä oli ollut useita vuosia nousussa muun muassa lisääntyneiden konfliktien ja ilmastonmuutoksen vaikutusten vuoksi, ja koronapandemian aikaansaamat toimituskatkokset sekä lisääntyneen köyhyyden pahentama ruokaturvattomuus syvensivät kierrettä entisestään. Venäjän hyökkäys Ukrainaan tuskin olisi voinut tulla vaarallisemmalla hetkellä.  Sotatoimien ja pakotteiden aiheuttamat vientikatkokset ja pidempiaikaisetkin tuotantohäiriöt […]

Maailmassa oli käynnissä moniulotteinen ruokakriisi jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Nälkäisten ihmisten määrä oli ollut useita vuosia nousussa muun muassa lisääntyneiden konfliktien ja ilmastonmuutoksen vaikutusten vuoksi, ja koronapandemian aikaansaamat toimituskatkokset sekä lisääntyneen köyhyyden pahentama ruokaturvattomuus syvensivät kierrettä entisestään. Venäjän hyökkäys Ukrainaan tuskin olisi voinut tulla vaarallisemmalla hetkellä

Kauraa pellolla. Kuva: Wikimedia Commons.

Sotatoimien ja pakotteiden aiheuttamat vientikatkokset ja pidempiaikaisetkin tuotantohäiriöt voivat viedä maailmaa radikaalisti uudenlaiseen tilanteeseen, jollaisesta ei ole kokemuksia ehkä koko maailmansotien jälkeiseltä ajalta. Ruokakriisien tutumpien puolien eli voimakkaiden hintaheilahteluiden ja toimitusvaikeuksien lisäksi käsillä voi olla suoranaista absoluuttista niukkuutta ruoasta – eli ruokaa ei yksinkertaisesti riittäisi kaikille sitä tarvitseville. Tällaista niukkuutta on kärsitty lähinnä paikallisissa nälänhädissä, ja silloinkaan tapahtunutta ei ole voinut juuri koskaan selittää pelkästään ruoan suoranaisella puutteella. Monille maailman alueille yhtaikaa vaikuttavan absoluuttisen niukkuuden tekee mahdolliseksi se, että Venäjän ja Ukrainan tuotannon lisäksi sota vaikuttaa lannoitteiden ja niiden raaka-aineiden toimituskatkosten ja voimakkaasti nousevan energian hinnan takia tuotantoon kaikkialla maailmassa.

Kuten koronakriisin pelottavimpina alkuaikoina, nytkin Suomessa on ollut paljon puhetta kansallisesta omavaraisuudesta. Toisaalta on toisteltu sitä, että “ruoka ei Suomesta lopu”. Puheenvuoroissa on kuitenkin toistuvasti mennyt (kovin sopivasti) puurot ja vellit sekaisin. Jotta tilannetta voi ymmärtää kunnolla, on hahmotettava myös lyhyemmän ja pidemmän aikavälin muutosten erot (joiden merkityksestä kirjoitimme energiakysymyksissä) sekä ennen kaikkea, mitä omavaraisuudella oikeastaan tarkoitetaan. Sanan “omavaraisuus” käyttäjät puhuvat usein aivan eri asioista, mikä lisää sekaannusta ja ymmärtämättömyyttä. Ja sellaiseen ei ole näin tärkeiden kysymysten äärellä varaa. 

Loppuuko ruoka?

Puhuttaessa omavaraisuudesta on hyödyllistä erottaa toisistaan reaalinen ja potentiaalinen, todellinen ja mahdollinen omavaraisuusaste. Reaalisesti Suomi ei ole ruoka-omavarainen, mutta laskennallisesti omavaraisuusaste on melko korkea, 70–80%, kun katsotaan vain loppukulutetun ruoan määrää. Prosenttiosuuden tarkka arviointi on kinkkistä, koska osana kansainvälisiä ruokamarkkinoita Suomi vie ja tänne tuodaan ruokaa – ja kuten alempana todetaan, todellisuudessa tämä laskelma on hyvin harhaanjohtava.

“Ruoka ei lopu” Suomesta todellakaan kovin helpolla. Ensinnäkin, vauraana maana Suomella on kyky ostaa ruokaa maailmanmarkkinoilta korkeammillakin hinnoilla hyvin pitkään. Eli kun ruoka kallistuu muuttuessaan suhteellisen niukaksi, täällä ollaan vielä kaukana absoluuttisesta niukkuudesta eli ruoan kertakaikkisesta puutteesta. Hintakilpailuissa häviävät ne köyhemmät maat, jotka ovat maailman keskenään linkittyneiden ruokajärjestelmien verkostossa marginaalisessa asemassa. Niillä ei ole ensinnäkin välttämättä varaa kalliimpaan ruokaan ja toiseksi niillä on usein hyvin pieni määrä vakiintuneita tuontikanavia – uusia ei ihan käden käänteessä saada tästä asemasta käsin luotua. (Lisäksi näissä maissa kansalaisten tuloista merkittävä osa kuluu ruokaan jo valmiiksi, joten hintojen nousu osuu kipeämmin.)

Toisin sanoen absoluuttisen niukkuuden täytyisi mennä globaalisti todella pitkälle, että Suomen kaltainen maa ei pystyisi hätätilanteessa hankkimaan ruokaa väestölleen, ja päätyisi näin absoluuttisen niukkuuden piiriin. Silloin oltaisiin jo täysin toisenlaisessa ja monin verroin vaarallisemmassa maailmassa kuin nyt. 

Toiseksi ruoka ei lopu Suomesta helpolla siksi, että potentiaalinen omavaraisuusaste on huomattavasti reaalista korkeampi. Akuutin kriisin iskiessä Suomessa pystyttäisiin kyllä kasvattamaan huomattavasti enemmän suoraan ihmisravinnoksi kelpaavaa ruokaa. Tietysti elämäntapa mullistuisi, kun perunaa sun muuta pistettäisiin kasvamaan maailmansotien “voiton puutarhojen” hengessä joka kolkkaan, ja tuontiruoan määrä romahtaisi. 

Potentiaalia korkeampaan omavaraisuusasteeseen siis on, mutta tietenkään maksimaaliseen omavaraisuuteen ei kannata pyrkiä niin kauan kuin kansainvälinen kauppa toimii. Kaupassa on kyllä globaalisti katsoen, edellä mainittujen marginaalissa olevien ruokajärjestelmien näkökulmasta, paljon ongelmia. Mutta kansainvälisellä kaupalla myös pystytään tasaamaan satoheilahteluita ja ruokkimaan väestöä alueilla, joilla paikalliset resurssit eivät enää riitä kasvaneelle väestölle – ja usein paikallisten ruokajärjestelmien rapauduttua. (Tällaisten alueiden resilienssin kasvattaminen edellyttäisi kauppakumppanien kirjon laajentamisen lisäksi myös paikallisten ruokajärjestelmien elvyttämistä, mutta tämä on tuonnempana oman tekstinsä aihe. Alustavia ajatuksia oli täällä, ja näistä asioista kirjoitan vuoden mittaan täälläkin lisää.) Suomen kaltaiselle vauraalle maalle riittää suhteellisen korkea omavaraisuusaste ja se, että säilytetään ruoantuotannon kasvattamisen potentiaali – mikä tarkoittaa, että täytyy olla olemassa asiansa osaavia viljelijöitä ja muita alkutuottajia. Tyhjästä potentiaalia ei muuteta todellisuudeksi.

Omavaraisuus on osin harhakuvitelmaa

On kuitenkin tärkeä ymmärtää, että edellä mainittu reaalinen 70–80% omavaraisuusaste on pitkälti illuusiota. Vaikka kulutetusta ruoasta hyvin suuri prosentti on “omaa”, niin ruokajärjestelmämme on äärimmäisen riippuvainen muualta tuoduista tuotantopanoksista kuten energiasta, rehusta, maatalouskemikaaleista, koneista, lannoitteista – sekä kuten koronakriisi muistutti, ulkomaisesta työvoimasta. Kaiken kaikkiaan nykyisen kaltaiset vauraiden maiden ruoan tuotannon ja jalostuksen järjestelmät ovat hyvin kompleksisia, ja merkittävä osa ruoasta on niin jalostettua, että se vaatii lukemattomien lisäaineiden tuomia ominaisuuksia säilyvyyteen, ulkonäköön, koostumukseen ja niin edelleen. Luken Marja Knuutilan sanoin “meillä ei olisi ensimmäistäkään tuotetta ilman tuontia” (ks. myös tämä artikkeli).

Niinpä vaikka periaatteessa Suomessa on korkea potentiaalinen omavaraisuus, pitkittyneessä kriisitilanteessa se ei välttämättä olisikaan realisoitavissa. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tuonut näiden sidosten ongelmallisuuden nyt kaikkien nähtäväksi. Kun lannoitteiden kauppa tökkii niin paljon, että kaikkia tarvittavia eriä ei välttämättä saada millään hinnalla, ollaan isoissa ongelmissa. Tuotantopanosten omavaraisuusasteen nostamisesta, ravinnekiertojen tehostamisesta ja maatalouden oman energiatuotannon rakentamisesta on puhuttu vuosia, mutta edistyminen on ollut hyvin hidasta. Ehkä tämän mittaluokan kriisiin ei yksinkertaisesti uskottu, tai siihen varautuminen nähtiin liian kalliiksi ja vaikeaksi. Suomessa on helppo ihmetellä saksalaisen energiapolitiikan umpikujaa, mutta ruoantuotannon puolella liian vahvan globaalin keskinäisriippuvaisuuden riskit koskettavat meitäkin yhtä lailla. Valitettavasti tällaista tilannetta ei myöskään korjata ihan vuodessa parissa. Näin tuotantopanosten absoluuttinen niukkuus voi olla edessä.

Eläintuotantokeskeisyys tekee muutoksen vaikeammaksi

Yksi suomalaisen ruoantuotannon erityispiirre, joka hankaloittaa tilannetta, on eläintuotannon merkittävä osuus ja sen voimakas alueellinen eriytyminen kasvintuotannosta. Tämä luo osaltaan ison kuilun reaalisen ja potentiaalisen omavaraisuusasteen välillä. Eläintuotannon ensisijaisuus tarkoittaa, että todella suuri osa kasvituotannostakin lopulta palvelee sitä – yli puolet viljasadosta ja valtaosa (noin 80%) viljelyalasta menee rehutuotantoon. Niinpä myös suurin osa tuotantopanoksista kuluu eläintuotantoon. Venäjän ja Ukrainan sodan aikana on ollut paljon puhetta siitä, että nyt kannattaisi siirtyä kasvisvaltaisempaan tuotantoon ja kulutukseen. Tähän on tietysti yleisesti ottaen valtavasti hyviä syitä. Mutta siirtyminen eläintuotantokeskeisestä mallista toisenlaiseen ei tapahdu kuin taikaiskusta. Edellä mainitut erot lyhyen ja pidemmän aikavälin sekä nopeiden ja hitaiden kriisien välillä tulisi pitää mielessä, ettei sorruta epärealistisen opportunistisiin vaatimuksiin.

Eläintuotannon osuuden pienentäminen nykyisestä tasosta on väistämättä pitkä ja vaikea prosessi, joka vaatii suunnitelmallisuutta, jota olemme peränneet ekologisen jälleenrakennuksen ohjelmassa. Rehupeltoja ei noin vain muuteta toiseen käyttöön, eivätkä kaikki kasvit kasva kaikkialla. Joka tapauksessa konkreettisesti maan muokkaaminen ja rakentaminen toiseen käyttöön vaatii työtä, konekannan ja muun infrastruktuurin uusimisesta puhumattakaan. Kulutustottumusten pitäisi muuttua rinnalla, jotta uudelle tuotannolle on kysyntää, mikä on siirtymän viheliäisimpiä ongelmia. Suomalainen eläintuotteiden kulutus on pysynyt sitkeästi korkealla. Lisäksi jotta kasvisperäisemmällä tuotannolla voitaisiin taata ravinnon riittävä rikkaus, tarvittaisiin tuotannon merkittävää monipuolistamista. Pidemmällä aikavälillä monipuolisuus tuo kyllä sopeutumis- ja mukautumiskykyä ympäristömuutoksiin, mutta lyhyellä aikavälillä siirtyminen monokulttuurisesta mallista moninaisuuteen on aikamoinen tehtävä.

Toisin sanoen: huimasti ja nopeasti nousevien lannoite- ja energiahintojen oloissa olisi epärealistista tarjota tätä siirtymää lääkkeeksi akuuttiin tilanteeseen. 

Hankalia polkuriippuvuuksia tulee varoa

Myöskään riippuvuutta tuontilannoitteista ei saada katkaistua kovin nopeasti. Kuten sanottua, riskit tiedettiin jo pitkään, ja tutkijat ovat varoittaneet niistä niin ympäristö- kuin turvallisuusnäkökulmista, mutta liikkeelle on tuskin edes lähdetty. Yksi olennainen osa pidemmän aikavälin muutosta olisi pyrkiä integroimaan kasvituotantoa ja pienemmän volyymin eläintuotantoa likeisemmiksi niin, että lanta ja erilaiset hankalasti hyödynnettävät sivuvirrat eivät olisi ongelmia vaan hyödyllisiä resursseja. Perityssä tilanteessa tämäkin on kuitenkin pitkä tie.

Nopeammaksi reitiksi ravinteiden kierrätykseen on tarjottu biokaasutusta, jolla saataisiin myös parannettua maatalouden energiahuoltoa. Lannasta saadaan biokaasutuksessa energiaa, sen hajoamisen päästöjä voidaan vähentää ja kaasutuksesta jää jäljelle helpommin kerättävää lannoitteiden raaka-ainetta, mikä vähentäisi tuotannon eriytymisen ongelmaa. Tässä kuitenkin törmätään hankalaan dilemmaan: pidetäänkö nykyinen tuotantomalli ennallaan, jotta saadaan suuret määrät biokaasutuksen raaka-ainetta, mutta samalla joudutaan edelleen käyttämään tuotantopanoksia ja maa-alaa mittavan eläintuotannon ylläpitämiseen? Vai nivotaanko biokaasutus osaksi suunnitelmallisempaa ruokajärjestelmän muutosta, jossa eläintuotannon osuutta voidaan pienentää ja nivoa monimuotoistuvaan kasvituotantoon sekä ympäristövaikutusten vähentämiseksi että resilienssin rakentamiseksi? Edellinen toimintalinja nimittäin muodostaisi vahvaa polkuriippuvuutta nykyjärjestelmälle ja esteitä sen muuttamiselle.

Liian monessa poliittisessa julkilausumassa esitetään vähän kaikenlaisia ratkaisuja rinnakkain riippumatta siitä, pystyykö niistä muodostamaan kokonaisuuden. Monenkirjavien toiveiden listaamisen sijaan tarvitaan toteutuskelpoista suunnitelmallisuutta.

Eläintuotantoa voidaan vähentää, mutta ei miten tahansa

Hyvin nopeassa ja akuutissa kriisissä eläintuotannon suuri volyymi myös tavallaan helpottaa tilannetta toisesta näkökulmasta. Iso osa kasvituotannosta ja tuotantopanoksista palvelee eläintuotantoa, mutta suomalaiset kuitenkin kuluttavat sekä ympäristö- että terveysnäkökulmasta liikaa eläintuotteita. Proteiinia saadaan ravinnosta useimmiten ihan liikaa, minkä näkee kaupunkien jätevesimittauksissakin. 

Akuutissa tilanteessa, jossa tuotantopanoksia ei riittäisi kaikkeen, eläintuotannon vähentäminen iskisi kaikkein vähiten suomalaiseen ruokahuoltoon. Eli eläinkantaa pienennettäisiin ja rehutuotantoa vähennettäisiin, mutta ruokaa kyllä riittäisi tarpeeksi (mukaan lukien edellä mainittu mahdollisuus tuontiin). Eläintuotanto on tietyssä mielessä systemaattista haaskuuta, kun osa rehuksi käytettävästä ravinnosta on ihmisille kelpaavaa. Mutta on tärkeä ymmärtää, että ei läheskään kaikki: eläimille syötetään nurmirehun lisäksi paljon ihmisruoaksi kelpaamatonta viljaa – tämän osuus vaihtelee vuosittaisten olosuhteiden ja sadon laadun mukaan, ja osaksi raja määrittyy myös elintarviketeollisuuden vaatimusstandardien mukaan. 

Erilaiset osin viljapohjaiset kasvisruokajalosteet myös voivat muuttaa tätä jakaumaa hiljalleen, koska niille laatuvaatimukset eivät välttämättä ole yhtä tiukkoja kuin esimerkiksi leipäviljalle. Eläimille myös syötetään erilaisia teollisia sivuvirtoja, joista ei ainakaan nykyisellään tai ehkä koskaan olisi ihmisravinnoksi. Toisaalta rehukäyttöön myös tuodaan maahan paljon sellaista, joka olisi käypää ruokaa ihmisille. Valtamerten kalansaaliista käytetään merkittävä osa rehuksi, mikä on tästä äärimmäinen esimerkki.

Tämä “systemaattinen haaskuu” ei siten käänny yksi yhteen ihmisten ruoaksi ilman pitkällistä tuotannon muuttamista sekä sellaista teknologiaa ja tuotekehitystä, jossa ihmisravinnoksi kelpaavan raaka-aineen kirjoa laajennetaan (eli että eläintä ei tarvittaisi “muokkaajaksi” siinä välissä). Vaikka yli 50% viljasadosta menee rehukäyttöön, vastaavaa määrää ihmisravintoa ei noin vain tuotettaisi samoin tein. Huolimaton viittaaminen tähän prosenttilukuun on yhtä ongelmallista kuin puhuminen 80% omavaraisuusasteesta. Todellisuus on sotkuisempaa.

Tällainen nopea muutos tietenkin tarkoittaisi lukuisten tuottajien poistumista alalta, etenkin kriisin pitkittyessä. Ylipäätään kun perätään ruokajärjestelmän muutoksia, on muistettava alkutuottajien yhä heikompi asema, alhainen taloudellinen tuottavuus, kohoavat kustannukset ja jaksaminen – mielenterveysongelmia myöten. Kotimainen tuotanto ja korkeamman omavaraisuuden potentiaali eivät pysy yllä itsestään, vaan ne vaativat tekijöitä. Paljon on ollut puhetta siitä, että voimakkaasti tuettu maatalous ei ole kannattavaa, eikä se sitä olekaan lukuisille toimijoille. Kansantaloudellisesti olisi kuitenkin yksisilmäistä sanoa, että kannattamaton toiminta kannattaa lopettaa. Materiaalisessa maailmassa asiat ovat toisin. Sitä 70–80% ruoasta, joka täällä tuotetaan (vaikka “omavaraisuus” onkin siinä illusorista), ei mitenkään korvattaisi tuonnilla. Se olisi silkka mahdottomuus ja tietysti totaalinen katastrofi turvallisuuden, huoltovarmuuden, kriisinkestävyyden, resilienssin, alueellisen eriarvoisuuden, syrjäytymisen, työllisyyden ja vaikka minkä näkökulmasta. Tämä tuntuu olevan erityisen vaikea hahmottaa monille. 

Ruokaa ei ole ilman sen tekijöitä

Jos halutaan säilyttää ruoantuotannon kyvyt ja rakentaa myös sen muutoksen potentiaalia paremmaksi, tarvitaan osaajia ja koko sitä biologista, sosiaalista ja teknologista infrastruktuuria, johon tuottajat varaavat. Viljelijän osaamisen lisäksi tarvitaan tuotannon välineitä ja ihan konkreettisesti maata ja sen viljelykelpoisuuden jatkuvaa ylläpitoa. 

Juuri tässä on perityn tilanteen viheliäisyys. Abstraktilta ylätasolta tarkastellen olisi “järkevää” antaa ison osan eriytyneestä eläintuotannosta kuihtua pois ja pistää kaikki irtoavat tuet ja muut ohjauskeinot tuotantopanosten omavaraisuuden, monipuolisemman kasvituotannon, ja integroidun eläin- ja kasvituotannon edistämiseen. Mutta tekijöitä tälle uudelle tulevaisuudelle ei synnytetä tyhjästä, ja tällä hetkellä osaaminen ja laajempi tuotannon konteksti on eläintuotannossa. Siksi siirtymän on pakko olla asteittainen, suunnitelmallinen ja tuettu paitsi oikeudenmukaisuussyistä myös siksi, että ei romuteta omavaraisuuden potentiaalia.

Nyt ollaan kehityksen tienhaarassa. Mikäli katsotaan liian kapeasti kansallista omavaraisuutta ja huoltovarmuutta lyhyellä tähtäimellä, päädytään todennäköisesti pönkittämään sitä olemassa olevaa tuotantomallia – kansallisen itsepuolustuksen hengessä ja turvautuen ajatukseen, että me teemme joka tapauksessa täällä jo kaiken parhaiten. Eli yritetään päästä akuutista kriisistä yli ilman, että rakennetaan polkuja välttämättömään pidempään muutokseen. Kuten energiakysymyksissä, pitäisi siis pystyä yhtäältä tukemaan tuottajia tässä historiallisesti ainutlaatuisessa tilanteessa mutta toisaalta välttää rakentamasta esteitä tarvittavalle ruokajärjestelmän muutokselle. Tämä olisi äärimmäisen tärkeää muistaa nyt, kun laaditaan hätäapupakettia suomalaiselle maataloudelle. (Ks. myös tämä.)

Juoksuhaudoista pitää uskaltaa nousta puhumaan

Valitettavasti suomalainen keskustelu ruokajärjestelmistä tahtoo palata yhä uudelleen samoihin umpikujiin ja asemasodan asetelmiin. Tuottajien etujärjestöt ja heitä ainakin nimellisesti puolustavat puolueet pyrkivät säilyttämään totutun tuotantomallin ja keskittyvät siihen, että tämän mallin kannattavuus pitää saada kuntoon. Ajatellaan, että systeemistä muutosta ei tarvita, kunhan akuutista pinteestä päästään. Tai ehkä ruokajärjestelmän muutosta voidaan ajatella sitten, kun päästään rauhallisempaan normaaliin. Mutta sitä ei ehkä enää koskaan tule. 

Toisaalta monissa ruokajärjestelmän muutosvaatimuksissa perätään nopeaa vihreää siirtymää tavalla, jossa ei selvästikään hahmoteta perityn tilanteen rajoitteita eikä sitä, miten kriittisen tärkeää kotimaisen ruoantuotannon potentiaalin ylläpitäminen on.

Tästä lukkotilanteesta ei päästä ilman liittolaisuuksia näiden rajalinjojen yli, mutta uusiin asemoitumisiin ei valitettavasti ole kenelläkään ratkaisua kuin apteekin hyllyltä. Se vaatii luottamusta, ymmärtämisen halua ja omien oletusten kyseenalaistamista, uusien asioiden oppimista ja toisista ajatuksista luopumista. Sen esteenä ovat paitsi edellä kuvatut epärealistiset ajattelumallit myös vuosia jatkuneet osin tietoiset ja tarkoitukselliset yritykset rakentaa maaseudun ja kaupunkien välistä vastakkainasettelua ja epäluuloa osana tiettyjä poliittisia projekteja. 

Toivottavasti sodan shokki murtaa näitä asetelmia. On tietysti surullista, jos vasta tällainen karmea inhimillinen murhenäytelmä herättää muutokseen. Vielä surullisempaa olisi, jos se ei herättäisi.

Ville Lähde

16.3.2022
Uutiskirje 3/2022 Tervetuloa lukemaan BIOS-tutkimusyksikön maaliskuun uutiskirjettä. (Tilaa uutiskirje sähköpostiisi täältä!). Kuten edellisellä kerralla lupasimme, käymme läpi tuoretta IPCC:n raporttia, mutta hyvin erilaisessa tilanteessa kuin silloin osasimme arvatakaan. Helmikuussa suursodan pilvet olivat vielä taivaanrannassa, vaikka Ukrainassa olikin sodittu jo pitkään. Nyt on havahduttu toivottavasti lopullisesti siihen, että irtaantuminen fossiilisista polttoaineista on ilmastopolitiikan lisäksi turvallisuuden ja vakauden kysymys […]

Tervetuloa lukemaan BIOS-tutkimusyksikön maaliskuun uutiskirjettä. (Tilaa uutiskirje sähköpostiisi täältä!). Kuten edellisellä kerralla lupasimme, käymme läpi tuoretta IPCC:n raporttia, mutta hyvin erilaisessa tilanteessa kuin silloin osasimme arvatakaan. Helmikuussa suursodan pilvet olivat vielä taivaanrannassa, vaikka Ukrainassa olikin sodittu jo pitkään. Nyt on havahduttu toivottavasti lopullisesti siihen, että irtaantuminen fossiilisista polttoaineista on ilmastopolitiikan lisäksi turvallisuuden ja vakauden kysymys – niin lyhyellä kuin pitkällä aikajänteellä. Siksi olisi paitsi sodasta kärsiviä kohtaan tylyä myös yksinkertaista ajattelua valittaa siitä, että “nyt kukaan ei muista ilmastokriisiä”. Kuten tuoreessa blogiartikkelissamme totesimme:

“Tällaisia antroposeenin ajan kriisit ovat, monisyisesti yhteen nivoutuvia nopeita ja hitaita, paikallisia ja globaaleja tapahtumakulkuja, joissa ei koskaan päästä toimimaan puhtaalta pöydältä.”

Godorfin ratapiha Kölnissä, taustalla osa petrokemiallista Reininmaa-jalostamoaluetta. Kuva: Wikimedia Commons.

Maailmalta

Venäjän hyökkäys Ukrainaan

Julkaisimme blogissamme maaliskuun alussa kaksi kirjoitusta, joissa tarkastelimme Venäjän ja Ukrainan sotaa energiamurroksen ja ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta. Vaikka Eurooppa edelleen tuskailee sen kanssa, kuinka paljon ja miten nopeasti riippuvuutta Venäjän energiatuonnista voidaan vähentää, aihe on vielä näkyvämmin esillä kuin tuolloin kirjoittaessamme. On kuitenkin selvää, että välitön tuonnin katkaiseminen joko pakotteiden kiristämisenä tai Venäjän vastatoimena aiheuttaisi merkittäviä vaikeuksia koko Euroopassa, etenkin Saksan kaltaisissa maissa, joissa venäläisellä maakaasulla lämmitetään koteja ja laitetaan ruokaa. Mikään maa ei kuitenkaan olisi immuuni vaikutuksille, ei Suomikaan – onhan esimerkiksi venäläisen öljyn jalostaminen merkittävä elinkeino. Sodan raaistuessa päivä päivältä aiemmin poliittisesti mahdottomilta vaikuttaneet asiat voivat kuitenkin pian muuttua mahdollisiksi, sitten todennäköisiksi ja lopulta välttämättömiksi. Euroopan energialaskuilla kun kustannetaan Venäjän sotaa, ja entistä enemmän etenkin kaasun hintojen noustessa pilviin.

Ensimmäisessä blogikirjoituksessamme “Ukrainan sota, energiamurros ja ilmastonmuutos” muistutimme ennen kaikkea siitä, että välittömään kriisiin vastaaminen vaatii erilaisia toimia kuin hitaampi energiamurros, jonka tavoitteena on kokonaisvaltainen irrottautuminen fossiilisista polttoaineista. Vaikka päästöttömien ja vähäpäästöisten energialähteiden rakentamista nopeutettaisiin kuinka paljon tahansa, sillä ei ehditä vaikuttamaan Venäjän “sotakassan” kertymiseen tarpeeksi nopeasti. Vihreästä siirtymästä ei ole painostuskeinoksi – etenkin kun se ei ole uhkaus, jonka toteuttamisesta voidaan neuvotteluissa perääntyä. Se on yhteiskunnallisen aineenvaihdunnan kehityksen välttämättömyys. 

Venäjän painostaminen energiarintamalla on välttämätöntä, mikäli pakotteiden halutaan tosissaan purevan Venäjän kykyyn käydä sotaa. Tähän tarvitaan erilaisia, nopeammin vaikuttavia välineitä; yhtäältä korvaavia polttoaineita on väliaikaisesti hankittava muualta, toisaalta voidaan joutua merkittävään kulutuksen vähentämiseen, jopa säännöstelyyn. (Tämä pätee myös tilanteeseen, jossa Venäjä päättäisi käyttää “energia-asettaan”.) Mutta on kriittisen tärkeää, että akuuttiin tilanteeseen reagoidessa ei rakenneta polkuriippuvuuksia, joilla pidennetään fossiilisten polttoaineiden käytön elinkaarta kauemmas tulevaisuuteen. Väliaikaisen on pysyttävä väliaikaisena. Paljon riippuu tietysti siitä, kestääkö sota kevään vai jäätyykö se pidempiaikaiseksi.

Ukrainan sotaa onkin käytetty opportunistisesti hyväksi tukemaan vaatimuksia ilmastopoliittisten toimien perumiseksi ja uuden fossiili-infrastruktuurin rakentamiseksi. Suomessa esimerkkinä tästä ovat vaatimukset turpeen alasajon perumiseksi. Tässäkin on erotettava nopeat ja hitaat muutokset: on yksi asia hyväksyä, että turvetta voidaan tarvita väliaikaisesti akuutin kriisin aikana, ja aivan toinen asia vaatia, että se palautettaisiin kotimaisen energiapaletin osaksi, ei siis vain huoltovarmuuden turvaksi. 

Toisessa blogikirjoituksessamme “Vihreä siirtymä ja irtautuminen energiariippuvuudesta Venäjään: konkreettiset reunaehdot ja mahdollisuudet Suomessa” tarkastelimmekin yksityiskohtaisemmin sitä, millaisia mahdollisuuksia Suomella on energiamurrokseen lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä. Kirjoituksessa muistutetaan, että vaikka kotimaisen metsäbiomassan lisääntynyt käyttö voi olla välttämätön apu, jos venäläisestä tuonnista irtaudutaan rajusti, pidemmällä aikavälillä siitä ei ole ratkaisuksi. Kirjoituksessa tarkastellaan ennen kaikkea tuulivoiman potentiaalia sekä mahdollisuuksia nivoa suomalaista metsäteollisuutta osaksi uutta energiasektoria. Tätä aihettahan on käsitelty syvällisesti Antti Majavan tuottamassa metsäpodcast-sarjassa, jonka jaksoja on julkaistu lisää sitten viime uutiskirjeen.

Venäjän ja Ukrainan sota uhkaa myös pahentaa entisestään koronapandemian laukaisemia ruokakriisejä. Ruoan hinnan heilahtelut, toimitusvaikeudet ja tuotantoseisokkien aiheuttamaan työttömyyteen ja lisääntyvään köyhyyteen liittyvä ruokaturvattomuus ja nälkä ovat iskeneet satoihin miljooniin ihmisiin viime vuosina. Kun Venäjän ja Ukrainan ruoka- ja lannoitekauppa katkeilee tai estyy kokonaan, nämä vaikutukset voivat moninkertaistua – etenkin jos sota jatkuu pitkään ja tuhoaa osan tulevasta sadosta maailman yhdessä merkittävimmässä vilja-aitassa. Ville Lähde käsitteli yhteenkietoutuneiden globaalien ruokajärjestelmien problematiikkaa blogitekstissään “Ruokajärjestelmän menestyksessä muhivat kriisit” koronapandemian alkukuukausina, ja teksti on hyödyllistä luettavaa tässäkin tilanteessa. Vuoden mittaan julkaisemme aiheesta varmasti lisää. Tässäkin asiassa on tärkeä muistaa, että reagoiminen välittömään kriisiin ja välttämätön ruokajärjestelmien rakenteen perustavanlaatuisempi muutos vaativat osin erilaisia välineitä. Kuten koronapandemian keskellä, nytkin vahva keskittyminen kansalliseen omavaraisuuteen voi olla houkutteleva näkökulma, mutta ongelmat ovat kansainvälisiä. Kun perittyä tilannetta leimaa voimakas keskinäisriippuvuus, nationalistinen vetäytyminen voi olla tuhoisaa. Tasapaino suhteellisen korkean omavaraisuusasteen ja kansainvälisen yhteistyön välillä on löydettävä. Lukuvinkeiksi nykyisestä ruokakriisistä suosittelemme esimerkiksi näitä neljää tekstiä.

IPCC:n uusi raportti pureutui sopeutumisen problematiikkaan

Käsittelimme IPCC:n kuudennen arviointiraportin (AR6) ensimmäistä osaa viime vuoden syyskuun uutiskirjeessä. Raportin toinen osa, joka keskittyy ilmastonmuutoksen seurauksiin ja niihin sopeutumiseen, ilmestyi helmikuun lopussa, pian sen jälkeen, kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan. Yli 3600 sivun raportti on niin laaja, että sen viestiä on vaikea yrittää tiivistää. Kuten YK:n pääsihteeri António Guterres totesi, se on “inhimillisen kärsimyksen maailmankartasto”. Carbon Brief julkaisi tapansa mukaan pikaisesti esittelyn raportin ydinkohdista sekä kiintoisan koosteen tutkijoiden näkökulmia raportin merkityksestä. Climate Home News nostaa esiin viisi keskeistä raportin viestiä. Suosittelemme vahvasti tutustumista näihin artikkeleihin. IPCC on julkaissut tietysti myös tiivistelmän päätöksentekijöille sekä “teknisen tiivistelmän”.

IPCC vahvistaa tutun viestin: ilmastonmuutos saa jo nyt aikaan laajoja ja peruuttamattomia muutoksia ekosysteemeissä ympäri planeetan – etenkin merten tilan kuvaukset ovat kylmäävää luettavaa. Yleiskuva on niin ikään ympäristöasioita seuranneille tuttu: muutokset ovat suurempia ja tapahtuvat aiemmin kuin odotettiin. Kriittisenä turvarajana pidetyn 1,5°C lämpenemisen ylittäminen, joka näyttää yhä todennäköisemmältä, olisi hyvin vaarallista. Raportissa korostetaan, että myös väliaikainen “ylilyöntivaihe” (overshoot), jonka jälkeen palattaisiin turvarajan alle, olisi kohtalokkaan riskialtista. Tässä raportissa myös nostetaan toistuvasti esiin, miten ilmastonmuutoksen vaikutukset nivoutuvat muihin “ajureihin” kuten maankäytön muutoksiin, ylikalastukseen ja muuhun luonnonvarojen ylikulutukseen. Vaikutusten tarkka erottaminen ei ole mielekästä, vaan pikemmin korostuu ilmastonmuutos osana laajempaa ympäristökriisiä.

Vaikutukset ihmisyhteisöihin ovat mittavia. Jo nyt puolet ihmiskunnasta esimerkiksi on osan vuodesta alttiina veden niukkuudelle, ja osuus kasvaa väistämättä. Vuoteen 2050 mennessä jopa kolmasosa maailman kaupungeista on vaarassa ylikäyttää vesiresurssejaan. Veteen liittyvät muutokset (yhtäältä kuivuus, toisaalta tulvat) ovatkin merkittävimpiä ihmisyhteisöjä uhkaavia muutoksia, mutta niiden ohella silkka lämpeneminen on vaarallista. Riippuen skenaariosta, vuoteen 2100 mennessä jopa 50–75% ihmiskunnasta on alttiina henkeä vaarantaville olosuhteille.

Niin ikään ruoantuotannolle ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat olleet arvioitua nopeampia. Jo puolentoista asteen turvarajan piirissä ennakoidaan 8% viljelyalasta muuttuvan kelvottomaksi tuotantoon. Vaikka maailman kokonaistuotanto onkin edelleen kasvanut, ilmastonmuutos on jo nyt vähentänyt kasvun potentiaalia merkittävästi monilla alueilla. Lämpenemisen edetessä vaarana on kokonaistuotannon väheneminen joko globaalisti tai ainakin monilla alueilla.

Muutosten edetessä on täysin selvää, että ilmastonmuutoksen hillinnän eli päästöleikkausten ja muiden toimien (mitigaatio) ohella sopeutuminen (adaptaatio) on täysin välttämätöntä. Tämä viesti on toistunut jo pitkään tutkijoiden lausunnoissa: vanha vastakkainasettelu hillinnän ja sopeutumisen välillä on aikansa elänyt. Kumpikin on välttämätöntä. Sopeutuminen onkin ensimmäistä kertaa raporttia läpäisevä teema. Sitä ei ole enää jätetty yksittäisten sopeutumista käsittelevien lukujen aiheeksi, vaan teema on mukana kaikissa raportin osioissa.

Pääviesti on, että sopeutumistoimet ovat olleet tähän mennessä riittämättömiä ja sirpaleisia. Sopeutuminen on lähtöjään vaikeampaa kuin hillintä sikäli, että ei ole olemassa hiilibudjettien kaltaisia yksiselitteisiä mittareita. Ilmastonmuutoksen vaikutukset eivät koskaan iske “suoraan” vaan aina paikallisen altistumisen, haavoittuvuuden ja sopeutumis- ja mukautumiskykyjen mukaan. Nämä vaihtelevat rajusti ympäri maailman, ja kuten monta kertaa on todettu, maailman köyhimmät ja syrjäytetyimmät ovat haavoittuvimpia. Kaikki eivät ole samassa veneessä vaan hyvin erilaisissa perityissä sosio-ekologisissa tilanteissa. Raportissa nostetaan aiempaa vahvemmin esille alkuperäiskansojen tilanne ja muistutetaan myös eriarvoisuuden historiallisista juurista, esimerkiksi kolonialismin perinnöstä. Ilmasto-oikeudenmukaisuus on esillä selvästi enemmän kuin aiemmissa raporteissa.

Koska haavoittuvuus on tilannekohtaista, myös sopeutuminen vaatii räätälöintiä paikalliseen kontekstiin ja tietysti myös taloudellisia voimavaroja. Raportissa nostetaan esiin Glasgow’n ilmastokokouksessa tapetilla ollut teema, ilmastorahoituksen riittämättömyys. Raportin laadinnan aikana jatkui vääntö “losses and damages”-käsitteistöstä eli käytännössä siitä, missä määrin historiallisesti enemmän ilmastonmuutoksesta vastuussa olevien maiden tulisi auttaa jo tapahtuneiden vahinkojen korjaamisessa ja kompensoinnissa. Monet vauraat maat ovat tiukasti vastustaneet tätä.

Sopeutumisella on kuitenkin rajansa, myös “turvallisemman” ilmastonmuutoksen keskellä. Raportin teknisellä kielellä puhutaan “pehmeistä rajoista”, joihin on mahdollista vaikuttaa sopeutumistoimilla, ja “kovista rajoista”, joiden ylittämisen jälkeen sopeutuminen käy mahdottomaksi. Mitä pidemmälle ilmastonmuutos etenee, sitä kovemmiksi rajat käyvät monilla alueilla. Jo kahden asteen lämpenemisen maailmassa sopeutuminen ei enää olisi kaikilla maailman alueilla mahdollista – siksi ilmastonmuutoksen hillintä on välttämätöntä myös onnistuneelle sopeutumiselle. Raportissa todetaan, että tähän asti on tehty ennen kaikkea yksittäisiä ja asteittaisia sopeutumistoimia, joilla pystytään reagoimaan erillisiin uhkatekijöihin. Sen sijaan tarvittaisiin “transformatiivista sopeutumista”, jossa muutetaan koko sosio-ekologisen systeemin peruspiirteitä. Tällöin voitaisiin vaikuttaa siihen, että sopeutumisen pehmeät rajat eivät muutu koviksi. Yhteiskuntien pitäisi siis perusteellisesti muokata esimerkiksi ruoantuotannon, asumisen, liikkumisen tapoja.

Raportissa kiinnitetään myös paljon huomiota sekä ilmastonmuutoksen hillinnän että sopeutumisen haittavaikutuksiin. Edellä kuvattu “transformatiivinen” sopeutuminen ei yksinään riitä, vaan täytyy kyetä ottamaan huomioon esimerkiksi sopeutumisen eriarvoisuus- ja oikeudenmukaisuusvaikutuksia. Esimerkiksi kaupungin siirtäminen toisaalle voi olla parempi ratkaisu kuin vääjäämätöntä pidättelevät tulvavallit, mutta väestön pakkosiirroilla pakkaa olemaan synkeitä seurauksia. Raporttia laadittaessa myös väännettin paljon kättä “luontoperusteisten ilmastoratkaisujen” roolista, niiden mahdollisista haitoista ja niihin liittyvästä terminologiasta. Climate Home Newsin artikkelissa kuvataan, miten jotkin vauraat maat pyrkivät voimakkaasti vaikuttamaan raportin ilmaisuihin näillä alueilla. 

Yksi raportin avainkäsitteitä on “ilmastoresilientti kehitys” (climate resilient development), jolla korostetaan ilmastonmuutoksen hillinnän, sopeutumistoimien ja laajemman kestävän kehityksen kriittisen tärkeitä yhteyksiä. Ilman tämän kolmiyhteyden tunnustamista ilmastotoimet ovat aina vaarassa jättää osan ihmisistä ja muusta luonnosta kärsijän asemaan. Kuten raportin lopussa todetaan, meillä on yhä kapeampi historiallinen mahdollisuuden ikkuna siihen, että kaikille olisi turvattavissa elinkelpoinen tulevaisuus. Monet kehityspolut ovat jo käyneet mahdottomiksi. Nykyiset kehitystrendit – siis myös nykytasoiset ympäristötoimet – vievät kohti lisääntyvää eriarvoisuutta, ruoka- ja vesiturvattomuutta, lisääntyviä muuttoliikkeitä ja eliniän lyhenemistä monissa maissa.

Lopuksi on mainittava biodiversiteetin aiempaa selvästi isompi rooli raportissa. Ihmisyhteisöjen riippuvaisuus luonnon kierroista on raportin kantavia teemoja – tästähän antoi esimakua viimevuotinen IPCC:n ja IPBES:in yhteisjulkaisu. Jopa hieman yllättävästi IPCC päätyy nostamaan yhdeksi raportin pääviesteistä 30–50% suojelu- ja ennallistamistavoitteen. Jopa puolet maapallon alasta tulisi siis saattaa näiden toimien piiriin, ja kaikkialla muualla tulisi siirtyä kestäviin käytäntöihin. Käsittelimme tätä viime vuosina yhä vahvempaa näkyvyyttä saanutta suojeluvaatimusta taannoin Dasguptan raporttia analysoineissa suomenkielisessä ja englanninkielisessä tekstissä. Tavoite on kohdannut yleisluontoisuutensa ja erittelemättömyytensä vuoksi paljon kritiikkiä etenkin kehittyvien maiden järjestöiltä, joten perinteisesti varovaiselta IPCC:ltä sen omaksuminen on vahva kannanotto. Tosin raportin tekstissä korostetaan paikallisten asukkaiden ja etenkin alkuperäiskansojen roolia suojelu- ja ennallistamistoimissa, jotta ne olisivat paitsi tehokkaita myös oikeudenmukaisia. Tätä näkökulmaa tuodaan vahvasti esiin myös tässä podcastissa, jossa Greenpeacen Kaisa Kosonen keskustelee Tero Mustosen kanssa – Mustonen oli yksi IPCC:n raportin pääkirjoittajista.

BIOS

Tero Toivasen artikkeli “Demokratia ja koulu nopeasti kuumenevassa maailmassa – miten ekologisen jälleenrakennuksen aikakausi muuttaa demokratian tärkeysjärjestyksiä ja koulun roolia?” on julkaistu Into -kustannuksen tuoreessa kokoelmassa Lupaus paremmasta. Teos käsittelee koulujen roolia demokratian turvaamisessa.

Ville Lähde keskusteli Kirkon Ulkomaanavun Tekoja-podcastissa Luken Mila Sellin kanssa siitä, miten ilmastonmuutos lisää nälkää ja heikentää ruokaturvaa.

Jussi T. Eronen kommentoi Helsingin Sanomien helmikuisessa jutussa kaupunkien tulevaisuutta:

“Pitkällä aikavälillä yhteiskuntien ratkaistavaksi on tulossa perustavanlaatuinen ongelma: nykymuotoisten kaupunkien infrastruktuurin ylläpito kuluttaa valtavan määrän luonnonvaroja ja aiheuttaa päästöjä.

”Olemme rakentaneet laajan järjestelmän, joka syö todella paljon energiaa. Pystytäänkö sitä ylläpitämään?” Eronen kysyy.”

Vuoden alusta BIOS-ekonomistina aloittanut Jussi Ahokas puhui Rakentaja-lehden haastattelussa suunnittelun merkityksestä, selitti Politiikasta-lehdessä SWIFT-järjestelmän perusasioita ja kävi lausumassa Eduskunnan talousvaliokunnalle sekä suuren valiokunnan työjaostolle EU:n talouspolitiikan koordinaatiosta.

“Keskeisin toimintaympäristöön liittyvä kysymys on kuitenkin se, millaisissa olosuhteissa tulevaisuudessa EU:n talouspolitiikan pitää toimia ja millainen koordinaatio- ja sääntökehikko toimii siinä parhaalla mahdollisella tavalla. Koronapandemia ei vieläkään osoita väistymisen merkkejä ja suuremmat haasteet ilmastonmuutoksen sekä luontokadon muodossa ovat jo EU:n, kansallisvaltioiden ja kansalaisten edessä. Näihin onkin tartuttu EU:ssa jo esimerkiksi Euroopan vihreän kehityksen ohjelmalla, jossa on asetettu kovat tavoitteet vihreälle siirtymälle EU:n alueella. Tavoitteet kiteytyvät kolmeen kohtaan: hiilineutraalisuuteen vuoteen 2050 mennessä, talouskasvun erottamiseen resurssien käytöstä ja oikeudenmukaiseen siirtymään.”

Voima-lehden Häiriköt-artikkelissa Antti Majava kommentoi suomalaista metsätaloutta:

”Metsien hoitoa Suomessa ohjaa metsäteollisuuden tarve tietyn tyyppiselle puuraaka-aineelle. Se tarkoittaa kuusta ja mäntyä, ja kaikki muu on vähän tiellä.”

Lopuksi

Guardian kirjoitti helmikuussa tiedekustantaja Elsevierin yhteistyöstä fossiiliteollisuuden kanssa. Helmikuussa julkaistiin jälleen uusia laskelmia ympäristölle haitallisen toiminnan tukiaisista. Carbon Brief kirjoitti Amazonin alueen lähestyvästä “keikahduspisteestä”. Luken Juha-Matti Katajajuuri ruoti ansiokkaasti julkisuudessa MTK:n tilaaman Ruoka ja ilmasto -selvityksen ongelmia (suosittelemme myös tätä kriittistä tarkastelua). IEA kertoi helmikuussa, että energiasektorin metaanipäästöt lienevät 70% virallisia lukuja korkeammat, ja Nature käsitteli mahdollisia metaanipäästöihin liittyviä positiivisia takaisinkytkentöjä.

Suosittelemme myös tätä Steve Keenin luentoa ilmastomuutoksen taloustieteen kummallisuuksista. Karusta aiheestaan huolimatta luento voi myös naurattaa, ja se on välillä tärkeää.

7.3.2022
Vihreä siirtymä ja irtautuminen energiariippuvuudesta Venäjään: konkreettiset reunaehdot ja mahdollisuudet Suomessa Ilmastotavoitteiden saavuttamisen on Suomessa ja globaalisti katsottu edellyttävän luopumista suurimmasta osasta fossiilisen energian käyttöä. Energiasisällössä mitattuna noin 90% fossiilisista energiavirroista tulee Suomeen Venäjältä. Tältä osin ilmastotavoitteet ja tavoite irtautua Venäjän energiavirroista ovat yhteneväiset. Venäläisestä fossiilienergiasta luopumisen on aiemmin ennakoitu tapahtuvan vähitellen seuraavan 10-20 vuoden aikana sitä mukaa, kun riittävän edullisia vähähiilisiä teknologioita saadaan käyttöön. Venäjän […]

Ilmastotavoitteiden saavuttamisen on Suomessa ja globaalisti katsottu edellyttävän luopumista suurimmasta osasta fossiilisen energian käyttöä. Energiasisällössä mitattuna noin 90% fossiilisista energiavirroista tulee Suomeen Venäjältä. Tältä osin ilmastotavoitteet ja tavoite irtautua Venäjän energiavirroista ovat yhteneväiset. Venäläisestä fossiilienergiasta luopumisen on aiemmin ennakoitu tapahtuvan vähitellen seuraavan 10-20 vuoden aikana sitä mukaa, kun riittävän edullisia vähähiilisiä teknologioita saadaan käyttöön. Venäjän hyökkäyksen takia EU:n energiakauppaa Venäjän kanssa halutaan vähentää nyt niin nopeasti kuin mahdollista. Venäjä saattaa myös katkaista kaasu- ja öljyvirrat omalla päätöksellään vastatakseen lännen asettamiin koviin pakotteisiin. Tämä teksti jatkaa BIOS-blogissa aiemmin julkaistua analyysiä, jossa peräänkuulutettiin tarvetta välittömien ja pitemmän aikavälin sopeutumiskeinojen erotteluun sekä fossiilisten polttoaineiden käyttöä vahvistavien polkuriippuvuuksien välttämistä.  

 

Kuva: Mårten Björk/Unsplash

Tällä hetkellä vaikuttaa mahdolliselta, että venäläisen fossiilienergian tuonnista joudutaan Suomessa ja EU:ssa luopumaan ennen kuin korvaavia vähähiilisiä energialähteitä ehditään saada vastaavassa mittakaavassa toimintaan. Suomessa venäläistä fossiilienergiaa voidaan ensimmäisessä vaiheessa korvata muualta tuotavalla fossiilienergialla. Toinen välittömästi käytettävissä oleva vaihtoehto on fossiilisilla energialähteillä katetun kulutuksen vähentäminen. Kolmantena nopeana keinona on korvata fossiilisia energiajakeita perinteisillä kotimaisilla energialähteillä kuten polttamalla puuta ja turvetta.

Akuuttia energiavajetta voidaan tarvittaessa kattaa puuenergialla kotitalouksissa, voimalaitoksissa ja siirtämällä metsäteollisuuden painopistettä väliaikaisesti puu- ja kuitutuotteista sähkö- ja lämpöenergian tuottamiseen. Tällä saavutettaisiin merkittävä energian tarjonnan lisäys ja samanaikaisesti sähkön tarpeen huomattava lasku energiaintensiivisen tuotannon supistuessa.

Nämä keinot ovat otettavissa käyttöön ilman merkittäviä muutoksia energiainfrastruktuurissa. Sekä fossiili- että puupohjaisen energian kustannukset voivat nousta merkittävästi, mikä luo painetta energian säästölle. Säästöä voi syntyä kotitalouksien, liikenteen tai teollisuuden energiankulutuksessa. Säästö ilman hyvää priorisointia ja uusien teknologioiden tai muiden sopeutumiskeinojen laajaa käyttöönottoa voi johtaa talouden ja hyvinvoinnin heikkenemiseen. Jos fossiilisia korvataan laajasti ja pitkäaikaisesti puulla ja turpeella, seurauksena on myös ilmastopäästöjen kasvu ja luontokadon kiihtyminen.

Esimerkiksi liikennepolttoaineiden hinnat voivat nousta korkeiksi, vaikka niiden verotuskohtelua alennettaisiin. Suomalaisten on varauduttava siihen, ettei kaikkia venäläisestä energian tuonnista riippuvaisimpia toimintoja kyetä siirtymäaikana ylläpitämään entisessä laajuudessaan.

Jotta venäläisistä energiajakeista irrottautumisen negatiiviset vaikutukset jäisivät mahdollisimman lyhytaikaisiksi, olisi jo tässä vaiheessa oltava selkeä näkemys siitä, miten fossiilienergia tullaan korvaamaan välittömän kriisivaiheen jälkeen. 

***

Venäjältä tulevat energiasyötteet kattavat noin kolmanneksen Suomen kokonaisenergiankulutuksesta. Osuus on ollut hiljalleen laskussa fossiilisten polttoaineiden osuuden koko energiankäytöstä vähentyessä. Ennen pandemiaa, joka on huomattavasti vaikuttanut myös energian liikkeisiin, vuonna 2019 Venäjältä tuotiin 32 prosenttia Suomen käyttämästä hiilestä (energiasisältö 8 TWh), 100 prosenttia maakaasusta (20 TWh) ja 91 prosenttia öljystä (72 TWh). Lisäksi sähköä tuotiin 7,6 TWh (29 prosenttia kaikesta tuonnista) ja puuta 8,7 Mm3 (69 prosenttia tuonnista). Uraanin tuonti Venäjältä kattoi 38 prosenttia (21 tonnia) kaikesta uraanin tuonnista.

Mikäli vastaavat energiamäärät halutaan jatkossa tuottaa Suomessa, on tarkoin suunniteltava, miten energian tuotanto, yhteiskunnan muiden tarpeiden tyydyttäminen, luontokadon pysäyttäminen ja hiilineutraaliustavoite voivat samanaikaisesti toteutua rajallisen maapinta-alamme puitteissa.

Suomen metsien vuosikasvu on tuoreiden VMI-tietojen mukaan noin 103 milj. m3. Jo nykyisen noin 70 milj. m3 hakkuutason on arvioitu vaarantavan metsien ekologista kestävyyttä ja heikentävän hiilinieluja, joten hakkuita ei voida nostaa ainakaan useana vuonna peräkkäin tätä korkeammalle tasolle. Kun puun energiasisältöä (noin 2 MWh/kiintokuutio) verrataan puusta Suomessa vuosittain tuotettuun energiamäärään (noin 75 TWh), nykyisellään noin 50 prosenttia metsistä hakatusta puusta kuluu energiaksi, joka käytetään pääosin metsäteollisuuden omien prosessien tarpeisiin. 

Ottaen huomioon Suomen metsien käytön puuntuotannollisen ja ekologisen kestävyyden ylärajat, on venäläistä energiapuun tuontia vaikeaa korvata lisäämällä kotimaisen puun energiakäyttöä ilman, että metsäteollisuuden raaka-aineen hankinta tai luonto- ja ilmastotavoitteet vaarantuvat. Harvennusrästien purkamisella voidaan mahdollisesti kuitenkin lisätä energiapuun tarjontaa väliaikaisesti siten, että tuontipuun osuus energian tuotannossa saadaan katettua.

Turvetta on Suomessa käytetty 2010-luvulla keskimäärin 16 TWh. Koska turpeen käytöstä ollaan jo pääosin luopumassa, ja osa kapasiteettista on siten poistunut käytöstä, voidaan arvioida, että turve-energialla voitaisiin lähivuosina korvata maksimissaan 10-20 TWh vuodessa venäläistä tuontienergiaa. Turpeella on tärkeä rooli energian toimitusvarmuuden takaajana poikkeustilanteessa, mutta sen jatkuvan käytön lisäämiseen ei ole järkevää tehdä isoja investointeja, koska se ei palvelisi vihreän siirtymän tavoitteita. 

Välittömän kriisivaiheen jälkeen Venäjän tuonnin loppumisesta aiheutuva yli 100 TWh:n energiavaje olisi katettava jollain muulla kuin fossiilisten tuonnilla, puulla tai turpeella. Koska ydin- ja vesivoimaakaan voidaan tuskin alle kymmenen vuoden vuoden aikajänteellä merkittävästi kasvattaa, jää tuulivoima käytännössä ainoaksi nopeasti lisättäväksi vaihtoehdoksi.

Tuulivoiman sähköntuotantokyky on puuhun verrattuna ylivoimainen, kun katsotaan vaadittua maapinta-alaa. Metsän keskimääräinen vuosikasvu on Suomessa noin 4,6 m3 hehtaarilla. Viiden megawatin tuulivoimalan vaatiman noin viidenkymmenen hehtaarin metsäalueen vuosikasvu on siten noin 230 kuutiota, josta saadaan vuodessa kasvatuksen, korjuun ja energiakäytön hyötysuhteet huomioiden maksimissaan noin 160 MWh sähköä ja lisäksi noin 300 MWh lämpöä. Tämä riittää noin 23 omakotitalon tarpeisiin. VTT:n keräämien tilastojen perusteella uuden viiden megawatin tehoisen tuulivoimalan kapasiteettikerroin on noin 0,4 eli voimala tuottaa vuodessa yli 17 000 MWh sähköä. Siis lähes nelikymmenkertaisesti puun lämpövoimalakäyttöön ja satakertaisesti puupohjaiseen sähköntuotantoon verrattuna. Voimaloiden koon kasvaessa tuotanto on aiempaa tasaisempaa. Myös metsätaloutta voidaan jatkaa suurimmassa osassa tuulipuistoa. Mikäli tuulisähkö hyödynnetään lämpöpumpuilla tai sähköautoissa, kasvaa energeettinen hyöty suhteessa puuenergian entisestään (vrt. taulukko alla)

Taulukko 1. Vertailu maa-alueen käytöstä energiantuotannosta, puu ja tuulivoima1

Suomessa ja EU:ssa Venäjältä tulevaa energiaa ei tuonnin heikkenemisestä mahdollisesti aiheutuvassa globaalissa energianiukkuudessa ole helppoa korvata pitkäaikaisesti muualta tulevilla fossiilisilla energiasyötteillä. Ne eivät myöskään tukisi ilmastotoimia. Suomessa onkin luontevaa miettiä, millaisia energiatuotteita meidän on järkevintä tuottaa tai jopa viedä. Omavaraisuusaste on huoltovarmuuden nimissä hyvä pitää korkealla, mutta jatkossakin energia ja muukin tuotanto kannattaa sitoa osaksi kansainvälistä kauppaa.

Jotta energiaomavaraisuus, tai jopa yliomavaraisuus olisi mahdollista, on Suomen keskeiset energialähteet ja niiden ominaisuudet kartoitettava tarkoin. Kuten yllä oleva vertailu osoittaa, maankäytön hyötysuhde on tuulisähkön tuotannossa monikymmenkertainen puupohjaiseen sähkön tuotantoon verrattuna silloinkin, kun molempien tuotannon, jalostuksen ja jakelun vaatimat rakennelmat, infrastruktuuri, logistiikka ja tuulivoiman tasaaminen huomioidaan. Maankäytön hyötysuhde ei nykyisellään suoraan heijastu eri energiamuotojen hintaan, mutta jatkossa sen voi olettaa siellä näkyvän.

Fossiilisten käyttöä onkin järkevää korvata mahdollisimman laajasti tuulivoimalla. Puuta ja muita biomassaa kannattaa kohdistaa korkeamman jalostusasteen tuotteisiin ja tuulienergian tuotannon tasapainottamiseen. 

Tuulivoimarakentamista, energian säästöä lämpöpumpuilla sekä energiaverkon tasapainottamisen ratkaisujen yleistymistä voidaan oikeilla toimenpiteillä nopeuttaa huomattavasti nykyisestä. Tämä lyhentää haastavaa siirtymäaikaa. Huomio kannattaa kiinnittää kohteisiin, joissa voidaan saavuttaa nopeasti merkittävää edistymistä.

Tuulivoimaloiden lisäämistä hidastaa tällä hetkellä kaavoituksen, luvituksen ja valitusten käsittelyn resurssipula, jota voitaisiin helpottaa lisähenkilöstöllä ja hallinnon sujuvoittamisella. Iso ongelma on myös alan koulutuksen ja osaavan työvoiman puute, johon auttaa koulutuksen nopea lisääminen sekä tuulivoimarakentamisessa tarvittavien yritysten valmentaminen alalle. Mikäli tuulivoimarakentaminen nopeutuu myös ulkomailla, voivat pullonkauloiksi muodostua tuulivoimateknologian tai vaikkapa teräksen saatavuus. Myös niiden osalta Suomessa on omia valjastamattomia vahvuuksia vaikkapa puu-clt-rakenteisten tuulivoimaloiden mastojen valmistamisessa. Puurakenteiden teknisten ominaisuuksien ennakoidaan soveltuvan tuulivoimakäyttöön, mutta ennen kaupallistamisvaihetta tarvittaisiin kokeiluhankkeita.

Tuulivoiman tuotannon hajauttaminen eri puolille Suomea mahdollistaisi osaltaan alueellisen energiaverkkojen erottamisen itsenäisesti toimiviksi saarekkeiksi mahdollisissa valtakunnan verkon häiriötilanteissa. Kotitalouksien varautumisessa auttavat sähköverkon vikatilanteissa toimivat aurinkopaneelit, tulisijat, akustot (esim. sähköautossa) ja lämpöenergian varastointi talon rakenteisiin tai isoon vesivaraajaan.

Fossiilipohjaista tuontienergiaa käyttäviä kotitalouksia ja kaupunkien kaukolämpöjärjestelmiä voidaan varustaa kiihtyvällä tahdilla lämpöpumpuilla, jotka laskevat lämmitysenergian tarpeen noin kolmannekseen nykyisestä. Lämpöpumppujen nopea tekninen kehitys mahdollistaa niiden laajan käytön myös lämpövoimaloissa sekä teollisuudessa.

***

Metsäteollisuus on Suomen suurimpia sähkön tuottajia ja kuluttajia. Se käyttää noin 60 prosenttia kaikesta teollisuuden käyttämästä energiasta mutta tuottaa vain 9 prosenttia teollisuuden jalostusarvosta. Kun venäläisestä fossiilienergiasta luopuminen vaatii kalliita energiaostoja muualta, laajoja investointeja uuteen energian tuotantoon ja huomattavaa energian käytön tehostamista kaikkialla yhteiskunnassa, on mielenkiintoista katsoa hiukan tarkemmin, miten metsäteollisuuden energiavirrat voisivat palvella tehokkaimmin energian tuotantoa. 

On mahdollista, että kansainvälinen tilanne nostaa energian ja puuraaka-aineen hintoja ja laskee metsäteollisuustuotteiden kysyntää. Tässä tilanteessa metsäteollisuuden kyky tuottaa energiaa myös muun yhteiskunnan käyttöön ja tasapainottaa sähköverkkoa voi paikata vientitulojen menetyksiä. 

Koska puun käyttäminen korkeamman lisäarvon tuotteiden sijasta energiaksi on pidemmän päälle epätaloudellista, tulisi metsäteollisuuden energiantuotantoa pyrkiä synkronoimaan kasvavaan tuulivoiman tuotantoon siten, että puuenergian tuotantoa lisätään vähätuulisilla jaksoilla ja vastaavasti tuulisähköä hyödynnetään vaikkapa lämpöpumppujen kautta tuotantoprosesseissa tuulisina aikoina. 

Metsäteollisuuden tehtaat sijaitsevat useimmiten teiden, rautateiden, vesireittien sekä energiaverkon solmukohdissa. Makeasta vedestä tuulivoimalla toimivilla elektrolyysereillä erotetun vedyn avulla tehtaat voivat lähivuosina entisestään lisätä energiavarastojaan ja energialiiketoimintaansa. Vety myös mahdollistaa tehtaiden hiilidioksidipäästöjen jalostamisen fossiilisia hiilivetyjä korvaaviksi energiatuotteiksi. 

Suuren nykyisen oman kulutuksen ja energian tuotannon ansiosta tehtaat ja tehdasalueet mahdollistavat biomassojen, vedyn ja synteettisten hiilivetyjen varastoinnin. Siten metsäteollisuudella on potentiaalia suuren mittakaavan energiaverkon tasapainottamiseen varastoillaan ja oman energian käytön ajoituksella. Mikäli rakennusten lämmittämistä ja teollisuuden energiankulutusta voidaan vähentää lämpöpumpuilla ja ajoittaa kulutusta tuulisähkön tuotannon mukaan, voidaan Suomen ulkopuolelta ostettava fossiilienergia käyttää pääosin liikenteeseen, jonka sähköistämiseen tulee joka tapauksessa kulumaan vielä kohtalaisen pitkä aika.

Ylempänä esitetty taulukko kertoo liikenteen puupohjaisten biopolttoaineiden tuotannon olevan maankäytön hyötysuhteella mitattuna monikymmenkertaisesti sähköistä liikennettä heikompi vaihtoehto. Siten liikenteen biopolttoaineiden tuotannon lisääminen ei ole tehokas keino vähentää riippuvuutta ulkomaisesta energiasta.

***

Suomen luonnonvarojen kulutus kansalaista kohden on selvästi EU:n korkein. Energiankulutuksemme on EU:n toiseksi korkein ja noin kaksinkertainen EU:n keskiarvoon nähden. Teollisuus- ja energiapolitiikassa on ratkaistava, onko Suomella edellytyksiä nykyisten energia- ja raaka-aineintensiivisten toimintamallien jatkamiseen myös sellaisessa tilanteessa, jossa edulliset venäläiset energiavirrat eivät ole käytettävissä. 

Metsäteollisuuden toimintatapoihin vaikuttaa, että tähän asti sen käyttämän puuenergian on tulkittu olevan muuhun tuotantoon kelpaamatonta sivuvirtaa ja puu on siten metsäteollisuudelle erittäin edullista.2 Metsäteollisuus on myöskin saanut tähän asti päästöoikeutensa ilmaiseksi, eikä sen ole tarvinnut kompensoida metsäekosysteemeille tuottamiaan haittoja. Teollisuusalojen tasapuolisen kohtelun nimissä olisi jatkossa luontevaa hinnoitella myös metsäteollisuuden päästöt ja vaikutukset joko piipunpäästä mitattuna tai maankäyttösektorilla puun hankinnan yhteydessä. Tämä muutos tekisi näkyväksi sekä metsäteollisuuden todelliset päästöt ja muut ympäristövaikutukset että sen energiapitoiset raaka-ainevirrat, mikä edesauttaisi niiden käytön tehostamista. Tilanteessa, jossa monien yhteiskunnalle kriittisten toimintojen energian hankinta kallistuu tai vaikeutuu, voi puupohjaisia energiavirtoja olla järkevää kohdistaa kohteisiin, joissa niistä saadaan metsäteollisuutta suurempi kokonaishyöty.3

Suomeen valmistui viime vuonna 141 uutta tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu nimellisteho oli noin 671 MW. Tuulivoiman kokonaiskapasiteetti Suomessa on 3250 MW, ja sähkön tuotanto 8 TWh. Vuoden 2022 aikana tuulivoimaa on valmistumassa yli 2,5-kertainen määrä edellisvuoteen nähden, noin 1800 MW. Tuulivoiman vuosituotanto noussee tänä vuonna yli 14 TWh tasolle. Jos tuulivoimarakentamisen kasvuvauhti pysyisi lähivuosina lähellä tätä tasoa, nousisi kokonaiskapasiteetti alle viiden vuoden aikana tasolle, joka yhdessä energiaa säästävien ja tasaavien teknologioiden kanssa riittäisi Venäjän energiavirtojen korvaamiseen. Vertailun vuoksi, Loviisan ydinvoimala tuottaa vuodessa noin 8,5 TWh sähköä. Rakentamalla 2500 MW tuulivoimakapasiteettia sähkön tuotanto kasvaisi ydinvoimalan verran vuodessa.

Koska tuulivoima, lämpöpumput, vetytalous, hiilidioksidin kierrätys ja älykkäisiin energiajärjestelmiin siirtyminen ovat välttämättömiä vihreän siirtymän kannalta, ja ne ovat energeettisesti ja maankäytön hyötysuhteen kannalta ylivoimaisia vaihtoehtoja biomassojen energiakäytön lisäämiseen nähden, ei niihin siirtymistä kannata käynnissä olevassa kriisitilanteessa ainakaan hidastaa vaan pikemminkin merkittävästi nopeuttaa.

Kaasu- ja öljyputkien mahdollisesti sulkeutuessa on välitön energiavaje katettava nopeasti  käytettävissä olevilla ratkaisuilla eli käytännössä fossiilienergian ostolla muualta, kotimaisilla biomassoilla ja tarvittaessa energian säästöllä. Jo tässä vaiheessa on kuitenkin hyvä tarkentaa suunnitelmat kalliin siirtymävaiheen pitämiseksi mahdollisimman lyhyenä. 

Viimepäivinä on julkaistu useitakin EU-tason näkemyksiä venäläisen tuontienergian korvaamisesta. IEA:n kymmenkohtaisessa suunnitelmassa fossiilienergian tuontia korvataan erityisesti kiihdyttämällä tuuli-, aurinkovoiman rakentamista, tehostamalla kotitalouksien ja teollisuuden energiatehokkuutta lämpöpumpuilla sekä maksimoimalla bio- ja ydinsähkön tuotanto.

Toimenpiteitä voitaisiin oleellisesti nopeuttaa energia- ja teollisuussektoreiden integraatiolla, joka synnyttäisi monia vahvoja synergiaetuja. Tuulivoima voisi tuottaa alueille nykyistä enemmän hyötyjä, maanomistajat ja kansalaiset voisivat myös omistaa osan voimaloiden tuotannosta. Tämä voisi helpottaa tuulivoimaloiden luvitusta sekä maa- ja metsätaloustuottajien ahdinkoa.

Vaikka varautumiseen on aihetta, toki varmasti kaikki toivomme, että Venäjä vetäytyisi Ukrainasta, eikä koko Eurooppaa ravisteleva kriisi pahentuisi entisestään. Jos poliittinen tilanne antaa tulevaisuudessa mahdollisuuden, tuulivoimaa ja muuta vähähiilistä energiantuotantoa voitaisiin kehittää myös Venäjän kanssa yhteistyössä 

1 Laskelmien taustaoletuksia:
Kemiin biojalostamoa suunnitteleva Kaidi ilmoittaa käyttävänsä 2,8 Mm3 puuta 225 000 tonnin liikenteen polttoaineen tuotantoon. Yhteen tonniin polttoainetta kuluu siis 12 m3 puuta, jolloin 430 m3 vuosikasvulla voidaan tuottaa 35 000 litraa polttoainetta, mikä mahdollistaa 6 litraa/100km keskikulutuksella noin 580 000 km ajosuoritteen. UPM:n suunnitteleman Kotkan jalostamon ilmoitettiin tuottavan 2 milj. tonnin biosyötteellä (vastaa noin 5 milj. m3 puuta) 700 ktoe liikennepolttoaineita, eli noin 1,6 kertaisella hyötysuhteella Kaidiin verrattuna.
Tuulivoimalan vuosituotanto vähennettynä siirto- ja lataushäviöllä noin 15 milj. kWh, sähköauton energiankulutus 0,2 kWh/km. 

2 Puun käyttämisestä energiaksi, esimerkiksi polttamisesta, ei  energian tuottajalle seuraa päästömaksuja. Samaan aikaan hakkuista mahdollisesti aiheutuvat hiilivarastojen ja -nielujen menetykset kirjataan maankäyttösektorille, jonka taseesta vastaa valtio.

3 Metsien käytön ja metsätalouden kysymyksiä on tarkasteltu laajasti ja monesta näkökulmasta BIOSin tuoreessa Metsäpodcast-sarjassa.

4.3.2022
Ukrainan sota, energiamurros ja ilmastonmuutos Ukrainan sota mullistaa maailmaa perin juurin, kuten edelleen käynnissä oleva koronapandemia. Käsitykset turvallisuudesta, vakaudesta ja ennustettavuudesta menevät jälleen uusiksi, eikä kylmän sodan asetelman houkuttelevasta analogiasta huolimatta olla siirtymässä menneeseen vaan aivan uudenlaiseen maailmantilanteeseen. Tällaisessa murroskohdassa kaikilla on kiire analysoida maailmaa uusiksi. Mutta kiire voi myös sumentaa näkökenttää, sillä kiivaat muutokset eivät poista verkkaisia tapahtumakulkuja. Ukrainan […]

Ukrainan sota mullistaa maailmaa perin juurin, kuten edelleen käynnissä oleva koronapandemia. Käsitykset turvallisuudesta, vakaudesta ja ennustettavuudesta menevät jälleen uusiksi, eikä kylmän sodan asetelman houkuttelevasta analogiasta huolimatta olla siirtymässä menneeseen vaan aivan uudenlaiseen maailmantilanteeseen. Tällaisessa murroskohdassa kaikilla on kiire analysoida maailmaa uusiksi. Mutta kiire voi myös sumentaa näkökenttää, sillä kiivaat muutokset eivät poista verkkaisia tapahtumakulkuja.

Zapolyarnoyen kaasukentän laitoksia. Kuva: Wikimedia Commons.

Ukrainan sota kytkeytyy lukemattomin suorin ja epäsuorin tavoin fossiilisiin polttoaineisiin, niiden kauppaan ja eurooppalaisten yhteiskuntien energiatalouteen. Siten sodalla on väistämättä myös vaikutuksia ilmastonmuutoksen hillintään ja torjuntaan. Tapahtumia onkin kommentoitu julkisuudessa paljon myös tästä näkökulmasta. Houkutus yksioikoiseen opportunismiin on kuitenkin suuri, ja sitä pitää välttää. Opportunismilla tarkoitamme sitä, että murhenäytelmää käytetään hyväksi sen saman agendan ajamiseen, jota olisi ajanut muutenkin. Näkemyksiä toivotusta muutoksesta ei muokata sen mukaan, mitä käynnissä oleva kriisi vaatii – miten maailma on sen myötä muuttunut.

Koronapandemian alkuvaiheessa kirjoitimme paljon siitä, miten tärkeää on hahmottaa nopeiden ja hitaiden kriisien eroja. Nyt ollaan hyvin erilaisessa tilanteessa, mutta tämä erottelu on olennaista pitää mielessä, kun pohditaan energia- ja ilmastokysymyksiä Ukrainan sodan tuoman murroksen valossa. Pähkinänkuoressa: nopeat toimet, joilla vastataan Venäjän uhkaan ja sen tekemiin rikoksiin, eivät ole yksi yhteen samoja, joilla edistetään välttämätöntä energiamurrosta. Muun väittäminen olisi epärealistista. Tämä on tärkeä hahmottaa siksi, että lyhyen aikavälin toimilla voidaan päätyä vaikeuttamaan hitaampaa, kokonaisvaltaista energiamurrosta. Kriisien keskelläkin tarvitaan politiikkaa, joka pyrkii sovittamaan nämä päämäärät yhteen.

*

Yhtäkkiä kysymys siitä, miten Suomessa tai Euroopassa pärjättäisiin “ilman venäläistä energiaa”, on vakavana ja ajankohtaisena kaikilla poliittisilla pöydillä. Pääministeri Marin totesi maaliskuun alussa, että energiariippuvuudesta Venäjään on irtauduttava “niin pian kuin mahdollista”. Samalla myös kysymys siitä, miten Suomi ja Eurooppa voisivat tulla toimeen ilman fossiilisia polttoaineita, muuttuu kouriintuntuvammaksi. Ilmastopolitiikassa peräänkuulutetut muutoksen vuosikymmenet vaikuttavat yhtäkkiä lyhyemmiltä.

Syy tähän on selvä. Sota luo karkeasti ottaen kaksi mahdollisuutta siihen, että fossiilisten polttoaineiden virrat Venäjältä katkeavat tai kuihtuvat olemattomiin nopeasti. Putinin Venäjä on jo pitkään käyttänyt fossiilisten polttoaineiden kauppaa eräänlaisena “energia-aseena” omien pyrkimystensä tueksi, ja eskaloituvassa kauppasodassa aseen käyttäminen on aivan mahdollista. Taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset ovat todennäköisesti välittömämpiä Euroopassa kuin Venäjällä, vaikka yhtään pidemmällä aikavälillä tuhoisia sielläkin. 

Kauppavirrat voivat katketa myös asteittain ja hallitummin – tai ainakin siihen pyrkien – osana läntisiä pakotteita Venäjää kohtaan. Jos ukrainalaisten kärsimys halutaan ottaa tosissaan ja jos Venäjän yritys kirjoittaa Euroopan kartta uusiksi halutaan torjua, tämä lienee tehokkaimpia keinoja, joskaan sekään ei välittömästi vaikuttaisi. Vaikka jotkin öljy-yhtiöt ovatkin etääntyneet venäläisestä yhteistyöstä, tätä kirjoitettaessa täysi “fossiiliboikotti” näyttää vielä etäiseltä. Venäjä on niin merkittävä kaasun ja öljyn toimittaja koko Eurooppaan, että sopeutuminen ei etenkään lyhyellä aikavälillä olisi niin yksinkertainen asia kuin vain ostaminen jostain muualta. Yksittäisten yritysten toiminnassa tämä voi onnistua suhteellisen kivuttomasti, mutta kokonaisten kansantalouksien tasolla ongelma on visaisempi. Eurooppalainen riippuvaisuus venäläisistä polttoaineista on suurta. Nopea irtaantuminen olisi hyvin vaikeaa eikä todennäköisesti onnistuisi ilman merkittäviä toimitusvaikeuksia ja hintaheilahteluita. Yhtäkkinen katko tietäisi yhtäkkistä pudotusta kulutuksessa, eli säännöstelyä ja pulaa. Osittain vaikeudet pohjaavat jo siihen infrastruktuuriin, jonka varassa fossiilisia polttoaineita kuljetetaan ja jalostetaan. (Julkaisemme lähipäivinä blogikirjoituksen, jossa sukelletaan syvemmälle energiariippuvaisuuden yksityiskohtiin.)

Taloudelliset pakotteet ovat kuitenkin edenneet paljon nopeammin kuin ehkä kukaan osasi ennustaa. Taloudelliset ja poliittiset realiteetit muuttuvat yhtä kiivaassa tahdissa kuin koronapandemian alkuaikoina, ja viime viikolla mahdottomasta tulee tällä viikolla arkista. Siksi yllä sanottu voi olla pian vanhentunutta. Ehkä Euroopan unionista löytyykin valmiutta ottaa vastaan sellaisia vahinkoja, joiden hyväksyminen vielä tänään vaikuttaa mahdottomalta.

*

Mutta mitä “niin pian kuin mahdollista” oikeastaan tarkoittaa? Julkisessa keskustelussa tähän löytyy kaksi päälinjaa. 

Ensimmäisessä linjassa kohtaavat tähänastisen ilmastopolitiikan vastustaminen, pyrkimys fossiilisten polttoaineiden maineenpalautukseen ja joskus myös energianationalismi eli kotimaisen omavaraisuuden ja huoltovarmuuden korostaminen yli esimerkiksi yleiseurooppalaisen kontekstin. Yhdysvalloissa on vaadittu muun muassa Keystone XL -öljyputken rakentamisen käynnistämistä uudelleen. Italiassa on suunniteltu kivihiilen käytön lisäämistä. Saksassa puhutaan ydinvoiman ylösajon ohella kivihiilen käytön lisäämisestä ja uusista LNG-kaasuterminaaleista. Suomessa penätään turvepäätöksien perumista, ja perussuomalaisten Purra viittasi saman tien “itseään kintuille potkivaan kansalliseen ilmastopolitiikkaan” (mistä Halla-ahon tuore kannanotto erosi merkittävästi). Kaiken kaikkiaan tässä näkemysten linjassa ajatellaan, että nyt on kelattava takaisin “turvallisempiin polttoaineisiin”, joka tarkoittaa tilanteesta riippuen kivihiiltä, turvetta, oman tai liittolaisten öljy- ja kaasutuotannon kiihdyttämistä tai vaikka paikallisten metsävarojen voimallisempaa käyttöä. Onnistuneelle ilmastonmuutoksen torjunnalle tuskin voisi kuvitella vastakkaisempaa kehityssuuntaa.

Toinen näkemysten päälinja taas pohjaa siihen, että ilmastonmuutoksen torjunta ja vähäpäästöisiin energialähteisiin vievän energiasiirtymän nopeuttaminen ja kiihdyttäminen ovat parhaita tapoja irtaantua energiariippuvuudesta ja viedä “energia-ase” paitsi Putinin hallinnolta myös monilta muilta autoritäärisiltä valtioilta, joiden asema pohjaa fossiilisiin polttoaineisiin. YK:n António Guterres tiivisti näkemyksen tuoreessa twiitissään. Ajatus on houkuttelevan yksinkertainen: energiamurros on vastaus kumpaankin kriisiin.

Mutta tällöin juuri sivuutetaan nopeiden ja hitaiden kriisien ero. Kysymys, mitä “niin nopeasti kuin mahdollista” tarkoittaa, jää ilman kunnollista vastausta.

Ensimmäisen, fossiilimyönteisen näkemyslinjan ongelmat ovat ilmiselviä. Karmivan ajankohtaisesti IPCC:n tuore raportti saapui muistuttamaan, että lisääntynyt riippuvaisuus kivihiilestä, turpeesta sekä kestämättömästä bioenergiasta synnyttäisi jatkossa vain yhä suurempia ongelmia. 

On kuitenkin hahmotettava, että myöskään energiamurrosta optimistisesti korostava näkemyslinja ei yksin riitä. Kukaan ei tiedä, miten Ukrainan sota kehittyy: kestääkö se viikkokausia, kuukausia tai kenties jossain muodossaan vuosia? Lopputulosta osataan ennustaa vielä vähemmän. Joka tapauksessa on hyvin todennäköistä ellei varmaa, että tästä kriisistä juontuva “fossiilihanojen kuivuminen” Venäjälle on väliaikainen vaihe. Sen aikataulu on nopeampi kuin kokonaisvaltainen siirtymä pois fossiilisista polttoaineista, joka on nopeimmillaankin parin vuosikymmenen prosessi. Vaikka siis syntyisi kauppasodan asetelma, jossa fossiilisista polttoaineista riippuvainen Venäjä eläisi vuosia tuhoisassa kauppasaarrossa – eli fossiiliriippuvuuden umpikuja tulisi ennakoitua paljon nopeammin vastaan – Euroopan irtautuminen fossiilisista polttoaineista olisi kuitenkin hitaampi tapahtumakulku. Aikataulut eivät osu yksiin.

*

Tämä tarkoittaa, että sopeutuminen Venäjälle asetettuihin energiapakotteisiin tai reagointi Venäjän käyttämään “energia-aseeseen” vaativat laadullisesti erilaisia ja aikajänteeltään pikaisempia toimia kuin hitaampi energiasiirtymä. Se on siis myös jotain muuta kuin pelkkää energiasiirtymän nopeuttamista. Vihreästä energiasiirtymästä ei ole sotaa käyvän hirmuvallan rauhaan pakottajaksi, vaikka pidemmällä aikavälillä se osoittaakin, että fossiilisten polttoaineiden kaupalla käyvien pakkovaltojen aika alkaa olla ohi. (Professori Veli-Pekka Tynkkysen analyysissä lähestyvä energiasiirtymä on itse asiassa osaltaan voinut luoda kiireen tuntua putinistiseen politiikkaan.)

Lyhyellä aikavälillä, eli “niin pian kuin mahdollista”, irtaantuminen venäläisestä energiasta ja etenkin fossiilisten polttoaineiden toimituksesta, olisi aidosti vaikea ja kipeä muutos Euroopalle. Se ei siis olisi vain ilmasto- ja turvallisuuspolitiikan onnekasta yhteen käymistä. Kuukausien ja ehkä parin vuoden aikataulussakin se vaatisi todennäköisesti hyvin nopeaa kulutuksen vähentämistä ja rajoittamista, jota voi verrata koronapandemian alkuvaiheen toimiin. Se ei olisi siis vain harkittua energiankäytön tehostamista ja elämäntapojen uudistamista, vaan esimerkiksi joillain resursseja runsaasti käyttävillä aloilla se voisi edellyttää suoranaista säännöstelyäkin. (Historiallisesti tämä ei olisi mitenkään ennenkuulumatonta: 70-luvun energiakriisiin vastattiin tällaisilla toimilla.) Tarvittavia fossiilisia polttoaineita ei nimittäin välttämättä yksinkertaisesti saataisi tarpeeksi tai riittävällä toimitusvarmuudella – riippuen tietysti siitä, kuinka pitkään sota ja sen kiihdyttämä kauppasota jatkuvat, ja mitä Putinin Venäjällä tapahtuu. Tämä ei siis ole pelkkä hinta- vaan myös huoltovarmuuskysymys. IEA:n laatima 10 kohdan ohjelma, jolla riippuvaisuus saataisiin leikattua puoleen nykyisestä, kertoo haasteen mittaluokasta – ja useat sen toimista kuuluvat pikemmin pidemmän aikavälin energiasiirtymään kuin ovat nopeita vastauksia akuuttiin kriisiin.

Kulutuksen rajoittamisen rinnalla voitaisiin väliaikaisesti tarvita fossiilisten polttoaineiden tuotannon lisäämistä jossain muualla, jotta pullonkaulasta päästäisiin läpi. Koska nopea fossiilisten polttoaineiden boikotti voi olla moraalisesti ja poliittisesti välttämätöntä, tämä hinta on hyväksyttävä, kuten esimerkiksi Saksan ulkoministeri, vihreiden Annalena Baerbock, on todennut.

Mutta asian ytimessä on väliaikaisuus. Miten sovitetaan yhteen reaktiot nopeisiin ja hitaisiin kriiseihin? Kriittinen kysymys on, muodostavatko reaktiot Ukrainan sotaan esteitä välttämättömälle energiasiirtymälle. Luodaanko siis polkuriippuvuuksia pitkälle tulevaisuuteen esimerkiksi rahoittamalla uusia voimaloita tai laajentamalla fossiilisten polttoaineiden kuljetusinfrastruktuuria? Vai suunnitellaanko kauppasodan toimet niin, että niiden on tarkoituskin jäädä väliaikaisiksi? Kuten reaktioissa koronakriisiin, nyt on suuri vaara siihen, että fossiilisten polttoaineiden elinkaarta pidennetään merkittävästi sen varjolla, että reagoidaan välittömään kriisiin.

*

Tarvitaan suunnitelmia, joissa nämä kaksi aikajännettä nivotaan yhteen. Koronakriisin aikaisissa elvytystoimissa tässä pitkälti epäonnistuttiin – kriisiä ei käytetty ponnahduslautana riittävän syvälliselle kestävyyssiirtymälle. Aikajänteiden yhteen nivominen tarkoittaa myös, että on turhaa valittaa siitä, että “nyt kukaan ei muista ilmastokriisiä”. Tällaisia antroposeenin ajan kriisit ovat, monisyisesti yhteen nivoutuvia nopeita ja hitaita, paikallisia ja globaaleja tapahtumakulkuja, joissa ei koskaan päästä toimimaan puhtaalta pöydältä.

Ehkä koskaan ei enää ole sitä suhteellisen rauhallista tilaa, josta käsin voitaisiin keskittyä hoitamaan ilmastokriisiä, kunhan ei ole muuta akuuttia päällä. Ne vakauden (tosin vain osalle maailman väestöstä) vuodet menivät, ja mahdollisuus ilmastokriisin rauhalliseen hoitoon samaten. Tarvitaan politiikkaa, jossa yhdistyy kyky vastata yhä uusiin yllättäviin ja viheliäisiin ongelmiin, mutta jossa ei kadoteta pidemmän aikavälin suunnitelmallisuutta. Se on vaikeaa ja voi tuntua etäiseltä inhimillisen katastrofin ja kiireen keskellä, mutta se on välttämätöntä. Ilman sitä on mahdotonta pärjätä.

Lopuksi: nationalistinen vetäytyminen oman energiaitsenäisyyden tavoitteluun ei istu tällaiseen politiikkaan. Koronakriisin kiivaimpina aikoina puhe kansallisesta omavaraisuudesta lisääntyi ympäri maailman. Suhteellisen korkea omavaraisuusaste, joustavuus ja avoimet vaihtoehdot kriisien tullessa ovat tärkeitä. Mutta pyrkiminen maksimaaliseen omavaraisuuteen kääntyy helposti myös huonommaksi sopeutumis- ja mukautumiskyvyksi. Tarvitaan myös laajaa ja aktiivista kansainvälistä yhteistyötä ja vaihdantaa. Euroopan energiadilemma, jonka Ukrainan kriisi räjäytti silmille, osoittaa nimenomaan kansainvälisen yhteistyön tarvetta, ei kansallisen eristyneisyyden. Siksi Suomessakaan ei pidä tuudittautua siihen, että Venäjän energiahanojen sulkeutuessa meillä on hyvä tilanne, koska esimerkiksi asuntojen lämmitys ei ole juuri kiinni maakaasusta. Euroopan maat tarvitsevat toisiaan (myös parempaa yhteistyötä Afrikan maiden kanssa), jos halutaan murtaa pidemmällä aikavälillä fossiilisen “energia-aseen” käytön mahdollisuudet luomalla koko maanosaan uusi energiatalous. Yhden maan vetäytyminen omien resurssien varaan ei siinä auta.

Pidemmällä aikavälillä tämä tarkoittaa myös, että Venäjälle on löydyttävä tie ulos fossiilisesta umpikujasta. Tavoite tuntuu tuhoisten tykistökeskitysten ja ilmapommitusten hetkellä kaukaiselta, mutta se on lopulta välttämätön pohja sille, että vielä joskus voidaan nähdä myös toisenlainen Venäjä.