13.11.2023
Miksi biodiversiteetin turvaamisesta luistetaan niin helposti? Monia erilaisia asioita pitää suojella, monissa erilaisissa paikoissa. Biodiversiteetin suojelutarpeiden hämärtämistä ja suojelusta luistamista helpottaa asian aito monimutkaisuus. Mitä pidemmälle ilmastonmuutos ja muut kriisit etenevät, sitä enemmän on suojeltava tulevaisuuden mahdollisuuksia nykyisten rikkauksien lisäksi. Tätä monimutkaisuutta suojelun vastustajat käyttävät hämätäkseen – edes selkeä ja tieteellisesti riittävän vankka numero, 30 prosenttia suojeluun, ei kelpaa, kun voi […]

Monia erilaisia asioita pitää suojella, monissa erilaisissa paikoissa. Biodiversiteetin suojelutarpeiden hämärtämistä ja suojelusta luistamista helpottaa asian aito monimutkaisuus. Mitä pidemmälle ilmastonmuutos ja muut kriisit etenevät, sitä enemmän on suojeltava tulevaisuuden mahdollisuuksia nykyisten rikkauksien lisäksi. Tätä monimutkaisuutta suojelun vastustajat käyttävät hämätäkseen – edes selkeä ja tieteellisesti riittävän vankka numero, 30 prosenttia suojeluun, ei kelpaa, kun voi venkoilla laadusta määrän sijaan. Venkoilu on kuitenkin vain kuultavan hauras verho vastuunpakoilulle.

Kuvakaappaus: HS.fi

Marraskuun alussa uutisoitiin, että Suomen biodiversiteettistrategian valmistelussa oltiin häivyttämässä tarkkoja pinta-alatavoitteita. Näin siis siitä huolimatta, että Suomi on sitoutunut 30% suojelutavoitteeseen niin YK:ssa kuin Euroopan unionissakin. Helsingin Sanomien jutussa Ympäristöministeriön erityisasiantuntija Joona Lehtomäki totesi melko suoraan, että painetta pinta-alatavoitteiden poistamiseen oli tullut eri sidosryhmiltä, mukaan lukien Maa- ja metsätalousministeriöltä. Orpon hallituksen ohjelmassa myös väitetään, että metsien osalta “kokonaispinta-­alaan perustuvat suojelutavoitteet eivät ole tarkoituksenmukaisia”. Suomen Luontopaneeli kommentoi asiaa tiedotteessaan ja sen taustalla olevassa mietinnössään. Paneelin puheenjohtajan Janne Kotiahon sanoin: “Suojellun pinta-alan merkittävä lisääminen on luonnon turvaamisen kannalta tarkoituksenmukaista ja tehokasta.”

Siinä, että luonnonsuojeluun ja moninaisten ympäristöongelmien torjuntaan tähtääviä toimia pyritään vesittämään poliittisesti, ei ole mitään uutta eikä yllättävää. Totunnaisten toimintatapojen ja valta-asemien turvaamiseksi on ollut valmiutta sivuuttaa tieteelliset varoitukset vaikka kuinka paljon ja kauan. Kuten Long Playn tuoreessa jutussa kerrotaan, härski valehteleminen ei ole vierasta elonkirjoasioisskaan. Mutta biodiversiteettitavoitteista luistaminen vaikuttaa olevan erityisen helppoa. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintään liittyvistä prosenttitavoitteista jotkut haluaisivat varmasti irtaantua, mutta tavoitteiden poistaminen kokonaan olisi vaikeampaa.

*

Yhtäältä tätä helpottaa toistuva harhaanjohtava puhe luonnon “museoinnista” Suomessa. Etenkin metsäasioissa suojelun varoitellaan johtavan sotkuiseen, lahonneeseen, tuottamattomaan luontoon. Tässä asiassa ratsastetaan kaksilla retorisilla rattailla. Ensiksi asetetaan vastakkain poissulkevasti ihmisten ja luonnon etu – “museoijat” eivät välitä ihmisistä vaan jonninjoutavista tupajumeista. Toiseksi kuitenkin vedotaan yhä uudestaan siihen, että oikeastaan vain talousmetsä on terve. Se kasvaa hyvin ja tuottaa. Biodiversiteetti voidaan työntää tuotannollisen terveyden taakse.

Toisaalta, ja tämä voi olla tärkeämpi syy, biodiversiteetti ja sen turvaaminen on moniulotteisena ja -mutkaisena ilmiönä erityisen hankala poliittiseen käsittelyyn. Politiikassa vaaditaan täsmällisiä, selkeitä ja kiistattomia tavoitteita – kunnon numeroita. Poliitikko voi perätä, kuinka monta lajia tarvitaan, kuinka monta pitää suojella. Tai voidaan väheksyä jonkin yksittäisen lajin merkitystä ja sen häviämisen aiheuttamaa uhkaa. Jos “tupajumin” häviämisen seurauksia ei voi kuvata kunnolla, asiaa on vaikea politisoida. Politiikassa puhe lajien itseisarvosta tai muusta vastaavasta on harmillisen voimatonta: siksi biodiversiteetti on kytkettävä muihin näkökohtiin, ja tarpeeksi kiistattomasti, että siitä voidaan tehdä politiikkaa. On löydettävä tarpeeksi yksiselitteinen mittari, jonka avulla luontoa voidaan arvottaa ja punnita muita poliittisia pyrintöjä vasten.

Tieteen näkökulmasta on kuitenkin selvää, että biodiversiteetti on moninainen mosaiikki: ekosysteemien eheyttä ja niiden kytkeytyneisyyttä, ekosysteeminen “ikävaiheiden” kirjoa, yksittäisten populaatioiden elinkelpoisuutta, populaatioiden sisäistä geneettistä kirjoa… Myös yksiselitteiseltä vaikuttava kriteeri, sukupuutto, vaatii tarkennusta – absoluuttisten sukupuuttojen eli lajin kertakaikkisen häviämisen rinnalla on kriittisen tärkeää huomioida alueelliset sukupuutot, lajien häviäminen joltain alueelta.

Tällaiseen moniulotteiseen ilmiöön ei sellaista kiistatonta yksiselitteistä kriteeriä saada, millaista politiikassa on tapana perätä. Politiikka kysyy vääriä kysymyksiä mutta vaatii oikeita vastauksia. Ja koska vääriin kysymyksiin ei saada tarpeeksi kiistattomia vastauksia, on mahdollista puhua suojelutavoitteiden “epätarkoituksenmukaisuudesta”. Haluttomuus turvata biodiversiteettiä voidaan legitimoida ikään kun tieteellä – on muka tieteen vika, jos se ei saa aikaan tarpeeksi yksiselitteisiä kriteereitä. Tämä on myrkyllinen yhdistelmä, sillä se mahdollistaa torjuntaa ja viivyttelyä, vaikka kriteereitä kuinka viilattaisiin.

*

Tiede on tässä erittäin hankalassa asetelmassa. Kuten Helsingin Sanomien jutussa todetaan, suojelussa (ja ennallistamisessa) tarvitaan määrän lisäksi laatua. Pelkät karkeat määrälliset tavoitteet – pinta-ala tai lajimäärä – voisivat tosiaan johtaa ongelmallisiin tuloksiin. Suojellaan vain joitain alueita summamutikassa, tai toisaalta tyydytään pitämään yllä piskuisia populaatioita laskennallisen “lajikirjon” maksimoimiseksi. Teoriassa siis hallitusohjelmassa mainittu suojelu “laatu ja vaikuttavuus edellä” voisi olla hyvä lähtökohta, mutta käytännössä tällä argumentilla pyritään nyt vähentämään suojelua kaiken kaikkiaan. Positiiviseksi tämä lähtökohta voisi muuttua oloissa, jossa kaikki osapuolet aidosti haluaisivat edistää biodiversiteetin turvaamista: toimet voitaisiin suunnitella ja suunnata kunnolla.

Määrä ja laatu kuitenkin ovat kytköksissä toisiinsa. Suojelun (ja ennallistamisen) suuri pinta-ala ei yksistään takaa hyviä tuloksia, mutta tarvitaan tarpeeksi isoa kokonaismäärää, että sinne saadaan mahtumaan laatua. Siksi vaikka tieteellisesti on selvää, että pinta-ala ei yksinään ole riittävä kriteeri, sitä on peräänkuulutettava voimallisesti. Koska elonkirjon turvaamista vastustetaan voimalla, suojelun ja ennallistuksen pinta-alatavoitteet tahtovat jäädä ensisijaiseksi vaatimusten välineeksi. Tieteellisesti on perättävä niitä voimallisesti, vaikka asiaa voisi viisaammin lähestyä moninaisemmin. Se kuitenkin vaatisi enemmän poliittista yhtenäisyyttä, jota ei ole näköpiirissä.

Todellisuudessa on selvää, että biodiversiteetin turvaaminen edellyttää toimien kirjavuutta. Esimerkiksi metsissä tarvitaan moni-ikäisiä suojelukohteita, ei vain vanhoja luonnonmetsiä. Ja nykyään ymmärretään yhä laajemmin, että biodiversiteetin turvaaminen ei onnistu vain suojelemalla ja ennallistamalla, vaan myös talouskäytäntöjä metsissä, vesistöissä, pelloilla, kaupungeissa – kaikkialla – pitää muuttaa. Luonnon monimuotoisuudella on väliä ihan kaikkialla, ei vain “tuolla luonnossa”. Sen tärkeyttä ei kuitenkaan voida ymmärtää inttämällä, mitä väliä tietyllä yhdellä lajilla on. Luonnon monimuotoisuuteen pohjaavat moninaiset ihmiselämääkin tukevat aineen ja energian kierrot ja “ekosysteemipalvelut”, joita voisi kutsua myös “ympäristön yhteishyväksi”. Ne eivät pysy yllä vain suojelualueiden varassa.

Toimien kirjavuutta sekä suojelutoimissa vaadittavaa moninaisuutta puolustaa myös se, että elämme radikaalisti muuttuvissa olosuhteissa. Vanhan maailman luonnonsuojeluperinteissä luontoa pyrittiin suojelemaan mahdollisimman muuttumattomana, omissa reservaateissaan. Oikeasti tieteellisesti oli selvää, että “vakaa” luonto on aina muutoksessa: stabiiliuskin on aina dynaamista. Kun olosuhteet olivat suht ennustettavat, tämä yksinkertaistus oli joten kuten toimiva. Mutta moni-ilmeisten ympäristökriisien oloissa monet suojelualueet muuttuvat väistämättä, kun lajien esiintymisalueet muuttuvat, taudit leviävät ja niin edelleen. Biodiversiteetin turvaamisen kirjo antaa sopeutumis- ja mukautumiskykyä. Mullistuvassa maailmassa ei suojella vain luontoa vaan myös luonnon potentiaaleja.

Tarvitaan siis sekä suojelua että yhteiskunnan aineenvaihdunnan muutosta. Se on jotain aivan muuta kuin “museointia”, vaikka joitakin osia tiukasta suojelusta voisi ehkä positiivisemmassa hengessä sellaiseksi kutsua. Ovathan museot aika tärkeitä paikkoja. Mutta ilmiö on tiukkaa suojelua isompi. Sillä kuitenkin on helppo pelotella, varoittaa pakkolunastuksista sun muusta.

*

Varsinaiset pelonaiheet olisivat muualla. Biodiversiteetin rapautuminen uhkaa paitsi muita elollisia myös inhimillisen hyvinvoinnin perustuksia, ja sitä enemmän mitä pidemmälle ilmastonmuutos ja muut merkittävät ympäristöongelmat etenevät. Eivätkä nämä ongelmat pysy “siellä luonnossa” vaan ne heijastuvat väistämättä yhteiskuntaan – ja vaikutukset osuvat varmasti ensimmäiseksi ja kipeimmin juuri niihin elinkeinoihin, joita suojelun vastustajat luulottelevat puolustavansa. Mitä pidempään asiassa luistetaan ja venkoillaan, sitä pahemmin heikennetään lopulta maa- ja metsätalouden, kalastuksen ja monien muiden elinkeinojen ekologista perustaa – ja sosiaalista oikeutusta, kun kansalaiset alkavat tajuta aseman laajemmin. On harhaista kuvitella, että tämä olisi edes kapean taloudellisesti järkevä strategia. Tässä alkaa monella jäsenellä olla paikka pohtia, ajavatko etujärjestöt heidän asiaansa enää lainkaan.

Biodiversiteetin turvaamiseen liittyy vielä yksi kiintoisa piirre, sen väistämätön paikallisuus, ymmärtäminen omassa kontekstissaan. Ilmastonmuutos on aidosti globaali ilmiö, johon vaikuttavat kaikkien päästöt kaikkialla. Itsekäs vapaamatkustaminen tai “Suomi on niin pieni, että ei meillä ole väliä” -väitteet eivät kovin kaukonäköisiä ole, mutta ne perustuvat edes johonkin. Jos isoimmat päästelijät eivät toimi kunnolla ja ajoissa, ei pienempien toiminnasta ole hyötyä. (Toisaalta: miten ihmeessä kuvitellaan isojen päästelijöiden toimivan, jos pienemmät hyppäävät joukoittain kelkasta? Tämäkin on tieteelliseksi realismiksi naamioituvaa itsekkyyttä.)

Elonkirjon kanssa asia on tyystin toisin. Luonnon monimuotoisuudella on väliä kaikkialla. Koska se ei ole ensisijaisesti globaali ilmiö vaan paikallisuuksien mosaiikki, sillä nimen omaan on väliä ihan jokaisessa maassa, ihan kaikilla alueilla. Itse asiassa mitä huonommin asiat menevät muutoin, sitä tärkeämmäksi luonnon monimuotoisuuden tarjoama resilienssi kasvaa.

*

Paremmassa maailmassa yhteiskunnassa vallitsisi edes jonkinlainen konsensus siitä, että biodiversiteetin monialainen turvaaminen on välttämätöntä yhteiskunnan elinvoimalle (ja lukemattomille ei-inhimillisille toisille). Hahmotettaisiin myös, että monikriisin oloissa tämä tarve muuttuu vain kipeämmäksi, että vanhat ympäristökeskustelun juoksuhauta-asetelmat ovat auttamattomasti vanhentuneet. Maailma ympärillä mullistuu, ja luonnonsuojelunkin pitää muuttua, samoin kuin tuotantotapojen.

Paremman yhteisymmärryksen oloissa olisi mahdollista siirtyä tarkastelemaan nimenomaan biodiversiteetin turvaamisen laatua, sen yksityiskohtia, vaadittavien keinojen mosaiikkia. Silloin voitaisiin tolkullisemmin miettiä myös sitä, millaisia kompromisseja vaaditaan, missä asioissa mahdolliset oikeudenmukaisuuden ongelmat piilevät ja missä niitä pitää korjata. Tällä hetkellä moiseen viisauteen ei ole valmiuksia.

BIOS-tutkimusyksikkö

 

24.10.2023
Uutiskirje 10/2023 Tässä kirjeessä esittelemme uuden podcastsarjan, jossa ääneen pääsevät filosofimme Ville Lähde ja Tere Vadén. Lisäksi luomme katsauksen professori Jason Hickelin ja hänen työryhmiensä uusimpaan tutkimukseen.

Hei! Tässä kirjeessä esittelemme uuden podcastsarjan, jossa ääneen pääsevät filosofimme Ville Lähde ja Tere Vadén. Lisäksi luomme katsauksen professori Jason Hickelin ja hänen työryhmiensä uusimpaan tutkimukseen. Mukana toki myös viime aikojen BIOS-toimintaa.
– Paavo

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi tästä.

Tere Vadén ja Ville Lähde nauhoittavat 12 käsitettä maailmasta -podcastsarjan ensimmästä episodia. Kuva: Paavo Järvensivu

Uusi BIOS-podcast käynnistyi

Ville Lähteen ja Tere Vadénin uuden podcast-sarjan “12 käsitettä maailmasta” ensimmäinen jakso “Elämä” ilmestyi lokakuussa. Sarja on kuunneltavissa kaikilla yleisimmillä alustoilla. Vuoden kestävän sarjan aikana Ville ja Tere keskustelevat ydinkäsitteistä, joiden varaan BIOS-työ rakentuu ja joiden avulla maailman tolaa voi ymmärtää paremmin. Marraskuun jakson otsikko on “Aineenvaihdunta”, ja joulukuussa puhutaan tarpeista ja tarpeentyydytyksen järjestelmistä. Ensi vuoden puolella jatketaan tarkastelemalla esimerkiksi niukkuutta ja runsautta sekä ympäristöongelmien moneutta.

Ensimmäisessä jaksossa aloitettiin perusasioista eli pohdittiin, millainen ilmiö elämä ylipäätään on. Elämä on ainutlaatuista, koska se luo ja ylläpitää ympäristöään. Se ei vain valtaa valmista ”lokeroa” vaan muokkaa maailmasta itselleen sopivaa: ilmakehää ja maaperää myöten. 

Maapallon elämä on olemassa vain valtavan Auringon energiavirran ansiosta, mutta tuo energiavirta ei sitä selitä. Termodynaamisesti elämä onkin varsin kumma ja epätodennäköinen ilmiö. Asian tekee ymmärrettävämmäksi se, että elämällä on planeetan mitassa pitkä, kerrostunut evolutiivinen historia. Historian varrella elävät oliot ja niiden järjestelmät ovat ”oppineet” kierrättämään ainetta hämmästyttävän hyvin, vaikka elämä on törmännytkin erilaisiin ”jäteongelmiin” (siksi meillä on esimerkiksi fossiilisia polttoaineita). Ihmiskunta saapui tähän “valmiiseen pöytään”.

Luonto ei kuitenkaan tuota vakaata tasapainoa, eikä se ole liioin korttitalo. Ja vaikka ”kaikki liittyy kaikkeen” samalla planeetalla, tämä on triviaalisti totta. Elämän järjestelmät ovat yhtaikaa kytkeytyneitä ja erilaisia, asuttavat toistensa kylkeen lomittuneita maailmoita. Tämä auttaa ymmärtämään luonnonjärjestelmien yhtaikaista haurautta ja sitkeyttä. Ei ole yhtä luontoa.

Mitä olemme lukeneet?

Professori Jason Hickelin työ on tullut tutuksi BIOS-tutkijoille vuosien mittaan monella saralla, muun muassa köyhyyttä ja nälkää koskevassa tutkimuksessa, “vihreän kasvun” kritiikissä ja laajemmin degrowth-keskustelusta. Kun Hickel vieraili Suomessa marraskuussa 2019, BIOS-tutkijoilla oli tilaisuus käydä perusteellista keskustelua hänen kanssaan, eroja ja yhtäläisyyksiä luodaten. Hickel on myös ansiokkaasti puolustanut degrowth-ajattelua naiivia ja vääristävää kritiikkiä vastaan ja peräänkuuluttanut väittelyä, jossa eri osapuolet pureutuvat aidosti toistensa näkemyksiin eikä karikatyyreihin niistä. Yksi ydinteema on, että tässä perityssä tilanteessa ekologinen siirtymä edellyttää kasvua joillekin, vähentämistä toisille, sillä elämme systemaattisesti eriarvoisessa maailmassa. Nykyään Barcelonassa Universitat Autònomassa professorina toimiva Hickel on kollegoineen julkaissut vuoden aikana vaikuttavan määrän uutta tutkimusta, josta esittelemme neljä artikkelia.

Kesäkuussa Nature Sustainability -lehdessä ilmestynyt artikkeli “Compensation for atmospheric appropriation” on Hickelin ja Andrew L. Fanningin käsialaa. Leedsin yliopistossa toimiva Fanning on tehnyt työtään mm. “donitsitalouden” alalla sekä siihen kytkeytyvässä A Good Life for All Within Planetary Boundaries -tutkimussuunnassa (siitä puhutaan joulukuun BIOS-podcastissa!) Hickel ja Fanning ovat aiemminkin tehneet yhteistyötä mm. artikkelissa “The social shortfall and ecological overshoot of nations” (maksumuuri). Tuoreessa yhteisartikkelissa he vertailevat oikeudenmukaisesti jaetun historiallisen päästöbudjettinsa ylittävien ja alittavien maiden eroja ja esittävät, millaisia kompensaatioita “ylisaastuttavien” pitäisi maksaa. Näkökulmana on historiallinen vastuu eli kertyneet päästöt, ei vuosittainen nykytaso. Tutkimuksessa tehdään optimistinen oletus globaalin nettonollan saavuttamisesta vuoteen 2050 mennessä, ja heidän mukaansa tuolloinkin ylisaastuttavat maat tulisivat ylittämään budjettinsa kolminkertaisesti, eli käyttämään vähäpäästöisempien maiden budjettia. Parhaimmassakin tilanteessa siis kompensaatiot olisivat välttämättömiä. (Tämä linkittyy viime joulukuun uutiskirjeessä käsiteltyyn “loss and damage” -kiistaan ja laajemmin kysymykseen oikeudenmukaisesta ilmastorahoituksesta.) Artikkeli konkretisoi globaalin “Pohjoisen” ja “Etelän” välisen ilmastopäästöjen vastuun eron hätkähdyttävällä tavalla: globaali Pohjoinen on ylittänyt 1,5°C lämpenemisen päästöbudjettinsa oikeudenmukaisen osuuden jo vuosikymmeniä sitten. Asian voi siis ilmaista myös niin, että vauraat maat ovat vaurastuneet ottamalla haltuun muiden osuutta ilmakehän nielujen “yhteismaista”. 

Heinäkuussa Economic Systems Research -lehdessä ilmestyneessä artikkelissa “Integrated assessment modelling of degrowth scenarios for Australia” kahdeksan tutkijaa pyrkii muokkaamaan kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa ja -raporteissa käytössä olevia integrated assessment -malleja (IAM) soveltuvaksi perinjuurisemman yhteiskunnallisen muutoksen kuvaamiseen. Käytössä olevat mallit nimittäin ovat heikoilla, jos yritetään tarkastella elintapojen ja yhteiskunnan “tarpeentyydytyksen järjestelmien” radikaaleja muutoksia – ja ne nojaavat perinteiseen BKT-kasvun oletukseen eli jatkuvaan tuotannon ja kulutuksen lisääntymiseen. (Kriittiseen IAM-keskusteluun voi tutustua esimerkiksi tässä Naturen keskusteluartikkelissa, perustietoja täältä.) 

Syyskuinen Lancet Planetary Health -lehden artikkeli “Is green growth happening?” pureutuu otsikkonsa mukaisesti empiirisesti kysymykseen, onko irtikytkennän (podcast) lupauksen mukaisesta vihreästä kasvusta merkkejä. (Artikkelin tiivistelmä tässä Hickelin ketjussa.) Tarkastelu keskittyy ilmastopäästöihin. Artikkelin johtopäätös on karu: vaikka tarkastelluissa 11 maassa on saatu aikaan ilmastopäästöjen ja BKT:n absoluuttista irtikytkentää, tätä ei voi pitää mielekkäästi “vihreänä kasvuna”. Se edellyttäisi, että päästöt laskisivat tarpeeksi nopealla vauhdilla ja että kokonaisuudessaan siirtymässä huomioitaisiin globaali oikeudenmukaisuus. Nykyvauhdilla noilta mailta kestäisi yli 200 vuotta leikata päästönsä lähelle nollaa, ja hitaan kiiruhtamisen myötä ne tupruttaisivat taivaalle moninkertaisesti reilun osuutensa jäljellä olevasta 1,5 asteen päästöbudjetista (tämä tarkastelunäkökulma on siis eri kuin yllä käsitellyssä artikkelissa, jossa puhutaan historiallisesti kertyneistä päästöistä). Kaikkien tarkasteltujen maiden olisi kiihdytettävä nykyistä päästövähennysten tahtiaan moninkertaisesti, jopa monikymmenkertaiseksi. Ja vaikka Suomi ei mahtunut tarkasteltujen maiden joukkoon, on meidän kannaltamme tärkeä huomata, että maankäyttösektorin päästöt ja siten esimerkiksi metsänielujen heikkeneminen eivät näy tutkimuksen laskelmissa. Ikään kuin irtikytkentä ei muutenkin olisi liian hidasta, nielujen heikkeneminen korostaa, että Suomessakin talouskasvu on ilmastonäkökulmasta kaukana “vihreästä”.

Tuore jo verkkojulkaistu, joulukuun Ecological Economics -lehdessä ilmestyvä artikkeli “How to pay for saving the world” taas tuo yhteen modernin rahateorian (MMT) ja degrowthin näkökulmia. Näin kirjoittajat etsivät vastauksia siihen, miten ekologinen murros voidaan rahoittaa, ja etenkin miten valtiot voivat olla aktiivisia toimijoita siinä. Tämä ulottuvuus on kirjoittajien mukaan ollut degrowth-ajattelussa puutteellisesti käsitelty, ja toisaalta MMT kaipaa syvempää ymmärrystä tuotannon ekologisista rajoista. 

BIOS

Tieteellisiä artikkeleita

Professori Jussi T. Eronen on ollut kanssakirjoittajana useassa tuoreessa tieteellisessä artikkelissa. Näistä voi nostaa esiin erityisesti Naturessa ilmestyneen artikkelin “Understanding and applying biological resilience, from genes to ecosystems”, joka pyrkii syventämään ymmärrystä biologisesta resilienssistä monilla eri tasoilla. Kolmessa kirjan luvussa käsiteltiin NOW-fossiilitietokantaa sekä nisäkkäiden evolutiivisten painon muutosten suhdetta ympäristömuutoksiin.

Artikkelissaan “As in Forests, So in Verse” Karoliina Lummaa tutkii metsähakkuiden ja menetyksen poetiikkaa suomalaisessa metsärunoudessa.

Raportteja

Saksalainen Friedrich Ebert Stiftung on koonnut sarjan raportteja, joissa tarkastellaan Venäjän hyökkäyksen ja Venäjälle asetettujen pakotteiden vaikutusta Euroopan maiden energiajärjestelmille. Raporttisarjan Energy Without Russia Suomen osuutta olivat kirjoittamassa Tere Vadén, Antti Majava ja Jussi T. Eronen.

Emma Hakala taas laati syyskuisen UPI:n raportin Climate change and security: Preparing for different impacts. Tutkimuksiinsa pohjaten hän puntaroi monimutkaisesti ketjuuntuvia ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja pohtii keinoja vähentää niiden luomaa uhkaa. Emma oli myös haastateltavana Maailman kuvalehdessä samasta aihepiiristä:

“Maailma ylipäänsä on kehittymässä yhä kriisiytyvämpään suuntaan, Hakala sanoo. 

Samalla ennusteet siitä, miten perusteellisesti ilmastonmuutos tulee ravistelemaan yhteiskuntia, saattavat Hakalan mukaan edelleen olla turhan konservatiivisia. Viime vuosien tapahtumat ovat osoittaneet, miten nopeasti maailma voi muuttua.

“Ei ehkä kannata olettaa, että suurin osa asioita pysyy ennallaan. Ilmastonmuutos voi aiheuttaa laajuudessaan yhtä vakavia muutoksia kuin pandemia”, Hakala sanoo.”

Muuta BIOS-toimintaa

Antti Majava tarkastelee IHME Helsingin haastattelussa, miten pyrkimys yhdistää tiede, taide ja ilmastotyö on onnistunut. Antti muistuttaa, että taiteen ekologisia näkökulmia ei pidä rajoittaa vain ilmeisiin kysymyksiin kuten taiteen tekemisen ympäristövaikutuksiin:

“Taiteen ekologinen jalanjälki on tärkeää tunnistaa ja mahdollisuuksien mukaan pienentää. Pitäisin kuitenkin kaikkein tärkeimpänä ylläpitää taiteen parissa vuosituhansien ajan kehittynyttä tiedostavaa suhdetta materiaan, kykyä pohtia erilaisten eleiden ja materiaalien käytön mielekkyyttä ja merkitystä.

Planeetan ja sen ekosysteemin samoin kuin ihmiskehon tai vaikkapa keinoälyn rajallisuudesta ei voi olla kuin yhtä mieltä. Elämää, kehoa ja koneita ylläpitävien ekologisten järjestelmien huomiotta jättäminen on mahdollista vain virtuaalisessa mielikuvitusmaailmassa, ja sielläkin vain ohikiitävän hetken ajan.”

Ville Lähde oli taustahaastateltavana Helsingin Sanomien artikkelissa, joka käsitteli ekofasismia. Lähde purki kommenteissaan ennen kaikkea väestönkasvua koskevia harhakäsityksiä ja valheellisia väitteitä ja erilaisten etnonationalististen ryhmien kykyä “ratsastaa useilla rattailla” ja suorastaan hyödyntää ristiriitaisuutta sen välttelyn sijaan. Lähde oli myös tieteellisenä tausta-asiantuntijana hyvin toisenlaisessa julkaisussa eli Laura Ertimon ja Mari Ahokoivun valtaa käsittelevässä lastenkirjassa Mikä Mahti! Lähde oli vastaavassa roolissa niin ikään tekijöiden edellisessä luonnon monimuotoisuutta tarkastelevassa teoksessa Aika Matka!

Suomen Luonto -lehti julkaisi Lähteen essen “Maaperän kanssa on osattava elää”, ja ilahduttavasti essee nostettiin lehden uutiskirjeen avoimeksi julkaisuksi, joten myös BIOS-uutiskirjeen lukijat pääsevät nauttimaan siitä. Essee jatkaa pohdintoja, jotka lähde aloitti vuonna 2021 niin & näin -lehden verkkotekstinä julkaistussa kirjoituksessa “Maa kompostista käsin”. Esseessä Lähde pureutuu nykyisen ruoantuotannon ongelmien lisäksi syntyihin syviin, joita hän käsitteli Tere Vadénin kanssa uuden podcast-sarjamme ensimmäisessä jaksossa:

“Tämä on parhaimpia esimerkkejä siitä, miten elämä ei pelkästään synny joihinkin olosuhteisiin, vaan luo omia edellytyksiään ja pitää niitä yllä. Planeettamme ilmakehä ja maaperä ovat yhtä lailla elävän ja elottoman yhteispelin tuloksia.

Maaperän muodostuminen on verkkainen prosessi, joka on riippuvainen elämälle välttämättömien aineen ja energian virtojen jatkuvuudesta. Jos elämä maaperässä lakkaa, se alkaa ”kuolla”, ja jossain vaiheessa se lakkaa olemasta maaperää. Nykyään onkin muodikasta sanoa, että maaperä on elävä olento, mutta itse pidän valaisevampana ymmärtää se nimenomaan erilaisten voimien ja olentojen vyöhykkeeksi, maailmaksi, joka pysyy yllä vain jatkuvissa kohtaamisissa.”

BIOS-ekonomisti Jussi Ahokas on ollut jälleen monin tavoin julkisuudessa. Syyskuisessa Ylen Ykkösaamussa hän oli keskustelemassa taantumanäkymistä. Kansan Uutisissa hän vastasi kysymyksiin taloudesta ja julkisesta velasta. Iltalehdessä hän taas kommentoi sekä taantumanäkymiä että  EKP:n korkopäätöksiä ja inflaationäkymiä. Kysymyksiin polttoaineiden hinnannoususta hän päätyi vastaamaan niin Iltalehdessä kuin kahdesti Ylellä.

Jussi Ahokas ja Paavo Järvensivu olivat myös haastateltavina Radiogalleria-teoksen Talo- ja kolme tarinaa taloudesta ensimmäisessä jaksossa Talo ja talous.

Mainittakoon vielä, että WISE-hankkeen sisarhanke LONGRISK tuotti syyskuussa politiikkasuosituksensa.

Lopuksi

Syksyisiksi lukuvinkeiksi suosittelemme suomalaisten oikeusoppineiden analyysiä ensimmäisestä ilmasto-oikeudenkäynnistä. Ja lieneepä paavin tuore kirje “Laudate Deum” sekin lukemisen arvoinen, olihan vuoden 2015 kirjeellä “Laudato si” suuri merkitys uudessa ilmastoheräämisessä. Hannah Ritchie on vääntänyt rautalangasta, miksi nettonollaan pyrkimisessä tavoitevuoden lisäksi tärkeää on reitti, jota kuljetaan. Kannattaa lukea myös hänen tuore tekstinsä sähköistämisestä ja energiatehokkuudesta. Suomen Luonnossa Antti Halkka muistuttaa hiilen teknisen talteenoton mittakaavoista. Guardianin oiva pitkä juttu lähtee liikkeelle muovia syövistä mikrobeista mutta ulottuu käsittelemään sitä, miten tieteellinen käsitys eliökunnan piskuisimmista on mullistunut ja miksi mikromaailma on laadullisesti niin omaleimaista. Geoff Mann käsittelee London Review of Books -lehdessä epävarmuutta ja ilmastonmuutosta. Jos englanti ei taivu tarpeeksi, ei huolta, sillä näillä näkymin Ville Lähde kääntää esseen ensi vuoden alun niin & näin -lehteen! Ja onnitellaan samalla niin & näin -lehteä tuoreesta merkittävästä tunnustuspalkinnosta.

Lämmin suositus myös Hanna Nikkasen Long Play -jutulle “Holvi” – juttuun pääsee käsiksi pikkurahalla, ja tässä avoimessa jutussa Hanna kertoo jutun taustoista.

5.10.2023
12 käsitettä maailmasta Tässä podcast-sarjassa BIOS-tutkijat pureutuvat ekologian, ympäristökriisin ja tulevaisuuden ydinkysymyksiin. Tienviittoina on joukko peruskäsitteitä, yksi kussakin jaksossa.

Podcast-sarjassa filosofit Ville Lähde ja Tere Vadén keskustelevat ydinkäsitteistä ja -teemoista, joiden varaan BIOS-tutkimusyksikön työ rakentuu. Kun ekologiset kriisit etenevät ja nivoutuvat moninaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin kysymyksiin, ajattelun on seurattava perässä. Monikriisin ajassa monet totunnaiset tavat ajatella ympäristö- ja luonnonvaraongelmia eivät enää toimi. Menneillä välineillä ei pärjää, ja tulevaisuuden reunaehdot muuttuvat yhä nopeammin. Kahdessatoissa keskustelussa tarjotaan työkaluja maailman ja sen tilan parempaan ymmärtämiseen, välineitä mullistuvan maailman hahmottamiseen. Kerran kuukaudessa ilmestyvät jaksot kulkevat elämän ja ekologian perusasioista kohti ekologisen jälleenrakennuksen kokonaiskuvaa.

12 jaksoa, kerran kuussa, vuoden matka.

Sarjan tunnusmusiikin ja -kuvan on luonut Tuomas A. Laitinen.

Sarjan jaksot (täydentyy):

Jakso 1: Elämä

Mitä on elämä? Miksi planeetta, jossa on elämää, on niin ainutlaatuinen paikka? Elämä ei vain saavu jonnekin, vaan se muokkaa väistämättä ympäristöään ja ylläpitää oman olemassaolonsa edellytyksiä. Tämä on yhteistä kaikelle elämälle, myös ihmisen toiminnalle, mutta miten ajatella ympäristökriisiä tämän valossa? Vahva erottelu luonnollisen ja luonnottoman ei auta – sillä ympäristöongelmat ovat mahdollisia taustalla olevien luonnonprosessien vuoksi. On pureuduttava yksityiskohtaisemmin siihen, millaisia vaikutuksia ihmisyhteisöjen toiminnalla on ollut ympäristöönsä, eri aikoina ja eri alueilla. Kun tavoitellaan kestävämpää elämää, ei tule pyrkiä vakaaseen tasapainoon vaan kykyyn muuttua, sopeutua ja muokata itseään.

LISÄLUKEMISTOA: Yrjö Haila, Jätteet ja nielut | Ville Lähde, Life matters everywhere | Ville Lähde, Niukkuuden maailmassa | Antti Salminen ja Tere Vadén, Elo ja anergia | Vaclav Smil, Energy in Nature and Society 

Jakso 2: Aineenvaihdunta

Jokainen elävä olento, sekä jokainen ihmisyhteisö, tarvitsee ainetta ja energiaa ympäröivästä maailmasta elääkseen, uusiutuakseen – ja myös muuttuakseen. Tämä on aineenvaihduntaa, eli kirjaimellisesti aineen vaihtamista itsen ja muun maailman välillä, ja se on kaiken elämisen luonnonvälttämättömyys. Aineenvaihdunnassa myös olennon rajat maailmaansa sumentuvat: esimerkiksi ihmisen aineenvaihdunta nivoutuu osaksi monenlaisia työkaluja ja instituutioita. Aineenvaihdunnan rihmasto voi kurottaa kauas, maailman toiselle laidalle. Tarkastelemalla yhteiskuntien sosio-ekologista aineenvaihduntaa voidaan myös hahmottaa paremmin, miten yhteiskunnat kautta historian ovat olleet hyvin erilaisia ja miten omaleimainen moderni globaali maailmantalous on. Ekologisten kriisien äärellä fossiilitaloudessa kasvaneiden yhteiskuntien täytyy muuttaa aineenvaihduntaansa perusteellisesti, muuttua toisenlaisiksi olennoiksi.

LISÄLUKEMISTOA: BIOS, Maailman aineksen käyttö kasvaa kasvamistaan | BIOS, Mitä on vetytalous? | Ville Lähde, Historian kattoteorian lähteillä | Ville Lähde, Historian tuhojen peili? | Ville Lähde, Yhteiskunnallinen aineenvaihdunta, mitä se on? | Antti Salminen & Tere Vadén, Energia ja kokemus | Tere Vadén, Öljynpaisumuksesta vedenpaisumukseen KUUNNELTAVAA: Fall of Civilizations -podcast KESKUSTELUSSA KÄSITELTYJÄ TUTKIMUKSIA: Emily Elhacham et al., Global human-made mass exceeds all living biomass | Helmut Haberl et al., Contributions of sociometabolic research to sustainability science | Yrjö Haila, How Tightly is the Human Political Society Anchored in Nature? | Magnus Nyström et al., Anatomy and resilience of the global production ecosystem | Hannah Ritchie, Wild mammals make up only a few percent of the world’s mammals | Anke Schaffartzik et al., The global metabolic transition: Regional patterns and trends of global material flows, 1950–2010 | Tere Vadén et al., To continue to burn something?

25.9.2023
Kestävyysmurrosta suunnitellaan Ateneumissa BIOS ja Ateneumin taidemuseo toteuttavat kestävyysmurroksen tiedevetoista suunnittelua pilotoivan tilaisuuksien sarjan Ateneumissa marras-joulukuussa 2023. Suunnittelun tarkoituksena on muodostaa eri alojen asiantuntijoiden yhteistyönä tilannekuva Suomen suunnasta syvän yhteiskunnallisen muutoksen kynnyksellä. Minkälaisia realistisia ja houkuttelevia tulevaisuuspolkuja yhteiskunnan ja talouden eri sektoreilla on ja miten ne nivoutuvat yhteen? Miten eri tavoitekentät, kuten ekologiset reunaehdot, teollisuuden kilpailukyky, turvallisuus ja […]

BIOS ja Ateneumin taidemuseo toteuttavat kestävyysmurroksen tiedevetoista suunnittelua pilotoivan tilaisuuksien sarjan Ateneumissa marras-joulukuussa 2023. Suunnittelun tarkoituksena on muodostaa eri alojen asiantuntijoiden yhteistyönä tilannekuva Suomen suunnasta syvän yhteiskunnallisen muutoksen kynnyksellä. Minkälaisia realistisia ja houkuttelevia tulevaisuuspolkuja yhteiskunnan ja talouden eri sektoreilla on ja miten ne nivoutuvat yhteen? Miten eri tavoitekentät, kuten ekologiset reunaehdot, teollisuuden kilpailukyky, turvallisuus ja kulttuurisesti rikas elämä sovitetaan yhteen?

Tyko Sallinen, Tehdasmaisema, 1919. Kuva Kansallisgalleria / Jenni Nurminen

Estääksemme ylitsepääsemättömiä ilmasto- ja ympäristökriisejä Suomen on muiden maiden tavoin toteutettava seuraavien vuosikymmenten aikana – eli syvien yhteiskunnallisten muutosten mittapuulla erittäin nopeasti – kestävyysmurros, jonka myötä luovumme fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja muiden luonnonvarojen ylikulutuksesta. Samalla on kyettävä luovasti sopeutumaan akuutteihin kriiseihin, joista viimeaikaisia esimerkkejä ovat koronapandemia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Erityisen haasteen muodostaa näiden erilaisten aikajänteiden yhteensovittaminen: äkilliseen tilanteeseen reagointi ei saa kohtuuttomasti hankaloittaa pitkäjänteistä muutostyötä.

Vaatimukset haastavat eri toimijoiden välistä tiedontuotantoa ja koordinaatiota merkittävällä tavalla. Kestävyysmurros koskettaa käytännössä kaikkia talouden ja yhteiskunnan alueita, ja näillä alueilla tehtävien muutosten on tuettava toisiaan. Muutosten on oltava esimerkiksi teknologisesti yhteensopivia ja toteuduttava oikeassa järjestyksessä. Lisäksi niiden on mahduttava erilaisiin kokonaisuutta koskeviin rajoihin, joita ovat esimerkiksi luonnonvarojen käytön kestävyys ja osaavan työvoiman saatavuus.

BIOS on todennut, että erityisesti teollinen kestävyyssiirtymä vaatii uudenlaista tiedontuotantoa ja tilannekuvan jatkuvaa yhdessä päivittämistä. Tiedontuotannon on oltava monialaista ja kyettävä huomioimaan teollisen kestävyyssiirtymän yhteydet ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin, kansainväliseen kilpailu- ja yhteistyökykyyn, turvallisuuteen ja hyvän ihmiselämän mahdollisuuksiin. Kutsumme tällaista tiedontuotantoa tiedevetoiseksi suunnitteluksi. Tiedevetoisuus viittaa ennen kaikkea siihen, että suunnittelun on asetuttava yksittäisten tahojen intressien yläpuolelle. Tiedevetoisen suunnittelun tehtävänä on tuottaa paras mahdollinen ennakoiva tieto demokraattisen päätöksenteon ja liike-elämässä sektorit ylittävän strategiatyön tueksi.

BIOS on ehdottanut erityisen suunnitteluyksikön perustamista osaksi kansallista tutkimus-, innovaatio- ja teollisuuspoliittista järjestelmää. Suunnittelua on kuitenkin hyvä pilotoida ennen pysyvämpien rakenteiden luomista, jotta ymmärrämme paremmin sen toimintaehdot. Suunnittelu on myös hyvä mieltää monitahoisena liukuvana prosessina, jota jo tapahtuu siellä ja täällä. Tiedevetoisen suunnittelun pilotointi on osa tätä kokonaisprosessia: jo sellaisenaan se tuo eri alojen asiantuntijoita yhteen ja lisää heidän ymmärrystään yhteisen tiedontuotannon ja koordinoinnin haasteista ja mahdollisuuksista. Pilotointi ei vain esittele suunnittelua vaan on suunnittelua.

Ateneum muodostaa suunnittelun pilotoinnille kohottavan ja virittävän ympäristön. Ateneum kertoo monimuotoista ja jatkuvasti uudistuvaa tarinaa Suomesta. Museon pysyvä näyttely kysyy, miten ihmisen paikka luonnossa on nähty eri aikoina ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet tämän käsityksen muokkautumiseen. Kestävyysmurros on jälleen yksi merkittävä murroskohta teollisessa, ekologisessa ja inhimillisessä historiassa. Ateneum houkuttelee osallistujat irrottautumaan pilotoinnin ajaksi oman ammattikuvan vakiintuneista käytännöistä, mutta ei sattumanvaraisesti, vaan aikamme oleellisten kysymysten äärelle, hahmottamaan jaettua tilannekuvaa ja suuntaamaan sitä kohti tulevaisuutta.

”Ihmisyys, tasa-arvo ja vastuullisuus ovat olennainen osa Ateneumia. Haluamme osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttaa maailmaan ympärillämme. Näemme, että yksi keino tähän on tilojemme avaaminen poikkitieteellisen ajattelutyön käyttöön. Aivan kuten BIOS kannamme syvää huolta ilmasto- ja ympäristökriisistä. Uskomme, että taide voi auttaa ratkaisujen keksimisessä, edustaahan se monin tavoin luovuutta ja ajattelun vapautta”, toteaa Ateneumin museonjohtaja Marja Sakari.

Suunnittelua pilotoidaan Ateneumissa taiteen äärellä kahtena maanantaina, kun museo on yleisöltä suljettu, marras-joulukuussa 2023. BIOS ja Ateneum kutsuvat mukaan joukon eri alojen asiantuntijoita, joilla on kestävyysmurroksen kannalta oleellista tietoa ja näkemystä, ja jotka haluavat kytkeä asiantuntemuksensa osaksi laajemman tilannekuvan muodostamista.

Lisätietoja tilaisuuksista:

Paavo Järvensivu, paavo.jarvensivu@bios.fi, tutkija ja perustajajäsen, BIOS-tutkimusyksikkö

Marja Sakari, marja.sakari@ateneum.fi, museonjohtaja, Ateneumin taidemuseo / Kansallisgalleria

Aiheesta lisää:

Tiivis BIOS-ideapaperi, laadittu 1.9.2022: Teollisen murroksen suunnittelu tekee näkyväksi mahdolliset ja houkuttelevat tulevaisuuspolut Suomessa, https://bios.fi/wp-content/uploads/2022/09/BIOS-Ideapaperi-010922.pdf

Laajemmin taustoittava tieteellinen artikkeli: Järvensivu et al. 2023, Teollisen kestävyyssiirtymän tiedevetoinen suunnittelu, Poliittinen talous, 11(1), https://doi.org/10.51810/pt.124766

 

30.8.2023
Uutiskirje 8/2023 Perkaamme Yhdysvaltojen teollisuuspolitiikkaa korostavaa uutta yhteiskunnallista suuntausta ja tarjoamme linkkejä BIOS-tutkijoiden toimintaan.

Perkaamme Yhdysvaltojen teollisuuspolitiikkaa korostavaa uutta yhteiskunnallista suuntausta ja tarjoamme linkkejä BIOS-tutkijoiden toimintaan. Nostoina erityisesti jäsentävät tekstimme monikriisistä ja vetytaloudesta. Lopussa myös teaseri tulevasta podcast-tuotannosta!

Presidentti Biden Valkoisessa talossa.

Presidentti Biden Valkoisessa talossa. Kuvan lähde: The White House.

Maailmalta: Yhdysvaltain Inflation Reduction Act ja “Bidenomics”

Vuosi sitten vahvistettu, eurooppalaisittain onnettomasti lyhennetty Inflation Reduction Act eli IRA on Yhdysvaltain historian suurimpia ympäristöpoliittisia aikaansaannoksia, ainakin taloudellisina panostuksina tarkasteltuna. Jo alusta lähtien se on ollut myös kiivaan kriittisen ja puolustavan väittelyn kohde.

Green New Dealia ajaneille se oli karvas pettymys, eikä IRA:ta voi oikein mieltää edes sen vesitetyksi versioksi. Lähtökohdiltaan IRA on hyvin erilainen: perustavan yhteiskunnallisen muutoksen sijaan se etenee pitkälti markkinatoimijoita kannustamalla ja suuremmalti yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen kajoamatta, vaikka yksittäisiä toimia siihen suuntaan löytyykin. Pääasiassa valtion tehtävänä on vähentää yksityisten toimijoiden riskejä, kannustaa tai houkutella muun muassa “vihreisiin” sijoituksiin. Tuista reilusti yli puolet suuntautuu yrityksille, ja lopuistakin valtaosa varakkaammille kuluttajille: esimerkiksi sähköautojen hankinnan ja hintavien energiaremonttien tukeen.

Toisaalta ohjelmaa puolustaneet ovat toistuvasti todenneet, että tämän parempaa ei tuossa yhteiskunnallisessa valta-asetelmassa ollut mahdollista saada aikaan. Suuressa mittakaavassa vihreän siirtymän ohjelmia yritettiin puskea läpi kolmen ryhmittymän ristitulessa: “budjettihaukat” eli tiukasti budjettialijäämiä vahtivat, Kiinan kasvun kuristamista kaipaavat haukat sekä viime vuosina voimistunut fossiiliteollisuus. On muistettava, että särötysboomin myötä Yhdysvalloista tuli fossiilisten polttoaineiden nettotuojan sijaan “energiaitsenäinen” fossiilisten viejä, mikä kasvatti sektorin vaikutusvaltaa huimasti – Venäjän hyökkäys Ukrainaan antoi teollisuuden lobbylle myös tilaisuuden vedota kansalliseen turvallisuuteen. Taustalla oli sodan lisäksi tietysti koronapandemian aikainen logistiikkakriisi ja paine kotimaisen resurssivarmuuden lisäämiseen – tosin tämä vaikutti enemmän myöhemmin mainittuun CHIPS Actiin.

Pienemmässä mittakaavassa demokraattien sisällä oli senaattori Joe Manchinin johdolla tiukkaa vastustusta energiasiirtymälle. Nykyinen IRA onkin itse asiassa paljossa Manchinin ja kumppanien kynästä, ja heidän ansiostaan se sisältää tukea myös fossiiliteollisuudelle. Tästä huolimatta Manchin jatkaa kamppailuaan IRA:ta vastaan.

IRA tähtää ennen kaikkea energiasiirtymän edistämiseen Yhdysvalloissa. Miten se onnistuu tässä? Tuoreen analyysin mukaan sillä on mahdollisuus lisätä päästövähennyksiä jonkin verran: kun verrataan vuoden 2005 päästöihin, “perusuralla” päästöjen ennakoitaisiin laskevan vuoteen 2030 mennessä 25–31%, ja tähän verrattuna IRA:n myötä vähennys olisi 33–40%. Vallankumouksellisena sitä ei voi siis pitää – Bidenin hallinnon asettamaan vuoden 2030 tavoitteeseen (50–52%) on matkaa, puhumattakaan vuoden 2050 nettonollatavoitteesta. Kuten Adam Tooze on todennut, koko dekarbonisaation tavoitteisiin nähden IRA ei ole läheskään oikeassa mittaluokassa.

Tietenkään nuo laskelmat ja “perusura” eivät huomioi sellaista mahdollisuutta, että republikaanipuolue onnistuisi jarruttamaan ilmastotoimia ja energiasiirtymää reilusti ja kääntämään kehitystä osin toiseen suuntaan. Kuten sanottua, historiallisessa kontekstissa IRA:ta voi riittämättömyydestään huolimatta myös pitää merkittävänä saavutuksena. Toisaalta kun se sisältää myös fossiiliteollisuutta tukevia toimia, on kokonaisvaikutus paljon monisyisempi. IRA ei ole ajamassa alas fossiiliteollisuutta, se on ylösajamassa puhtaampaa tuotantoa, mutta fossiilisten alasajo olisi ekologisessa siirtymässä ehdottoman tärkeää. Olennainen kysymys onkin, voiko IRA:n kaksijakoisuus synnyttää myös esteitä niin, ettei päästövähennyksiä päästä jatkamaan esimerkiksi vuoden 2030 tavoitteista eteenpäin tarpeellisella voimalla.

On muistettava lisäksi, että IRA on vain yksi osa Bidenin hallinnon uutta suuntaa, jolle hallinto on omaksunut käyttöön alunperin Bidenin kriitikoiden lanseeraaman nimen ”Bidenomics”. Sen osia ovat the American Rescue Plan, the Infrastructure, Investment, and Jobs Act, the CHIPS and Science Act, sekä Inflation Reduction Act. Ilmastokriisin ohella, ja niitä vahvemmin, lakien ja politiikkatoimien kokonaisuutta hallitsevat uusi kylmä sota Kiinan kanssa, omavaraisuuden tavoite strategisilla aloilla, inflaatio, logistiikkakriisi, työttömyys ja näihin kaikkiin nivoutuen tietysti demokraattien yritys voittaa republikaanit ja torjua poliittisten instituutioiden rapautustyötä. Näiden päämäärien kanssa monilta osin jännitteisessä suhteessa on reaktio Venäjän hyökkäykseen: vanhojen liittoumien ylläpitäminen ja uusien luominen.

Symbolisesti Bidenomics on kuvattu “trickle down economicsin” eli vauraammilta alas tihkuvan hyvinvoinnin opin loppuna – ja “trickle down”-ajatusta puolestaan voi pitää jonkinlaisena eufemisminä uusliberalismille. Ainakin retorisesti Bidenomicsista yritetään siis luoda kuvaa uutena Yhdysvaltain politiikan ja talouden aikakautena. Ytimessä on aktiivinen teollisuuspolitiikka, jossa valtio houkuttelee yksityistä sektoria sijoittamaan voimakkaasti energiasiirtymän lisäksi erilaisiin infrastruktuurihankkeisiin ja ylipäätään “uudelleenkotimaistettuun” tuotantoon. Demokraattien näkökulmasta taustalla voi nähdä kolme poliittista strategiaa. Yhtäältä pyritään luomaan työpaikkoja ja parempia toimintaedellytyksiä ammattiliitoille ja tämän myötä ääniä demokraateille. Toisaalta taas pyritään “lukitsemaan” tuotannon ja infrastruktuurin muutoksia myös republikaanien valta-alueilla ja sitomaan ihmisten intressit niihin niin, että johtoasemaan päästessään republikaanit eivät voisi kumota saavutuksia. Kolmanneksi kotimaista valmistavaa teollisuutta korostava suuntaus on vastaus Donald Trumpin Make America Great Again -retoriikalle.

Globaalisti kokonaisuutta hallitsee julkilausuttu pyrkimys kuristaa Kiinan kehitystä Yhdysvaltain etulyöntiaseman säilyttämiseksi tietyillä teknologian aloilla – sekä takamatkan kiinni kuromiseksi toisilla (esimerkiksi uusiutuvassa energiassa). Pyrkimys vahvistaa Yhdysvaltain omaa tuotantoa muiden kustannuksella on kuitenkin myös lisännyt jännitteitä Euroopan suuntaan ja luonut aivan uudenlaisen teollisuuspoliittisen kamppailuasetelman – joka taas on ristiriidassa Venäjän käynnistämän sodan edellyttämän liittolaisuuden kanssa. Maailman mullistukset mahdollistivat Bidenomicsin, ja Bidenomics mullistaa maailmaa edelleen.

IRA:n vuosipäivän tiimoilta on sadellut analyysejä, joista suosittelemme seuraavia luku- ja kuunteluvinkkejä.

Kate Aronoff kirjoittaa The New Republic -lehdessä, miten saavutuksistaan huolimatta (esimerkiksi työllisyyden saralla) IRA:n sisäpoliittinen ongelma on sen tuntemattomuus. Sen vaikutus demokraattien suosioon vaikuttaa toistaiseksi vähäiseltä, ja liian harva tuntee ohjelman ja hahmottaa sen vaikutuksia. Aronoffin mukaan energiasiirtymän “tylsillä arkisilla asioilla” on vaikea vakuuttaa ihmisiä, ja juuri siinä on sen suuri ero historialliseen New Dealiin. Ilman näkyviä ja konkreettisia vaikutuksia hyvinvointiin IRA uhkaa jäädä teknokraattisen sumun peittoon.

“IRA:n tavoitteet vihreän infrastruktuurin ja teollisuuden rakentamiseksi ovat vain osa siitä, mitä tarvitaan ilmastokriisin kohtaamiseen. On hieno uutinen, että IRA näyttää onnistuvan omilla ehdoillaan. Sen, että niin harvat tietävät, mikä se on, pitäisi havahduttaa siihen, ettei vihreä teollisuuspolitiikka yksin ole porttihuume syvään dekarbonisaatioon, eikä siihen liittyen, uudelleenvalintaankaan. Republikaanien nettonollapelottelijoiden tapaan demokraattien täytyisi uskottavasti selittää, miten heidän peräämänsä dekarbonisoitu maa olisi parempi kuin nyt tuntemamme.”

Foreign Policy -lehden erinomaisen Ones and Tooze -podcastin jakso “Bidenomics” antaa perusteellisen taustoituksen sille, mistä kaikesta Bidenomicsin osaset kumpusivat. Tooze kuvaa myös hyvin sitä siirtymähetkeä, jolloin Green New Dealin puolestapuhujat joutuivat tajuamaan historiallisen hetkensä menneen, ja toisaalta miten Manchinin ja kumppanien vesittämä IRA kuitenkin kaapattiin osaksi Bidenomicsin poliittista projektia. Hän myös muistuttaa, miten koko projektille keskeinen Kiina-fokus ponnistaa Trumpin ajan politiikasta – ja miten kaikkiaan monessa asiassa Bidenomicsin mullistavuus on taitavaa illuusiota. “Mitään kapitalismin osaa ei satutettu tätä elokuvaa tehdessä”, kuten hän leukailee.

Jos ärhäkämpi ja synkempi analyysi kiinnostaa, Jamie Merchantin pitkä ja syväluotaava kirjoitus The Brooklyn Railissa kannattaa lukea. Merchant keskittyy tarkastelemaan uuden protektionismin ja haukkamaisuuden vaaroja kansainväliselle ilmastopolitiikalle ja globaalille yhteistyölle laajemminkin. Hän tulkitsee uutta teollisuuspolitiikkaa ennen kaikkea valtioiden välisen kamppailun lisääntymisenä ja kuihtuvan kasvun tekohengityksenä. Tästä näkökulmasta ero vanhaan uusliberalismiin ei näytäkään niin suurelta, jos tarkastellaan tapoja, joilla Yhdysvallat on rakentanut valta-asemaansa. Hän nostaa esiin myös näkyvissä oleva tuhoisat velkaseuraamukset köyhemmille maille.

Suosittelemme vahvasti The Dig Podcastin yli kaksituntista keskustelua Bidenomicsista. Keskustelussa saa hyvän kuvan yhtäältä Bidenin hallinnon ja sen taustavoimien näkökulmasta ja toisaalta professori Daniela Gaborin edustamasta kritiikistä. Gabor puolustaa ideaa “vahvasta vihreästä valtiosta” ja kritisoi Bidenomicsia edellä mainitusta fokuksesta yksityisten taloustoimijoiden riskien vähentämiseen (derisking), tai kuten hän kärkevästi asian ilmaisee, talouselämän “lahjomiseen”. Keskustelusta saa poikkeuksellisen hyvän kuvan Bidenomicsin eri elementtien välisistä eroista ja yksityiskohdista, ja yksi tärkeä teema onkin, missä mielessä niistä edes muodostuu yhtenäinen ohjelma. Globaalin etelän kysymys, jota on näissä yhteyksissä käsitelty aivan liian vähän, nostetaan esiin podcastin viimeisenä pääteemana.

Keskustelu uuden teollisuuspolitiikan luonteesta on tässä yhteydessä käynyt kiivaana, ja siihen voi tutustua esimerkiksi tässä professori J. W. Masonin kirjoituksessa, jossa hän luokittelee teollisuuspoliittisten toimien laatuja. (Lisää aiheesta tässä keskustelussa.) Adam Tooze kommentoi luokitteluyritystä uutiskirjeessään tuoden esiin taustalla olevan poliittisen kentän jakolinjoja, valtiollisten instituutioiden jännitteitä ja Bidenomicsin suhdetta luokkakysymyksiin. Yksittäisten toimien kategorisoinnin ja tyypittelyn sijaan hän tarkastelee Bidenomicsia strategiana luovia äärimmäisen vaikeassa tilanteessa, pyrkimyksenä luoda uudenlaisia liittoumia.

Uuden teollisuuspolitiikan moninaisuuteen ja mahdollisuuksiin palataan varmasti vielä monta kertaa BIOS-tutkijoiden kirjoituksissa ja puheissa. Myös ekologisen jälleenrakennuksen mahdollisuuksia on arvioitava jatkuvasti muuttuvassa maailmantilanteessa, poliittisten valtasuhteiden ja instituutioiden liikkeessä.

BIOS

Mitä on vetytalous?

Uusimmassa blogikirjoituksessamme tarkastelemme, mitä paljon puhuttu “vetytalous” oikeastaan on. Ympäri maailmaa taloudellista ja poliittista pääomaa vetytalouteen laitetaan yhä enemmän, ja Suomen uusi hallituskin visioi vetytalouden avulla maasta “puhtaan energian suurvaltaa”. Mutta perusteelliset arviot siitä, missä puhdasta vetyä tarvitaan ja kuinka paljon, ja ennen kaikkea mihin vetyä kannattaa ja ei kannata käyttää, ovat vähissä. Viimeistään nyt on aika pureutua siihen, millaisella ymmärryksellä tai sen puutteella vetytaloutta edistetään. Muutoin on vaarana veikata väärää hevosta ja luoda polkuriippuvuuksia, jotka hidastavat kohtalokkaasti ekologista siirtymää.

Tieteellisiä julkaisuja

Karoliina Lummaa oli pääkirjoittajana Elore-lehdessä julkaistussa artikkelissa “Itseksi puiden kanssa”. Artikkelissa tarkastellaan puiden merkitystä minuuden ja oman elämän jäsentämisessä suomalaisessa nykyrunoudessa ja kyselyaineistossa.

Paavo Järvensivun artikkeli “Ekologinen jälleenrakennus: Mitä ja miksi?” on mukana uudessa kotimaisessa teoksessa Elämän vuoksi. Kirjoituskokoelma on ajankohtainen katsaus tutkijoiden ja yhteiskunnallisten vaikuttajien suhtautumisesta ympäristökriisin syihin, seurauksiin ja ratkaisuihin. Teoksen tausta on Jyväskylän Kesän ympäristöteemaisessa ohjelmassa vuonna 2021, jolloin avajaiskonserttina kuultiin Tuomas Rinta-Panttilan dramatisoima versio BIOS:n ekologinen jälleenrakennnus -aloitteesta.

Muuta BIOS-toimintaa

Ville Lähteen kirjoitus “The Polycrisis” julkaistiin australialaisessa Aeon-verkkotiedelehdessä. Kirjoitus on jatkokehitetty versio tammikuussa julkaistusta BIOS-blogikirjoituksesta. Ville muistuttaa, että sanatasolle jumittuva vääntö “monikriisin” määritelmästä ohittaa taustalle syntyneen merkittävän käsitteellisen jaon. Jos sitä ei hahmoteta, ei ymmärretä keskustelun ristiriitoja ja ohipuhumista. Tarjolla on tavallaan kaksi täysin erilaista monikriisin käsitettä. Ville kommentoi myös elokuussa Ylelle maailman ylikulutuspäivää ja siihen liittyviä ongelmia – lisätietoja saa tästä vanhasta perusteellisesta blogiesseestä.

Paavo Järvensivun artikkeli “Plan to Transform” ilmestyi julkaisussa State of the Art – Elements for Critical Thinking and Doing. Paavo pohtii kulttuurisen muutoksen tärkeyttä kestävyysmurroksessa kiinnostavasti myös hallinnon ja päätöksenteon näkökulmasta. Tiedeperustaisen suunnittelun lisääminen olisi jo itsessään merkittävä muutos päätöksenteon kulttuurissa: se vaatii uudenlaista poliittista mielikuvitusta, sosio-ekologisten perusteiden ymmärrystä, uutta “päätöksenteon dramaturgiaa”.

BIOS-ekonomisti Jussi Ahokas pohti heinäkuussa Kauppalehdessä (maksumuuri) sitä, millaisia muutoksia talouteen ilmastonmuutoksen vaikutukset vaatisivat:

Ahokas taas toteaa, että nykyiset kulutus- ja tuotantorakenteet eivät ole kestäviä.

”Talous, joka muotoutuu tällaisista järjestelmistä, ei voi olla kestävä talous. Kansainvälisten ilmasto- ja biodiversiteettipaneelien viesti on vakava ja silti olemme täällä kuin mitään ei olisi tapahtunut.”

”Jos jossain on talouskasvua tai ei, se on sivuseikka. Nyt täytyy pitää katse maapallon kantokyvyssä”, Ahokas sanoo.

Jussi esiintyi myös Central Banking -sivustolla (maksumuuri) sekä #neuvottelija -podcastissa. Kalevi Sorsa -säätiön Reilun siirtymän retriitissä hän luennoi reilun siirtymän rahoituksesta. Ja lopuksi on ehdottomasti mainittava Jussin suomennostyö: Vastapainolta ilmestynyt Joan Robinsonin teos Johdatus työllisyyden teoriaan.

Uusi BIOS-podcastien sarja käynnistyy syyskuussa

Nyt kannattaa myös lähteä seuraamaan BIOS-podcastkanavaa (Soundcloud, Apple Podcasts, Podtail, Podimo, Google Podcasts). Nimittäin syyskuussa käynnistyy uusi 12-osainen podcast-sarja, jossa tutkijamme Ville Lähde ja Tere Vadén käyvät läpi maailmaa ja sen tilaa kahdentoista keskeisen käsitteen avulla – elämästä energiaan, aineenvaihdunnasta ekologiseen jälleenrakennukseen. Luvassa on perusteellinen mutta kuulijaa opastava ja avittava matka ekologian, ympäristökriisin ja kestävämmän yhteiskunnan avainkysymyksiin.

Lopuksi

Ylen juttu “Aavikon ilmasto saapuu” käsitteli ansiokkaasti Etelä-Euroopan kuivumisen ja aavikoitumisen uhkaa. Tästä Ylen jutusta saa taas hyvän kuvan lintuinfluenssan eri skenaarioista. The Guardian esitteli tutkimusta lihateollisuuden suuresta vaikutusvallasta ja laajasta lobbauksesta sekä mittavista tuista, jotka yhdessä torjuvat ympäristöystävällisempien vaihtoehtojen vakiintumista. Toisessa The Guardianin artikkelissa taas käsitellään Havaijin maastopalojen kolonialistista taustaa.

Professori Janne Hukkinen kirjoittaa WISE-projektin sivuilla, miten kestävyysmurros ei ole vain pyrkimys vaan asioita, jota meille kaikille tapahtuu – siksi luovan sopeutumisen täytyy olla aina osa kestävyysmurrosta. Hukkinen muistutti myös Helsingin Sanomissa siitä miten kroonisten ympäristökriisien aika, kuten sota, pakottaa velkaantumaan.

Suomen Kuvalehdessä professori Janne Kotiaho kommentoi Orpon hallituksen metsälinjauksia. Tieteessä tapahtuu -lehdessä Sanja Hakala kirjoittaa Scientist Rebellion -verkostosta. The Nationin artikkelissa käsitellään ympäristöaktivistien kohtaamaa sortoa ja väkivaltaa ympäri maailman. Ja kesäkuussa Suomen Luonnonsuojeluliitto joutui taas muistuttelemaan WMO:n Petteri Taalasta virheistä.

28.8.2023
Mitä on vetytalous? Vedyn teknologisista mahdollisuuksista on puhuttu vaikka kuinka kauan, mutta viime vuosina “vetytalous” on noussut pelkästä teknologisesta ideasta laajemmaksi yhteiskunnalliseksi visioksi. Kuin “kiertotalous” tai “biotalous” aiemmin, se lupaa suorastaan yhteiskunnan aineenvaihdunnallista mullistusta. Investoinnit tähän visioon ovat kasvaneet voimakkaasti, ja poliittista pääomaa kerätään sen taakse hurjalla vauhdilla. Siksi juuri nyt on tärkeä hetki katsoa, mitä kaikkea vetytalous […]

Vedyn teknologisista mahdollisuuksista on puhuttu vaikka kuinka kauan, mutta viime vuosina “vetytalous” on noussut pelkästä teknologisesta ideasta laajemmaksi yhteiskunnalliseksi visioksi. Kuin “kiertotalous” tai “biotalous” aiemmin, se lupaa suorastaan yhteiskunnan aineenvaihdunnallista mullistusta. Investoinnit tähän visioon ovat kasvaneet voimakkaasti, ja poliittista pääomaa kerätään sen taakse hurjalla vauhdilla. Siksi juuri nyt on tärkeä hetki katsoa, mitä kaikkea vetytalous lupaa, mitkä lupaukset ovat uskottavia ja mitkä eivät. Vedyn rooli yhteiskunnissa kasvaa väistämättä, mutta kaikkia visioita ei kannata toteuttaa.

 

Vetykaasua koeputkessa

Vetykaasua koeputkessa. Kuvan lähde Wikimedia Commons.

Yhä useammilla EU-mailla on nykyään omia vetyohjelmiaan. Suomen uudessa hallitusohjelmassa visioidaan maan pyrkivän vetyvetoisesti “puhtaan energian suurvallaksi”, ja tämän rinnalle teollisuuden vetyklusteri julkaisi kesäkuussa oman strategiansa. Edellinen hallitus antoi valtionyhtiö Gasgrid Finlandin tytäryhtiö Vetyverkko Oylle tehtäväksi kansallisen vetyverkon kehittämisen ja visioita on myös putkistoista Itämeren alueelta manner-Eurooppaan. Alueellisia vetystrategioita ja kehittämisohjelmia on niin Pohjanmaalla kuin Kaakkois-Suomessakin. Saksa ja Italia ilmoittivat kesäkuussa edistävänsä maiden välistä “vetyvalmista” kaasuputkistoa, joka voisi tuoda maakaasua ja vetykaasua Afrikasta asti. Euroopan kaasutoimittajien yhteenliittymä on peräänkuuluttanut vetyputkien “selkärankaa” mantereelle. Maailmalla asiaa edistää taloudellinen yhteenliittymä Hydrogen Council, ja Yhdysvaltain IRA-ohjelmassa vedyllä on merkittävä rooli. 

Jonkinlainen vetymullistus siis on väistämättä edessä, sillä niin paljon poliittista ja taloudellista pääomaa on pelissä. On kuitenkin vaarana, että vedyn teknologisia mahdollisuuksia ja sen tiettyjen käyttötapojen järkevyyttä yliarvioidaan niin, että luodaan ongelmallisia polkuriippuvuuksia tuleville vuosikymmenille. Ekologisessa siirtymässä ylimitoitetut investoinnit ja riippuvuus juuri tietynlaisesta infrastruktuurista voivat päätyä hidastamaan muutosta kohtalokkaasti ja ohjaamaan ainakin niukkoja energiavirtoja väärään suuntaan. 

Vedyn merkitys nykyisten yhteiskuntien aineenvaihdunnassa on ennestään merkittävä ja tulee väistämättä kasvamaan. Mutta monissa käyttötarkoituksissa sen rooli on vielä spekulatiivinen ja osin hyvin ongelmallinen. Siksi on äärimmäisen tärkeää erotella toisistaan vedyn välttämättömyydet, hedelmälliset mahdollisuudet ja epätodennäköisimmät ja turhimmat käyttötarkoitukset. On hahmotettava mittaluokkia ja vedyn hyödyntämisen suhteita energia- ja resurssitehokkuuteen, sillä ekologisessa siirtymässä niukkuuden kysymykset tulevat aivan uudella tavalla polttaviksi. Vetytaloudesta ei pitäisi puhua epäkriittisesti erittelemättä, eikä optimistisia visioita tulisi nielaista sellaisenaan – perusteellisen kriittisen tarkastelun ja keskustelun aika on juuri nyt.

Perusasioita: vety energiataloudessa ja vedyn värit

Vety on jo nykyisellään laajassa käytössä yhteiskunnissa teollisuuden raaka-aineena tai katalyyttinä, ennen kaikkea öljyteollisuuden prosesseissa sekä ammoniakin ja metanolin tuotannossa mm. lannoiteteollisuudessa. Palaamme näihin käyttötapoihin tuonnempana, mutta koska vedystä puhutaan tällä hetkellä hyvin paljon osana energiantuotannon siirtymää, on hyvä muistuttaa tietyistä perusasioista. Vety ei ole tuulen, auringon, ydinvoiman, vesivoiman tai fossiilisten polttoaineiden kaltainen energianlähde. Ei siis ole olemassa “vetykaivoksia”, joista ammennettaisiin vetyä energiantuotannon polttoaineeksi. (Joskus tulevaisuudessa tällaisiakin saattaa olla, mutta tämä vedyn muoto on vielä niin spekulatiivinen ja marginaalinen, että siihen ei ole tarpeen syventyä. Niin ikään vedyn isotooppien käyttö fuusiovoimassa on oma kysymyksensä, mutta sekään ei kovin ajankohtainen.)

Energianlähteen sijaan vety tarjoaa mahdollisuuksia “energiavektorina”, siirtämisen, muuntamisen ja varastoinnin tapana. Sitä voi verrata siis tietyssä mielessä sähköön – sähköistyminen oli aikanaan vallankumouksellinen energiatalouden muutos, vähintään yhtä tärkeä kuin polttomoottorin yleistyminen. Niiden välillä on kuitenkin merkittäviä eroja, joista ilmiselvin on tietysti sähkön ja vedyn olomuodossa: siirrettävä virta ja kuljetettava ja säilöttävä kaasu. Energiataloudellisesti sähkön käytön hyötysuhde on erinomainen, mutta sen siirtämisellä on maantieteelliset rajat (siirtolinjojen häviöiden kasvaessa) ja sen pitkäaikainen säilöminen on hyvin hankalaa. 

Vedyn energiakäytössä hyötysuhde taas on heikko, sillä energiahäviöitä tapahtuu runsaasti niin vedyn tuottamisessa kuin sen energiakäytössä – eli käytännössä polttamisessa. Vetyä kuitenkin voidaan säilyttää pidempään ja kuljettaa kauemmas. Professori Ugo Bardi onkin kuvannut vetytalouden historian esseessään, miten alkujaan vetytalouden unelma luotiin, kun visioitiin maailman energiatalouden pyörittämistä muutamien massiivisten ydireaktorien (hyötöreaktorien) varassa. Huonolla hyötysuhteella ei olisi väliä runsauden maailmassa – vastaavanlaisia visioita rakennetaan nyt optimististen uusiutuvan energian näkymien varaan.

Toinen avainkysymys vedyn energiataloudellisessa roolissa on, millä tavalla vetyä tuotetaan – on tullut tavaksi puhua vedyn väriskaalasta. Tilanne on jopa hieman hupaisa, sillä uusia vedyn värejä kehitellään koko ajan lisää eri tuotantotapoja erottelemaan, mutta tässä yhteydessä keskitymme olennaisimpiin eroihin.

Saastuttavimmat tuotantomuodot, musta ja ruskea, perustuvat kivihiileen ja ruskohiileen. Harmaa perustuu maakaasuun. Vetyä erotetaan suoraan fossiilisista polttoaineista kaasutusprosessissa (sitä voidaan erottaa myös erilaisista biomassoista), ja prosessi tuottaa hyvin paljon ilmastopäästöjä. Valtaosa maailman vedystä tuotetaan näillä tavoilla – alle prosentti on muuta. Globaali noin 100 miljoonan tonnin vetytuotanto saa aikaan noin 2 prosenttia maailman kasvihuonekaasupäästöistä (arvioissa on hieman heittoa, mutta mittaluokka on tämä).

Astetta puhtaampi tuotanto on edelleen maakaasupohjaista, mutta tässä sinisessä vedyssä päästöjä pyritään vähentämään hiilen talteenotolla (carbon capture, CC). Sinisen vedyn vähäpäästöisyys ei kuitenkaan ole yksinkertainen asia, kuten esimerkiksi Australian entinen pääministeri Malcolm Turnbull totesi tuoreessa kannanotossaan. CC-teknologia kaappaa talteen vain osan päästöistä, 80–90%, ja pyrittäessä kohti päästöjen nettonegatiivisuutta nämä jämäpäästötkin ovat ongelma. CC ei myöskään eliminoi maakaasun tuotantoon, kuljetukseen ja varastointiin sitkeästi liittyviä metaanipäästöjä – ja koska metaani on voimakas lyhytikäinen ilmastokaasu, ongelma on merkittävä. Kolmas kysymys on, pyritäänkö kaapattu hiilidioksidi varastoimaan (carbon capture and storage, CCS) vai kierrättämään toisiin käyttötarkoituksiin (carbon capture and use, CCU). Esimerkiksi synteettisten hiilivetyjen tuotantoon käytettäessä hiilidioksidi voi päätyä korvaamaan fossiilisia polttoaineita ja siten osaltaan vähentämään uusia päästöjä. Mutta mitä kiireellisemmäksi ilmastopäästöjen vähentäminen muuttuu aikataulun kiristyessä (eli mitä hitaammin toimet etenevät), sitä vähemmän varaa tällaiseen “hiilen kierrätykseen” on. Polttoainekäytössä hiili päätyy joka tapauksessa lopulta ilmakehään. Sinisen vedyn “puhtaus” on siis erittäin suhteellinen kysymys.

Vetytalousinnossa onkin puhuttu yhä enemmän vihreästä vedystä. Tällöin vetyä tuotetaan erottamalla se vedestä elektrolyysin avulla – prosessi on monille meistä tuttu koulun fysiikan luokasta. Mikäli käytettävä sähkö on vähäpäästöistä, voidaan puhua vihreästä vedystä. Vihreän vedyn osuus maailman vedyntuotannosta on nykyään häviävän pieni – jopa olematon – mutta juuri sen kasvua visioidaan hurjaksi.

Tällä hetkellä maakaasusta tuotettava harmaa vety on halvinta, mutta vihreän oletetaan halpenevan nopeasti sekä vähäpäästöisen sähköntuotannon lisääntyessä että elektrolyysilaitteistojen halventuessa (ks. tuore ennuste). Hurjimmissa unelmissa pyritään maailman elektrolyysikapasiteetin monisatakertaistamiseen.

Vedyn käyttö: nykytilanne ja unelmat

Kuten edellä mainittiin, vedyllä on jo ennestään merkittävä rooli raaka-aineena ja katalyyttinä teollisissa prosesseissa, noin 100 miljoonaa tonnia vuodessa globaalisti. Näihin käyttötarkoituksiin on tulevaisuudessa näkyvissä erisuuntaisia muutospaineita. Öljyteollisuudessa vetyä käytetään jalostusprosessissa ja petrokemian tuotannossa, ja koska tämä vastaa noin kolmannesta vedyn nykykäytöstä, öljyn käytön vähentyminen pienentää tätä osuutta. Lannoitteiden tuotanto on toinen merkittävä käyttötarkoitus, ja tähän liittyy kahdensuuntaisia paineita. Yhtäältä lannoitteiden ylikäyttöä olisi vähennettävä maailmassa, toisaalta monilla alueilla lannoitteita tarvitaan satojen nostamiseksi – erilaiset ekologisesti kestävämmän viljelyn muodot voivat vähentää tätä tarvetta, mutta tiellä on monenlaisia poliittisia, taloudellisia ja tuotannon historiaan liittyviä esteitä (viljelytapojen muutos on hidas prosessi).

Teollisuuskäytössä suurimpia kasvuodotuksia liittyy varmaankin teräksen tuotantoon. Heti alkuun on muistettava, että vetyä käytetään jo nykyään maailmassa terästuotannossa – se on neljänneksi suurin teollinen käyttömuoto. Vihreän vedyn käyttö alalla on kuitenkin vasta lastenkengissään, eli valtaosa on saastuttavammin tuotettuja vedyn muotoja. “Vihreän” teräksen tuotannossa pitäisi käyttää minimaalisen ilmastokuorman vetyä – nyt määrittelykamppailuja käydään siitä, tulisiko sen olla vihreää vetyä vai kelpaisiko myös sininen, ongelmineenkin. Mittakaavoista kertoo IEA:n arvio, jonka mukaan koko maailman terästuotannon siirtyminen puhtaimmalle polulle 15-kertaistaisi sektorin vedyntarpeen. Onkin selvää, että terästuotannon ympäristövaikutusten suitsimisessa entistäkin enemmän huomiota tulisi laittaa teräksen käytön vähentämiseen (esimerkiksi rakennusten pitkäikäisyys, korjattavuus ja käytön muokattavuus) ja kierrättämisen voimakkaaseen edistämiseen. Pitäytyminen business as usual -ennusteissa paisuttaa arvioita vedyn tarpeen kasvusta. Tämä kuvastaa hyvin sitä, miten materiaalivirtojen tarkastelua ei ole sisäistetty vielä alkujaankaan tarpeeksi ekologisen siirtymän näkymiin.

Teollisten käyttötapojen kasvuennusteilla ei kuitenkaan voitaisi kannatella nykyisen laajuista vety-hypeä, vaan se nojaa hyvin pitkälti vedyn rooliin energiajärjestelmissä. Juuri näihin kysymyksiin pitäisi suhtautua kriittisellä varovaisuudella ja epäilyksellä. Huono hyötysuhde on erityinen ongelma vihreän vedyn kanssa. Kun sähköä käytetään elektrolyysissä vedyn tuotantoon, tapahtuu väistämättä merkittävää hävikkiä. Ja kun vetyä käytetään energian tuotantoon, se tapahtuu polttamalla, mihin niin ikään kuuluu termodynaamisella vääjäämättömyydellä häviöitä. Koko prosessin hyötysuhde on siten helposti kertakaikkisen onneton.

Tämä on kriittisen tärkeä kysymys nyt, kun olemme uuden historiallisen sähköistymisen vaiheen äärellä. Irrottauduttaessa fossiilisista polttoaineista sähkön käyttö lisääntyy väistämättä hurjasti. Kun saastuttavaa vanhaa tuotantoa ajetaan alas ja uutta vähäpäästöistä rakennetaan, ja kun sähkön kokonaiskulutus kasvaa, kohdataan vaikea pullonkaula. Kuten aiemmassa blogikirjoituksessa pohjustimme, sähköistyminen antaa kuitenkin mahdollisuuksia helpottaa tilannetta. Sähkön käyttö on lukuisissa käyttötarkoituksissa tehokkaampaa, eli hyötysuhteeltaan fossiilisia polttoaineita parempaa. 

Energiasta saadaan irti enemmän työtä. More bang for your buck, kuten amerikkalaiset sanoisivat. Vähemmällä energialla voidaan saada aikaan enemmän. Parhaimmillaan sähköistäminen siis lieventäisi historiallisen pullonkaulan ongelmaa, kun kokonaisenergiabudjettia voitaisiin laskea. Vedyn suuri rooli energiajärjestelmissä sen sijaan voisi toimia jopa tätä pyrintöä vastaan.

Ainoastaan tietyissä rajatuissa asioissa työtä saadaan aikaan helpommin tai tehokkaammin polttamalla kuin sähköllä. Tällaisia voivat olla jotkin korkeaa lämpötilaa vaativat teolliset prosessit. Sähkö ei vielä myöskään teknisten rajoitteiden vuoksi sovellu moniin käyttötarkoituksiin – niinpä vedystä on puhuttu paljon esimerkiksi raskaan liikenteen, lentoliikenteen ja laivakuljetusten yhteydessä. Monet näistä asioista ovat kuitenkin jatkuvassa muutoksessa teknologian kehittyessä – esimerkiksi mainitussa vihreässä terästuotannossa on näkyvissä myös teknologiapolkuja, joissa vedyllä ei olisi moista roolia, ja sähkörekkoja kulkee jo maanteillä.

Hyötysuhde ja teknologiset mahdollisuudet sekä näkyvissä oleva teknologian kehitys luovat näin ollen vedyn käytön järkevyyden hierarkian. Tämä asia on ollut suomalaisessa julkisessa keskustelussa näkyvillä hyvin vähän. Michael Liebreich, BloombergNEFin perustaja, on yhteistyökumppaneineen luonut alla olevat “vedyn tikapuut”, joiden ylemmillä puolapuilla ovat välttämättömät käyttömuodot. Mitä alemmaksi kuljetaan, sitä huonommaksi vaihtoehdoksi vety käy. 

Vedyn hyötykäytön tikkaat.

 

Esimerkiksi auton käyttövoimana sähkön hyötysuhde on noin tuplasti vetyä parempiLähinnä Japanissa ollaan hämmentävästi veikattu vetyhevosvoimia, mutta sielläkin näkyy merkkejä suunnan kääntymisestä. Tämä ei tarkoita, että sähköistyminen autoliikenteen ratkaisuna olisi automaattisesti kaikkiaan hyvä ratkaisu. Aivan kuten teräksen kohdalla, mittakaavalla on väliä. Mikäli nykyisen kaltainen ja kasvava henkilöautokeskeinen liikenne sähköistettäisiin yksi yhteen, edessä olisi varmasti mittavia materiaalien niukkuuteen ja niiden tuotannon ympäristövaikutuksiin liittyviä ongelmia (tosin esimerkiksi akkuteknologiassa uudet polut ovat mahdollisia, ja natriumpohjaiset akut ovat nousemassa merkittäväksi vaihtoehdoksi litiumpohjaisille). Laajapohjaisemmin ekologisesti kestävä liikenne vaatisi voimakkaampaa suuntaa kohti julkista ja kevyttä liikennettä sekä erilaisia tapoja henkilöautojen käytön jakamiseen.

On huomattava, että “vedyn tikapuiden” kaavio tarkastelee ennen kaikkea vedyn käytön kilpailukykyisyyttä, joten siitä ei voi suoraan lukea hyötysuhdetta eikä suhteutusta energiasiirtymässä syntyvään niukkuuteen, mutta se antaa hyvää osviittaa. (Adam Tooze käsittelee kaavion toista versiota Chartbook-uutiskirjeen esseessään.)

Michael Liebreich nostaa kirjoituksessaan esiin myös sen, miten fossiilienergiateollisuus tahtoo puhua ennen kaikkea sellaisista heikkotehoisista käyttömuodoista, joissa vety kilpailee sähköistymisen kanssa, kuten vedyn käytöstä liikenteessä tai jopa sen sekoittamisesta kotitalouskaasuun. Teollisuudella on tähän luonnollisesti oma intressinsä. Olemassa olevan vedyn tuotannon ja käytön “vihertämisestä” puhutaan huomattavasti vähemmän – koska siellä ei moista kilpailuasemaa ole.

Tähän liittyy tärkeä polkuriippuvuuden kysymys: päätyykö “vetytalous” edistämään kokonaisvaltaista siirtymää vähäpäästöisen energian hyödyntämiseen ja tukemaan uutta sähköistymisen vaihetta – vai pitääkö vetyinfrastruktuurin voimakas rakentaminen yllä “polttamisen polkua” ja korkeaa energiabudjettia? Juuri tästä on pitkälti kyse, kun puhutaan “vetyvalmiin” (hydrogen ready) infrastruktuurin rakentamisesta. “Vetyvalmis” tarkoittaa käytännössä infrastruktuuria, kuten putkistoa, joka soveltuisi sekä maakaasun että vedyn hyödyntämiseen. Tällöin vahvistettaisiin myös sinisen vedyn houkuttavuutta, pidennettäisiin maakaasun tuotannon elinkaarta ja hidastettaisiin uudenlaisen energiatalouden syntymistä. Vetytalous ei siis automaattisesti aja tarpeeksi nopeaa ja perustavaa energiasiirtymää.

Onkin erittäin tärkeä olla tarkkana sen kanssa, millaisilla argumenteilla vetytalouden puolesta puhutaan. Kovin usein mainitaan, että vety istuisi hyvin kaasuteollisuuden vanhaan runkoon – mutta käytännössä se vaatisi vedyn erilaisten ominaisuuksien vuoksi uutta infrastruktuuria. Molekyylikoostumuksensa vuoksi vety vuotaa harmillisen helposti läpi maakaasua varten valmistetuista putkistoista ja säiliöistä. Vety myös helposti haurastuttaa metalleja. 

Sekoittaminen maakaasuun lämmityksessä on tästä hyvä esimerkki. Monissa Euroopan maissa kaasu on keskeinen kotien lämmitysmuoto, toisin kuin Suomessa, ja kaasuyhtiöt ajavat sekoittamista voimalla mm. Iso-Britanniassa. Nykyinen infrastruktuuri putkistoista kotien boilereihin sallii kuitenkin vain hyvin matalan sekoitusasteen (maksimissaan 20%), mikä tarkoittaa, että lämmityksen päästöt leikkaantuisivat parhaassakin tapauksessa vain muutamalla prosentilla. Korkeampi vedyn osuus tai siirtyminen vetylämmitykseen vaatisi koko infran uusimista. Koko pyrinnössä ei energiataloudellisesti ole mieltä, koska lämpöpumput ovat hurjasti tehokkaampi tapa tuottaa lämpöä pienemmällä energiasyötteellä. (Vetypolkua on yritetty perustella kuluttajilla lähinnä matalammalla alkusijoituksella uuteen boileriin, mutta käyttökustannukset olisivat väistämättä korkeammat ja vain kasvavat ilmastosäädösten tiukentuessa.)

“Vetyvalmis” infra siis itse asiassa vaatii melkoisia muutoksia. Ja vaikka vety on painoa kohti hyvin energiatiheää, tilavuutta kohden se ei ole, joten vety vaatii kuljetuksessa tiivistämistä suurella paineella sekä erittäin alhaisia lämpötiloja (tai muuntamista ammoniakiksi, mikä heikentää hyötysuhdetta entisestään). Vety on myös hyvin räjähdysaltista, kuten Hindenburgin onnettomuus muistuttaa. Zeppelinonnettomuudessa kuolemattomaksi muuttuneen huudahduksen “Oh the humanity!” ei soisi saavan uusia tilaisuuksia. Vetytalouden tekniset kysymykset vaatisivat oman tekstinsä, ja tiettyyn rajaan asti ne ovat ratkaistavissa, mutta nykyisissä vetyvisioissa mittakaava on niin iso, että ongelmat täytyy ottaa tosissaan. Riskit kasvavat mittakaavan myötä.

Toistaiseksi vetyä on luotu tarkoituksiinsa pääosin paikan päällä. Ei ole olemassa laajamittaista vedyn kaupan ja kuljetuksen järjestelmää – juuri siksi alussa mainitut visiot vetyputkien “selkärangasta”. Niin ollen ei ole kunnon kokemuksiakaan vedyn hallinnasta laajassa mitassa. Mitä suuremmaksi vedyn visioita paisutetaan, sitä isompi urakka uudessa infrastruktuurissa olisi. Ja jos infrastruktuuria rakennetaan ja tuetaan etupainotteisesti epärealististen visioiden varassa, luodaan tuttua “uponneiden kustannusten ongelmaa” (sunk costs). Kun kerran on investoitu kunnolla, ei järjestelmiä raaskita olla käyttämättä, vaikka siinä ei niin järkeä olisikaan.

Vety osana vähäpäästöistä energiajärjestelmää?

Vihreän vedyn tuottaminen vaatii valtaisat määrät vähäpäästöistä sähköntuotantoa, sillä kuten todettua, jo tuotantovaiheessa hävikki on merkittävää. Suhteessa “primäärienergiasta” irti saatavaan työhön tarvitaan siis käytännössä sitä enemmän ylikapasiteettia mitä isompi rooli vedyllä on energiajärjestelmässä. Mutta joskus hävikissä voi olla järkeä. Vedyn kohdalla on kaksi rinnakkaista näkymää.

Ensimmäisessä vetyä voidaan tuottaa sähköntuotannon edullisina ylijäämäaikoina. Eli silloin kun sähköä on runsaasti eikä käyttötapoja ole tarpeeksi, vetyä voidaan tuottaa joko erilaisiin teollisiin tarkoituksiin, polttoaineiden tuotantoon – tai energian välivarastoksi. Välivarastona vedyllä on tietyt hyvät puolensa kuten mahdollisuus säilyttää sitä pitkään ja kuljettaa sitä paikasta toiseen (mainitut teknologiset ongelmat tosin huomioiden). Huonona puolena on kaksisuuntaisen konversion – elektrolyysi ja polttaminen – surkea hyötysuhde. Energiatehokkaampia välivarastoinnin muotoja olisi olemassa, kuten vesipumppuvoima, mutta esimerkiksi Suomessa yhteiskunnalliset esteet sen hyödyntämiseen ovat kovat. Vesistöjen muutoksia pumppuvoimakäyttöön vastustetaan paljon, ymmärrettävästikin. Toisaalta: mitä pidemmälle ilmastonmuutos etenee ja mitä korkeammiksi ilmastokaasujen pitoisuudet ehtivät nousta, sitä todennäköisemmin joudutaan tekemään valintoja huonojen vaihtoehtojen välillä. 

Näkyvissä onkin iso riski, että vetyyn energiavarastona päädytään hyötysuhteeltaan huonoimpana vaihtoehtona, koska se ei kohtaa niin merkittävää vastustusta, koska sillä on fossiiliteollisuuden tuki ja koska ylipäätään hurjissa vetyvisioissa tuotettavalle vedylle vain on löydettävä jotain käyttöä. 

Toisaalta monissa analyyseissä on varoitettu ensinnäkin siitä, että vain silloin tällöin – sähkön ylijäämäaikoina – käynnistyvillä elektrolyysereillä on paitsi teknisiä ennen kaikkea kannattavuusongelmia, eli tällainen varastointimuoto voisi vaatia ennakoimattoman paljon yhteiskunnan tukea (elektrolyysereitä on erilaatuisia, ja toiset sopivat paremmin satunnaiseen käyttöön, toiset jatkuvaan). Lisäksi jos sähköverkot saadaan kytkeytymään yhteen nykyistä paljon paremmin, erilaisia sähkön käytön joustoja saadaan edistettyä ja esimerkiksi sähköautojen akut toimivat pääasiallisen tarkoituksensa lisäksi välivarastoina, tällaiset sähkön ylijäämähetket voivat jäädä ennakoitua paljon harvinaisemmiksi. Vielä pidemmälle katsottaessa voidaan hyvin kuvitella myös tilanne, jossa ylijäämäsähköä joudutaan käyttämään esimerkiksi teknologiseen hiilen talteenottoon (direct air capture, DAC), etenkin mikäli hiilidioksidin pitoisuudet päästetään kohtalokkaan korkeiksi (ja pidemmällä aikavälillä pitoisuuksien laskeminen on joka tapauksessa välttämätöntä). 

Toisessa näkymässä luodaan suuri määrä vähäpäästöistä sähkön tuotantoa nimenomaan vedyn tuotantoon – kaikenlaisiin mahdollisiin tarkoituksiin, jolloin mainittua satunnaisuuden tuomaa kannattavuusongelmaa ei ole. Satunnaisen tuotannon kilpailuasetelma jatkuvan tuotannon kanssa olisi lähtökohtaisesti huono. Ja esimerkiksi teollisissa käyttötarkoituksissa tarvitaan toimitusten tasaisuutta ja varmuutta. Mutta tässä taas vaarana on edellä kuvattu energiasiirtymän pullonkaula: vedylle pyhitetty tuotanto alkaa syödä liiaksi muuta yhteiskunnan käytössä olevaa sähköntuotantoa. (Vaikka se siis paperilla korvamerkittäisiin vetytuotantoon, kuten EU:ssa käynnissä olevissa määrittelykamppailuissa on ehdotettu. Kun uuden rakentamisen kapasiteetti on rajallinen, lopputulos voi olla sama, sanotaan “paperilla” mitä tahansa.) 

Tässä tekstissä ei ole tilaa pureutua kysymykseen, millaisia luonnonvarojen kulutukseen ja maankäyttöön liittyviä rajoitteita vähäpäästöisen sähköntuotannon lisäämiselle on, mutta innokkaimmissa vetyvisioissa mahdollisuudet ilmeisesti nähdään melko rajattomina. Tässäkin on mukana iso riski.

Suuren mittakaavan jatkuvassa vetytuotannossa etulyöntiasetelma on sellaisilla alueilla, joilla runsas edullinen vähäpäästöinen sähkö yhdistyy kestäviin vesivaroihin. Tähän pohjataan nyt suomalaisia unelmia “puhtaan energian suurvallasta”, mutta on helppo nähdä, että maailmassa on todennäköisempiäkin tulevia tuotannon keskuksia. Saudi-Arabia on panostamassa asiaan hurjasti.

Ongelmakenttää voi lähestyä toisestakin kulmasta: puhtaan sähkön tuotannon kasvu voi pysähtyä, jos sähkölle ei keksitä taloudellisesti kannattavaa käyttöä. Suomessa haetaan ulospääsyä tästä ongelmasta nyt voimakkaasti vedyn avulla. Mutta jos tulevaisuuden vetymarkkinoita uskotellaan suuremmiksi kuin niistä tulee, voidaan “veikata väärää hevosta”. Tällöin liian suurella innolla vetypolulle lähteneestä Suomesta voi tulla jonkinlainen energiantuotannon banaanivaltio. Yhtäältä kysymys on siitä, löytyykö vedylle tarpeeksi järkeviä ja tehokkaita käyttökohteita, joiden avulla Suomi voi hyödyntää sitä korkeamman jalostusasteen tuotantoon (kuten teräkseen). Toisaalta kysymys on siitä, löytyykö vedyn “bulkkimyynnille” hyvät markkinat vai jääkö vetäjälle lyhyt tikku käteen. 

Lopuksi

Juuri nyt on siis paikka pysähtyä sekä arvioimaan uudelleen vedyn tuotannon ja kulutuksen ennusteita että priorisoimaan sitä, mihin vetyä kannattaa käyttää. On muistettava, että uusien käyttöideoiden lisäksi olisi saatava puhdistettua kaikki nykyinen vedyn tuotanto ja kulutus, joka on lähes täysin fossiilipohjaista. Sekin on hurja urakka. 

Kysymys ei siis ole, tarvitaanko vihreää vetyä. Sitä tarvitaan väistämättä, koska vety on osa yhteiskunnan aineenvaihduntaa entisestään ja etenkin terästeollisuudessa se on lähes varmasti osa tulevia teknologiapolkuja. Mutta kuten Adam Tooze kirjoittaa Foreign Policy -lehdessä (maksumuuri) vedyn “kangastukset” voivat ajaa myös yhteiskuntia historian harhapolulle hetkellä, jolloin siihen ei olisi varaa.

“On kaikki syyt olettaa, että kymmeniä miljardeja dollareita, valtavasti poliittista pääomaa sekä arvokasta aikaa käytetään ‘vihreisiin’ energiainvestointeihin, joiden pääasiallinen houkutus on, että ne minimoivat muutosta ja pitävät niin pitkään kuin mahdollista yllä nykyisen hiilivetyihin perustuvan energiajärjestelmän rakenteita.”

Kuten Tooze toteaa, energiasiirtymässä on oltava myös kokeilua, jotta uutta voidaan oppia. Kaikenkattava vetyskepsis on siis harhaanjohtavaa. Kiireisessä ekologisessa siirtymässä ei kuitenkaan enää voida nojata vain teknologianeutraaliuteen ja kokeilla kaikkea kaikkialla, vaan niukkoja resursseja on ohjattava. Neutraaliuden sijaan tarvitaan jatkuvaa, tieteellisesti perusteltua ja kriittistä keskustelua siitä, mihin ollaan menossa. Ekologisessa siirtymässä tarvitaan suunnitelmallisuutta.

Nyt vetytalouden visiointia ei ohjaa tällainen tarkastelu, vaan pahimmillaan energiasiirtymän viivyttämiseen pyrkivät intressit ja valitettavan helposti ylimitoitetut arvioit vedyn potentiaalista. Tooze varoittaa, että jos voimakkaalla taloudellisella tuella ja poliittisella arvovallalla rakennetaan teknologista polkuriippuvuutta, joka sitten osoittautuukin mittakaavaltaan virhearvioksi (ja joissain käytömuodoissa jopa hyvin vaaralliseksi), se rapauttaa koko ekologisen siirtymän legitimiteettiä.

BIOS-tutkimusyksikkö

 

Lisälukemista:

https://www.carbonbrief.org/in-depth-qa-does-the-world-need-hydrogen-to-solve-climate-change/

https://about.bnef.com/blog/liebreich-separating-hype-from-hydrogen-part-one-the-supply-side/

https://about.bnef.com/blog/liebreich-separating-hype-from-hydrogen-part-two-the-demand-side/

Podcasteja aiheesta:

https://myenergy2050.com/the-massive-challenge-of-hydrogen-florian-kern-ep-63/

https://adamtooze.com/2023/05/12/ones-tooze-could-green-hydrogen-revolutionize-the-energy-sector/

https://www.thegreatsimplification.com/episode/63-paul-martin

16.6.2023
Uutiskirje 6/2023 Kesäkuinen uutiskirjeemme (tilaa tästä) poikkeaa normaalista muodosta – nimittäin sen sijaan, että kertaisimme uutisia maailmalta, kerromme BIOS-tutkijoiden matkoista maailmalla. Tutkijamme osallistuivat Beyond Growth -konferenssiin Brysselissä ja vierailivat Uppsalan yliopiston Climate Change Leadership -tutkimusryhmän vieraina Ruotsissa. Omia julkaisuja ja muuta toimintaa on kertynyt muutenkin kosolti. Beyond Growth -konferenssi 15.–17.5. Brysselissä Jussi Ahokas ja Paavo Järvensivu osallistuivat Beyond […]

Kesäkuinen uutiskirjeemme (tilaa tästä) poikkeaa normaalista muodosta – nimittäin sen sijaan, että kertaisimme uutisia maailmalta, kerromme BIOS-tutkijoiden matkoista maailmalla. Tutkijamme osallistuivat Beyond Growth -konferenssiin Brysselissä ja vierailivat Uppsalan yliopiston Climate Change Leadership -tutkimusryhmän vieraina Ruotsissa. Omia julkaisuja ja muuta toimintaa on kertynyt muutenkin kosolti.

Beyond Growth -konferenssin teollisuuspolitiikkaa koskenut paneeli. Kuva Euroopan parlamentti.

Beyond Growth -konferenssi 15.–17.5. Brysselissä

Jussi Ahokas ja Paavo Järvensivu osallistuivat Beyond Growth -konferenssiin Euroopan parlamentissa Brysselissä toukokuussa. Kolmipäiväiseen keskustelevaan tilaisuuteen osallistui EU:n parlamentin jäseniä, EU:n komission ylin johto Ursula von der Leyeniä myöten sekä jopa 7000 tutkijaa, eri organisaatioiden edustajaa ja aktiivia. Tilaisuudessa etsittiin toimivia lähestymistapoja ja politiikkatoimia nopean kestävyysmurroksen toteuttamiseksi Euroopassa. Vanha kasvutalous on tullut tiensä päähän, mutta mitä tilalle? Kuten Von der Leyen avauspuheenvuorossaan totesi, “fossiilisiin polttoaineisiin perustuva kasvumalli on auttamattomasti vanhentunut”.

Järvensivu osallistui Vihreiden Ville Niinistön järjestämään paneelikeskusteluun teollisuuspolitiikasta. Paneelissa pohdittiin, miten voimme varmistaa, että EU:ssa kovaa vauhtia etenevä teollisuuspolitiikka todella edistää kestävyysmurrosta. Järvensivu korosti tiedevetoisen suunnittelun roolia ja sen institutionalisoimista osaksi EU:n ja jäsenmaiden tutkimus-, innovaatio- ja teollisuuspoliittista järjestelmää. Lue lisää teollisuuspolitiikasta ja konferenssikokemuksistamme suomeksi ja englanniksi

Teemu Koskimäki kirjoitti hyödyllisen tiivistelmän ison salin puheenvuoroista. Tim Parrique vastasi The Economistin konferenssia jokseenkin vähättelevään tölväisyyn. Myös Robert Costanza avasi tuntojaan konferenssista. Kaikki puheenvuorot ja paneelikeskustelut ovat jälkikäteen katsottavissa konferenssin ohjelmasivustolta.

Vierailu Uppsalan yliopistossa

Tero Toivanen, Antti Majava, Tere Vadén ja Jussi Eronen vierailivat 29.–30.5. Uppsalan yliopiston Earth Science -laitoksella Climate Change Leadership -tutkimusryhmän vieraana. Kahden päivän seminaariin osallistui yhteensä viisitoista tutkijaa molemmista maista. Seminaarissa vertailtiin Suomen ja Ruotsin ilmasto- ja teollisuuspolitiikan viimeisiä käänteitä ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. BIOS-tutkijat esitelmöivät muun muassa Suomen teollisuuspolitiikan tilasta, metsäsektorin kehityksestä ja Pohjois-Suomen vihreän teollisuuskehityksen haasteista ja mahdollisuuksista.

Tutkijoita Climate Change Leadership-ryhmän ja BIOSin tapaamisessa Uppsalassa 30.5. Kuva Judith Lundberg-Felten.

BIOS mukana kahdessa tutkimusraportissa

BIOS osallistui kahteen Valtioneuvoston tilaamaan ja Demos Helsingin vetämään selvitys- ja tutkimusprojektiin, joiden tuottamat loppuraportit ilmestyivät keväällä. FIMO-projektissa rakennettiin Suomen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmään sopivaa missiovetoista mallia. ECONCHANGE-hanke vastasi ensisijaisesti Valtioneuvoston kanslian tietotarpeeseen: sen tarkoituksena oli selvittää, miten aikamme globaalit kehityskulut muuttavat valtion roolia yhteiskunnassa.

FIMO-selvitystyön keskeinen tulos oli, että missiovetoinen tutkimus- ja innovaatiopolitiikka vastaa ennen kaikkea suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin, ja sen avulla voidaan uudistaa sosioteknisiä järjestelmiä tavoitteellisesti. Missiovetoisuutta ja missioita ei välttämättä tarvita, jos tavoite on transformaatioiden sijaan maltillisempi, esimerkiksi tutkimus- ja teknologiahankkeiden kiihdyttäminen. Tällöin myös perinteisempi tutkimus- ja innovaatiopolitiikka ajaa asiansa. Kuitenkin juuri tässä ajassa, nykyisissä monikriisin olosuhteissa, missioille hahmottuu selkeä tarve. FIMO:n politiikkasuositus ja loppuraportti on luettavissa avoimesti verkossa.

ECONCHANGE päätyi esittämään, että valtion on syytä orkestroida yhteiskunnallista kehitystä. Käytännössä tämä tarkoittaa aiempia vuosikymmeniä vahvempaa otetta yhteiskuntapolitiikan eri alueilla. Orkestroinnin välineet ovat tuttuja, mutta keskeistä on käyttää valtiollista ohjausta strategisemmin, viisaammin ja kokonaisvaltaisemmin. Läntisissä yhteiskunnissa ei ole tarpeen siirtyä komentotalouteen, mutta valtiollista puutuntaa ei myöskään tule pitää vakan alla. ECONCHANGE:n politiikkasuositus ja loppuraportti, josta Helsingin Sanomat uutisoi tuoreeltaan, on sekin luettavissa avoimesti verkossa.

BIOS-blogissa kulttuurisesta muutoksesta

Karoliina Lummaa kirjoitti BIOS-tutkimusyksikön blogissa kulttuurisesta muutoksesta kestävyysmurroksen vauhdittajana. Ensimmäinen kirjoituksista käy läpi kulttuurin käsitteen eri merkityksiä ja käyttötapoja sekä ennustaa, että kulttuuriset käytännöt, merkityksenannot ja verkostot laajenevat tulevaisuudessa yhä enemmän ei-inhimillisen luonnonkin suuntiin. Toisessa kirjoituksessa Lummaa tarkastelee kansallisten metsästrategioiden viittauksia kulttuuriin. Kestävyysmurroksen kannalta kiinnostavaa on strategioista välittyvä ymmärrys luonnon kantokyvyn ja ihmisten luontosuhteiden yhteyksistä. 

Science-lehden artikkeli kehosta mittausvälineenä

WISE-hankkeesta tuttu kollegamme Roope Kaaronen, BIOS-tutkija ja professori Jussi T. Eronen sekä dosentti Mikael Manninen kirjoittivat yhdessä Science-lehdessä julkaistun artikkelin ”Body-based units of measure in cultural evolution” (avoin versio). He tarkastelevat ihmiskehon osiin pohjaavaa mittaamista ja sen säilymistä käytännön elämässä standardiyksikköjen kehityksestä huolimatta. Artikkeli sai arvokkaan vastaanoton: tutkimuksen sisältöä käsitellään Michael Pricen News Highlight -jutussa, ja lehdessä ilmestyi myös Stephen Crisomaliksen näkökulma-artikkeli. Huomioipa Ylekin asian.

BIOS onnittelee kollegoitaan melkoisesta saavutuksesta!

Muuta BIOS-toimintaa

Antti Majava ja Jussi Ahokas kirjoittivat kesäkuussa Kauppalehdessä Suomen tulevasta energia- ja teollisuusmurroksesta (maksumuuri). He hahmottelevat kaksi hyvin erilaista tulevaisuuspolkua: tuleeko Suomesta energian viejämaa, vai hyödynnetäänkö vähähiilinen ja uusiutuva energiantuotanto kotimaassa? Tutkijat selittävät, miksi taloudellisesti vaaka kallistuu jälkimmäisen puolelle. Kumpikin strategia vaatisi kuitenkin voimallisia investointeja.

”Suomessa tarvitaan nyt sekä julkista viisautta että yksityistä rohkeutta, jotta laajamittaiset investoinnit puhtaaseen energiaan nojaavaan teollisuusmurrokseen saadaan liikkeelle. Menestysresepti investointikilpailussa on periaatteessa simppeli.

Tarvitaan kysyntä tuotteille, edullista vähäpäästöistä energiaa, kierrätettyjä raaka-aineita, sujuva viranomaistoiminta, osaavaa työvoimaa ja vakaa pitkän aikavälin toimintaympäristö. Yksittäinen yritys, kunta, tai maakunta ei pysty takaamaan yhtään näistä edellytyksistä. Valtiolle löytyykin luonteva rooli murroksen tekemisessä.”

Antti Majava oikoi myös huhtikuisessa Maaseudun tulevaisuuden jutussa (maksumuuri) harhakäsityksiä tuulivoimasta. Majava muistutti, että maankäytön kannalta tuulivoima on metsäpuun energiankäyttöön verrattuna monin verroin tehokkaampi tuotantomuoto. Tuulivoiman positiivinen ilmastovaikutus on myös monikymmenkertainen verrattuna tuulivoimaloiden maankäytön päästöihin.

“Majavan mukaan kunnissa liikkuu väärää tietoa tuulivoimasta. Kaavoituksen yhteydessä keskitytyään usein puhumaan haitoista, vaikka hyötyjä koituu muun muassa kunnan energiaomavaraisuuden vahvistumisesta ja päästöjen vähenemisestä.”

Toukokuisessa Etelä-Saimaan kirjoituksessaan Majava taas peräsi Lappeenrannan ilmasto- ja ympäristölupauksille katetta:

“Ympäristön realiteetit eivät tue annettuja ilmasto- ja ympäristölupauksia. Etelä-Karjalan metsien hakkuutaso on Suomen korkein ja hakkuut ovat jo pitkään ylittäneet reippaasti puuntuotannollisen, ekologisen ja ilmastollisen kestävyyden ylärajat. Lisäksi maakunnassa on pinta-alaan nähden Suomen vähiten suojelualueita. Luonnon heikko tila tulee vastaan taajamissa, haja-asutusalueilla ja Saimaan saarissa.”

HS Visio huomioi ilahduttavasti pitkässä talouskuriajattelua käsittelevässä jutussaan “Varovasti niiden saksien kanssa” tuoreen teoksen Talouskuri tuli Suomeen, josta kerroimme viime uutiskirjeessämme. Tero Toivanen muistuttaa artikkelissa, että julkisen velan rinnalla paljon enemmän huomiota tulisi kiinnittää ekologiseen velkaan. 

”Päästäkseen luonnonvarojen käytössä kestävälle tasolle ja saavuttaakseen ilmastotavoitteet Suomen pitäisi kahden vaalikauden aikana vähentää luonnonvarojen kulutustaan ja laskea päästöjään sekä uudistaa teollisuuttaan ja rakentaa kestävää infrastruktuuria… Tässä samassa ajassa Suomen pitäisi valtiovarainministeriön mukaan myös sopeuttaa julkista talouttaan yhdeksällä miljardilla eurolla. Nämä tavoitteet voivat olla vaikeasti sovitettavissa yhteen.”

Tero Toivanen osallistui myös 31.5.–2.6. Pyhäsalmen kaivoksella ja sen ympäristössä Pohjois-Pohjanmaalla More-than-Planet -hankkeen järjestämään Deep LABiin. Tapahtuma toi yhteen tutkijoita ja taiteilijoita ja keskittyi pohtimaan, miten toimintansa pian päättävä Euroopan syvin metallikaivos voi tarjota tulevaisuudessa mahdollisuuksia tieteen, teollisuuden ja paikallistalouden yhteistyölle. Tapahtumaan kuului vierailu 1440 metriä syvässä kaivoksessa, yhteistä työskentelyä ja keskustelutilaisuus paikallisten asukkaiden kanssa kaivosalueen tulevaisuudesta.

Deep LAB Pyhäsalmen kaivoksella. Kuva Tero Toivanen.

Paavo Järvensivu pohti Espoon kaupungin Kasvu & Kipu -podcastissa siitä, voiko kasvu olla kestävää. Paavo kävi myös keskustelemassa degrowthista ekonomisti Timo Tyrväisen vieraana Ilmastovaroitus-podcastissa.

BIOS-ekonomisti Jussi Ahokas on ollut tuttuun tapaan näkyvästi esillä julkisuudessa. Ilta-Sanomien Taloussanomissa hän kyseenalaisti jättileikkausten tarpeen, Ylen aamussa hän puhui keskuspankkien koronnostoista, samoin Ylen ykkösaamussa. Kansan Uutisissa hän arvioi VM:n laskelmia työllisyystoimista. 

Suosittelemme myös Ahokkaan tuoretta kirja-arviota, joka käsittelee taloustieteellisen ajattelun ja talouspolitiikan yhteenkietoutunutta historiaa.

Lopuksi

Seuraava COP-ilmastokokous COP 28 järjestetään joulukuussa Dubaissa, mitä voi jo sinänsä pitää melkoisena ajankuvana. Tyrmistystä on kuitenkin herättänyt ennen kaikkea se, että kokouksen johtoon nimetty Sultan Al Jaber on kansallisen öljy-yhtiö Adnocin johtohahmoja. Asiaa dramatisoi entisestään, kun Guardian uutisoi kesäkuussa öljy-yhtiöllä olleen pääsyn COP-prosessiin sisäiseen sähköpostiliikenteeseen. Niin ikään kesäkuussa kuultiin huolestuttavia näkemyksiä siitä, miten tulevassa kokouksessa tullaan suhtautumaan kysymykseen fossiilisten polttoaineiden alasajosta. Pariisin sopimusprosessin veteraani Christiana Figueres on kritisoinut tilannetta kovin äänenpainoin. Suosittelemme myös tätä Brianna Craftin haastattelua, jossa hän puhuu pienten maiden asemasta ilmastoneuvotteluissa.

Aiheeseen liittyen suosittelemme myös Adam Toozen katsausta ilmastonmuutoksen “kolminkertaiseen eriarvoisuuteen”.


Seuraa BIOSin toimintaa myös Facebook-sivullamme, Twitterissä ja MastodonissaYoutube-kanavallamme on kerätty omia videoitamme ja muita esiintymisiämme. Kotisivuillemme olemme keränneet myös listan videoesiintymisistä ja podcasteista.

22.5.2023
Teollisuuspolitiikka ja eurooppalainen kestävyysmurros Teollisuuspolitiikasta puhuminen ei ole aivan helppoa, kun paikalla on edustava joukko Euroopan unionin meppejä ja ylintä johtoa, aina Ursula von der Leyeniä ja Roberta Metsolaa myöten, sekä kansainvälinen huippuedustus tutkijoita ja järjestöjen edustajia, jotka suhtautuvat kriittisesti talouskasvuun politiikan ylimpänä tavoitteena. Karkeasti ottaen: totunnaisen politiikan suunnasta on helppoa nähdä teollisuuspolitiikan asettuvan vastoin EU:n sääntöperustaista vapaakauppalinjaa, ja […]

Teollisuuspolitiikasta puhuminen ei ole aivan helppoa, kun paikalla on edustava joukko Euroopan unionin meppejä ja ylintä johtoa, aina Ursula von der Leyeniä ja Roberta Metsolaa myöten, sekä kansainvälinen huippuedustus tutkijoita ja järjestöjen edustajia, jotka suhtautuvat kriittisesti talouskasvuun politiikan ylimpänä tavoitteena. Karkeasti ottaen: totunnaisen politiikan suunnasta on helppoa nähdä teollisuuspolitiikan asettuvan vastoin EU:n sääntöperustaista vapaakauppalinjaa, ja kasvukritiikin suunnasta teollisuuspolitiikka näyttäytyy helposti valtion keinona lisätä taloudellista kasvua ja kilpailukykyä paikallisesti, muun maailman kustannuksella. BIOS näkee tästä huolimatta teollisuuspolitiikassa potentiaalia edistää nopeaa kestävyysmurrosta Euroopassa. Oikeastaan määrätietoinen teollisuuspolitiikka on nopean ja hallitun kestävyysmurroksen välttämätön edellytys.

 

BIOS-tutkijat Paavo Järvensivu ja Jussi Ahokas olivat läsnä Euroopan parlamentissa Brysselissä pidetyssä Beyond Growth -konferenssissa 15.-17. toukokuuta. Järvensivu osallistui teollisuuspolitiikka-aiheiseen paneelikeskusteluun, jonka veti Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö.

 

Beyond Growth 2023: avauspuheenvuorot, vuorossa Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola, (c) Euroopan unioni 2023

Teollisuuspolitiikka on teollisuuden ja muidenkin toimialojen yhteiskehittämistä julkisen vallan ohjauksessa. Teollisuuspolitiikkaa harjoittava valtio tai valtioliitto osoittaa suuntaa teollisuuden uudistumiselle sekä huolehtii, että tarvittavat toimijat löytävät toisensa, tietoa ja osaamista on tarjolla riittävästi, infrastruktuuri ja resurssit ovat kohdillaan ja rahoitusolosuhteet ovat suotuisat. Tarvittaessa valtio myös työllistää ja investoi itse. Historiallisesti teollisuuspolitiikka on ollut voimakkainta muutaman vuosikymmenen ajan toisen maailmansodan jälkeen. Suomessa tämä oli jälleenrakennuksen ja nopean teollistumisen aikaa, jolloin luotiin myös hyvinvointivaltion instituutiot ja muut perusedellytykset.

Voisi sanoa, että Euroopan unionissa teollisuuspolitiikka on ollut pannassa 1980-luvulta lähtien. EU keskittyi luomaan pelisääntöjä kilpailullisille markkinoille. Tärkeitä työkaluja olivat kilpailulainsäädäntö ja valtiontukien rajoittaminen. Valtion aktiivista puutuntaa markkinoiden toimintaan – sen jälkeen kun markkinat ja niiden säännöt on valtion toimesta luotu – pyrittiin merkittävästi vähentämään. Tämä oli linjassa laajempien globaaleja markkinoita avaavien poliittisten virtausten kanssa.

Kuitenkin 2010-luvulla ja kiihtyvästi aivan viime vuosina Euroopan unionissa on otettu valtavia harppauksia kohti uutta teollisuuspolitiikkaa (lue lisää: Di Carlo & Schmitz 2023). Taustalla on ennen kaikkea huoli Euroopan jäämisestä puristuksiin geopolitiikan melskeissä. Kiina on ottanut tuotantoketjut haltuun ja mennyt monin paikoin ohi myös teknologisessa osaamisessa, Yhdysvallat tukee omaa teollisuuttaan massiivisilla tukipaketeilla, ja Venäjä hajottaa entisiä asetelmia ja suhteita väkivalloin. EU on herännyt todellisuuteen, jossa se kokee välttämättömäksi tukea teollista osaamistaan ja resurssien hallintaa.

Von der Leyenin aikakaudella teollisuuspolitiikkaa pyritään parhaan mukaan sitomaan Euroopan Green Dealin “digivihreisiin” tavoitteisiin. Green Deal on puutteistaan huolimatta ollut selvästi se ylin kokonaislinjaus, joka on ohjannut Eurooppaa johdonmukaisesti kohti ilmasto- ja ympäristötavoitteita. Suomessakin on monin paikoin yllätytty sen tiukkuudesta: ei ole voitu tuudittautua siihen harhaiseen ajatukseen, että meillä teollisuus olisi aina vihreämpää kuin muualla, joten meitä vaatimukset eivät niin kosketa.

Mitään perussopimuksia EU:ssa ei ole avattu ja solmittu uudestaan. Teollisuuspolitiikan mahdollistajaksi on nostettu uinuvana pitkään sopimuksissa mukana ollut IPCEI-säädös (important project of common European interest). Se antaa valtioille mahdollisuuden joustaa kilpailu- ja valtiontukisäännöistä, kunhan kysymys on Euroopan yhteisistä tärkeistä projekteista. Samaan suuntaan on kuljettu suhteessa EU:n talouspolitiikan sääntöihin, joita on tulkittu luovasti erityisesti koronapandemian aikana sekä Venäjän hyökättyä Ukrainaan mutta esimerkiksi rahapolitiikan osalta myös jo 2010-luvulla globaalin finanssikriisin jälkeen.

***

Tässä ajassa teollisuuspolitiikkaa on ajateltava erityisesti suhteessa kestävyysmurrokseen. Luonnontieteiden kansainvälinen konsensusnäkemys on, että maailman tärkeimmissä talouksissa on saavutettu vaarallisen vähän edistysaskelia. Näin on myös Euroopassa: ilmastopäästöjä on vähennettävä radikaalisti nopeammin kuin mihin on kyetty tähän mennessä, hiilinieluja on lisättävä, luonnon monimuotoisuutta on turvattava ja luonnonvarojen käyttöä on uudistettava ja vähennettävä kestävälle tasolle. Muuten ihmiselämän edellytykset planeetallamme heikkenevät laajoilla alueilla sietämättömiksi ja kaikkialla hyvin epävakaiksi.

Tästä juontuu Beyond Growth -konferenssissa koettu korkeajännite: luonnontieteet huutavat, että tehkää kaikkenne, ja poliittinen realismi toteaa alistuneesti, että valitettavasti meidän kaikkemme ei nyt ole tämän enempää. Euroopan Green Deal ei ole ansioistaan huolimatta sanottavasti kyennyt muuttamaan tätä asetelmaa. Niinpä eri alojen tutkijat ja järjestöjen edustavat haastoivat konferenssissa tätä poliittista realismia, niin kuin he tekevät tietysti kaiken aikaa kaikkialla muuallakin.

Mitä nopeaa kestävyysmurrosta peräänkuuluttavat tutkijat – siis he, jotka ovat linjassa luonnontieteiden konsensusnäkemyksen kanssa – tarjoavat ratkaisuksi? He ohjaavat huomion ihmisten jokapäiväistä elämää kannattelevien sosioteknisten järjestelmien (energia, liikenne, ruoka, kaupungit) uudistamiseen. Konferenssissa usein kuultu sanapari tässä yhteydessä oli tehokkuus ja kohtuus (efficiency & sufficiency).

Tehokkuus viittaa energia- ja materiaalitehokkuuteen. Tiedetään, että esimerkiksi sähköautot ovat huomattavasti polttomoottoriautoja energiatehokkaampia. Kohtuus taas kuvaa sitä, että ihmisillä on nyt ja tulevaisuudessa edellytykset hyvän elämän kannalta tärkeiden tarpeiden riittävälle tyydyttämiselle. Kohtuusnäkökulma tarkastelee sekä kysymystä “mikä riittää” että miten tämä riittävä tuotetaan kaikkien saataville. Kun nämä näkökulmat yhdistetään, tullaan pohtineeksi, mitä on tarpeenmukainen liikkuminen ja miten se voidaan toteuttaa tehokkaasti. Eli minkälainen liikennejärjestelmä on sellainen, joka mahdollistaa hyvän ja riittävän liikkumisen aiheuttamatta liikaa kuormitusta luonnolle, ja miten se rakennetaan olemassa olevista lähtökohdista käsin.

Näemme teollisuuspolitiikan oleellisena osana tällaista sosioteknisten järjestelmien uudistamista. Ensinnäkin uudistaminen on selvästi teollista toimintaa: kevyen liikenteen väylien rakentaminen, sähköinen julkinen liikenne, jäljelle jäävän yksityisen liikenteen sähköistäminen, digitaaliset palvelut ja niihin tarvittavat välineet, ja kaiken tämän taustalla olevat teknologia-, energia- ja materiaalituotanto- ja käyttöketjut. Toiseksi järjestelmien uudistaminen vaatii todella paljon tutkimusta, koulutusta, innovaatioita ja investointeja (todettakoon varmuuden vuoksi, että myös degrowth-tutkijat painottivat moneen otteeseen konferenssissa juuri tämänkaltaisia “massiivisia investointeja” tehokkuuteen ja kohtuuteen). Kolmanneksi sellaisesta energia- ja materiaali-intensiivisestä taloudellisesta toiminnasta, joka ei osallistu järjestelmien tarkoituksenmukaiseen uudistamiseen, on luovuttava. Tähän on kaksi syytä: vähennetään siitä kokonaisaktiviteetin määrää, jonka on käytävä muodonmuutos ollakseen kestävää, ja voidaan siirtää siihen varatut resurssit, mukaan lukien työntekijät, välttämättömään uudistustyöhön.

Teollisuuspolitiikan tehtävänä on koordinoida ja vauhdittaa tätä mittavaa ja monimutkaista prosessia. Yritysten ja työntekijöiden näkökulmasta teollisuuspolitiikka vähentää epävarmuutta: kyetään näkemään realistiset tulevaisuuspolut, uskalletaan innovoida ja investoida, uskalletaan (uudelleen)kouluttautua, uskalletaan ottaa vastaan töitä, jotka rakentavat kestävää tulevaisuutta. Teollisuuspolitiikka tekee – nyt heti, ei joskus hamassa tulevaisuudessa – yksityisten toimijoiden näkökulmasta ymmärrettäväksi ja taloudellisesti kannattavaksi sen liiketoiminnan ja työn, jota tarvitsemme sosioteknisten järjestelmien uudistamiseksi.

***

Tässä ajassa eurooppalainen teollisuuspolitiikka kohtaa ainakin kaksi isoa vastakysymystä: Miten voidaan varmistaa, että se todella tukee kestävyysmurrosta? Miten varmistetaan, ettei se lipsahda perinteiseksi mikä-vaan-kelpaa kasvupolitiikaksi, läntiseksi protektionismiksi tai silkaksi kaivannaiskolonialismiksi? Pienten EU-jäsenmaiden kuten Suomen näkökulmasta vastassa on lisäkysymys: Miten varmistetaan, että eurooppalainen teollisuuspolitiikka kohtelee jäsenmaita reilusti?

Konferenssin paneelikeskustelussa BIOS:n valitsema näkökulma oli tiedontuotannollinen. Käsittelemme sitä seuraavaksi, ja palaamme vallankäytön kysymyksiin sen jälkeen.

Lähtökohtaisesti on huomattava yksi iso ero kilpailullisten markkinoiden edistämisen ja teollisuuspolitiikan välillä. Edellisessä suunnitellaan yksinomaan markkinasääntöjä ja jälkimmäisessä markkinasääntöjen lisäksi teollisuuden konkreettisia tulevaisuuspolkuja. Otetaan esimerkiksi vetytalous, nyt kun siitä niin paljon puhutaan. Teollisuuspolitiikan tekeminen vaatii, että julkinen valta ymmärtää, ja demokratiassa riittävän laajasti myös kansalaiset ymmärtävät, vetytalouden perustekijät ja linjavaihtoehdot. Panostetaanko Suomessa niin sanotun vihreän vedyn jalostamiseen lannoitteiksi ja muiksi tärkeiksi raaka-aineiksi vai pyritäänkö isossa mittakaavassa vedyn vientiin sellaisenaan? Nähdäänkö sillä oleellista roolia liikennejärjestelmien uudistamisessa? Riittävätkö Suomelle ulkomaiset investoinnit vihreään siirtymään vai tavoittelemmeko tosissamme kotimaista osaamista ja pääomia?

Väitämme, että jotta tämänkaltaisiin kysymyksiin voidaan mielekkäästi vastata, tarvitaan jatkuvaa monialaista ja riippumatonta tilannekuvan päivittämistä. Kutsumme tätä tiedevetoiseksi suunnitteluksi. Se yhdistää tyypillisesti erillään sijaitsevat tietoalueet kuten ekologiset reunaehdot, käytettävissä olevat materiaaliset resurssit, infrastruktuurin, sosiaaliset käytännöt, teknologiset kehityspolut sekä geopolitiikan ja kansainvälisen kaupan kehityksen. Se myös tasapainottelee erilaisten rationaliteettien kuten ekologisen resilienssin, taloudellisen kilpailukyvyn, geopoliittisen turvallisuuden ja inhimillisen hyvinvoinnin välillä. Lisäksi kun teollisuuspolitiikan tavoitteena on edellä kuvatusti hyvään elämään riittävien edellytysten rakentaminen, korostuu inhimillinen, sosiaalinen ja kulttuurinen näkökulma: riittävyyden ja hyvän elämän kaltaiset kysymykset eivät hahmotu vain teknisistä viitekehyksistä käsin. Tämän kaiken pohjalta tiedevetoinen suunnittelu hahmottelee sellaisia realistisia ja houkuttelevia tulevaisuuspolkuja, jotka toteuttavat nopean kestävyysmurroksen.

Tiedevetoinen suunnittelu siis muodostaa kuvan tarvittavista sosioteknisten järjestelmien muutoksista. Se hahmottaa teollisuuspolitiikan sisällön, joka on linjassa kestävyysmurroksen kanssa ja kohtelee eri toimijoita reilusti EU:n sisällä ja sen puolella. Suunnittelua tarvitaan, mutta paras mahdollinen tieto ei vielä varmista, että sitä käytetään oikein. Jäsenmailta ja EU:lta on vaadittava, että ne sitoutuvat parhaaseen monialaiseen tieteelliseen tietoon teollisuuspolitiikkaa toteuttaessaan. Käytännössä tämä vaatimus jää kansalaisyhteiskunnan tehtäväksi. Ilmeinen vastavoima poliittisen paineen luomisessa tulee vakiintuneiden teollisuudenalojen suunnalta. Niiltä, jotka vaativat, että ruoan, energian, kemikaalien, autojen tai vaikkapa sellun tuotannossa ei tule tehdä merkittäviä muutoksia, tai ainakaan liian nopeasti. Että me emme ainakaan tee ensimmäisenä.

Toinen merkittävä poliittinen vastavoima tulee nationalistisesta suunnasta. Siltä suunnalta pyritään uskottelemaan, että muilla ei ole niin väliä, kunhan me pärjäämme. Tässä ei tietysti ole edes instrumentaalisesta näkökulmasta mitään järkeä: ilmasto- ja ympäristökatastrofien aikakaudella mitkään muurit eivät pidättele. Ilmastonmuutosta ja luontokatoa on ehkäistävä kaikkialla, ja tehokkainta se on hyvässä yhteistyössä, luonnonvaroja ja osaamista oikeudenmukaisesti jakaen. Nyt kun geopoliittinen tilanne on epävarma ja edelleen kiristyvä, Euroopan kannalta realistinen johtopäätös on luoda ja ylläpitää hyviä kumppanuussuhteita kaikkialle mihin se on mahdollista, ja erityistä huomiota tarvitaan kehittyvien maiden suuntaan.

Kansallisen ja eurooppalaisen teollisuuspolitiikan on tuettava toisiaan ja edettävä rinnakkain. Myös tässä tiedevetoinen suunnittelu on tärkeässä osassa. On katsottava realistisesti, mitkä ovat mielekkäitä teollisia kehityspolkuja ja mitkä ovat niiden roolit missäkin päin Eurooppaa. Tähän vaikuttavat maantieteelliset erityispiirteet, luonnonvarat, peritty teollinen rakenne ja niin edelleen. Uusiutuvan energian lisääntyvä tuotanto ja käyttö vain korostaa materiaalisia kohtalonyhteyksiä ja alueiden erityispiirteitä. Tässä mielessä tiedevetoinen suunnittelu osaltaan tukee sitä, että EU:n teollisuuspolitiikka ei ole vain isojen jäsenmaiden show.

***

Raha- ja finanssipolitiikan säännökset määrittävät kestävyysmurroksen edellytyksiä EU:ssa ja sen jäsenmaissa. Suomen kenties tärkein huoli EU:n teollisuuspolitiikan suhteen on ollut ihan oikeutetustikin se, että isot jäsenmaat, etenkin Saksa ja Ranska, voivat tukea kotimaista teollisuuttaan aivan toisessa mittakaavassa kuin pienemmät maat. Eli Suomen teollisuuden odotetaan kärsivän, jos kilpailu- ja valtiontukisäädöksiä höllennetään teollisuuspolitiikan nimissä.

Euroopan komissio on ehdottanut suvereniteettirahastoa, jonkinlaista EU:n yhteistä rahastoa, yhdeksi keinoksi tasapainottaa teollisuuspolitiikkaan liittyviä julkisen rahoituksen edellytyksiä jäsenmaiden kesken. Vaikka esityksen yksityiskohdat (mistä rahat, miten niiden käytöstä päätetään) eivät ole selvillä, Suomi on pitkään määrätietoisesti vastustanut kaikkia tämänsuuntaisia esityksiä.

On hyvin todennäköistä, että nyt kun myös Saksa on sen takana, EU:n teollisuuspolitiikka etenee vauhdilla. Jos näin on, Suomen tulisi tehdä kaikkensa sen eteen, että teollisuuspolitiikka todella edistää kestävyysmurrosta ja että se kohtelee jäsenmaita reilusti. Lisäksi on huolehdittava, että teollisuuspolitiikassa löydetään globaalisti oikeudenmukainen ja kestävyysmurrosta nopeuttava geopoliittinen linja eteenpäin. Käytännössä tämä tarkoittaa pragmaattista, monenvälistä ja pitkäkestoista neuvottelukykyä – paradigmaattiset linjaukset neutraaleista kilpailullisista markkinoista ja julkisen rahoituksen markkinakurista eivät vie eteenpäin.

Voimme aloittaa sen myöntämisestä, että todellisuus on aina juhlapuheita sotkuisempi. Valtiollista teollisuuspolitiikkaa on harjoitettu meillä ja muualla koko ajan, mutta sitä on tehty 1980-luvulta näihin päiviin asti epäsuorasti (vrt. nykyinen “teollisuuden sähköistämistuki”) ja julkiselta keskustelulta pitkälti piilossa. Nyt kun kestävyystavoitteiden mukainen järjestelmien ja teollisuuden uudistuminen tarkoittaa lähes kaikilla toimialoilla syviä, nopeita ja toisiinsa kytkeytyviä murroksia, teollisuuspolitiikka on tuotava demokratian päivänvaloon. Teollisuuspolitiikan on nojattava monialaiseen tieteelliseen tietoon ja se on alistettava jatkuvalle tieteelliselle ja julkiselle kritiikille.

9.5.2023
Kulttuuri suomalaisessa luonnonvarahallinnassa Miten ja millaisiin tarkoituksiin luonnonvaroja tulisi käyttää, jotta käyttö olisi kestävää? Näillä kysymyksillä on kulttuurisetkin, arvoihin, perinteisiin ja luonnon kokemiseen liittyvät ulottuvuutensa. Kulttuurin ja kestävyysmurroksen yhteyksiä voi jäljittää tutkimalla suomalaisten luonto- ja luonnonvarastrategioiden kulttuuria koskevia mainintoja ja käsityksiä. Oikeus luontoon nousee kulttuurisessa tarkastelussa keskeiseksi: luonnonvarahallinnan on sovitettava yhteen erilaisten ihmisryhmien odotuksia ja tarpeita – luonnon […]

Miten ja millaisiin tarkoituksiin luonnonvaroja tulisi käyttää, jotta käyttö olisi kestävää? Näillä kysymyksillä on kulttuurisetkin, arvoihin, perinteisiin ja luonnon kokemiseen liittyvät ulottuvuutensa. Kulttuurin ja kestävyysmurroksen yhteyksiä voi jäljittää tutkimalla suomalaisten luonto- ja luonnonvarastrategioiden kulttuuria koskevia mainintoja ja käsityksiä. Oikeus luontoon nousee kulttuurisessa tarkastelussa keskeiseksi: luonnonvarahallinnan on sovitettava yhteen erilaisten ihmisryhmien odotuksia ja tarpeita – luonnon kantokyvyn puitteissa.

Luonnonympäristöihin liittyy kauneus- ja virkistysarvoja sekä monenlaisia perinteitä. Ihmiset myös sitovat tuntemaansa luontoon käsityksiä itsestään, yhteisöistään ja elämästä yleensä. Suomalaisessa ympäristöpolitiikassa ja luonnonvarahallinnassa ihmisten luontosuhteita ja luonnon merkityksiä ihmisille jäsennetään viittaamalla kulttuuriin tai kulttuuriseen. Käsitteistö on 2000-luvun aikana rikastunut. Yleisluontoisten kulttuuristen arvojen ja merkitysten rinnalla puhutaan esimerkiksi kulttuurisesta kestävyydestä, kulttuurisista ekosysteemipalveluista ja kulttuurisista oikeuksista.

Kulttuurin käsitteen yleistyminen luonnonvarahallinnan politiikka-asiakirjoissa liittynee alan tieteellisen tutkimuksen uusiin painopisteisiin. Luonnonvarahallinnan tutkimuksessa on viime vuosina puhuttu yhä enemmän kansalaisten osallistamisesta, vastuullistamisesta ja vaikutusmahdollisuuksista.1 Ekologista kompensaatiota eli ihmisen toiminnasta aiheutuvien luontohaittojen hyvittämistä koskevassa tutkimuskirjallisuudessa on keskusteltu jo pitkään paitsi kompensaation epävarmoista seurauksista luonnolle myös luonnon rahallistamisen ja arvottamisen ongelmista.2 Tällaiset kysymykset ovat esillä myös ympäristöoikeudenmukaisuutta ja alkuperäiskansojen oikeuksia käsittelevässä tutkimuksessa.3 Yhteistä näissä suuntauksissa on kulttuurin ymmärtäminen olennaisesti ihmisen toimintaa ohjaavaksi sekä ihmisen luontosuhteesta nousevaksi ja siihen vaikuttavaksi kokonaisuudeksi. Kulttuurisia tekijöitä ei voi sivuuttaa ihmisen toimintaa koskevissa tarkasteluissa, eikä luonnonvarojen hyödyntäminen ole tästä poikkeus.

Kulttuurikysymysten luotaaminen luonnonvarahallinnan alan julkaisuista on kuitenkin vaikeaa ja hieman kiusallistakin. Ensin vastaan tulevat Kulttuuri ja kestävyysmurros -blogikirjoituksessani esillä olleet käsitteenmäärittelyn ongelmat: mitä kaikkea kulttuurilla tai kulttuurisella missäkin yhteydessä tarkoitetaan? Toiseksi ”luonnonvarahallinta” on konkretisoitava ja rajattava aineistoksi, jota voidaan analysoida ja tulkita. Kolmanneksi – ja tämä on se kiusallinen asia – on tiedostettava, että kulttuurikysymykset eivät ole luonnonvarahallintaan liittyvien asiakirjojen (päätösten, strategioiden, tiekarttojen) keskiössä. Vaikka luonnonvarojen hyödyntämisen taustalla ja seurauksena on aina vaihteleva joukko erilaisia kulttuurisia ilmiöitä, ne ovat kaikessa moninaisuudessaan vain yksi huomioon otettava seikka muiden joukossa. On siis varottava ylitulkitsemasta asiakirjoja kulttuurisina kannanottoina, vaikka humanistina mieli tekisi niin tehdä.

Yksi äärimmäisen tärkeä poikkeus kulttuurikysymysten marginaalisuuteen luonnonvarahallinnassa (ja kokonaan oman tarkastelunsa ansaitseva erityiskysymys) ovat saamelaiskansojen oikeudet, joiden yhteydessä metsää ja luonnon monimuotoisuutta koskevissa strategioissa käytetään kulttuurin käsitettä. Alkuperäiskansojen oikeuksien yhteydessä kulttuurin käsite saa moraalis-oikeudellisia merkityksiä, jotka voivat tarkentaa ja konkretisoida kulttuurin käsitettä, mutta joiden erittelyn ja tulkinnan tulee tapahtua yhteydessä alkuperäiskansatietoon.

Kysymys kulttuurin ja kestävyysmurroksen kytköksistä kaipaa edellä mainituista haasteista huolimatta luonnonvarahallinnallistakin tarkastelua. Blogikirjoituksen puitteissa on mahdollista tehdä lyhyt koe. Valitsen aineistokseni kolme viimeisintä kansallista metsästrategiaa sekä luonnoksen uudeksi monimuotoisuusstrategiaksi ja käyn näistä asiakirjoista läpi viittauksia kulttuuriin. Mainitut asiakirjat ovat lyhyitä sekä kestävyysmurroksen kannalta merkittäviä ja ajankohtaisia. Tarkastelemani strategiat ilmentävät osaltaan tämänhetkisiä luonnonvara- ja ympäristöpoliittisia linjauksia Suomessa, eikä niissä ole suoria kulttuuripoliittisia painotuksia. Minua kiinnostaa, missä laajuudessa ja millaisissa merkitysyhteyksissä kulttuurista strategioissa puhutaan. Tunnistetaanko ihmisten elävät luontosuhteet luonnonvarojen hallinnan kannalta merkityksellisiksi? Tunnustetaanko luonnonympäristöt kulttuurisen toiminnan kannattelijoiksi? Aloitan huomioilla kulttuurin käsitteen käytöstä strategioissa ja siirryn sitten kulttuurisiin ekosysteemipalveluihin. Kirjoituksen päätteeksi asemoin lyhyesti humanistista tutkimusta ja kulttuurisia näkökulmia osaksi luonnonvarahallinnan tutkimusta.

Kulttuurin monta merkitystä ja tarkoitusta

Metsät ja metsäluonnonvarat ovat Suomessa kulttuurisesti tärkeitä, puhuttiinpa taiteesta, kulttuuri- tai taloushistoriasta, arkkitehtuurista tai vaikkapa kansallisen identiteetin rakentamisesta. Siksi suomalaisen metsäpolitiikan ohjaukseen laaditut kansalliset metsästrategiat tyypillisesti sisältävät myös mainintoja kulttuurista. Metsästrategiat ovat lakisääteisiä metsäohjelmia, joissa painottuvat metsätalouden ja metsäteollisuuden näkökulmat, mutta joissa pyritään ottamaan huomioon kaikenlainen metsien ja metsäluonnonvarojen hyödyntäminen osaamistarpeineen. Valmisteluun osallistuu mittava joukko eri alojen ja alueiden toimijoita, joiden erilaisten intressien lisäksi yhteen on sovitettava muiden kansallisten strategioiden sekä kansainvälisten sopimusten ja sitoumusten sisältöjä. Strategioissa hahmotetaan aina tulkinta nykytilanteesta sekä muotoillaan metsäalan keskeiset kehittämistavoitteet ja hankkeet niiden saavuttamiseksi.

Kaikki tarkastelemani metsästrategiat, 2025, 2025 Päivitys sekä 2035, korostavat metsäluonnon ja metsäalan olevan moninaisten haasteiden ja muutosten edessä. Taloudellisten, tuotannollisten ja teknologisten sekä ekologisten ja ilmastollisten muutosten rinnalla jo Kansallinen metsästrategia 2025 vuodelta 2015 tunnistaa ihmisten luontosuhteen olevan muuttumassa ”enemmän ympäristöä ja sen säilymistä huomioon ottavaan suuntaan” (s. 15). Samassa yhteydessä mainitaan metsien virkistyskäyttö ja kulttuuriarvot voimistuvina metsäalaan vaikuttavina trendeinä. Luontomatkailu tunnistetaan merkittäväksi kehittämiskohteeksi ”paikallisine oloineen”, joihin sisältyvät niin luonnon resurssit kuin ”kulttuuri ja perinnekin” (s. 17).

Metsästrategiassa vuoteen 2025 kulttuurilla viitataan jaettujen arvojen ja merkitysten lisäksi myös metsänhoidollisiin tietoihin ja taitoihin. Metsästrategian hankesalkussa esimerkiksi mainitaan ”metsäkulttuuriohjelma” talousmetsien luonnonhoidon kehittämisen yhteydessä (s. 30). Kulttuurinäkökulmien kannalta merkityksellisin kohta strategiassa on seuraava, jossa perustellaan metsäluonnon monimuotoisuuden sekä ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden vahvistamisen tavoitetta:

Metsät ovat olennainen osa identiteettiämme, historiaamme ja kulttuuriamme, pyyntikulttuureista nykyhetken metsien käyttöön ja teollisuuteen asti. Metsissä on runsaasti merkkejä ihmisen toiminnasta, elinkeinoista ja asumisesta. Osa niistä näkyy metsämaisemassa, osa kätkeytyy maaperään. Metsiin liittyy runsaasti tarinoita, kertomuksia ja muistoja. Kulttuuriympäristö on myös voimavara elinkeinojen kehittämisessä. (s. 27.)

Lainauksessa metsien merkityksellisyys suomalaisille näyttäytyy sekä yksilöllisenä että yhteisöllisenä, aineellisena ja aineettomana voimavarana, jolla on pitkä, vaalimisen arvoinen historia. Erityisenä viitekehyksenä kulttuurisille merkityksille mainitaan metsäelinkeinot.

Jo sivuttu kestävyysnäkökulma vahvistuu entisestään Kansallisen metsästrategian 2025 päivityksessä vuodelta 2019. Taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden rinnalla päivityksessä mainitaan kulttuurinen kestävyys, joka metsien ja metsienkäytön yhteydessä ”edellyttää, että kulttuurinen jatkumo ei katkea, ja metsien käyttöön liittyvät tavat, käytännöt ja suhteet siirtyvät seuraaville sukupolville aikaan sopivassa muodossa” (s. 64). Yhtenä päivityksen strategisena päämääränä onkin: ”Metsät ovat aktiivisessa, taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävässä ja monipuolisessa käytössä” (s. 18). Kulttuurinen kestävyys liittyy yksilöllisempien tapojen ja merkitysten rinnalla metsäelinkeinojen jatkuvuuteen eli siihen, että metsiä voidaan tulevaisuudessakin hyödyntää taloudellisesti ja teollisesti tavoilla, jotka ovat yleisesti hyväksyttäviä (s. 33, 54, 58). Kulttuurista kestävyyttä lähestytäänkin paitsi arvona sinänsä myös välineellisemmin: erilaisia metsien käyttötarkoituksia, arvoja ja merkityksiä viestivänä ja tasapainottavana tekijänä (s. 26, 64–65).

Kulttuurin sovitteleva ulottuvuus on tärkeä myös metsäkulttuurin käsitteessä, jolla käsitteellistetään metsien moninaista merkityksellisyyttä ihmiselle:

Metsäkulttuurinen näkökulma luo ymmärrystä ihmisten ja metsän välisistä vuorovaikutussuhteista ja metsiin liitetyistä arvoista. Metsäkulttuurinen näkökulma luo edellytyksiä erilaisten metsiin liittyvien tavoitteiden yhteensovittamiselle. Metsäkulttuurilla tarkoitetaan sosiaalisissa yhteyksissä jaettuja toimintatapoja, käytäntöjä, käsityksiä, merkityksiä ja arvoja. (s. 103, ks. myös s. 65.)

Käsite pohjautuu monialaiseen tieteelliseen tutkimukseen ja kulttuuriperintötyöhön, jota on tehty Suomen Metsämuseo Lustossa sekä useissa metsäsuhdetutkimushankkeissa.4 Metsäkulttuurin rinnalla strategiassa puhutaan metsäsuhteista, ja näiden molempien merkitystä metsästrategiselle ajattelulle korostetaan näin: ”metsäkeskustelussa, metsäpoliittisessa päätöksenteossa ja kaikessa metsiin liittyvässä toiminnassa on aina kyse ihmisen ja metsän välisestä vuorovaikutuksesta” (s. 17). Ajatus ihmisen ja metsän vuorovaikutuksesta korostaa metsien kulttuurista vaikuttavuutta ja laajentaa siten kulttuurin käsitettä ei-inhimillisen suuntaan.

Kansallisen metsästrategian 2025 päivitys korostaa kulttuurisia ulottuvuuksia merkittävällä tavalla.5 Strategian yhdeksi tavoitteeksi asetetaan, että ”metsäkulttuurin arvostus kasvaa” (s. 65). Huomattava osa kulttuurimaininnoista koskee saamelaisten oikeuksia (s. 28, 57, 64). Päivityksessä hahmottuu ymmärrys kulttuuristen ilmiöiden moninaisuudesta eli kytköksistä niin elinkeinoelämään, julkiseen keskusteluun ja tiedontuotantoon kuin yksilöllisiin ja yhteisöllisiin arvostuksiin, käytäntöihin ja tapoihinkin. Rivien välistä välittyy strategioiden pyrkimys sovittaa yhteen erilaisia metsiin ja metsienkäyttöön liittyviä oikeuksia, jotka koskevat muun muassa elinkeinoja, syntyperää sekä arvoja ja luontosuhteita. Oikeudenmukaisuuteen ja valtavirtaisuuteen liittyviä kamppailuja ei ole strategiasta kokonaan häivytetty, ja kulttuuriin viitataan usein juuri näissä yhteyksissä. Näin syntyy kiinnostavaa jännitettä kulttuurille annetuissa merkityksissä ja tehtävissä: metsäkulttuuriin vetoamalla voidaan sekä oikeuttaa ja lujittaa olemassaolevia (esimerkiksi metsänhoidollisia) toimintatapoja että haastaa niitä nostamalla esiin toisenlaisia kulttuurisia metsäsuhteita.

Metsästrategioista uusin, joulukuussa 2022 hyväksytty Kansallinen metsästrategia 2035 ei jatka edeltäjänsä linjalla: kulttuurin merkitys rajautuu viittaamaan jo omaksuttuihin (lähinnä elinkeinollisiin) käytäntöihin. Kestävän kehityksen kaikki neljä osa-aluetta mainitaan (s. 40), ja saamelaisten kulttuurin ja elinkeinojen erityisasema tuodaan esiin, joskin lyhyesti ja yleisluontoisesti (s. 7). Kulttuuria kuitenkin käsitellään ennen kaikkea metsäelinkeinojen yhteydessä. Strategisiin päämääriin kuuluu tiedolla johtamisen ja osaamisen vahvistaminen metsäalalla, johon liittyen linjataan: ”[v]iestintä ja vuorovaikutus lisäävät metsien käytön, metsäympäristön ja metsäkulttuurin ymmärrystä yhteiskunnassa ja erityisesti nuorten keskuudessa.” (s. 22.)

Erotuksena aiempiin metsästrategioihin päämäärien saavuttamiseen on kehitetty myös mittarit. Tiedolla johtamisen ja osaamisen vahvistamisen päämäärään liittyen mittarit ovat ”metsien käyttö ja sen hyväksyttävyys” sekä ”metsäasioiden käsittely mediassa”, joita on tarkoitus selvittää kyselytutkimuksin (s. 48). Kärkihankkeissa puolestaan mainitaan metsäalan uudistuminen ja kilpailukyky, joka taataan osaltaan lisäämällä (jälleen!) ”metsien käytön, metsäympäristön ja metsäkulttuurin ymmärrystä” (s. 29, ks. myös s. 31). Metsästrategia vuoteen 2035 sisältää myös vaikutustensa ja vaikuttavuutensa ennakkoarvioinnin, joka alkaa myönteisesti: ”KMS2035 on sekä sisällöltään että rakenteeltaan selkeästi fokusoidumpi kuin edeltäjänsä” (s. 37). Kuitenkin sosiaalisten ja kulttuuristen vaikutusten myönnetään olevan epävarmoja (s. 38).

Uteliaisuudesta vertaan metsästrategioiden kulttuurimainintoja uusimman Kansallisen luonnon monimuotoisuusstrategian 2035 luonnokseen (julkaistu 14.12.2022). Yhteistä on kestävän kehityksen painotus sekä kulttuurin käsitteen moninainen käyttö arvoihin, elämäntapoihin ja käytäntöihin viittaavana. Toisin kuin metsästrategioissa, vallitseva kulttuuri tunnistetaan jo johdannossa kestävyyshaasteeksi: ”Yhteiskuntamme taloudelliset, teknologiset, institutionaaliset, hallinnolliset sekä väestöön ja kulttuuriin liittyvät tekijät vaikuttavat siihen, minkälainen paine luontoon kohdistuu. Näiden niin kutsuttujen luontokadon juurisyiden taustalla vaikuttavat ihmisten arvot ja käyttäytyminen.” (s. 6.) Jäljempänä asia muotoillaan tarkemmin:

Monet luontovaikutuksiltaan haitalliset kulttuuriset tavat, tottumukset ja käytännöt, kuten luonnonvarojen ylikulutukseen johtava kulutus osaltaan lisäävät luontokatoa. Suomalaisten luonnonvarojen kulutus henkilöä kohti on maailman korkeimpien joukossa. Yksilöiden, yhteisöjen ja organisaatioiden on nykyistä paremmin hahmotettava ihmistoiminnan vaikutus luontoon ja luonnon kantokyvyn rajat, mutta samalla on myös tarjottava myönteinen visio yhteisestä kulkusuunnasta luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. (s. 48.)

Tähän liittyen strategiassa peräänkuulutetaan perustuslaillista jokaiselle kuuluvaa vastuuta ”luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä” (s. 19, 47). Monimuotoisuusstrategian luonnos näyttää siis esittävän, että nykykulttuurissa tapoina, tottumuksina ja kenties arvoinakin on luonnon kantokyvyn kannalta jotakin – tai paljonkin – korjattavaa.

Aiemman luonnon monimuotoisuusstrategian vaikuttavuus tunnustetaan avoimesti ”vaatimattomaksi” (s. 14). Uuden strategialuonnoksen sisällössä näkyy vahva tulevaisuuspainotus, johon liittyen korostetaan esimerkiksi kasvatuksen ja koulutuksen merkitystä tietoisuuden ja ”luonto-osaamisen” vahvistamisessa (s. 62). Myös ihmisten luontosuhteet mainitaan vahvuudeksi (s. 63-64). Kulttuurin käsitettä ei kuitenkaan näissä yhteyksissä käytetä. Saamelaisten oikeuksista kieleen, kulttuuriin ja elinkeinoihin linjataan näkyvästi sekä kansainvälisiin sopimuksiin viitaten (s. 65-68). Kulttuuriin liittyen strategialuonnoksessa käsitellään myös saamelaisten perinteistä tietoa, jonka ”itseisarvon tunnistaminen, turvaaminen ja aktiivinen käyttäminen ovat saamelaisten kulttuuriperinnön tulevaisuuden ja pohjoisen luonnon monimuotoisuuden kannalta olennaista” (s. 66). Luonnoksessa linjataan, että tämän tiedon asemaa on vahvistettava tutkimuksessa ja opetuksessa sekä kaikenlaisessa maan ja luonnonvarojen käytössä ja sen suunnittelussa, ja lisäksi perinteistä tietoa voidaan hyödyntää, jos siihen saadaan saamelaisilta itseltään ”vapaa, tietoon perustuva ennakkosuostumus” (s. 66).

Niin metsästrategioissa kuin viimeisimmässä luonnon monimuotoisuusstrategian luonnoksessakin kulttuurista puhutaan monella eri tavalla. Kirjoitukseni alussa kysyin, tunnistetaanko strategioissa ihmisten luontosuhteet luonnonvarojen hallinnan kannalta merkityksellisiksi. Tässä mielessä kulttuurista puhutaan tulkintani mukaan erityisesti kahdessa edeltävässä metsästrategiassa sekä uusimmassa luonnon monimuotoisuusstrategian luonnoksessa. Luontoon liittyvät merkitykset sekä jaetut ja yksilökohtaiset luontoon liittyvät tavat ja käytännöt ymmärretään tärkeiksi sekä ihmisten osallisuuden ja oikeudenmukaisuuden kokemusten että ekologisen kestävyyden kannalta. Toinen kysymykseni, tunnustetaanko luonnonympäristöt kulttuurisen toiminnan kannattelijoiksi, johdattelee tarkastelemaan strategioiden mainintoja kulttuurisista ekosysteemipalveluista.

Kulttuuri luonnon tarjoamana palveluna

Kestävyyspainotusten rinnalla suomalaisissa luonto- ja luonnonvarastrategioissa on 2010-luvun kuluessa yleistynyt ekosysteemipalvelunäkökulma. Siinä ei-inhimillisen luonnon tarjoamat aineelliset ja aineettomat hyödyt ryhmitellään ylläpito-, tuotanto-, säätely- ja kulttuuripalveluihin.6 Ylläpito, tuotanto ja säätely viittaavat erilaisiin ekologis-biofysikaalisiin kaikkea elämää kannatteleviin prosesseihin, kuten yhteyttämiseen, lahottamiseen ja pölyttämiseen. Kulttuuriset ekosysteemipalvelut kattavat luonnosta saatavat aineettomat hyödyt: virkistys, kasvatus, opetus, tieto, taide ja esteettiset elämykset.7 Luonto ja ihminen tuottavat kulttuuripalveluja eli kokemuksellisia, esteettisiä ja informatiivisia hyötyjä yhdessä. Luonnossa ajatellaan siis olevan erilaisia inhimillisesti merkittäviä ominaisuuksia, jotka tarjoavat perustan kasvatukselliselle ja tieteelliselle toiminnalle, kauneus- ja virkistyskokemuksille, taiteen ja kulttuurin luomiselle sekä muille jaetuille kokemuksille ja merkityksille.8

Kansallisessa metsästrategiassa 2025 ekosysteemipalveluihin viitataan näkyvästi. Jo johdannossa metsät nimetään merkittäviksi ekosysteemipalveluiden tuottajiksi, ja samassa yhteydessä huomautetaan myös niiden merkityksestä ihmisten hyvinvoinnin ja kulttuurin kannalta:

Ekosysteemipalvelut – luonnon ihmiselle tuottamat hyödyt – ovat suomalaisille merkittävä hyvinvoinnin lähde. Toimivien ekosysteemien merkitys pitkällä aikavälillä on keskeinen tulevien sukupolvien ekosysteemipalveluiden saatavuuden turvaamiseksi. Metsät toimivat suomalaisille niin ikään henkisen hyvinvoinnin ja kulttuurin lähteenä. (s. 8.)

Myöhemmin strategiassa tähdennetään, että ”[m]etsien kulttuuriarvot ovat [–] yhteiskunnallisesti merkittävä resurssi, jonka hyödyntämistä kulttuurisina ekosysteemipalveluina on perusteltua kehittää.” (s. 27.)

Ekosysteemipalvelunäkökulmaa yhdistetään vuoden 2025 metsästrategiassa näkyvästi myös kestävyysajatteluun. Yhtenä strategisena päämääränä on metsäluonnon monimuotoisuuden sekä ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden vahvistuminen. Luonnon tilan vahvistamisen rinnalla halutaan siis vahvistaa kestävää luonnon ja luonnonvarojen käyttöä. Kulttuurista kestävyyttä ei vuoteen 2025 ulottuvassa strategiassa vielä erikseen nimetä, jolloin kulttuuriset ekosysteemipalvelut liitetään sosiaaliseen kestävyyteen. Lainaan strategiaa tässä hieman laajemmin, koska kohta on jännitteinen ja siksi kulttuurisesta näkökulmasta erityisen kiinnostava:

Sosiaaliseen kestävyyteen kuuluvat muun muassa työllisyydestä, työhyvinvoinnista ja osaamisen ajantasaisuudesta huolehtiminen sekä metsien monipuolinen virkistyskäyttö. Tässä luvussa käsitellään sosiaalista kestävyyttä muuten kuin työllisyys- ja työhyvinvointinäkökulmasta. Sosiaalinen kestävyys sisältää myös kulttuurisen kestävyyden. Luontopääomaa tulee hyödyntää viisaasti ja siten turvata tulevien sukupolvien mahdollisuudet nauttia ekosysteemien tuottamista palveluista. Keskeistä on tunnistaa eri ekosysteemipalveluiden väliset riippuvuudet ja turvata ekosysteemipalvelut seuraaville sukupolville hallitsemalla niitä kestävästi ja tutkimusta hyödyntäen. (s. 26.)

Yllä olevassa katkelmassa sosiaalisesta kestävyydestä painotetaan ensin työllisyysnäkökulmia, jotka kuitenkin siirretään sivuun ja korostetaankin, että sosiaalinen kestävyys sisältää myös kulttuurisen kestävyyden. Tämän jälkeen edellytetään luontopääoman eli luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden viisasta hyödyntämistä, joka takaa ekosysteemipalvelut myös tuleville sukupolville (kestävyyden periaatteen mukaisesti). Nyt ekosysteemipalveluista puhutaan kuitenkin yleisenä monikkona, eli kulttuuripalveluita ei erotella.

Kulttuurisen kestävyyden sulautuminen sosiaaliseen kestävyyteen sekä kulttuuripalveluiden harva ja yleisluontoinen nimeäminen jättävät kulttuuristen ekosysteemipalveluiden luonnonvarahallinnallisen merkityksen hyvin epämääräiseksi. Myös kestävyys- ja ekosysteemipalveluiden tiivis terminologinen yhdistäminen voi tuottaa hämmennystä – varsinkin kun käsitteet eivät ole itsessäänkään yksiselitteisiä.

Kahdessa uudemmassa metsästrategiassa kulttuurisista ekosysteemipalveluista tarjotaan määritelmät. Strategian 2025 päivityksessä määritelmä on lyhyehkö: ”kulttuuripalveluita ovat esim. maisema sekä ulkoilu ja virkistys” (s. 102). Strategiassa vuoteen 2035 ollaan tarkempia: ”[k]ulttuurisia palveluita ovat virkistyskäyttö, luontomatkailu, kulttuuriperintö, metsämaisema, metsä taiteessa ja populaarikulttuurissa, metsä tieteessä ja opetuksessa” (s. 40). Vaikka uusimmassa strategiassa kulttuuriset ekosysteemipalvelut määritellään melko kattavasti, metsien ja metsienkäytön kulttuurisista ulottuvuuksista puhutaan paljon vähemmän kuin vuoden 2025 päivityksessä. Kaikille strategioille yhteistä on, että kulttuurisista ekosysteemipalveluista puhutaan hyvin ylimalkaisesti. Metsät luonnonympäristöinä siis ymmärretään ihmisten luovuuden ja kaikenlaisen kulttuurisen toiminnan ja merkityksenmuodostuksen kannattelijoiksi, mutta yksityiskohtaista erittelyä ilmiöstä ei tehdä.

Kulttuuristen ekosysteemipalveluiden heikko edustus luonto- ja luonnonvarastrategioissa heijastelee varmasti strategioiden käytännöllistä luonnonvarahallinnallista tehtävänasettelua ja tarkoitusta: painopiste on aineellisten luonnonvarojen tehokkaassa mutta kestävässä taloudellisessa hyödyntämisessä. Luontoon ja luonnonvaroihin liittyvät kulttuuriset merkitykset ja arvostukset ovat monihahmotteisempia, ja ne mielletään usein yksilöllisesti koetuiksi. Kulttuurisiin merkityksiin ei myöskään liity saman laajuisia elinkeinollisia ja taloudellisia saati teollisia intressejä. Näistä syistä kulttuurisia ekosysteemipalveluja on pidetty haastavana ilmiönä myös tieteellisessä tutkimuksessa. Tutkijat ovat puhuneet kulttuuristen merkitysten ja arvojen sekä niiden mittaamisen ja arvottamisen sotkuisuudesta ja sekalaisuudesta.9 Luonnonvarojen hallinnan suunnitelmissa nimenomaan kulttuuriset ekosysteemipalvelut ovatkin jääneet heikosti määritellyiksi tai muuten marginaaliseen asemaan.10

Kritiikkiä on esitetty myös yleisemmin ekosysteemipalvelulähestymistapaa kohtaan. Luonnon ja luonnon antimien rahallisen arvon määrittely on äärimmäisen hankalaa, ja itse luonnon rahallistaminen on koettu ongelmalliseksi, jopa vaaralliseksi.11 Vaihtoehdoksi ekosysteemipalveluille on ehdotettu luonnon tarjoamia vaikutuksia tai palveluita (nature’s contributions to people). Käsite on Hallitustenvälisen luonnon monimuotoisuus- ja ekosysteemipalvelupaneelin (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES) aloite, joka korostaa kulttuurin keskeisyyttä kaikkien ihmisen ja luonnon välisten yhteyksien perustana. IPBESin aloite myös painottaa alkuperäiskansojen tiedon ja paikallistiedon merkitystä luonnon hyötyjen arvioinnissa.

Luonnon ja luonnonvarojen kulttuurisista merkityksistä ja vaikutuksista puhuttaessa kulttuuristen ekosysteemipalveluiden käsite on kuitenkin kiinnostava ja mahdollisesti hyödyllinen, koska se nostaa hankalasti mitattavat, subjektiivisesti koetut merkityksellisyyden ja arvokkuuden ilmiöt muiden luontohyötyjen rinnalle. Luonnon ihmistä puhutteleva, opettava, kutsuva ja innoittava (siis kulttuurinen) todellisuus asettuu käsitteelliseen muotoon ja järjestykseen, joka voidaan edes yrittää huomioida luonnonvarahallinnallisessa tietämisessä, suunnittelussa ja toiminnassa. Humanistin onkin helppo innostua kulttuuristen ekosysteemipalveluiden käsitteestä eli langeta niiden viettelykseen, ympäristötutkija Taru Peltolan (2021) ilmaisua lainatakseni.12 Peltola kuvaa kriittisesti ja tarkkanäköisesti ekosysteemipalvelua vetovoimaisena käsitteellistyksenä, joka lupaa tutkijalle tieteenalarajat ylittävää, yhteiskunnallisesti merkittävää ja mahdollisesti luonnon ja yhteiskunnan suhdetta uudistavaa lähestymistapaa.

Luonnonvarahallinnasta sekä kulttuurin ja kestävyysmurroksen yhteyksistä puhuttaessa tieteellisen tutkimuksen käsitteelliset avaukset tai eri tieteenalojen mahdollisuudet osallistua tiedontuotantoon ja politiikkavaikuttamiseen eivät tietenkään ole keskiössä. Eksyinkö siis edellä aiheesta sivuun syventyessäni kulttuurisiin ekosysteemipalveluihin lähestymistapana, jota luonnonvarastrategiat eivät ole ottaneet haltuun ja jota tiedeyhteisökin epäilee? Kuten Peltola (2021, 201) kirjoittaa, ekosysteemipalvelu ei ole vain tutkimuksellinen vaan myös poliittinen käsite, joka ”pyrkii muuttamaan yhteiskunnan suhdetta luontoon”. Juuri tässä mielessä kulttuuriset ekosysteemipalvelut, erityisesti humanistisen tutkimuksen jäsentäminä, voivat auttaa osaltaan ymmärtämään kulttuuristen ilmiöiden riippuvaisuutta luonnosta ja luonnon monimuotoisuudesta, sekä toisaalta hahmottamaan, kuinka kulttuuriset ilmiöt edesauttavat ja vahvistavat kestävyysmurroksen toteutumista.

Humanistin tehtävät

Maankäyttöön ja luonnonvarojen hyödyntämiseen sisältyy aina konfliktiriskejä, joista vain osa liittyy talouteen, elinkeinoihin tai luonnonsuojeluun. Ihmiset nousevat puolustamaan sitä, mikä on heille itselleen tärkeää, arvokasta ja merkityksellistä. Esimerkiksi Kansallisen metsästrategian 2025 päivityksessä arvojen ja merkitysten huomioonottamisen haaste on tunnistettu, ja se mainitaan metsien käyttöä koskevien uusien tutkimushankkeiden yhteydessä: ”Metsäpolitiikan hyväksyttävyyden kannalta on tärkeää tehdä päätöksiä tietoisena erilaisista arvoista.” (s. 34.) Myös kestävyysmurroksen osalta on tiedostettu, että yhteiskunnan ekologisen jälleenrakennuksen on tapahduttava oikeudenmukaisesti ja mahdollisimman laajassa yhteisymmärryksessä. Mitä ihmiset elinympäristöltään haluavat ja tarvitsevat (ei vain aineellisesti vaan myös kokemuksellisesti) on otettava huomioon. Näistä syistä ei ole yhdentekevää, missä määrin kulttuuriset arvot ja merkitykset tiedostetaan luonnonvarahallinnassa.

Tällä hetkellä suomalaisessa luonnonvarakeskustelussa asettuvat vastakkain taloudelliset intressit ja ympäristönäkökulmat – ennen kaikkea ilmastonmuutos ja biodiversiteettikriisi.13 Esimerkiksi metsäkeskustelua käydäänkin nyt pitkälti numeroin. Vaikka laskeminen14 on tärkeää, ymmärrys metsien merkityksistä ihmisille kapeutuu, jos puhutaan vain taloudesta ja ekologiasta. Suomessa metsäkiistojen lokeroivia diskursseja on tutkittu jo kymmenisen vuotta.15 Viime vuosien aikana metsäsuhdetutkimus on lisännyt ymmärrystä ihmisten erilaisista metsäsuhteista ja metsiin liittyvistä arvoista ja arvostuksista.16 Kuten olen edellä osoittanut, tällaiset tutkimukselliset avaukset ja uudenlaiset painopisteet alkavat näkyä myös luonnonvarahallinnassa, joskin vielä pilkahduksina.

Luontoon ja luonnonvaroihin liittyvien strategioiden tarkastelu kulttuurisesta näkökulmasta auttaa tunnistamaan mahdollisesti olennaisiakin tiedon aukkoja, puhuttiinpa kestävyystieteestä, kulttuurintutkimuksesta, sosioekologisten järjestelmien tutkimuksesta tai yleisemmin monitieteisestä tai humanistisesta ympäristötutkimuksesta. Uusimmassa metsästrategiassa kulttuurilla viitataan pääsääntöisesti maa-alan tai jonkin tietyn luonnonvaran hyödyntämisen perinteisiin, tietotaitoon ja käytäntöihin. Kulttuuri on siis jotakin, jota yritys, elinkeino tai teollisuudenala kannattelee tai hyödyntää. Toisaalta samassa strategiassa luonnonvarahallinnallinen kulttuuripuhe liittyy saamelaisten oikeuksiin, mikä on ympäristöoikeudenmukaisuuden, kulttuuristen oikeuksien ja kulttuurisen moninaisuuden kannalta aivan olennaista.

Olisi kuitenkin tärkeää nostaa esiin kulttuuriset, esteettiset ja kokemukselliset luontoarvot ja -merkitykset myös yleisenä, erilaisille ihmisille ja ihmisryhmille olennaisena asiana. Strategioihin ei saisi rakentua sellaista ajatusta, että ”valtaväestö” olisi tietynlaisen jaetun luonnonkäytön kannalla. Monitieteisessä ympäristötutkimuksessa on jo pitkään tunnistettu tarve tunnistaa ja jäsentää erilaisia luontosuhteita sekä luonnon kanssa olemisen ja luonnon merkityksellistämisen tapoja.17 Miten tieto luontosuhteiden ja luontoon liittyvien tarpeiden ja arvojen moneudesta siirtyy luonnonvarahallintaan, jää edelleen avoimeksi kysymykseksi ja kamppailujenkin aiheeksi.

Kulttuurisiksi nimettyjen tekijöiden tutkiminen luonnonvara- ja ympäristökysymysten yhteydessä auttaa hahmottamaan ihmisten systeemien ja luonnon systeemien yhteenkietoutumista sekä löytämään kuvitteellisia ja oraalla olevia merkityksiä, odotuksia ja käytäntöjä suhteessa luontoon ja luonnonvaroihin. Koska kulttuuriset arvot ja merkitykset liittyvät usein syvästi ja omakohtaisesti koettuun sekä samalla yhteisöllisesti ja aikojen saatossa jaettuun, mikä luonnossa koetaan tärkeäksi ja olennaiseksi jäsentyy tyypillisesti “kulttuurisena” – se voi olla kauneutta, totuudellisuutta, virkistystä, maailmaa selittävää, lohdullista, ajan ja paikan ylittävää, ylisukupolvista, tai vaikkapa omaa tai yhteisöllistä identiteettiä rakentavaa. Viittaukset kulttuurisiin ulottuvuuksiin ja merkityksiin johtavat siis sen jäljille, mikä ihmisille on omakohtaisesti ja jaetusti merkityksellistä. Tällaiset näkökulmat jäävät luonnonvarojen käyttöä koskevassa tutkimuksessa helposti varjoon.

Luonnonvarahallintaan liittyvät kulttuuriset kysymykset ovat moninaisia ja tärkeitä, eikä niitä voida tutkia ilman humanistisia lähestymistapoja. En viittaa tässä vain laadullisiin menetelmiin yleensä vaan myös käsitteelliseen ymmärrykseen kertomuksista, vertauskuvista ja tunnevaikutuksista ihmisen luontosuhteiden jäsentäjinä. Viittaan myös humanististen tutkimusalojen pitkään traditioon perustuvaan ymmärrykseen siitä, miten inhimillinen luovuus on luonnosta riippuvaista ja ihmisen hyvinvoinnille välttämätöntä.

Kulttuurin ja luonnon toimintojen yhteys ymmärretään tieteenalanäkökulmasta riippuen eri tavoilla. Kuten kulttuuristen ekosysteemipalveluiden käsite osoittaa, luonnontieteet painottavat luonnon toiminnallisuutta: monimuotoinen luonto tarjoaa aineelliset ja toiminnalliset perustat ihmiselämälle ja kulttuuriselle kehitykselle. Ihmistieteissä korostuu ihmisen toiminnallisuus: luontoa ja sen toimintaa jäsennetään kulttuurisin käytännöin ja merkitysjärjestelmin. Jos näitä toiminnallisuuden muotoja tarkasteltaisiin erillisinä ilmiöinä, niillä nähtäisiin myös erilaiset rajoitteet: luonnolla ekologiset reunaehdot (tai planetaariset rajat) ja ihmisellä aika-, paikka- ja yhteisösidonnaiset kulttuuriset kehykset tai puitteet. Käytännössä kuitenkin kaikki toiminta – luonnon ja ihmisen – tapahtuu ekologisten reunaehtojen puitteissa, ja ihminen voi tätä kaikkea tarkkailla kulttuuristen jäsennystensä varassa. Olennaista on muistaa, että luonnon ja ihmisen toiminta yhdistyvät ja vaikuttavat aina toisiinsa. Luonnonvarahallinnan kulttuurisia ulottuvuuksia pohdittaessa on huomioitava nämä keskinäisyhteydet ja -vaikutukset.

Luonnonvarat voivat olla eri tavoin määriteltävissä ja mitattavissa, ja niiden ottoon ja käyttöön liittyvät ympäristökuormat ja -riskit voidaan laskea, mutta luonnonvarojen käytöllä on kiistatta myös inhimilliset hintansa ja merkityksensä. Harvakseltaankin mainittuina kulttuurisen kestävyyden ja kulttuuristen ekosysteemipalveluiden kaltaiset käsitteet nostavat esiin ihmisten tarpeet kytkeytyä ylisukupolvisiin perinteisiin, virkistäytyä ja innoittua luonnossa, jäsentää luontosuhdettaan, pitää yllä yhteyttä erityisiin paikkoihin sekä vaikkapa seurata sellaista elämää ja toimintaa, joka ei ole ihmisen hallitsemaa.

Karoliina Lummaa

Viitteet

1 Maron & al. 2012; Turnhout & al. 2013; Moreno-Mateos & al. 2015; Apostolopoulou & Adams 2017.

2 Ks. esim. Yletyinen & al. 2022; Apostolopoulou & Cortes-Vazquez 2019.

3 Näin on käynyt itsellenikin, ks. Lummaa 2022.

4 Keskeinen julkaisu on Reetta Karhunkorvan, Leena Paaskosken, Airi Matilan ja Nora Arnkilin Merkityksellinen metsäkulttuuri vuodelta 2016. Tällä hetkellä tehdystä suomalaisesta metsäsuhdetutkimuksesta ks. Apajalahti & al. 2022.

5 Esim. Chan & al. 2012; Turnhout & al. 2013; Apostolopoulou & Adams 2017; Kadykalo & al. 2019; Díaz & al. 2018.

6 Chan & al. 2012; Ishihara & al. 2017; Milcu & al. 2013.

7 Mace & al. 2012; Chan & al. 2012, 9; Milcu & al. 2013.

8 Takala, Hujala & al. 2019; Takala, Lehtinen & al. 2019; Takala, Lehtinen & al. 2020.

9 Esim. Silvennoinen 2017; Halla, Karhunkorva & Laine 2020; Tuomainen 2020; Hankonen 2021.

10 Ruohonen 2019.

11 Turnhout & al. 2013.

12 Tuomainen 2020.

13 Paaskoski & Roiko-Jokela 2020.

14 Esim. Hiedanpää 2021.

15 Hiedanpää, Suvantola & Naskali 2010

16 Kolström 2010; Milcu & al. 2013.

17 Kolström 2010, 26-27.

 

Lähdekirjallisuus

 

Apajalahti, E-L., Aula, I., Ek, T., Halla, T., Halonen, M., Houtbeckers, E., Kallio, E.K., Karhunkorva, R., Laine, J., Leiwo, L., Lummaa, K., Matilainen, A., Näyhä, A., Salmivuori, E., Seppä, T., Simkin J., Takala, T. 2022. Ihmistieteelliset näkökulmat ja rinnakkaiset tulevaisuuspolut – katsaus metsäsuhdetutkimuksen kenttään. Metsät ja tulevaisuus. Vuosilusto 14. Toim. Leena Paaskoski, Heikki Roiko-Jokela & Marko Rikala. Punkaharju: Suomen Metsämuseo Lusto & Metsähistorian Seura, 13–51. Luettavissa verkossa https://lusto.fi/wp-content/uploads/2022/12/Lusto-Vuosilusto14.pdf

 

Apostolopoulou, Evangelia & William M. Adams 2017. Biodiversity offsetting and conservation: reframing nature to save it. Oryx 51:1, 23-31. https://doi.org/10.1017/S0030605315000782

 

Apostolopoulou, Elia & Jose A. Cortes-Vazquez (toim.) 2019. The Right to Nature. Social Movements, Environmental Justice and Neoliberal Natures. London & New York: Routledge.

 

Chan, Kai M. A., Terre Satterfield & Joshua Goldstein 2012. Rethinking Ecosystem Services to Better Address and Navigate Cultural Values. Ecological Economics 74, 8–18. 10.1016/j.ecolecon.2011.11.011

 

Díaz, Sandra, Unai Pascual, Marie Stenseke, Berta Martín-López, Robert T. Watson, Zsolt Molnár, Rosemary Hill, Kai M. A. Chan, Ivar A. Baste, Kate A. Brauman, Stephen Polasky, Andrew Church, Mark Lonsdale, Anne Larigauderie, Paul W. Leadley, Alexander P. E. van Oudenhoven, Felice van der Plaat, Matthias Schröter, Sandra Lavorel, Yildiz Aumeeruddy-Thomas, Elena Bukvareva, Kirsten Davies, Sebsebe Demissew, Gunay Erpul, Pierre Failler, Carlos A. Guerra, Chad L. Hewitt, Hans Keune, Sarah Lindley & Yoshihisa Shirayama 2018. Assessing nature’s contributions to people. Science 359: 6373, 270–272. 10.1126/science.aap8826

 

Halla, Tuulikki, Reetta Karhunkorva & Jaana Laine 2020. Metsäsuhteet metsäkulttuurisen kestävyyden rakentajina. Metsät ja kulttuurinen kestävyys. Vuosilusto 13. Toim. Leena Paaskoski, Heikki Roiko-Jokela & Marko Rikala. Punkaharju: Suomen Metsämuseo Lusto & Metsähistorian Seura, 24-37. Luettavissa verkossa https://issuu.com/vuosilusto/docs/vuosilusto13

 

Hankonen, Ilona 2021. Ihmisiä metsässä. Luonto kulttuuriympäristökysymyksenä. Joensuu: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura.

 

Hiedanpää, Juha (toim.) 2021.Tiedeneuvo. Ihmistieteen näkökulmia luonnonvarapolitiikan muotoiluun. Tampere: Vastapaino.

 

Hiedanpää, Juha, Leila Suvantola & Arto Naskali 2010. Hyödyllinen luonto. Ekosysteemipalvelut hyvinvointimme perustana. Tampere: Vastapaino.

 

Ishihara, Hiroe, Unai Pascual & Ian Hodge 2017. Dancing with storks: The role of power relations in payments for ecosystem services. Ecological Economics 139: 45–54. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2017.04.007

 

Kadykalo, Andrew N., María D. López-Rodriguez, Jacob Ainscough, Nils Droste, Hyeonju Ryu, Giovanni Ávila-Flores, Solen Le Clec´h, Marcia C. Muñoz, Lovisa Nilsson, Sakshi Rana, Priyanka Sarkar, Katharina J. Sevecke & Zuzana V. Harmáčková 2019. Disentangling ”ecosystem services” and ”nature’s contributions to people”. Ecosystems and People 15:1, 269–287. https://doi.org/10.1080/26395916.2019.1669713

 

Kolström, Taneli 2010. Mitä ekosysteemipalvelut ovat? Teoksessa Juha Hiedanpää, Leila Suvantola & Arto Naskali (toim.) Hyödyllinen luonto. Ekosysteemipalvelut hyvinvointimme perustana. Vastapaino, Tampere. 19–32.

 

Lummaa, Karoliina 2022. Metsän esteettinen toimijuus Jouni Tossavaisen Metsännenä-runokokoelmassa ja ekosysteemipalvelukirjallisuudessa. Teoksessa Ympäristömuutos ja estetiikka. Toim. Jukka Mikkonen, Sanna Lehtinen, Kaisa Kortekallio & Noora-Helena Korpelainen. Helsinki: Suomen Estetiikan Seura, 393–430. Luettavissa verkossa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/343564

 

Mace, Georgina M., Ken Norris & Alastair H. Fitter 2012. Biodiversity and ecosystem services: a multilayered relationship. Trends in Ecology and Evolution 27:1, 19–26. 10.1016/j.tree.2011.08.006

 

Maron, Martine, Richard J. Hobbs, Atte Moilanen, Jeffrey W. Matthews, Kimberly Christie, Toby A. Gardner, David A. Keith, David B. Lindenmayer & Clive A. McAlpine 2012. Faustian bargains? Restoration realities in the context of biodiversity offset policies. Biological Conservation 155, 141-148. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2012.06.003

 

Milcu, Andra Ioana, Jan Hanspach, David Abson & Joern Fischer 2013. Cultural ecosystem services: A literature review and prospects for future research. Ecology and Society 18(3):44. http://dx.doi.org/10.5751/ES-05790-180344

 

Moreno-Mateos, David, Virginie Maris, Arnaud Béchet & Michael Curran 2015. The true loss caused by biodiversity offsets. Biological Conservation 192, 552-559. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2015.08.016

 

Paaskoski, Leena & Heikki Roiko-Jokela 2020. Tavoitteena metsäkulttuurinen kestävyys. Metsät ja kulttuurinen kestävyys. Vuosilusto 13. Toim. Leena Paaskoski, Heikki Roiko-Jokela & Marko Rikala. Punkaharju: Suomen Metsämuseo Lusto & Metsähistorian Seura, 5-9. Luettavissa verkossa https://issuu.com/vuosilusto/docs/vuosilusto13

 

Peltola, Taru 2021. Epäröinti – muuttavatko ekosysteemipalvelut luontosuhdetta? Teoksessa Tiedeneuvo. Ihmistieteen näkökulmia luonnonvarapolitiikan muotoiluun. Toim. Juha Hiedanpää. Tampere: Vastapaino, 201-227.

 

Ruohonen, Anna 2019. Laske, älä luule. Teoksessa Anssi Jokiranta, Pekka Juntti, Anna Ruohonen & Jenni Räinä: Metsä meidän jälkeemme. Helsinki: Like.

 

Silvennoinen, Harri 2017. Metsämaiseman kauneus ja metsänhoidon vaikutus koettuun maisemaan metsikkötasolla. Dissertationes Forestales 242. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto.

 

Takala, Tuomo, Teppo Hujala, Minna Tanskanen & Jukka Tikkanen 2019. Competing discourses of the forest shape forest owners’ ideas about nature and biodiversity conservation. Biodiversity and Conservation 28, 3445-3460. https://doi.org/10.1007/s10531-019-01831-7

 

Takala, Tuomo, Ari Lehtinen, Minna Tanskanen, Teppo Hujala & Jukka Tikkanen 2019. The rise of multi-objective forestry paradigm in the Finnish print media. Forest Policy and Economics 106 (2019) 101973. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.101973

 

Takala, Tuomo, Ari Lehtinen, Minna Tanskanen, Teppo Hujala & Jukka Tikkanen 2020. Discoursal power and multi-objective forestry in the Finnish print media. Forest Policy and Economics 111 (2020) 102031. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.102031

 

Tuomainen, Kristian 2020. Kainuulaiset retkeilyreitit näköalana metsien käytön kulttuuriseen kestävyyteen. Metsät ja kulttuurinen kestävyys. Vuosilusto 13. Toim. Leena Paaskoski, Heikki Roiko-Jokela & Marko Rikala. Punkaharju: Suomen Metsämuseo Lusto & Metsähistorian Seura, 52-69. Luettavissa verkossa https://issuu.com/vuosilusto/docs/vuosilusto13

 

Turnhout, Esther, Claire Waterton, Katja Neves & Marleen Buizer 2013. Rethinking biodiversity: from goods and services to “living with”. Conservation Letters 6: 3, 154-161. https://doi.org/10.1111/j.1755-263X.2012.00307.x

 

Yletyinen, Johanna, Jason M. Tylianakis, Clive Stone & Phil O’B. Lyver 2022. Potential for cascading impacts of environmental change and policy on indigenous culture. Ambio 51, 1110–1122. https://doi.org/10.1007/s13280-021-01670-3

2.5.2023
Kulttuuri ja kestävyysmurros Kulttuurin merkitys kestävyysmurroksessa ja ekologisessa jälleenrakennuksessa on tänä päivänä laajasti tunnistettu. Mutta mistä puhutaan, kun puhutaan kulttuurista? Kulttuurin määritelmien ja merkitysten moninaisuus voi turhauttaa, mutta se on myös tarpeellista. Mitä laajemmin, syvemmin ja vaihtelevammin voidaan ajatella kulttuurin ja kestävyysmurroksen suhteita, sitä enemmän muodostuu inhimillistä pääomaa kestävyysmurroksen toteuttamiseen ja sen haastavimpienkin puolien sietämiseen. Sana kulttuuri esiintyy […]

Kulttuurin merkitys kestävyysmurroksessa ja ekologisessa jälleenrakennuksessa on tänä päivänä laajasti tunnistettu. Mutta mistä puhutaan, kun puhutaan kulttuurista? Kulttuurin määritelmien ja merkitysten moninaisuus voi turhauttaa, mutta se on myös tarpeellista. Mitä laajemmin, syvemmin ja vaihtelevammin voidaan ajatella kulttuurin ja kestävyysmurroksen suhteita, sitä enemmän muodostuu inhimillistä pääomaa kestävyysmurroksen toteuttamiseen ja sen haastavimpienkin puolien sietämiseen.

Sana kulttuuri esiintyy yhä useammin ympäristöongelmia, luonnonvarojen kulutusta ja hallintaa sekä yhteiskunnan kestävyysmurrosta koskevissa keskusteluissa ja julkaisuissa. Esimerkiksi suomalaisissa ympäristön tilaan ja luonnonvarojen käyttöön liittyvissä strategioissa puhutaan kulttuurisesta muutoksesta, kulttuurisesta kestävyydestä ja kulttuurisista ekosysteemipalveluista.1 Lisäksi erilaisissa tutkimuksissa, mietinnöissä ja linjauksissa voidaan huomauttaa ympäristöongelmien ja kestävyyskriisin juurisyiden olevan kulttuurisia, tai että ympäristö- ja resurssikriiseihin tarvitaan kulttuurisia lähestymistapoja.2

Kulttuurin käsitteen käyttö ja kulttuuristen ilmiöiden huomioiminen liittyvät siihen, että ihmisen ja luonnon järjestelmiä tarkastellaan yhä enemmän toisiinsa kietoutuneina niin ympäristötutkimuksessa kuin luonnonvarahallinnassakin.3 ”Kulttuurilla” voidaan viitata joustavasti ja moninaisesti ihmisten ja ihmisyhteisöjen toimintaan ja toiminnan taustoihin, joiden ymmärtäminen on tärkeää ympäristö- ja luonnonvarakysymysten tarkastelussa ja ratkaisuissa. Samalla kulttuurin käsitteen joustavuus ja moninaisuus tuottavat myös ongelman: mitä ”kulttuurilla” ja ”kulttuurisella” kulloinkin oikeastaan tarkoitetaan? Toiseksi voidaan kysyä, mitä kulttuurisilla näkökulmilla halutaan ja voidaan saavuttaa kestävyysmurroksen näkökulmasta.

Tässä kirjoituksessa ja sen jatko-osassa (julkaisu tiistaina 9.5.) luotaan tapoja, joilla kulttuurista puhutaan kestävyys-, ympäristö- ja luonnonvarakysymysten yhteydessä. Keskityn suomalaiseen keskusteluun, mutta käsitteiden määrittelyjen yhteydessä näkökulmani laajenee englanninkieliseen kansainväliseen tutkimuskirjallisuuteen. Tarkoitukseni on luoda tiivis ja yleisluontoinen katsaus kulttuuria ja kestävyysmurrosta koskevaan tutkimukseen ja keskusteluun, mutta myös luoda olemassa oleville puheenvuoroille kaikupohjaa ja esittää joitakin omiakin näkökulmia. Lähestymistapaani kulttuurisiin kysymyksiin hallinnee taiteentutkimuksellinen taustani.

Kulttuurin käsitteen käyttötapojen yleisluontoinenkin tarkastelu auttaa hahmottamaan kulttuurille annettuja merkityksiä ja tehtäviä kestävyysmurrosta, ympäristöongelmia ja luonnonvarojen käyttöä koskevissa keskusteluissa. Samalla on mahdollista osoittaa, että kulttuuriset ulottuvuudet ovat olennaisia ympäristö- ja luonnonvarakysymysten yhteydessä, ja että näistä ulottuvuuksista on olemassa runsaasti tietoa ja tutkimusta. Kulttuuria koskevista keskusteluista voi myös jäljittää sellaisia ihmiskäsityksiä, jotka eivät pelkistä ihmistä luonnon ja luonnonvarojen hyödyntäjäksi tai hävittäjäksi vaan jotka näkevät ihmisessä myös elämää ylläpitävää luovuutta.

Aloitan tämän kirjoituksen käymällä lyhyesti läpi erilaisia kulttuurin määritelmiä. Siirryn sitten kahteen Suomessa ja maailmalla yleiseen ja ajankohtaiseen tapaan ajatella kulttuuria ympäristö- ja luonnonvarakysymysten yhteydessä: tarkastelen näkemyksiä kulttuurisesta muutoksesta sekä kulttuurista osana kestävää kehitystä. Lopuksi kysyn, miten ei-inhimillinen luonto ja kehkeytyvät ihmis- ja kulttuurikäsitykset vaikuttavat ajatukseen kulttuurista kestävyysmurroksen tekijänä.

Kulttuuri – määritelmiä ja käsityksiä

Kulttuurin käsitteen määritelmiä vertaillaan usein kysymällä, kuinka laajasti tai suppeasti kulttuuri ymmärretään. Laajimmillaan ja yleisimmillään kulttuurilla tarkoitetaan jaettuja merkityksiä, tapoja ja käytäntöjä – inhimillistä aineellista ja aineetonta toimintaa kokonaisuudessaan.4 Biologisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden tutkijat Sarah Pilgrim ja Jules Pretty määrittelevät kulttuurin “käytäntöjen, instituutioverkostojen ja merkityssysteemien kokonaisuudeksi”.5 Kulttuuriset systeemit muokkaavat heidän mukaansa “ihmisyhteisöjen ja yhteiskuntien tietoa, käytäntöjä, uskomuksia, maailmankatsomuksia, arvoja, normeja, identiteettejä, elinkeinoja ja sosiaalisia järjestyksiä”.

Laajasti ymmärretyn kulttuurin käsitteen rinnalla on olemassa kirjava joukko rajatumpia tapoja puhua kulttuurista. Länsimaisen kulttuurin käsitteen ja kulttuurikäsitysten historiaa jäljittänyt Raymond Williams erottelee kolme modernille ajalle tyypillistä tapaa ymmärtää kulttuuri. Näistä ensimmäinen viittaa kaikkeen älylliseen, hengelliseen ja esteettiseen kehitykseen (vastaten edellä kuvailtua laajaa merkitystä). Toiseksi Williams erottaa kulttuurin älyllisinä ja luovina aloina (erityisesti taiteina), niiden toimintana ja tuotantoina. Suomessa eduskuntavaalien alla leimahtanut poliittinen keskustelu kulttuurin merkityksistä ja rahoituksesta ilmentää tätä määritelmää. Kolmas tapa ymmärtää kulttuuri on viitata erityiseen elämisen tapaan: vaikkapa tiettyihin ajallis-paikallisesti vallitseviin elämänmuotoihin (”tukkilaiskulttuuri”) tai menneiden elämänmuotojen periodisiin hahmotuksiin (”kampakeraaminen kulttuuri”), toimintatapojen ja niiden taustalla olevien käsitysten kokonaisuuksiin (”yrityskulttuuri”, ”ruokakulttuuri”) tai tietyn ryhmän identiteettiin, tapoihin tai toimintaan (”urheilukulttuuri”).6

Kulttuurin määrittelyissä voidaan painottaa myös sen olemuksellisia tai toiminnallisia ulottuvuuksia. Kulttuuri voidaan mieltää rakenteiksi tai puitteiksi, joiden mukaisesti ihmisten toiminta, ajattelu ja kokemisen tavat muotoutuvat. Toisaalta kulttuuri voidaan ymmärtää myös dynaamisemmin, sosiaalisena uudistumisprosessina.7 Tällaiseen käsitykseen on vaikuttanut esimerkiksi Ulf Hannerz luonnehdinnallaan kulttuurista virtana, jonka kaukaa (historiallisen, maantieteellisen tai analyyttisen etäisyyden päästä) havaittu pysyvyys paljastuu lähempää katsoen jatkuvaksi muutokseksi.8

Kulttuurin käsitteelle on siis olemassa useita erilaisia, erilaisista painotuksista ja kulttuurille mielletyistä tehtävistä syntyviä määritelmiä. Määritelmäeroista johtuvien sekaannusten lisäksi keskustelu kulttuurista voidaan kokea haastavaksi siihen liittyvien arvolatausten, oletusten ja odotusten vuoksi. Kysymys arvoista ja arvostuksista kuuluukin kulttuurista käytyjen nykykeskustelujen ytimeen.9 Kipeitä ja äärimmäisen tärkeitä nämä keskustelut ovat vähemmistöjen oikeuksien yhteyksissä. Vaikka esimerkiksi saamelaiskansojen kulttuuriset oikeudet usein tunnustetaan virallisissakin yhteyksissä, päätöksenteossa niitä ei osata (tai haluta) edelleenkään huomioida. Viime vuosina on keskusteltu myös paljon kulttuurisesta omimisesta, jossa etuoikeutetut hyödyntävät haavoittuvammassa asemassa olevien ryhmien kulttuurin tuotteita omiin (usein kaupallisiin) tarkoituksiinsa. Kulttuurin, identiteetin sekä alueellisten ja historiallisten erityisyyksien yhteydet poliittisine ulottuvuuksineen ovat aivan olennaisia myös ympäristö- ja luonnonvarakysymysten yhteydessä.

Kulttuurin käsite kytkeytyy tyypillisesti myös luovuuteen, itseilmaisuun sekä uuden tai mahdollisen kuvitteluun ja esittämiseen. Tällä tavalla ymmärrettynä kulttuuriin liittyy arvoja, odotuksia ja oletuksia ilmaisunvapaudesta. Ympäristökriisien sosiaalisista juurisyistä sekä kestävyyssiirtymistä tai -murroksesta puhuttaessa nostetaan usein esiin kulttuurin muutosvoima. Koska kulttuurin käsite (laajana tai suppeana, puitteina tai prosessina) viittaa monenlaiseen inhimilliseen toimeliaisuuteen, luovuuteen ja ylisukupolvisiin kehityskulkuihin, kulttuuriin onkin luontevaa viitata ratkaisuna kestävyyskriisiin. Jos kulttuuri ymmärretään suppeasti taiteeseen ja muihin luoviin aloihin viittaavana ja samalla ladataan siihen odotuksia kestävyyskriisin ratkaisemisesta, joudutaan kuitenkin ongelmiin. Taiteellisen ja muun luovan toiminnan ytimessä on vapauden ihanne, ja ulkopuolisen ohjaamisen tai ohjelmallisuuden nähdään joko rajoittavan tätä vapautta tai rapauttavan lopputulosten (taiteen) laatua.

Kulttuurinen muutos

Kuten kulttuuri myös kulttuurinen muutos (tai kulttuurin muutos) merkitsee nykykeskustelussa montaa eri asiaa. Termiin törmää usein yrityskielessä: erilaiset valmennus- ja konsultointiyritykset korostavat kulttuurista muutosta organisaatioiden kehittämisen välineenä. Muutos koskee tällöin toimintakulttuuria – sitä, miten johdetaan, tehdään päätöksiä, työskennellään ja viestitään. Kulttuurintutkimuksessa, tulevaisuudentutkimuksessa ja muilla humanistisilla aloilla kulttuurinen muutos tarkoittaa jatkuvaa sosiaalista prosessia, jossa ihmisyksilöiden ja -yhteisöjen käsitykset, käytännöt ja toiminnot muotoutuvat ja muuntuvat. Toisaalta kulttuurisella muutoksella voidaan viitata tietyn ilmiön tai tapahtuman käynnistämään, selkeästi havaittavaan, historiallisesti tai maantieteellisesti paikantuvaan muutokseen. Suomen kaupungistuminen 1960-luvulla muuttuvine sosiaalisine suhteineen on kuvaava esimerkki.

Myös ympäristötutkimuksessa ja -keskustelussa käsitteellä kulttuurinen muutos on usein välineellinen tehtävä. Eri tieteenaloja edustavat tutkijat ovat jo pitkään jakaneet näkemyksen siitä, että luonnontieteellinen tieto ei yksin riitä ympäristöongelmien ratkaisemiseksi.10 Myös kansallisen ja kansainvälisen politiikan mahdollisuuksia kohtaan ollaan epäluuloisia: tarvittavia päätöksiä tehdään liian hitaasti, ne eivät sido tarpeeksi monia osapuolia, eivätkä ne ainakaan johda konkreettisiin toimiin riittävän nopeasti. Ratkaisuna viitataan kulttuuriseen muutokseen yhtä aikaa yksilöllisenä ja kollektiivisena voimana, jonka ansiosta erilaiset ihmisyhteisöt omaksuvat kestävämmän elämän periaatteita sekä taipuvat ylemmiltä tahoilta tuleviin säädöksiin. Kulttuurinen muutos tarkoittaa tällöin yleistä arvopohjan muutosta tai konkreettisia kulutusvalintoja ja elämäntapoja – tai molempia.

Kulttuurista muutosta alettiin yleisesti ehdottaa kestävyyskriisin (osa)ratkaisuksi 2010-luvun puolivälissä. Eurooppalaisissa hallinnon ja yhteistyön elimissä ympäristö- ja resurssikysymyksiä ryhdyttiin tarkastelemaan kulttuurisista näkökulmista. Esimerkiksi Euroopan komissiossa vilkastui keskustelu ilmastonmuutoksen vaatimista elintapojen ja elämäntyylin muutoksista. Näkemykset kulttuurisista – tyypillisesti elämäntapoihin, arvoihin ja käyttäytymiseen liittyvistä – ratkaisuista kulkeutuivat nopeasti myös suomalaiseen poliittiseen päätöksentekoon. Pääministeri Juha Sipilän johtaman Valtioneuvoston Kestävän kehityksen toimikunnan Sitoumus 2050 kutsui erilaisia yhteisöjä ja yrityksiä tekemään julkisesti kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyviä sitoumuksia. Valtioneuvoston nimittämän Ilmastopaneelin vuonna 2015 julkaistussa ilmastokasvatuksen raportissa ihmisten käsityksiin ja toimintaan liittyvät kysymykset nousivat esiin. Samoihin aikoihin kulttuurisen muutoksen mahdollisuuksiin viittailtiin myös hengellisissä yhteyksissä. Katolisen kirkon Paavi Fransiskus nosti toukokuussa 2015 julkaistussa kiertokirjeessään “Laudato Si” keskeiseksi aiheeksi ympäristöongelmat.

Kulttuurista muutosta peräänkuuluttavat avaukset ovat edelleen yleistyneet 2000-luvun kuluessa niin politiikassa kuin monitieteisessä ympäristötutkimuksessakin. Kulttuuristen ja sosiaalisten tekijöiden merkitys luonnonvarojen kulutuksessa ja erilaisten ympäristömuutosten synnyssä on tunnustettu esimerkiksi yhteiskunnallisen aineenvaihdunnan ja infrastruktuurien tutkimuksessa, antroposeenitutkimuksessa ja ekosysteemipalvelukirjallisuudessa.11 Kulttuuri ymmärretään näissä yhteyksissä yleensä laajasti ajattelemisen, kokemisen ja toiminnan tapoihin viittaavana terminä. Aina kulttuurin käsitettä ei käytetä vaan puhutaan yleisemmin yhteiskunnallis-sosiaalisista kehityskuluista ja odotuksista.

Luonnontieteilijöiden ja yhteiskuntatieteilijöiden vuoropuheluun osallistuvat nykyisin yhä useammin humanistiset tieteet kuten taiteen luontoesityksiä ja käsityksiä tarkasteleva ekokritiikki, ympäristöfilosofia, ympäristöhistoria ja humanistinen maantiede. Tutkimusalojen samanaikaisen nopean eriytymisen ja niiden uudenlaisten liitosten vuoksi humanistisen ympäristötutkimuksen kirjo on tänä päivänä valtava. Kulttuurisen muutoksen ajatus on humanistiselle ympäristötutkimukselle samaan aikaan haaste ja mahdollisuus. Kulttuuri ymmärretään sekä käsitteenä että ilmiönä humanistisessa tutkimuksessa hyvin moninaisesti, mikä lisää käsitteellisten sekaannusten ja ohipuhumisen vaaraa. Kuitenkaan kulttuurista muutosta ei voi tutkia ilman humanistista käsitteistöä ja lähestymistapoja, mikä näyttäisi tarjoavan humanistiselle tutkimukselle aiempaa vakaamman aseman ympäristötutkimuksen kentällä.

Vaikka toive kulttuurisesta muutoksesta on laajasti jaettu ja usko sen vaikuttavuuteen on perusteltu, kulttuuriseen muutokseen liittyy käsitteenä ja ilmiönä monia avoimia kysymyksiä. Ensinnäkin, kulttuurisessa muutoksessa voi olla kyse sekä välttämättä toteutuvista että toivottavista muutoksista. Voidaan siis puhua esimerkiksi ruokakulttuurin muuttumisesta joko elintarvikkeiden saatavuusongelmien seurauksena tai kuluttajien tekemänä tietoisena valintana. Toiseksi, kulttuurinen muutos voi olla ylhäältä ohjattu yhteiskunnan laajuinen ilmiö tai jotakin suppeampaa ja pienemmän vaikuttajajoukon aikaansaamaa. Jos kulttuurinen muutos ymmärretään laveasti merkitysten ja käytäntöjen muutoksena, ympäristö- ja resurssikriiseihin ratkaisuja luovat kulttuuriset muutokset tapahtuvat kollektiivisesti, osin poliittisen ohjauksenkin avulla. Jos kulttuurinen muutos ymmärretään suppeammin, ympäristöarvoihin ja -tekoihin kannustaminen voidaan mieltää esimerkiksi taiteilijoiden tehtäväksi. Kolmanneksi, keskustelua kulttuurisesta muutoksesta hankaloittaa vaihtoehtoisten kehityspolkujen lukuisuus ja ristiriitaisuus. Yhtä aikaa ollaan asuttamassa Marsia ja palaamassa vaihto- ja omavaraistalouteen. Keskustellaan kansallisvaltioiden ja liittovaltioiden, avoimien ja suljettujen rajojen, talouskasvun ja talouskriisin huolestuttavista ja lupaavista tulevaisuudennäkymistä, ja niin edelleen.

Kulttuuri osana kestävää kehitystä

Luonnontieteiden ja ihmistieteiden lisääntyvän yhteistyön rinnalla kiinnostus kulttuuriseen muutokseen kestävyyskriisin ratkaisuna on jäljitettävissä yhteen tiettyyn tutkimusalaan, kestävyystieteeseen. Esimerkiksi Donella Meadowsin käsitteellistys systeemisen muutoksen vipuvaikutuskohdista on tarjonnut välineitä kulttuurisen muutoksen käsitteellistämiseen ja tutkimiseen.12 Suurin muutos systeemiin syntyy Meadowsin mukaan silloin, kun vaikutetaan suoraan systeemin perustana oleviin uskomuksiin, tavoitteisiin, rakenteisiin ja sääntöihin, ne haastaen tai jopa hyläten.13 Jos ajatellaan kestävyysmurrosta koko yhteiskuntaa koskevana ilmiönä, muutoksen tulisi tapahtua kaikkea yhteiskunnallista merkityksenmuodostusta ja toimintaa jäsentävien perusideoiden eli kulttuuristen käsitysten tasolla.14

Kestävyystieteen perustana on kestävän kehityksen käsite, joka esiteltiin vuonna 1987 niin kutsutussa Brundtlandin raportissa. Norjan pääministeri Gro Harlem Brundtland perusti Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin kutsusta Ympäristön ja kehityksen maailmankomission, jonka keskeisenä tehtävänä oli pohtia yhteisiä ratkaisuja maailmanlaajuisiin taloudellisiin ja sosiaalisiin ongelmiin sekä ympäristöongelmiin. Raportissa Our Common Future esiteltiin kestävän kehityksen määritelmä ja jako kolmeen kestävyyden ulottuvuuteen: ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen. 2000-luvun kuluessa näiden kolmen ulottuvuuden lisäksi on tyypillistä tunnistaa neljäs eli kulttuurinen kestävyys omana ulottuvuutenaan.

Kulttuurin ja kestävän kehityksen suhdetta on jäsennetty kolmen erilaisen mallin avulla. Kulttuuri voidaan ensinnäkin mieltää omaksi erilliseksi ulottuvuudekseen ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen rinnalle. Kulttuurin merkitys rajautuu melko kapeaksi – tyypillisesti ”korkeakulttuuriksi” tai yleisemmin luoviin aloihin viittaavaksi. Toisessa mallissa kulttuuri kannattelee ja ohjaa kestävän kehityksen toteutumista talouden, sosiaalisten suhteiden ja luonnon kantokyvyn kannalta sekä tasapainottaa taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden keskinäisiä suhteita. Kulttuuri rajautuu tässäkin käsittämään luovia, sivistyksellisiä ja viestinnällisiä aloja. Kolmannessa mallissa kulttuuri ymmärretään laajemmin ihmisten kaikenlaista ajattelua ja toimintaa ohjaavaksi. Kulttuuri ymmärretään kokonaisvaltaisena perustana, jonka varassa kestävän kehityksen tavoitteet voidaan saavuttaa.15

Mitä laajemmin kulttuuri ymmärretään, sitä moninaisempana ja vaikuttavampana kulttuuri näyttäytyy kestävyysmurroksen muutosvoimana. Kestävää kehitystä tukee esimerkiksi se, että ihmiset työstävät omia luontoa ja ympäristön tilaa koskevia ajatuksiaan, tunteitaan ja arvojaan kulttuuristen teosten ja tuotantojen parissa, jolloin tietoisuus ihmisen ja luonnon kohtalonyhteyksistä syventyy. Toisaalta, luontokäsitykset, luontosuhteet ja luonnon kanssa toimimisen tavat (eli kulttuuri laveammassa merkityksessä) ovat miellettävissä avaimiksi ekologiseen kestävyyteen – kunhan luontoa ei oleteta ehtymättömäksi ja vahingoittumattomaksi.16

Kestävyystieteessä ja sen lähitieteissä kuten tulevaisuudentutkimuksessa kulttuurista kestävyyttä tarkastellaan myös itsessään suojeltavana asiana. Kestävyystieteen näkökulma kulttuuriin ja kulttuuriseen kestävyyteen on tällöin kulttuuripoliittinenkin, kulttuuriperinnön tai tulevaisuusperinnön vaalimista kannattava. Tällaisen jäsennyksen tarjoaa esimerkiksi tulevaisuudentutkija ja etnologi Katriina Siivosen tutkimus ihmisten metsäsuhteista ja kulttuurisesta kestävyydestä. Siivosen mukaan

”kulttuurinen kestävyys on kulttuurin muutosvoiman suojelemista aineellisessa ja aineettomassa kulttuurin ja luonnon vuorovaikutteisessa virrassa siten, että jokaisella ihmisellä on mahdollisuus osallistua muutoksen määrittämiseen vahingoittamatta muita ja ympäristöä ja riskeeraamatta mahdollisia, toivottavia tulevaisuuksia.”17

Kokonaisuudessaan Siivosen artikkeli tarkastelee kestävyysmurrosta tai Siivosen termein kestävyystransformaatiota, jonka ytimessä on ihmisen toiminnan sovittaminen maapallon kantokyvyn rajoihin. Yllä lainaamassani kohdassa korostuu kuitenkin kaksi asiaa, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä ja inspiroivia kulttuurin muutosvoiman kannalta: ihmiset yksilöinä vaikuttavat kulttuuriseen muutokseen, ja kulttuurin muotoutuminen tapahtuu elimellisessä yhteydessä ei-inhimilliseen luontoon.

Entä luonto?

Yksilöllisen luovuuden ja ei-inhimillisen vaikuttavuuden ulottuvuudet ovat nähdäkseni ratkaisevia ja samalla jääneet nykykeskustelun katveeseen. Edelleenhän ympäristövaikutukset mielletään usein ihmisyksilöiden ja -yhteisöjen teoista johtuviksi vahingollisiksi (tai joskus korjaaviksi) seurauksiksi luonnolle. Tällöin luonto supistuu passiiviseksi resurssivarastoksi ja tuhoutujaksi, ja ihminen mieltyy passiiviseksi yksilö-kuluttajaksi tai aktiiviseksi joukkotoimijaksi (positiivisin tai negatiivisin seurauksin). Tällaisista käsityksistä poiketen ajatus jokaisen ihmisen mahdollisuudesta osallistua kulttuuriseen muutokseen ”aineellisessa ja aineettomassa kulttuurin ja luonnon vuorovaikutteisessa virrassa” ehdottaa sellaista ihmiskäsitystä, jossa ihminen on merkityksiä luova, syvästi kokeva ja eläviä yhteyksiä tarvitseva ja rakentava olento, ei vain taloudellinen hyötyjä tai luonnon tuhoaja.18 Luonto puolestaan ymmärretään ihmisten toimintaan, elämänmuotoihin ja merkitysjärjestelmiin aktiivisesti vaikuttavaksi tahoksi, jonka kanssa myös kulttuuri muotoutuu – kuinka suppeasti tai laveasti kulttuuri sitten määritelläänkään.

Sekä kulttuurisen muutoksen että kestävän kehityksen hahmotusten taustalla on ymmärrys kulttuuristen ilmiöiden ja ympäristötekijöiden keskinäisistä kytköksistä. Luonnonvarojen ja energian riittävyys, erilaiset paikalliset, kansalliset ja globaalit ympäristöongelmat sekä tuotannossa ja materiaalien kierrossa tapahtuvat muutokset vaikuttavat jaettuihin tapoihin, joilla ihmiset toimivat ja jaettuihin merkityksiin, joita ihmiset asioille antavat. Vastaavasti kulttuuri eri tavoin ymmärrettynä vaikuttaa luonnonvarojen saatavuuteen ja jakautumiseen sekä ympäristön ja eliöiden tilaan. Kulttuurinen muutos (osana kestävää kehitystä) jäsentyy siten suhteessa muuttuviin aineellisiin oloihin, puhuttiinpa ohjatusta tai itsestään kehkeytyvästä muutoksesta.

Kestävyysmurros edellyttää murroksia myös ihmistä ja luontoa sekä ihmisen ja luonnon suhdetta koskevissa käsityksissä. Tulevassa kirjoituksessani nostan esiin joitakin näyttöjä siitä, että tällaisia murroksia on jo käynnissä. Tarkastelen kulttuurin käsitettä luonnonvarahallinnassa, erityisesti ekosysteemipalveluita koskevassa suomalaisessa keskustelussa ja strategioissa.

Kirjoittaessani olen paininut kulttuurin käsitteen monimerkityksisyyden kanssa, tiedostaen myös sosiaaliset, poliittiset ja eettiset lataukset, joita kulttuurista puhumiseen liittyy. En ole tarjonnut kulttuurille yhtä tarkkaa määritelmää, mutta olen yrittänyt tuoda esiin, missä mielessä olen käsitettä kulloinkin käyttänyt. Kulttuurin muutospotentiaalin hahmottamiseksi on olennaistakin sietää käsitteen ja siihen kohdistuvien oletusten ja odotusten moninaisuutta.

Kulttuurin muutospotentiaaliin sisältyvät myös ne muutokset, joita itse kulttuuriin liittyy, käsitteenä ja inhimillisen toiminnan ulottuvuuksina.19 Jos kestävyysmurros on ihmiskäsitysten murros, on se myös kulttuurikäsitysten murros. Kun ihmisten järjestelmiä ja luonnon järjestelmiä tutkitaan yhä tiiviimmin yhteydessä toisiinsa, syntyy kulttuurin käsitteellekin uusia merkityksiä ja käyttötapoja. Ja mikä kestävyysmurroksen kannalta merkittävämpää, kulttuuriset käytännöt, merkityksenannot ja verkostot laajenevat ei-inhimillisen luonnonkin suuntiin. Tällaiset kehityskulut voivat olla ympäristö- ja resurssikriisien yhteydessä nopeita, ja ne saattavat lähteä liikkeelle yksittäisistä teoista.

Karoliina Lummaa

3 Ks. Halonen & al. 2022; Hiedanpää & al. 2021; Birkeland & al. 2018.

4 Dessein & al. 2015, 21; Parra & al. 2018, 2.

5 Pilgrim & Pretty 2010, 2-3. Suom. KL.

6 Williams 1976, 80.

7 Siivonen 2020; Parra et al. 2018.

8 Hannerz 1992.

9 Ks. esim. Malik 2016.

10 Esim. O’Riordan & Jordan 1999; Palsson & al. 2013; Adger & al. 2013; Holm & al. 2015.

11 Schaffartzik & Wiedenhofer 2018; Valkonen & al. 2022; Toivanen & al. 2017; Hiedanpää, Suvantola & Naskali 2010.

12 Meadows 1999.

13 Soininen & al. 2022, 124.

14 Esim. Leventon, Abson & Lang 2021.

15 Dessein & al. 2015, 28–30.

16 Siivonen & al. 2022, 224–229.

17 Siivonen 2020, 17.

18 Ks. myös Siivonen & al. 2022, 204.

19 Siivonen & al. 2022; Kelleter & Starre 2022.

Lähdekirjallisuus

Adger, W. Neil, Jon Barnett, Katrina Brown, Nadine Marshall & Karen O´Brien 2013. Cultural dimensions of climate change impacts and adaptation. Nature Climate Change 3, 112-117. https://doi.org/10.1038/nclimate1666

Birkeland, Inger, Rob Burton, Constanza Parra & Katriina Siivonen (toim.) 2018. Cultural Sustainability and the Nature-Culture Interface. Livelihoods, Policies, and Methodologies. Routledge: London & New York.

Dessein, Joost, Katriina Soini, Graham Fairclough & Lummina Horlings (toim.) 2015. Culture in, for and as Sustainable Development. Conclusions from the COST Action IS1007 Investigating Cultural Sustainability. University of Jyväskylä, Jyväskylä. Luettavissa verkossa https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/50452/978-951-39-6177-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Halonen, Tarja, Kaisa Korhonen-Kurki, Jari Niemelä & Janna Pietikäinen 2022. Kestävyyden avaimet. Kestävyystieteen keinoin ihmisen ja luonnon yhteiseloon. Helsinki: Gaudeamus.

Hannerz, Ulf 1992. Cultural Complexity. Studies in the Social Organization of Meaning. New York: Columbia University Press.

Hiedanpää, Juha, Leila Suvantola & Arto Naskali (toim.): Hyödyllinen luonto. Ekosysteemipalvelut hyvinvointimme perustana. Tampere: Vastapaino.

Hiedanpää, Juha (toim.) 2021. Tiedeneuvo. Ihmistieteen näkökulmia luonnonvarapolitiikan muotoiluun. Tampere: Vastapaino.

Holm, Poul, Joni Adamson, Hsinya Huang, Lars Kirdan, Sally Kitch, Iain McCalman, James Ogude, Marisa Ronan, Dominic Scott, Kirill Ole Thompson, Charles Travis & Kirsten Wehner 2015. Humanities for the Environment – A Manifesto for Research and Action, Humanities 4:4, 977-992. Luettavissa verkossa https://www.mdpi.com/2076-0787/4/4/977

Kelleter, Frank & Alexander Starre 2022. Culture2: Entry. Teoksessa Culture2. Theorizing Theory for the Twenty-First Century, Vol.1. Toim. Frank Kelleter & Alexander Starre. Bielefeld: Transcript. 13-16.

Krausmann, Fridolin, Dominik Wiedenhofer, Christian Lauk, Willi Haas, Hiroki Tanikawa, Tomer Fishman, Alessio Miatto, Heinz Schandl & Helmut Haberl 2017. Global socioeconomic material stocks rise 23-fold over the 20th century and require half of annual resource use. PNAS 114 (8), 1880–1885. https://doi.org/10.1073/pnas.1613773114

Leventon, Julia, Dave J. Abson & Daniel J. Lang 2021. Leverage points for sustainability transformations: nine guiding questions for sustainability science and practice. Sustainability Science 16, 721-726. https://doi.org/10.1007/s11625-021-00961-8

Malik, Kenan 2016. Monikulttuurisuus. Suom. Tapani Kilpeläinen. Tampere: Niin & Näin.

Meadows, Donella 1999. Leverage Points. Places to Intervene in a System. Hartland: The Sustainability Institute. Luettavissa verkossa https://donellameadows.org/archives/leverage-points-places-to-intervene-in-a-system/

O’Riordan, Timothy & Andrew Jordan 1999. Institutions, climate change and cultural theory: towards a common analytical framework. Global Environmental Change 9:2, 81-93. https://doi.org/10.1016/S0959-3780(98)00030-2

Palsson, Gisli, Bronislaw Szerszynski, Sverker Sörlin, John Marks, Bernard Avril, Carole Crumley, Heide Hackmann, Poul Holm, John Ingram, Alan Kirman, Mercedes Pardo Buendía & Rifka Weehuizen 2013. Reconceptualizing the ’Anthropos’ in the Anthropocene: integrating the social sciences and humanities in global environmental change research. Environmental Science & Policy 28, 3–13. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2012.11.004

Parra, Constanza, Inger Birkeland, Rob Burton & Katriina Siivonen 2018. Introduction to culture, sustainability and the environmental realm. Teoksessa Birkeland, Inger, Rob Burton, Constanza Parra & Katriina Siivonen (toim.): Cultural Sustainability and the Nature-Culture Interface. Livelihoods, Policies, and Methodologies. Toim. Inger Birkeland, Rob Burton, Constanza Parra & Katriina Siivonen. London & New York: Routledge. 1-15.

Pilgrim, Sarah & Jules Pretty 2010. Nature and Culture: An Introduction. Teoksessa Nature and Culture. Rebuilding Lost Connections. Toim. Sarah Pilgrim & Jules Pretty. London & Washington, DC: Earthscan.1-22.

Schaffartzik, Anke & Dominik Wiedenhofer 2018. Linking society and nature: material flows and the resource nexus. TeoksessaRoutledge Handbook of the Resource Nexus. Toim. Raimund Bleischwitz, Holger Hoff, Catalina Spataru, Ester van der Voet & Stacy D. VanDeveer. Oxon & New York: Routledge. 79–92. Luettavissa verkossa https://www.researchgate.net/publication/323319300_Linking_society_and_nature_material_flows_and_the_resource_nexus

Siivonen, Katriina 2020. Metsäsuhde kulttuurisesti kestävänä tulevaisuusperintönä. Vuosilusto 13 Metsät ja kulttuurinen kestävyys. Punkaharju: Lusto – Suomen metsämuseo & Metsähistorian Seura. 10–23. Luettavissa verkossa https://issuu.com/vuosilusto/docs/vuosilusto13/s/10549160

Siivonen, Katriina, Hannele Cantell, Outi Ihanainen-Rokio, Mikko Kurenlahti, Senja Laakso, Pauliina Latvala-Harvilahti, Janna Pietikäinen & Arto O. Salonen 2022. Kestävyysmurroksen keinot. Teoksessa Kestävyyden avaimet. Kestävyystieteen keinoin ihmisen ja luonnon yhteiseloon. Toim. Tarja Halonen, Kaisa Korhonen-Kurki, Jari Niemelä & Janna Pietikäinen. Helsinki: Gaudeamus. 199-236.

Toivanen, Tero, Karoliina Lummaa, Antti Majava, Paavo Järvensivu, Ville Lähde Tere Vadén & Jussi T. Eronen 2017. The many Anthropocenes. A transdisciplinary challenge for the Anthropocene research. The Anthropocene Review 4:3, 183-198. https://doi.org/10.1177/2053019617738099

Valkonen, Jarkko, Veera Kinnunen, Heikki Huilaja & Teemu Loikkanen 2022. Infrastructural Being. Rethinking dwelling in a naturecultural world. London: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-031-15827-8

Williams, Raymond 1976. Keywords. A Vocabulary of Culture and Society. New York: Oxford University Press.